Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống. (Khóa luận tốt nghiệp)

C THÁI NGUYÊN
----------

----------

tài
CYSTICERCUS TENUICOLLIS
NH THÁI NGUYÊ

KH

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
: 2011 - 2016

"


----------


----------

tài
"NGHIÊ
CYSTICERCUS TENUICOLLIS

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
K43 TYN02
Khoa:
ôi thú y
: 2011 - 2016

,


i

L IC

hú y.

ThS

Trong quá trì

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11
Sinh viên


ii

DANH M C CÁC B NG

Trang
Cysticercus tenuicollis

4.1
các


................................................................................. 38
Cysticercus tenuicollis

4.2.

theo tu i ........................................................................................... 41
Cysticercus tenuicollis

4.3.

theo

............................................................................................ 43
Cysticercus tenuicollis

4.4.

theo

tra ............................................................................. 44

ên ................................................................... 47
Taenia hydatigena
............................................................................ 48
Cysticercus tenuicollis
Taenia hydatigena

............................ 50

n
Cysticercus tenuicollis gây ra .......................................................... 52

Cysticercus tenuicollis

............................................. 53
Cysticercus

tenuicollis ký sinh

................................................................... 54


iii

DANH M C CÁC HÌNH

Trang
Cysticercus tenuicollis
............................................................................................... 38
Cysticercus tenuicollis
........................................................................................................... 41
Cysticercus tenuicollis
Hình 4.4.

.......43

Cysticercus tenuicollis
................................................................. 44
Taenia hydatigena
.............................................................................. 49
Taenia hydatigena
Cysticercus tenuicollis

................ 50


iv

DANH M C CÁC T

cs:
KCTG:
Nxb:
TT:
STT:

g gian

VI T T T


v

M CL C

Trang
:
1.1.

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
.................................................................................... 2
..................................................................................... 2
...................................... 2
.................................................................................... 2

1.4.2. Ý n
2:

..................................................................................... 3
................................................................. 4
.......................................................................... 4
Cysticercus tenuicollis. ...................................... 4
........................................ 5

2.1

............. 5
....................................... 8

2.1.

....................................................... 14
Cysticercus tenuicollis và sán dây

Taenia hydatigena

...................................................................... 18
Cysticercus tenuicollis ........................... 18
Taenia hydatigena..................... 19
Cysticercus tenuicollis ......... 20
Cysticercus tenuicollis .................. 20
Cysticercus

tenuicollis gây ra ............................................................................................. 21
Cysticercus tenuicollis gây ra
dây chó ............................................................................................................ 23


vi

Cysticercus tenuicollis gây ra .............. 23
chó gây ra.............................................. 23
Cysticercus tenuicollis gây ra...... 24

2.1.6. Phòng và

................................................................................................ 24
......................................................................................... 25
.............................................. 25
2.2.1. Tì

.......................................................... 25
...................................................... 27

:
3.1.

............................................................ 30
............................................................ 30

3.3.

......................................................................... 30

3.4.

................................................................................ 31
Cysticercus tenuicollis

3.
,

................................ 31

Cysticercus tenuicollis
,

l

............................................................................. 31
Cysticercus

3.4.1
tenuicollis


Taenia hydatigena

c

,

3.4.2.

................................................... 31
,

Cysticercus

tenuicollis................................................................................................. 31
Cysticercus tenuicollis
...................................................................................................... 32
3.5.
Cysticercus tenuicollis

........................................ 32
........................................................................... 32


vii

............................................................................. 32
3.5.1.2. P

Cysticercus

tenuicollis

..................................................................................... 32
u trùng

Cysticercus tenuicollis

................................................................ 33
.....33
....33

3.5.2.2.

...................... 33

Cysticercus tenuicollis

Taenia hydatigena

...35

3.5.3.
Cysticercus tenuicollis .................................................................................... 35
Cysticercus tenuicollis
Nguyên..................................................................................................................... 36
3.5.5.

..................................................................... 36
:

............................. 37
Cysticercus

4
tenuicollis

....................... 37
Cysticercus tenuicollis

Yên

.................................................................................... 37
Cysticercus tenuicollis
...................................................................................... 37
Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis

............ 40
theo tính

................................................................................................................... 42
4.1.1.4.

