Tải bản đầy đủ

Tình hình nhiễm bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn Nguyễn Văn Chiêm, xã Đạo Tú huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
----------------------

NGUY

C

tài:
MB
NG HÔ H P
N NÁI NGO I NUÔI T I TR I L N
O TÚ, HUY
N PHÁP PHÒNG TR

NGUY
T

KHÓA LU N T T NGHI

H


o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa

:

Thú y

Khoá h c

: 2011 2016

5


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
----------------------

NGUY

C

tài:

NGUY
T

MB
NG HÔ H P
N NÁI NGO I NUÔI T I TR I L N
O TÚ, HUY
N PHÁP PHÒNG TR


KHÓA LU N T T NGHI

IH C

H
o: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
L p: K43 - TY
Khoa:
Thú y
Khoá h c: 2011 2016
Gi
ng d n: TS. Phan Th H ng Phúc

5


i

em
em xin

em

Em x
em
em

em

Em

em

em
em
công tác sau này.

Sinh viên

Nguy

c


ii

DANH M C B NG
Trang
.................................................................... 39
................................. 44
................................................. 48
............................................ 49
theo

.. 50
...... 52
........... 54

................................ 54
B

.................... 55
.......... 56


iii

DANH M C HÌNH
Trang
Hình 4.1.

... 51

Hình 4.2.
................................................................................................................. 53


iv

CÁC T

Cs.

VI T T T

: C ng s
:B

ng hô h p
tính

KgTT

: Kilogam th tr ng

Nxb

: Nhà xu t b n

PRRS

: Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome

PRRS BSL

: V c xin phòng b nh PRRS s

STT

: S th t

TT

: Th tr ng

c


v

M CL C
Trang
:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
................................................................................... 2
.................................................................................... 2
........................................................................... 2

:

................................................................ 3
........................................................................................... 3
......................................... 3
.................................. 4
...................................................... 5
.............................................. 28
......................................................... 28
.......................................................... 33

:
......................................................................................................................... 37
............................................................................... 37
............................................................... 37
................................................................................ 37
.......................................................................... 37
3.4.1. Ph

Phúc ................................................................................................................. 38

..................................................................................... 39
.................. 39


vi

3.4.4. Cá

....................... 40
..................................................................... 40

:

............................. 42
....................................................................... 42
............................................................................. 42
................................................................................... 45
.................................................................................. 49

................................................... 49
......... 50
i

Phúc ................................................................................................................. 52
....... 53
...................................... 54
........................... 55
:

.......................................... 59
.................................................................................................... 59
..................................................................................................... 59
.............................................................................. 1


1

Ph n 1
M

U

tv
Trong nh
l n nói riêng ngày càng phát tri n m
ph m c
Nh

i dân và gi m t v trí quan tr ng trong n n kinh t qu c dân.
ng v i s phát tri

nông t

ng ph n l n nhu c u v th c

c, B Nông Nghi p và Phát tri n

p các gi ng gia súc, gia c

cao t

c có n

ng và ch

t và ch

ng

n, nh m m

n

ng s n ph m.

Trong các lo i v t nuôi thì nuôi l n mang l i hi u qu kinh t cao và là
ngu n cung c p th t ch y u cho xã h i. Vì v y trong nh
t nhi u
thành t u m i, xu th chuyên môn hóa s n xu
nhu n cao thì ngoài các v
thú y là v

cl i

v con gi

ng thì công tác

c p bách, quy

Vi c áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu
giúp chúng ta x lý và kh ng ch b nh d ch. M t khác khi m c s ng c a
u v s d ng th c ph m sxã h
l n nói riêng làm sao ph i t o ra nhi u s
ph m t t, vi

i có ch

h i ph i có nh ng bi n pháp h

ng s n
ng nhu c u

xã h i.
Trong các b nh gây thi t h

n thì b nh liên quan t i

ng hô h p di n ra m t cách ph c t p và gây nhi u thi t h i l n. B nh
ng hô h p là m t trong nh ng b nh có nhi u nguy


2

khu n, vi rút, Mycoplasma, ... gây

n ch

M c dù t l ch

p c a l n.

nh này l i làm suy gi

nuôi, do l n nhi m b

ng ch m, tiêu t n th

yêu c u th c t s n xu
H ng Phúc, em

cs

ng d n c a cô giáo TS. Phan Th

n hành nghiên c

ng hô h

t phát t

tài:

m b nh

n nái ngo i nuôi t i tr i l n Nguy

o Tú, huy

n pháp phòng tr

1.2. M c tiêu nghiên c u
-

c tình hình m c b

ng hô h

n

nái ngo i t i tr i l n;
kháng sinh.

