Tải bản đầy đủ

Tình hình bệnh phân trắng lợn con giai đoạn sơ sinh – 21 ngày tuổi nuôi tại trại chăn nuôi Bình Minh, huyện Mỹ Đức Hà Nội và biện pháp phòng trị bệnh. (Khóa luận tốt nghiệp)

I) NUÔI

Chuyên ngành: Thú y

- 2016


21
) NUÔI

Chuyên ngành: Thú y
- TY N01

- 2016
ng Xuân Bình


i

Sau m t th i gian h c t p t


ng và th c t p t

n nay tôi

n khóa lu n t t nghi p c a mình. Trong su t quá trình th c
t p và th c hi

tài t t nghi p, ngoài s c g ng c a b n thân, tôi còn nh n

c r t nhi u s
Tr

c a các t p th và cá nhân.
tôi

thú

Tôi
trong
t, tôi

PGS.TS

Tôi


Tôi
Sinh viên


ii

DANH M C CÁC B NG

B ng

b trí thí nghi m ................................................................... 25

B ng 4.1. L ch sát trùng tr i l n nái................................................................ 30
B ng 4.2. Quy trình v c xin t i tr i................................................................. 31


B ng 4.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 39
B ng 4.4. T l l n con nhi m b nh phân tr ng trong th i gian th c t p ...... 40
B ng 4.5. T l l n con nhi m b nh phân tr ng theo l a tu i........................ 41
B ng 4.6: K t qu tình hình m c b nh phân tr ng

l n con theo l

c a

l n m .............................................................................................. 43
B ng 4.7. T l m c b nh l n con phân tr ng qua các tháng ......................... 45
B ng 4.8. T l l n con ch t do nhi m b nh phân tr ng qua các tháng ......... 47
B ng 4.9. Tri u ch ng lâm sàng c a l n m c b nh phân tr ng...................... 47
B ng 4.10. Hi u l

u tr c

..................................................... 49


iii

E.coli :

Escherichia coli


iv

L IC M

................................................................................................... i

DANH M C CÁC B NG ..............................................................................ii
DANH M C CÁC T

VI T T T...............................................................iii

M C L C....................................................................................................... iv
Ph n 1: M
tv

U ............................................................................................ 1
................................................................................................... 1

1.2. M c tiêu và yêu c u c

tài ................................................................... 2

tài....................................................................................... 2
1.3.1.

c .................................................................................... 2

1.3.2.

c ti n ..................................................................................... 2

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 3
2.1.

khoa h c........................................................................................... 3
m c a l n con.............................................................................. 3

2.1.2. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con .......................................... 8
2.2. Tình hình nghiên c

c.............................................. 19

2.2.1. Tình hình nghiên c

c.......................................................... 19

2.2.2. Tình hình nghiên c

c ......................................................... 21

Ph n 3:

NG, N

U

......................................................................................................................... 23
ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 23
ng .............................................................................................. 23
3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................... 23
m và th i gian ti n hành ............................................................... 23
3.3. N i dung nghiên c u và các ch tiêu theo dõi.......................................... 23
3.3.1. N i dung................................................................................................ 23


v

3.3.2. Các ch tiêu theo dõi.............................................................................. 23
u.......................................................................... 24
p thông tin ............................................. 24
trí thí nghi m.............................................................. 24
3.4.3.

