Tải bản đầy đủ

Chẩn đoán bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis bằng phương pháp biến thái nội bì, đánh giá hiệu lực điều trị bệnh trên lợn và dê tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

LÂM
-------

-------

CYSTICERCUS TENUICOLLIS

:
Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
Khóa h

Thú y
2011 - 2015

Thái Nguyên -


-------


-------

:
CYSTICERCUS TENUICOLLIS

:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa h

Chính quy
Thú y
K43 - Thú y N01
uôi Thú y
2011 - 2015
: ThS.

Thái Nguyên -


i

,e

-

cô giáo Th

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11
Sinh viên


ii

,

a Ban giám
-

hoa
iii

Cs:
Nxb:
Se:
Sp:
STT:
TT:
Tr:

Trang


iv

.................................................................................................... 41
............................ 41

................................................. 42

.......................................................... 43

............................................... 44
.......................................... 44

Cysticercus tenuicollis

.... 45

............................................... 46
g 4.9

........................................ 46

10.
Cysticercus tenuicollis
................................................................................................... 46
1

Cysticercus tenuicollis
................................................................................. 48

2

Cysticercus tenuicollis
.............................................................................. 49


v

.................................................................................................... i
..................................................................................................ii
.................................................................iii
............................................................................... iv
......................................................................................................... v
.
1.1.

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
.................................................................................... 2
..................................................................................... 3
...................................... 3
.................................................................................... 3

1.4.2.

..................................................................................... 3
................................................................. 4

2.1.

........................................................................................... 4
Cysticercus tenuicollis........ 4

2.1.1. Sán dây

..................................... 4
trùng sán dây Cysticercus tenuicollis ............... 8
Cysticercus tenuicollis

.. 12

Cysticercus tenuicollis ............. 12
Cysticercus
tenuicollis ........................................................................................................ 16
Cysticercus tenuicollis ............................................ 19
2.1.2.4

Cysticercus tenuicollis .......................... 20
...................................................... 22

2.1.3.1. Kháng nguyên -

................................................................. 22


vi

sinh trùng .......................................................... 25
.......................................... 30
.............................................. 31
.......................................................... 31
...................................................... 32
.
............................................................................................... 35
.............................................. 35
.................................................................................. 35
................................................................................ 36
............... 36
3.3.2.

...................... 36
Cysticercus

tenuicollis

................................................................ 36
Cysticercus tenuicollis
............................................................................. 36
.......................................................................... 36
... 38

Cysticercus tenuicolli

............................................ 38
Cysticercus

3.4.3.

tenuicollis ........................................................................................................ 38
Cysticercus
tenuicollis gây ra trên l n và dê
3.5. Ph

........................................................................ 40
.

4.1.

....... 40

............................. 41
.................. 41


vii

4.

......................... 42

4.2.1
.................................................................................... 42

.................................................................................... 43
Cysticercus
tenuicollis

................................................................ 44
.............................................................. 44
............................................................ 46
Cysticercus tenuicollis ......................... 47
Cysticercus tenuicollis
.......................................................................................... 47
Cysticercus tenuicollis
................................................................................ 48
Cysticercus tenuicollis trên dê

4.5.

.............................................................................. 50
.

.......................................... 51
.................................................................................................... 51
...................................................................................................... 51
..................................................................................................... 51
............................................................................... 53

I. T

V

........................................................................................ 53
....................................................................................... 55


1

ng

trùng

.

,

Taenia hydatigena gây ra trên chó.

Cysticercus tenuicollis

Taenia hydatigena

Cysticercus
tenuicollis

ong xoan
Taenia hydatigena,


2

,

Cysticercus tenuicollis
thành tron

.
trùng Cysticercus tenuicollis

.
Cysticercus tenuicollis

chúng tôi

kháng nguyên

Cysticercus

tenuicollis,
Cysticercus
tenuicollis


3

Cysticercus tenuicollis.
-

.
Cysticercus tenuicollis

-

Cysticercus tenuicollis

-

1.4.1

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis trên
Cysticercus tenuicollis

1.4.2.

Cysticercus tenuicollis
.
Cysticercus tenuicollis gây ra


4

2.1.1.
2.1.1.1.
V trí c a sán dây chó trong h th ng phân lo

ng v t h c

22],
[8],

7], (2003)

18

Plathelminthes
Cestoda Rudolphi, 1808
Eucestoda Southwell, 1930
Pseudophyllidea Carus, 1863
Diphylloborthriidae Luhe, 1910
Spirometra Mueller, 1937
Loài Spirometra erinacei-europaei
(Rudolphi, 1819) Mueller, 1937
Loài Spirometra mansonoides
(Mueller, 1935) Mueller, 1937
Cyclophyllidea Beneden in Braun, 1900
Hymenolepidata Skrjabin, 1940
Dipylidiidae Mola, 1929
Dipylidium Leuckart, 1863
Loài Dipylidium caninum Leuckart, 1758