c hi u l

u tr b

ng hô h p c a 2 lo i thu c

tài
oa h c
- Các k t qu nghiên c u c
các nghiên c u ti p theo v b

tài có th làm tài li u tham kh o cho
ng hô h

n nái ngo i.

c ti n
- Các k t qu nghiên c

u tr b

b ng 2 lo i thu c góp ph n ph c v s n xu t

u qu
tr i.

u tr


3

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U

khoa h c
2.1.1.Vai trò, ch

a b máy hô h p

iv it tc

ng v t thì m t trong nh ng y u t quy

ns s

ng O2. Trong m

O2 và th i ra 250ml CO2

ph i th c hi

Hô h p c

l

c

ng tác hô h p.

c chia thành 3 quá trình:

- Hô h p ngoài: là
c th c hi n

ng v t c n 6 - 8ml

ng O2 thi t y u này và th

ng CO2 ra kh

nh

i khí gi

ng

ph i thông qua các ph nang.

- Hô h p trong: là quá trình s d ng O2 mô bào.
- Quá trình v n chuy n CO2, O2 t ph
ng tác hô h

c l i.

u khi n b

ch th n kinh th d ch và

c th c hi n b
d

ng

u, h ng, khí qu n, ph qu n) và ph i.
D

b

pc al ng

ng d n khí có h th ng th n kinh và h th ng m ch máu phân
c có tác d

i m không

n ph i. Trên niêm m c

ng hô h p có nhi u tuy n ti t d ch nh

gi b i và d v t có l n trong

không khí. Niêm m

ng hô h

p lông rung luôn chuy

ng

y các d v t ho c b i ra ngoài.
c m trên niêm m

ng hô h p r t nh y c m v i các

thành ph n l có trong không khí. Khi có v t l
nh

có ph n x ho, h

y v t l ra ngoài, không cho xâm nh
Khí O2 sau khi vào ph i và khí CO2 th

Ph i l n bao g m r t nhi u ph

ng hô h p.
c

i t i ph nang.

n tích b m t trao khí.


4

M

ng tác hít vào và th

h p là s l n th /phút. M

c g i là m t l n hít th . T n s hô
ng v

u ki n bình

ng có t n s hô h p khác nhau:
L n: 10 - 20 l n/phút;
Bò: 12 - 20 l n/phút;
Ng a: 8 - 10 l n/phút;
ng h p gia súc m c b nh ho c g p ph i m t s kích thích thì
t n s hô h p s

c gi m xu ng.

2.1.2.Tìm hi u m t s vi khu n gây b nh
B

ng hô h p

ng hô h p do nhi

i khu n, vi rút,

kí sinh trùng.
Các gi ng l

c nuôi t i tr i Nguy

u là các gi ng

l n nh p ngo i thông qua t
kháng r t kém v

ng l n này có s

u ki n th i ti t, khí h u c

nh y c m v i s

t

t ng t c a th i ti t, khí h u và các y u t gây

b nh. M

ng, v

sinh thú y, phòng tr b
nhân này làm cho t l l n
các b nh truy n nhi
hô h p mà l

c th c hi n tri

. Chính nh ng nguyên

trong tr i Nguy
c bi t là các b

ng xuyên m c

ng xuyên m c
ng hô h p. Các b

trang tr i Nguy

là:

- B nh viêm ph i do Mycoplasma gây ra;
- B nh viêm ph i do Actinobacillus pleuropneumoniae gây ra;
- B nh viêm ph i do Pasteurella multocida gây ra;
- B nh viêm ph i do vi rút gây ra;
- B nh viêm ph i do ký sinh trùng gây ra;

ng


5

2.1.3. M t s b

ng hô h

n hình

2.1.3.1. B nh suy n l n
* Nguyên nhân
B nh do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra, b nh hay còn g i là b nh
viêm ph

a l n. B nh gây nhi u thi t h i nhi u v kinh t

tr ng kém, tiêu t n th

tr ng cao.

ng nhi m b nh

+

B nh lây tr c ti p t con m sang con kh

ng hô h p và

c truy n b nh là do gia súc th , h
dãi, d

n sang con kh e, ho

li m ph i. Ngoài ra, m m b

c

ng n n chu ng mà gia súc kh e
c truy n t

nh

n mang trùng mà hàng ngày th i m m b

ng.