............24

3.4.4. Công th c tính toán các ch tiêu............................................................ 25
lý s li u..................................................................... 26
Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N............................. 27
4.1. Công tác ph c v s n xu t ....................................................................... 27
4.2. K t qu nghiên c u .................................................................................. 40
4.2.1. T l l n con nhi m b nh phân tr ng trong th i gian th c t p............. 40
4.2.2. T l l n con nhi m b nh phân tr ng theo l a tu i .............................. 41
4.2.3. T l m c b nh phân tr ng l n con theo l

c a l n m ................. 43

4.2.4. T l m c b nh l n con phân tr ng qua các tháng................................ 45
4.2.5. T l l n con ch t do nhi m b nh phân tr ng....................................... 47
4.2.6. Tri u ch ng lâm sàng c a l n m c b nh phân tr ng ............................ 47
4.2.7. Hi u l

u tr c a 2 lo i thu c.......................................................... 48

Ph n 5: K T LU

NGH ............................................................. 50

5.1. K t lu n .................................................................................................... 50
ngh ..................................................................................................... 51
TÀI LI U THAM KH O
PH L C


1

Châu Á.
,
,

,
.
.

,

.
.
.

Song song v i vi c phát tri

ch b

y sinh

nhi u, m t trong nh ng d ch b nh x y ra là b nh phân tr ng l n con giai
n t 1 - 3 tu n tu i. B nh phân tr ng là b nh khá ph bi n, xu t hi n t
lâu trên th gi i và

Vi t Nam, gây thi t h i không nh

nuôi. B nh ch y u do nhóm vi khu
E.coli ti

ng ru t E.coli gây ra. Vi khu n

c t nhi m vào máu phá h y n i m c, thành m

tính th m thành m ch, t

i ch m ch p, tiêu ch y,

phân l ng màu tr ng, l n m
r i lo n h p

c nhi u do tiêu ch

i ch

cd

n

, làm l n g y y u h c hác. N u

ng k p th i t l ch t cao, gây thi t h i l n, b i v y vi c nghiên
c

tìm ra bi n pháp phòng tr b nh thích h
n là m t v

c nhi

Xu t phát t tình hình th c t trên,
nhi m b

c s

t hi u qu cao trong

i quan tâm.
h n ch m c th p nh t t l l n

ng ý c a Ban ch nhi

i h c Nông lâm Thái Nguyên cùng v i s

t n tình c a th y


2

ng d

th c t p, tôi th c hi

tài: Tình hình
nuôi
.

1.2.1. M c tiêu
1.2.2. Yêu c u
- Tìm hi u
Bình Minh - M
-

sinh phòng b nh t i tr
c - Hà N i.

u tra tình hình l n con b m c b nh l n con phân tr

theo m t i tr i
-

-M

n

c - Hà N i.

c nguyên nhân gây b nh phân tr ng l n con nuôi t i tr i
u tr có hi u qu cao

1.3.1.

c
Các k t qu nghiên c u d ch t h c b nh phân tr ng l n con
21 ngày tu i là nh

theo t i tr i
1.3.2.

n

u khoa h c ph c v cho các nghiên c u ti p
.

c ti n
,

.


3

m c a l n con

i v i ch n nuôi l n con nói riêng và gia súc nói chung, th i k gia
súc m mang thai

c ch m sóc chu áo, bào thai s phát tri n t t sinh

con kh e m nh.
Theo
kh i l

hùng và cs (2004) [13] so v i kh i l

ng s sinh thì

ng l n con lúc 10 ngày tu i t ng g p 2 l n, lúc 21 ngày tu i t ng g p

4 l n, lúc 30 ngày tu i t ng g p 5 - 6 l n, lúc 40 ngày tu i t ng g p 7 - 8 l n,
lúc 50 ngày tu i t ng g p 10 l n, lúc 60 ngày tu i t ng g p 12 - 14 l n.
L n con bú s a sinh tr

ng và phát tri n nhanh nh ng không

qua các giai o n, nhanh trong 21 ngày

ng

u

u sau ó gi m d n. Có s gi m này

là do nhi u nguyên nhân, nh ng ch y u là do l

ng s a m b t

u gi m và

hàm l

ng h

n con b gi m. Th i gian b gi m

sinh tr

ng kéo dài kho ng 2 tu n hay còn g i là giai o n kh ng ho ng c a

l n con. Chúng ta h n ch s kh ng ho ng này b ng cách cho n s m. Do l n
con sinh tr

