Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình mắc bệnh lợn con phân trắng trên đàn lợn con theo mẹ tại trại giống lợn Tân Thái Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

PH M H U H I

:

Chuyên ngành: Thú y

- 2016

Thái Nguyên - 2015


-----------

-----------

PH M H U H I
:


Chuyên ngành: Thú y

- Thú y
- 2016
Gi

Thái Nguyên - 2015


i

Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh viên


ii

Trang
B ng 3.1. S
B

b trí thí nghi

u tr b nh phân tr ng l n con............... 30
................................................................ 38
.................................................... 39
t ................................................. 45
..................... 46
qua các tháng theo dõi ........... 48

4.6.

(%) .................... 49
............. 52

4.8.

(%) .................................... 53


4.9.

............................. 54
.............................................. 55
....................................................... 57


iii

Cs:
E:

Escherichia

g:

Gam

kg:

Kilôgam

ml:

Mililit

mg:

Miligam

Nxb:
TT:


iv

Trang
.................................................................................................... i
.........................................................................................ii
...........................................................................iii
........................................................................................................ iv
1:

.......................................................................................... 1
................................................................................................... 1
........................................................................................... 2
................................................... 2

2:

............................................................... 3
........................................................................................... 3
........................................................................ 3
......................................... 4
........................................ 5
....................................................................................... 5

2.1.3.2. Nguyên nhân khác.............................................................................. 10
................................................................................... 15
........................................................................................... 17
............................................................................................... 17
...................................... 18
2.1

............................... 19
......................................................................................... 19
.............................................................................................. 21

2.1.8.3. M t s lo i thu

u tr b nh phân tr ng l n con t i trang tr i l n

Tân Thái .......................................................................................................... 23


v

... 26
.......................................... 26
........................................ 28

3.1.

............................................................ 29

3.2.

............................................................... 29
................................................................................ 29
............................................................................. 29
.............................................................................. 29
.......................................................................... 30

3.4.1. Ph

................................. 30

............................................... 30
................ 31
.......................... 32
........................................................... 32
4.1.1.
4.1.1.1. Công t

................................................................. 32
ng.......................................................... 32

4.1.1.2.

................................................................. 34

4.1.1.3.

...................................................... 35
............................................................ 36
................................................................... 38

4.2.

.......................... 46
........................ 46

4.
các tháng ......................................................................................................... 47
.................. 48


vi

... 52
4.2.5.

t do b nh phân tr ng.................................................. 52

4.2.6.

..... 53
.............................................. 55
...................................................... 56
................................................................. 58
.................................................................................................... 58
..................................................................................................... 58
............................................................................ 59
....................................................................................... 59
..................................................................................... 62


1

1

,
,
.

u.

.
,

,

,

,
,

...
,

,


2

,

,

E. coli và Salmonella

-

-

-

-

-

- S li u nghiên c

b sung vào tài li u tham kh o và nghiên

c u khoa h c c a sinh viên ngành Thú y.
- K t qu c
tr ng l n con. T

tài cung c p thêm thông tin khoa h c v b nh phân
cho vi c xây d ng quy trình phòng - tr b nh

phân tr ng l n con.

- K t qu c

áp d ng quy trình phòng, tr b nh phân

tr ng l n con, góp ph n nâng cao hi u qu


3

2

Sinh lý c a l n con theo m là kh
ng trong b ng m có nhi
nhi

ng c

t 38 - 40

th

0

t môi
ng bên ngoài có

n s thành th c và hoàn thi n v ch c
l
m tiêu hóa c a l n con

Sau khi sinh ra, ch

hoàn thi n. Th
L

l n con nh t là

u, d ch tiêu hoá

l n con thi u c v ch

c m t tháng tu i hoàn toàn không có HCl t

ng.
ng

HCl ti t ra r t ít và nhanh chúng liên k t v i niêm d ch.
u ti t thân nhi t
u ti t thân nhi t c a l n con còn kém do:
H th n kinh c a l
ti t thân nhi t