+ Quá trình sinh b nh
Sau khi xâm nh p vào ph
thái cân b ng n u s

kháng c

gi m do nhi

ng hô h p, Mycoplasma t o tr ng
t t. Khi s

kháng c

ng tr i không h

Mycoplasma

ng gây h i ch ng viêm ph i

hoành cách mô. S

nh, thùy tim, thùy
Pasteurella

k t h p c a các vi khu n k

multocida, Streptococcus, Staphylococcus ...

ng làm cho b nh thêm

tr m tr ng và gây bi n ch ng viêm ph i, nung m ph i.
* Tri u ch ng lâm sàng:
Th i k nung b nh t 1-3 tu n, trung bình 10-16 ngày trong t nhiên,
5-12 ngày trong phòng thí nghi m. Tri u ch ng ho, khó th xu t hi n sau 2565 ngày. B nh có th chia làm 3 th : c p tính, á c p tính và mãn tính.
+ Th c p tính:
u tri u ch ng r t nh , khó phát hi n b nh, l n
ng ho c n m

góc chu

m l n. Thân nhi

ng r i
ng


6

t nh 39 - 39,50C, khi có bi u hi n b nh, con v t h

ho

h i lâu do các ch t d ch ti t sâu
d ch bài xu t

ng

ng hô h p ho c do viêm ph i có

n sau c a b nh. Vài ngày sau, con v t ho, khi ho v n

ng m

ng bi u hi n b nh lúc sáng s m và chi u t i. L n b nh ho

liên t c trong 2 - 3 tu
Khi ph i b t

ng thì con v t có tri u ch ng khó

th , th nhanh, th khò khè, nh p th có th lên t i 100
hô h

150 l n/phút. T n s

n lên, gia súc ng i th

m nh, ch

th , b ng gi t

c m t, ch

t b ti u ti

vàng và ít, nghe ph i có nhi

c ti u

c.

B nh ti n tri n kho ng 1 tu n, t l ch t khá cao n
th i. Th c

ng ít th y, ch y u m c b nh

m c b nh l n nào. B

u tr k p
nh

t ng t và lây lan nhanh. Khi có tác

ng c a vi khu n k phát làm ch ng viêm ph i càng tr nên tr m tr
+ Th á c p tính:
Th này th

ng g p

l n t p giao, l n lai, l n con còn bú m . B nh có

tri u ch ng gi ng th c

m tr ng b ng. L n

ng

th , thân nhi

u

ho, th nhanh, t n s hô h

ghép v i b nh t huy t trùng thì s t cao. B nh có th kéo dài vài tu n l .
+ Th mãn tính:
Th b

ng t th c p tính và th á c p tình chuy n sang.
c p tính, b nh khó phát hi n do bi u hi n không rõ ràng.

Con v t ho khan vào bu i sáng s m, bu i chi u t

xong. L n ho

t ng ti ng m t ho c t ng h i kéo dài, ho m t tu n r i gi

c kéo dài

liên miên. Con v t khó th , th

40

l

ra, th

nhanh, t n s hô h

100


7

Con v

i a ch y. Thân nhi

ng 39

400C, có th

n 400C r i h th p xu ng.
B nh ti n tri

nn

N

ng t

nh tho ng có con ch t.

n có th ph c h i, t l ch t không

u h t gi m t

sinh

n m c b nh

ng.
th

n. Tri u ch ng không xu t hi n rõ,

th nh tho ng ho nh , khi con v t stress do th i ti

i ho c th

m b o thì b nh m i phát ra. Con v

ng, phát tri n ch m,

th i gian nuôi v béo kéo dài.
* B nh tích:
B nh tích ch y u
u xu t hi n nh

c bi t là
ho c xám b ng h

l i thành vùng r

u xanh to d n r i t p trung

u có b

h n rõ gi a ch ph i b viêm và ch
Ch viêm

ph i, h ch ph i. B t

ph i c ng d

i

ng.
ho c màu xám, m t bóng láng,

trong su t, bên trong có ch t keo nên g i là viêm ph i kính. Ph i có b nh thì
dày lên, c ng r n, b gan hóa ho c th t hóa. C t ph
tr ng xám, có b t, ph