Cysticercus tenuicollis

theo

............................................................................................. 44


viii

g Cysticercus

4.1.
tenuicollis

Taenia hydatigena
,

........................................................ 46

4.1.
,

............................................................................. 46
Taenia hydatigena
,

........................................................ 48
g Cysticercus tenuicollis

4.1.2.3.
Taenia hydatigena
4.2

................................... 50
Cysticercus

tích

tenuicollis

.................................................................................... 51

4.2.1. Tr
Cysticercus tenuicollis gây ra.......................................................................... 51
Cysticercus tenuicollis
u trùng Cysticercus tenuicollis ..................................................... 53
Cysticercus tenuicollis ký
......................................................................................................... 54
Cysticercus tenuicollis gây
ra trên
P

5:

,

........................................... 55
............................................................. 57

.................................................................................................... 57
5.2

..................................................................................................... 58
............................................................................ 59
.............................................................................. 59

II

............................................................................. 61


1

Ph n 1
M

U

1.1.
Cysticercus tenuicollis
hydatigena

Taenia
Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis
nuô

Taenia hydatigena ký sinh

o.

theo

Cysticercus tenuicollis sau 3 tháng.
Cysticercus tenuicollis
.


2

trùng Cysticercus tenuicollis

trùng Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis cho gia súc.

1.2. M

tài
Cysticercus

tenuicollis

1.3. M c tiêu c
Cysticercus tenuicollis

tài
i
c ti n c

,
tài

Cysticercus tenuicollis
c.


3

Cysticercus tenuicollis gây ra,


4

2
T NG QUAN TÀI LI U

2.1.

khoa h c c

tài

Cysticercus

Ngu
tenuicollis

- 44 móc.
Cysticercus tenuicollis
]).
Cysticercus tenuicollis là
- 80 x 8 -

Cysticercus tenuicollis

Theo Johannes Kaufmann (1996) [30

4
Cysticercus tenuicollis ký si

Cysticercus
tenuicollis


5

Cysticercus tenuicollis

Vi c nghiên c u sán dây

Vi t Na

cb

ut

k

c.

u tiên mô t loài sán dây Diphyllobothrium latum tìm
th y

i Nam B (Vi

i xu t hi n các công trình

nghiên c u l t v m t vài loài sán dây gây b
c u v thành ph n sán dây
c u sang m t s

i. T

i m r ng ph m vi nghiên

ng v t nuôi và m t s

ng v t hoang dã.
22

[6

14

Ngành s

ó, vi c nghiên

Plathelminthes)

Cestoda Rudolphi, 1808
Eucestoda Southwell, 1930
Pseudophyllidea Carus, 1863
Diphylloborthriidae Luhe, 1910
Spirometra Mueller, 1937
Loài Spirometra erinacei-europaei
(Rudolphi, 1819) Mueller, 1937
Loài Spirometra mansonoides
(Mueller, 1935) Mueller, 1937
Cyclophyllidea Beneden in Braun, 1900

5], (2003)


6

Hymenolepidata Skrjabin, 1940
Dipylidiidae Mola, 1929
Dipylidium Leuckart, 1863
Loài Dipylidium caninum Leuckart, 1758
Tta Skrjabin et Schulz, 1937
Taeniidae Ludwig, 1886
Taenia Linnaeus, 1758
Loài Taenia hydatigena Pallas, 1766
Loài Taenia pisiformis Bloch, 1780
Echinococcus Rudolphi, 1801
Loài Echinococcus granulosus Batsch, 1786
Multiceps Goeze, 1782
Loài Multiceps multiceps Leske, 1780.
Mesocestoidata Skrjabin, 1940
Mesocestoididae Perrier, 1897
Mesocestoides, Wailand, 1863
Loài Mesocestoides lineatus Goeze, 1782
]
Lê và cs (1996) [14

Diphyllobothrium mansoni, Diphyllobothrium reptans, Dipylidium
caninum,

Taenia

hydatigena,

Taenia

pisiformis,

Echinococcus granulosus, Mesocestoides lineatus.
Theo Ngu

(1999) [7

Cyclophyllidea và Pseudophyllidea.