c ch t dinh d
n con sau 3 tu n tu i m i ngày có th tích l y

protein/1kg kh i l

ng c th , trong khi ó l n tr

0,3 - 0,4 gam protein/1 kg kh i l
H n n a,
là tiêu t n n ng l
y u là n

t ng 1kg kh i l
ng ít h n l n tr

ng m nh.
c 9 - 14 gam

ng thành ch tích l y

c

ng c th .
ng c th , l n con c n ít n ng l

ng ngh a

ng thành. Vì v y, c th c a l n con ch

t ra 1kg th t n c c n ít n ng l ng h n

t o ra 1 kg m .


4

S

-


5

Theo H

[18

hóa protein.
The

và cs (2004) [13

-

con


6

[7

- 100

Th

[5


7

Ngoài ra l

*
Ph n ng mi n d ch là kh

ng c

là m m b nh. M m b nh xâm nh
ch

l

a các tuy

nh.

ng HCl ti
lo

. Ph n l n các ch t l
i d dàng, do

l

ng enzym tiêu hoá và

ng cho quá trình tiêu hoá, gây r i

i ch t, d n t i kh

p thu kém. Trong giai

n này m m b nh (Salmonella spp, E.coli

dàng xâm nh

ng tiêu hoá và gây b nh.
L n con m
th

h

t nhanh sau khi l

áng th
c bú s

n d ch c a l n con là hoàn toàn th
kháng th h

c nhi u hay ít t s

Theo Tr

chi m 18 -

ng, ph thu

ng

uc al nm .
u c a l n m hàm

um
ng

35%). Nó có tác d ng t o s
i v i kh

u c a l n m , cho nên kh

) [13] trong s

ng protein r t cao. Nh

ng kháng

ng protein trong s a

- globulin chi m s
kháng, vì v y s

n d ch c a l n con. L n con h

ng khá l n (30 -

u có vai trò quan tr ng
ng

- globulin


8

b

ng m bào. Quá trình h p thu nguyên v n nguyên t

gi

t nhanh theo th i gian. Nó ch có kh

l n con r t t t trong 24 gi

- globulin

p thu qua ru t non c a

ra nh trong s

u có kháng men

antitripsin làm m t ho t l c c a men tripsin tuy n t y và nh kho ng cách t
bào vách ru t c a l n con khá r ng, cho nên 24 gi
ng
gi

- globulin trong máu l

ng kháng men trong s

u gi m d n và kho ng cách gi a các t bào
- globulin

globulin trong máu l

ng

n 3 tu n tu i ch

24mg/100

ng c a l
n con c
c bú s

-

t kho ng

ng thành có kho ng 65

c bú s

u càng s m càng t t. N u

u thì t 20 - 25 ngày tu i m i có kh

t ng h p kháng th , nh ng l

c bú s a

kém, d m c b nh, t l ch t cao.
2.1.2. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con

Theo Nguy

u,

t t i 20,3mg/100ml máu. Sau 24

vách ru t c a l n con h p d n, s h p thu

l

c bú s

cs (2004) [10]
-

i

,

u thì s

kháng


9

lôn

[2
E.coli

ùng

E.coli gây ra.
E.coli

E.coli
(enterotoxin

E.coli

h, E.coli


10

Theo

[11

85) [20]
à kh

suy

Escherichia coli (E.coli) còn có tên khác là
Bacterium coli commune, Bacillus communis, do Escherich
E.coli

E.coli

2-


11

- 8 µm.
E.coli

E.coli
- 400

0

- 8.
E.coli
+

+

-

Môi tr

- Gren - Methylen -

- Shigella): E.coli
E.coli
-

E.coli

glucoze, galactoze, lactoze, mann

-


12
2S,

-

VP, urea: Âm tính.
0

C.

E.coli

E.coli
nguyên: O, H và K.
+ Kháng nguyên O:

0

+ Kháng nguyên H:
0

C

0

trong 1 g
formol 0,5%.