ng màu

c l i, khi dùng tay bóp không x

ng. Sau khi viêm t 10

20 ngày, vùng nh

cd

màu tro h ng, vàng nh t ho c vàng xám, cu
c ng, s gi

c h n, bóp r t

y t ng hóa. C t ph i có b nh th y r t nhi u b t, nhi u

vùng ho i t màu tr ng. B nh tích lan r ng, trên m t có nhi u s

t

tr ng, ph i dính vào l ng ng c khi màng ph i b viêm n ng.
C t m t mi ng ph i có vùng b gan hóa b

c th y chìm. Ph

qu n, khí qu n viêm có b t, d ch nhày màu h ng nh t, bóp có khi có m ch y ra.
M tb
l nh

a là h ch lâm ba ph
ng, ch a nhi u vi khu n, nhi
t huy

ng n

t to, g p 2

5

máu
c.


8

* Ch

nh:

Hiên nay có nhi

ch

khu n h c, ch

t thanh h c

c s d ng ph bi n nh
b

vào các bi u hi

n hình c a

o bu i sáng s m và chi u t i, khi th i ti t l nh, sau khi v n
ng. B

n hình là viêm ph i kính, có vùng gan hóa, nh

th m, vàng nh t

nh, thùy tim.

* V m t d ch t :
- Cách lây lan: b nh lây ch y
khi nh t chung v i l n

ng hô h p. L n kh e m c b nh
không khí có Mycoplasma

m, hít th

hyopneumoniae.
L n s phát b nh khi g
l nh, th

u ki n s ng không thu n l i: th i ti t
ng ô nhi m.

-

ng v t c m nhi m: L n

m c nhi u

l nt 2

các l a tu

u m c b nh

ng

5 tháng và có tính ch t mùa v , ph thu c vào gi ng

l n. L n ngo

u ki

và th c p tính: t l ch

c ta b b nh v i t l cao

n n i và l n lai (Ph m S

2006) [17].

* Phòng và tr b nh:
phòng và ch a b nh suy n l

t hi u qu cao thì ph i th c hi n

nh ng n i dung sau:
- Phòng b

ch:
ng t t, kh u ph

protein, ch t

khoáng, vitamin.
+ Chu ng tr i thông thoáng, s ch s

nh k quét vôi di t khu n.

+ Nên t túc v con gi ng.
+ Mua l n v ph

c nh

không có tri u ch ng ho, khó th thì m i nh

theo dõi ít nh t m t tháng, n u


9

iv

c gi ng c n ph i ch t ch

m tra l i lai l ch, ngu n

g c, nh t riêng ít nh t hai tháng, hàng ngày theo dõi tri u ch ng hô h p sao
mb om

d ng.

+ Bên c

c tiêm phòng mang l i hi u qu r t t t.

- Phòng b nh khi có d ch:
+ Ph i có chu

ng nh ng l n m i nh p vào ho c

nh ng l n m.
+ Ph
nuôi b

nh k

c chu ng tr i, phân rác, d ng c

c vôi 20%, NaOH 10%, formon 5%, r c vôi b

ng.

n
d tiêu, protein, vitamin và mu i khoáng, có th tr n thêm kháng sinh
oreomicin, tetramycin vào th

phòng b nh.

u tr b nh:
Hi n nay trên th
em
L.A

ng có r t nhi u lo i thu

u tr b nh.

d ng hai lo i thu c kháng sinh là tylosin - 200 và vetrimoxin
u tr b nh.

- Thu c tylosin - 200:
Li u dùng: 1ml/10kg th tr ng, dùng 3 - 5 ngày, tiêm b p. K t h p s
d ng m t s thu

m, tr s c, tr l

u qu

u tr c a kháng sinh.

- Thu c vetrimoxin L.A:
Li u dùng 1ml/10kg th tr ng, tiêm b
5 ngày. K t h p s d ng m t s thu
hi u qu

tb

hô h

m, tr s c, tr l

u tr c a kháng sinh.

2.1.3.2. B nh viêm ph i màng ph i

ch y u là l

u tr trong

l n

ng hô h p lây lan m nh, b

ng gây ch t l n,

a b nh là ho, khó th , th th b ng, t n s
n ch t v i b nh tích ph i b gan hóa và viêm dính thành ng c.