Multiceps

multicep,


7

loài sán dây Diphyllobothrium latum

Diphyllobothrium

Diphyllobothrium

latum mà là loài Diphyllobothrium mansoni
Diphyllobothrium
mansoni
Spirometra

Spirometra erinacei-europaei
Diphyllobothriidae).

Joyeux và Houdeme
Diphyllobothrium reptans. Theo Yamaguti
Spirometra.
Diphyllobothiidae
Delaimure S. L., Skrjabin A. S., Serdukov A. M. (1985) Diphyllobothrium
mansoni
Diphyllobothrium latum,
Spirometra erinacei-europaei
Diphyllobothrium latum
Spirometra Mueller, 1937 và
Spirometridae
]).
(2003) [6
Diphyllobothrium mansoni, Diphyllobothrium reptans


8

loài Spirometra erinacei- europaei (Rudolphi, 1819) Mueller, 1937.

2.1.2.2.

22

5

14]
Sán dây chó có nh

6
m c a l p sán dây nói chung: hình d i

ng ho c tr
thành ba ph

u, c , thân (g m nh

khác nhau).

i loài.

hình thành rõ.

dài, d

ng, chia

t sau c , có hình d ng và c u t o


9

Cyclophyllidea).

bên tron

H tu n hoàn và h hô h p tiêu gi m. Hô h p theo ki u y m khí.
H bài ti t c a sán dây c u t o theo ki
chính t

cu i thân và thông v i l bài ti t. Ngoài ra,

sán còn có nh ng ng ngang n i li n v i 2 ng chính.

sinh

n, g m 2 ng
m

t


10

khác nhau.

(Pseudophyllidea)

(Cyclophyllidea)


11

Cyclophyllidea
Pseudophyllidea
].

-

Taenia Linnaeus, 1758
]

+ Loài Taenia hydatigena: D

96) [14], Ngu

-

thành hai hàng, móc hàng trên dài 0,170 - 700 tinh

dài 0,038 -

Cysticercus tenuicollis

- 0,035 mm,


12

- 0,310 mm, có 28 - 40
0,126 -

+ Loài Taenia pisiformis: Sán dài 600 - 0,640, có 34 thành hai hàng, móc hàng trên dài 0,225 - 0
0,310 kính 0,096 -

0,210 -

-

- 0,037 mm.
-

Multiceps Goeze, 1782
]
03) [6]:

+ Loài Multiceps multiceps: Sán dài 400 -

-

kính 0,300 mm, có 22 mm, hàng hai dài 0,090 - 0,130 m

- 0,300


13

- 0,350
-

0,029 Coenurus cerebralis

-

Echinococcus Rudolphi, 1810
]

+ Loài Echinococcus granulosus: Sán dài 2,7 -

-

- 0,133 mm, vòi 0,100 - 0,140 mm. Có 36 - 0,043 mm, móc hàng
-

40 tinh hoàn. Nang lông gai dài 0,025 ên

- 0,036 mm.


14

Echinococcus enilocularis

vàng,

Dipylidium Leuckart, 1863

-

]

+ Loài Dipylidium caninum:

ê và cs (1996) [14],

-

-

-

- 20 móc, móc hàng trên cùng dài 0,013 - 0,016 mm, móc hàng
-

-

- 0,060 mm. Phôi 6 móc có kích

- 0,036 mm.
-

Mesocestoides Vaillant, 1863
]

+ Loài Mesocestoides lineatus

- 0,060 x 0,035 -

ó
) [17]

Cyclophyllidae


15

Cysticercus, Coenurus, Echinococcus, Cysticercoid

Pseudophyllidae có

Procercoid và Plerocercoid

Spirometra erinacei-europae, Spirometra mansonoides, Dipylidium caninum,
Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps

+ Loài Spirometra erinacei-europae
Spirometra erinacei-europae

Coracidium
Mesocyclops,
Eucyclops

Coracidium
- Procercoid.

Procercoid
Plerocercoid

Procercoid

Plerocercoid

- 18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×