+ Kháng nguyên K:

:

E.coli


13
0

C

trong vòng 10h30 phú

Theo

[2

E.coli

0

0

E.coli
E.coli trong 5 phút. E.coli

T

[21
E.coli

E.coli

E.coli

E.coli

- 80%. Theo các

E.coli phát


14

* Qúa
[24
E.coli

Lactobacilus.

E.coli

Coli
Bacilosis

E.coli

E.coli

-


15

E.coli
0

C - 410

sau

-

-

c

-

có khi 4 -

40 -


16

*

Coronavirus, Rostavirus
E.coli, Salmonella, Clostridium

h do Rostavirus

E.coli

-


17

n do Rostavirus

E.coli và Rostavirus

* Phòng b nh
Phòng b nh là m t công tác h t s c qua tr

m

n d ch b nh s y ra. Các bi n pháp phòng b
ng, v t ch g p m m b

u xoay quanh v n

phòng b nh phân tr ng l n con

n theo m , chúng ta có th th c hi n m t s bi n pháp sau:
- Phòng b nh b ng bi n pháp qu

ng:

Theo S An Ninh (1993) [12], bi n pháp phòng tiêu ch

c h t là

h n ch , lo i tr các y u t stress s mang l i hi u qu tích c c. Kh c ph c
nh ng b t l i v th i ti t, khí h u, gi v sinh chu ng nuôi.
em

u c n thi

t t t l n nái gi
b

m b o nhu c

các lo i vitamin, nguyên t
Trong m

c tiên là nuôi
ng

ng c n thi t.

ng h p tiêu ch y, c n ti n hành ngay các bi n pháp cách ly

l n b nh v i nh ng con còn l
b b nh, tiêm kháng sinh li u phòng cho nh

ng th

u tr k p th i nh ng con
mb


18

- Phòng b nh b ng cách s d ng ch ph m sinh h c:
M t s tác gi
h

u ch t o và s d ng ch ph m sinh

phòng b

n pháp mi n d ch th

cho l n con t

phòng b nh tiêu ch y

ng kháng th th

c a chúng.

Theo Tr nh Th Vinh (1996) [23
ch ph m - globulin t huy t thanh ng

k t qu chi t tách thành công
phòng b nh l n con tiêu ch y.

Nghiên c u Tr n Th H nh và cs (2002) [4

u ch ph m

sinh h c: E.coli s a, Clpepsingen toxid dùng cho nái ch a và Baderin EBC
(E.coli Baclerin và C. Pefringen toxid ) dùng cho l

phòng và tr b nh

tiêu ch y phân tr ng l n con.
- Phòng b nh b ng v c xin
Ngoài vi c s d ng ch ph m sinh h c, m t s tác gi
ch t o các lo i v c xin phòng b nh nh m kích thích

ch

u
ng s n sinh

kháng th ch ng l i m m b nh.
o (1993) [16] s d ng v c xin cho l n nái mang thai
b ng cách tiêm ho c cho u

4 - 6 tu

ng mi n d ch, s n sinh kháng th

kích thích l n m

c hi u trong máu, truy n qua s a

u, cung c p cho l n con khi bú s a.
Theo

ng Xuân Bình (2008)

nghi m và công b k t qu

c a v c xin chu ng (Autovaccine) trong phòng b nh l n phân tr ng trên th c
a

Hà Tây, Cao B ng, Thái Nguyên.
u tr
-

u tr b ng

Hi n nay các v
qu

c.
thu hút s quan tâm c a các nhà khoa h c là hi u

u tr bênh. Nhi u nhà nghiên c

t lu n: c

u tr s m, k t h p

v i nhi u bi n pháp t ng h p nh m kh ng ch , kh c ph c r i lo n tiêu hóa và
h p thu, ch ng lo n khu

ng ru

ng th i ph i k t h

u tr nguyên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×