5

Tta Skrjabin et Schulz, 1937
Taeniidae Ludwig, 1886
Taenia Linnaeus, 1758
Loài Taenia hydatigena Pallas, 1766
Loài Taenia pisiformis Bloch, 1780
Echinococcus Rudolphi, 1801
Loài Echinococcus granulosus Batsch, 1786
Multiceps Goeze, 1782
Loài Multiceps multiceps Leske, 1780.
Mesocestoidata Skrjabin, 1940
Mesocestoididae Perrier, 1897
Mesocestoides, Wailand, 1863
Loài Mesocestoides lineatus Goeze, 1782
9

Cyclophyllidea và Pseudophyllidea.
15

01]).
c

m hình thái, c u t o c a sán dây chó

22
Nguy

18
Sán dây chó

7], (2003) [8],


6

Cyclophyllidea).


7

sán còn

Loài Taenia hydatigena:

-

thành hai hàng, móc hàng trên dài 0,170 - 0,022 mm;
móc hàng

- 0,160 mm;
-

0,450 mm;

g 0,130 mm;

- 0,031 mm;
- 0,035 mm;

34


8

Chu k sinh h c c a sán dây chó
19
Cyclophyllidae

a

Dipylidium caninum, Taenia
hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps

Spirometra erinacei-europae, Spirometra
mansonoides.
10

2.1.1.

trùng sán dây Cysticercus tenuicollis
m hình thái, c u t o c a u trùng Cysticercus tenuicollis
7], (2003) [8
im Lan và cs (1999) [9

18],
Cysticercus


9

tenuicollis
n

giác bám 0,099 - 0,310 mm; có 28 0,185 - 0,210 mm;

-

Cysticercus tenuicollis

Kaufmann, 1996) [29].
6
Cysticercus tenuicollis

9

Cysticercus

tenuicollis l

- 44 móc.
Radfar M. H. (2005) [41
Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis
10,93 µm,

Nath S. và cs (2010) [34],
Cysticercus tenuicollis
Calcium (12,0 - 260,0 mg /100ml), Natri (130,5 - 424,3 ppm ) và Kali (12,50


10

-

- 23,00

U/L), Alanine aminotransferase (1,000 - 86,17 U/L), Lactat dehydrogenase
(10.00 - 108,0 U/L ) và Alkaline phosphate (18,00 - 176,0 U/L).
Cysticercus

Saad và cs (2010) [42
tenuicollis

mesenchymal,

nhau
Cysticercus tenuicollis

khi Cysticercus tenuicollis
và thú hoang khác.
Cysticercus
tenuicollis

Cysticercus tenuicollis
Cysticercus
tenuicollis


11

Chu k sinh h c c a u trùng Cysticercus tenuicollis
16] sán

Taenia

hydatigena

u

Cysticercus tenuicollis
-

11

thành
Cysticercus tenuicollis

Theo Junquera Pablo (2013) [36], sán dây Taenia hydatigena có vòng

sán dây Taenia hydatigena
Taenia hydatigena


12

Cysticercus tenuicollis

-

Cysticercus tenuicollis)
thành
-8

2.1.2.

Cysticercus tenuicollis

2.1.2.1

ùng Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis
,

t
Pablo, 2013) [36].

trên toàn


13

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis.

Taenia hydatygena.

14
Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis
2002 [3
Taenia

trùng Cysticercus
Cysticercus

tenuicollis

Cysticercus cellulosae.

-


14

Theo Radfar M. H. và cs (2005) [41

Cysticercus tenuicollis.
Sissay M. M. và cs (2008) [47
2003

Haramaya, Harar, Dire
Cysticercus

ovis (Taenia ovis

Cysticercus tenuicollis (Taenia hydatigena) và

Echinococcus granulosus
là 22%, 53% và 65%.
Theo Samuel W. và Zewde G. G. (2010) [43
Cysticercus
tenuicollis.

Saulawa M. A. và cs (2011) [44] c
Cysticercus tenuicollis,
Cysticercus

Wondimu A. và cs (2011) [49
tenuicollis

;

Theo Oryan A. và cs (2012) [35
Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis


15

Cysticercus tenuicollis

Murtala S., 2012 [27]).

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis

hác

Cysticercus tenuicollis
24,3%;
Theo Junquera Pablo (2013) [36],
u trùng Cysicercus
tenuicollis
Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis

B. B. và cs, 2015 [46]).

4,22%, trong


16

Theo Perl S. và cs (2015) [40
Cysticercus tenuicollis

Israel,

2.1.2.2

-3

rcus tenuicollis

Taenia hydatigena.

Taenia hydatigena

Zewde G. G., 2010 [43]).

các nhánh

màng treo

trong vài tháng (Junquera Pablo, 2013) [36].
Theo Pathak K. M.

(1984) [38], Radfar M . H.

Cysticercus tenuicollis
.

(2014) [41],


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×