n hoàn ch

v não mà não c

c

u
n mu n nh t

n trong và ngoài thai.
Di n tích b m t c

l n con so v i kh

ng thành nên l n con d b nhi m l

cao
t và

cs, 1996) [8].
T
ch

ng c a gia súc non r t cao, n u s a m k
ng, kh u ph n th

m s làm cho s

ng theo tu i gi m xu ng, làm cho kh
l n con kém (Ph m S

mb o
ng ch m l i
b nh t t c a


4

H mi n d ch c a l n con
l n con, h th ng mi n d
kh

o kháng th ch

qua nhau thai hay s
ho

ng r t y

ng mà ch

c kháng th t m truy n sang

u. B máy tiêu hóa và các d ch tiêu hóa

gia súc non

ng enzyme tiêu hóa và HCl ti t ra

nên d gây

r i lo n tiêu hóa, vì v y m m b nh (Salmonella, E. coli, Cl.perfringens
dàng xâm nh

ng tiêu hóa.

Theo Tr n Th Dân (2008) [2]: L n con m
ul
sang qua s
l

nh chóng do truy n t m

ng globulin s gi m sau 3 - 4 tu n, r
t giá tr

th , lyzozyme, b ch c

n tu n th 5 - 6

ng 65 mg/100ml máu. Các y u t mi n d ch
c t ng h p còn ít, kh

hi u c a l n con kém. Vì v y cho l n con bú s
ov

trong máu không có

n d ch

u r t c n thi

ch ng l i m m b nh nh t là b nh phân tr ng l n con.

-

-

(Salmonella

c


5

(1993) [26]
E. coli

E. coli

- 35%

.
,
,

,

phát.

,
.

,
,

,


6

E. coli là nguyên nhân

Escherichia coli
khu

c vi t t t là E. coli) h

c g i là vi

i tràng là m t trong nh ng loài vi khu

ru t c

ng

ng v t máu nóng (bao g

ng v t có vú). Vi khu n này

c n thi t trong quá trình tiêu hóa th

n c a khu n l c ru t.

S có m t c a E. coli

c ng m là m t ch th

ng g p cho ô nhi m

phân. E. coli thu c h vi khu n Enterobacteriaceae

c s d ng

làm sinh v t mô hình cho các nghiên c u v vi khu n.
Hình thái: E. coli là m t tr c khu n Gram âm, hình g y ng n, kích
c2-

có hình c u tr c khu

ng riêng l

x p thành chu i ng n, có lông xung quanh thân nên có th

c,

không hình thành nha bào, có th có giáp mô.
c t : Vi khu n E. coli t o ra 2 lo
Ngo

c t : Là m t ch t không ch

trong vòng 10 chuy n thành gi

ct :N

c t và ngo

c nhi t, d b phá h y

i tác d ng c a formon và nhi t ngo
c t . Ngo

c t có tính th n kinh và gây ho i t .

ct
560C
ct


7

N

c t : Là y u t

bào vi khu n r t ch t. N
và có kh

c n m trong t bào vi khu n và g n v i t
c t có tính kháng nguyên hoàn toàn, ch u nhi t
ch máu.

Salmonella
Salmonella thu c h Enterobacteriaceae. Các lo i gây b nh có th k
Salmonella typhimurium,salmonella cholera và Salmonella
ententidis.
Salmonella

ng tr c khu n Gram âm, hi u khí tùy ý, h u h t các
Salmonella gallinarum và

u có lông xung quanh thân (tr

Salmonella pullorum) vì v y có kh

ng, không sinh nha bào kích

c kho ng 0,4 - 0,6 x 2 - 3 m.
Salmonella

Salmonella typhi lên men
methyl
i, urease âm tính. H2

Salmonella paratyphi A: H2S
D m
Nhi

ng nuôi c
phát tri n t 5 - 45oC, thích h p
phát tri

có th b tiêu di t, kh

c

ng.
37oC, pH thích h p = 7,6

pH t 6 - 9. V i pH >9 ho c < 4,5 vi khu n

u nhi t c a vi khu n kém:

50oC trong 1 gi ,

70o C trong 15 phút và 100o C trong 5 phút.
n

mu i 6 - 8% vi khu n phát tri n ch m và

n

mu i là

8 - 19% s phát tri n c a vi khu n b ng ng l i. (Nguy
2004) [30].