10

* M m b nh:
Do vi khu n Actinobacillus pleuropneumoniae gây ra.
* D ch t h c:
- Loài m c b nh
Actinobacillus pleuropneumoniae gây b nh cho l n
m c m nh t

m i l a tu i

l n choai (l n t 2 5 tháng tu i)

- Th i gian x y ra b
B nh xthu khi nhi

gây b nh:
Theo Stan Done (2002) [24], vi khu n Actinobacillus pleuropneumoniae
là m t tác nhân gây b nh v i nhi
khu n này có kh

c bi

i phóng enzym protease có kh

y

hemoglobin, s c t v n chuy n oxy trong máu. Các protein có kh
v i s t có trong vi khu n này cho phép chúng l
Chúng còn có kh
vi khu n

c t và n

tt

n
v t ch .

c t . Ngoài ra, b n thân

c bao b c b i m t l p giáp mô có tác d ng b o v vi khu n

b i các t bào b o h c a v t ch .
* Tri u ch ng:
B nh

l n có 3 th ch y u: th quá c p, th c p tính và th mãn tính

(Taylor, (2005) [59].
- Th quá c p:
0

41,5 C, m
ch y. Th i gian ng
d i, th b ng m m, l n

c khi chng có nh ng bi u hi n khó th d

ng i th , nhi

khi ch t, có ch y nhi u d ch b t l n máu

nôn m a và tiêu

mi

gi

c
; ph n


11

da

tr nên tím tái (Nicolet, 1992)

[54], l n m c b

ng ch t sau 24 - 36 gi .

0

C - 410C, da

rõ (Fenwick và
Henry, 1994) [41

-

khác nhau, con v

[54].

-

8

(Mycoplasma, Pasteurella, PRRS)
Rosendal, 1988) [50].
*

tích

L n b nhi m A. pleuropneumoniae cho th y l n b nh có nh ng t n
y u

ng hô h p (Nicolet, 1992) [54

l n b viêm hai bên ph i v i t

ng h p
nh, thùy tim và m t

ph n các thùy trên vòm hoành. Viêm màng ph

c

nh ng l n ch

ng r t

n c p tính c a b nh. H u h t nh ng nghiên

u k t lu n r ng nh ng t

pleuropneumoniae gây ra (Bertram, 1986) [37].

c t c a vi khu n A.
ng h p t vong

c p tính th y khí qu n và các ph qu n b l

yb i


12

các ch t ti t nhày, b t nhu m máu, ph i tr nên s m màu, có r t nhi u máu
l ng ng c và nhi

t g n gi a ph i, thành ng

ngoài tim (Rogers và cs, 1990) [57].
+
Vi c phòng b nh c n th c hi n theo m t s nguyên t c sau:
A.

không có
pleuropneumoniae

duy trì

cách ly,

tinh

an toàn. Khi
không

nên nuôi cách ly
khi cho vào
A.

pleuropneumoniae

h
A. pleuropneumoniae
-Cray và cs, 1993) [40].

-

4]. Tuy nhiên,

quý (Leman, 1992) [49

1994) [41].


13

V c xin dùng tiêm cho l n con khi kháng th th
l nm

ng nh

n gi m t l t vong, gi m thu

ng th

ct

u tr và ch t

c nâng cao, l n ít b viêm ph i.
A. pleuropneumoniae gây ra

-

- iodine 10%, benkocid,
A. pleuropneumoniae

chl

A. pleuropneumoniae

+
Vi khu n A. pleuropneumoniae có MIC cao v i streptomycin,
kanamycin, spectinomycin, spiramycin và lincomycin (Nicolet và Schifferli,
1982 [53]; Inoue và cs, 1984 [44]). Prescott và Baggot (1993) [56
giá l i kh

y c m c a vi khu n này v i m t s kháng sinh. S xu t

hi n tình tr ng vi khu n A. pleuropneumoniae kháng l i ampicilin,
cephalosporin, colistin, tetracyclin, streptromycin, sulfonamide là v
lo ng

ng g p

mg p

các

ch ng khác, nh t là serotype 2 (Nicolet và Schifferli, 1982 [53]; Inoue và cs,
1984 [44]).
c ch n l
c ch t i thi u th p và có kh
m i có g

u tr ph i là kháng sinh có n
t khu n t t nh t. M t s kháng sinh

ác d n xu t quinolone (enrofloxacin) ho c

cephalosporin bán t ng h
nghi m r t có k t qu . Moore và cs (1996) [51

c ch ng minh trên th
c tilmicosin


14

u tr b nh do vi khu n A. pleuropneumoniae gây ra

có hi u qu
l

u tr b ng kháng sinh ch có hi u qu

tác d ng làm gi m t l l n ch t. N

u tr mu

nh i máu ho c t

t hi n

n b r i lo n hô h p thì k t qu

r t kém. C n là
thành công c

n m i phát b nh, có

khi thí nghi

u tr b ng kháng sinh. S

u tr ph thu c ch y u vào vi c phát hi n s m các d u

hi u lâm sàng và can thi

u tr k p th i.