E. coli

Enterobacteriaceae, gi

Escherichia. E. coli


8

E. coli
enterotoxin).

E. coli

E. coli
Enterotoxin

E. coli

Nguyên nhân do Salmonella
Salmonella

Enterobacteriaceae, là

Salmonella

* Do virus

ti
Porcine circovirus type 2 (PCV2), Rotavirus, TGE, PED, Enterovirus,
Parvovirus, Adenovirus

Virus TGE (Transmissible gastro enteritis)
Tiên, 1981; Thái Lan, 1987... (Niconxki V. V
cs, 1995 [8]). Virus TGE


9

...
, virus TGE
TGE
do virus PED

Coronavirus có tên CV777 gây ra.
TGE

TGE

nh PED

PED
tràng).
,
màu vàng.
virus Rotavirus

PED


10

V. V, 1986) [20]...
* Do ký sinh trùng

2.1.3.2. Nguyên nhân khác
,

, do stress, do
,


11

*

Aflatoxin

: Aspergilus, Penicillium, Fusarium,...

.

Aflattoxin (Aflattoxin B1, B2, G1, G2, M1).
Aflattoxin

,
,

i gan,

Aflattoxin

,

.

,

,

,

,

,

.

.
,

,

.
,

,

.

.

,


12

tiêu hóa.

* Do stress

n

,


13

,
uôi lên cao
3,

H2

-

Theo

,

-


14

8

- 60

- 85%.

6],


15

lên (

(2003) [ 17]).

,

,
,

:

-

.

,
.
-

,

.

2

m:

(STS, cortisol,...)

(ACTH,

cortisol...).
-

.

,
,

.
E. coli,

:
E. coli

,

.
E. coli
(

:

),

(

(
,

)

ng nguyên lông),

(

E. coli

,

.

, vi
,

.
,
.

, tiêu
E. coli


16

ETEC

VTEC

.

E. coli

,

: Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Enteropathgenic E. coli (EPEC),
Sdherence Enteropathogenic E. coli (AEEC)

Verotoxingenic E. coli

E. coli

(VTEC).

(Fimbriae), 4
ETEC gây b

4(K88), F5(K99), F6(987P)

41.

E. coli
(receptor)
.

,
Enterotoxin.

,
(ST)
(LT).
,

.
,

.
C

sinh b

làm gi m kh

u tiên d dày gi m ti t d ch v , n
t trùng và kh

ki m trong

u ki n cho các vi khu
tri n m nh, làm th i r a các ch t ch
ch

HCl gi m,
ng ru t phát

ng ru t và s n sinh nhi u

c. Nh ng s n ph m trên kích thích vào niêm m c ru
ng ru t, con v t sinh ra a ch y. Khi b nh kéo dài, con v t b m

a ch y) gây nên r i lo
m t cân b ng các ch

i ch

th

c (do

c toan ho c

n gi i, làm cho b nh tr nên tr m tr ng, gia súc có

th ch t.
Theo
m

c, r i lo

t và cs (1986) [6], khi l n con tiêu ch y nhi u s b
c c a gan và quá trình l c th i c a th n.


17

3

:

.
.
.
,

.

,

,

.
n 21 ngày

,
3

2-

,
.

,

,

,

,

,

,

B

.

ng g p 3 th :

- Th quá c p tính: L n a ch y r t m nh và có th ch t sau 6- 20 gi k
t khi b bú. L n b

ng siêu v o, lo ng cho ng, hay n m

b p m t ch , co gi t r i ch t. Th này r t ít g p.
- Th c p tính: L n a ch y n ng, m

c, m

n gi i r i ch t sau

vài ngày m c b nh. Th c p tính hay g p trong th c t .
- Th

ng g p

l nt t

n lúc cai s a. Con v t a

ch y liên miên, phân lúc l ng, lúc s n s t, có mùi r t khó ch u, l n g y còm,
lông xù. N u b

c c u ch a hi u qu

ng d n t i b

viêm d dày, ru t r i ch t.
2.
:
.

,
,

,

.
.

, niêm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×