2.1.3.3. B nh viêm ph i do Pasteurella multocida gây ra
* Nguyên nhân
Vi khu n P. multocida

c bi

n là nguyên nhân gây b nh t huy t

trùng cho các loài gia súc, gia c m. Tuy nhiên P. multocida

c coi là

m t trong nh ng nguyên nhân gây lên b nh viêm ph i l n.
B nh viêm ph i l n do P. multocida gây ra là k t qu c a s lây nhi m
vi khu n vào ph i. B

ng th y

b hay nh ng b nh ghép

n cu i c a b nh viêm ph i c c

ng hô h p c a l n.

*
B nh viêm ph i

l n do vi khu n P. multocida gây ra r t khác nhau

tùy thu c vào ch ng vi khu n gây b

ng xu t hi n 3 th là th quá c p,

th c p tính và th mãn tính.
-


15

-

tính:

ít

41°C

các

không

viêm,

nhanh, có

khò khè,

có khi có

trong

máu; ho

con

ho co rút toàn thân,

vùng
h

tim

nhanh;

tím

da

da

ít lông

viêm
Quan sát th y l n b nh b

i da vùng h u và lan r ng

xu ng c . Nh ng vùng này có hi

nm c

b

u táo sau a ch y có khi có máu ho c c c máu do xu t huy t ru t.

B nh ti n tri n t

n 12 ngày, con v t g y y u d

i ch t.

-

tích
B nh tích th

ng xu t hi n

thùy

nh và m t trong c a ph i, trong

khí qu n có nhi u b t khí. Có s phân ranh gi i rõ ràng gi a vùng t ch c
ph i b t n th

ng s có màu t

n xanh xám. Trong các tr

n ng có th xu t hi n viêm ph m c ho c apxe
m c

các m c

ng h p b nh

khác nhau. Khi

này th y ph m c dính ch t vào th

vùng
Pasteurella multocida

Actinobacillus gây ra.

P. multocida


16

nuôi - chu ng ngh
c chu ng tr

ho ch di t loài g m nh m; kh

nh k b ng vôi b t, dung d ch NaOH 2%,

dung d ch foocmol 0.5%, Han- iodine 10%. Khi có l n m c b nh c n cách ly
tri

nh ng con

u tr k p th i b ng thu c kháng si

nh m tiêu di t vi khu n, tiêu di t m m b
ch t th i c a m c b nh ph

c tiêu hu

c bán ch y, v n chuy n l

l n m c b nh;
c, sát trùng chu ng tr i.
m cb

th i, c n t p trung nghiên c u v vi khu n P. multocida gây b nh
ra các ch ng m

c hi u

ng
l n ch n

ch t o v c xin phòng b nh th t hi u qu . Tùy t

a

s d ng v c xin ch t các ch ng vi khu n khác nhau; th c
hi n tiêm phòng v c xin
l

it

t cao 90-

nh t (Ph m S

n là bi n pháp phòng b nh h u hi u
[17].

Do Pasteurella multocida

Pasteurella multocida là lincomycin - pectinomycin, steptomycin + penicillin,


17

kanamycin,và

cephalosporrinvà quinolone

enrofloxaxin,d

Ngoài ra dùn
muntivit - fort, B.

Pasteurella multocida
: o

-gen

k

supmotic

Pasteurella
multocida ngày càng
vi rút gây ra
- Corona vi rút (vi rút pneumoniae
n

2 tháng và
- Influenza vi rút type A (H1N1) gây b nh cúm l n
Tác nhân gây b nh là vi rút nhóm A: H1N1, H1N2, H3N2, . Các vi rút trên
thu c h Orthomyxoviridae, nhóm A g m nh ng vi rút gây b
gia súc, gia c
truy n t l n, gia c

i,

n. Vi rút cúm có th lây
i.

- Vi rút gây h i ch ng r i lo n hô h p và sinh s n

l n (PRRS)

+ Nguyên nhân:
c

Vi n Thú y Lelystad (Hà Lan)

vi rút gây ra h i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p
t

i th c bào c a l n b b

l n. Vi rút

c phân l p

c Vi n Thú y Lelystad


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×