Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh do ấu trùng sán dây Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn gây nhiễm và lợn nhiễm tự nhiên tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

----------

----------

:
NH LÝ, LÂM SÀNG
CYSTICERCUS TENUICOLLIS
THÁI NGUYÊN"

:
Chuyên ngành:
Khoa:

Chính quy
Thú y
Thú y
2011 - 2016


----------


----------

N
:
NH LÝ, LÂM SÀNG
CYSTICERCUS TENUICOLLIS
I

THÁI NGUYÊN"

Chuyên ngành:
Khoa:

Thú y

Chính quy
Thú y
K43 - TY
Thú y
2011 - 2016
:
Thu Trang
guyên


i

,

giáo
.
Thú y

,

Trong q

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11
Sinh viênii

Cysticercus tenuicollis

....................................29

Cysticercus tenuicollis

...............................................31

.......................................32

...........................................................35

Cysticercus tenuicollis ký sinh .........................................................38
Cysticercus tenuicollis

.....41

Cysticercus tenuicollis ký sinh
................................................................................44

Cysticercus tenuicollis

.................................................45

Cysticercus tenuicollis ký sinh .........................................................47


iii

4.1:
Cysticercus tenuicolls ...............................................................33
4.2:
Cysticercus tenuicollis

....................................35
Cysticercus tenuicollis

................................................................................................41


iv

cs:
Nxb:
Tr:

Trang


v

Trang

............................................................................................................. 1
......................................................................................................... 1
.................................................................................................................1
................................................................................2
....................................................................................................2
................................................................ 3
.........................................................................................................3
.....................3
Cysticercus tenuicollis

...............11

...............................................17
2.2.1. Tình hình ngh

.....................................................................17
......................................................................19

........................................................................................................... 22
........... 22
..........................................................22
........................................................................................22
............................................................................................22

.............................................................................................23
............23
3.2.2.

.................23

......................................................................................24
3.3.1. P

...................24
.......24

....................................................................................27
............................ 28
Cysticercus tenuicollis
4.1.1. K

..........28

.......................................................................28


vi

...........................................................................................................................30
4.1.3.
.................................................................................................................32
...38

.....................................................................................................................................39

Cysticercus tenuicollis

...........40

4.2.1.
...................................................................................................................40
4.2.2.
.....................................................................................................................................43

trên t

.................................................................................................................45
...46

5

,

......................................... 48

...................................................................................................................48
............48
.............48

5.2.
5.3.

.....................................................................................................................49
....................................................................................................................49
............................................................................ 50


1

Cysticercus tenuicollis

Taenia

hydatigena. Sán dây Taenia hydatigena

Cysticercus tenuicollis sau 3 tháng.
và cs (1999) [8]

Cysticercus

tenuicollis
Taenia hydatigena,

Cysticercus tenuicollis k

các khí quan


2

trùng Cysticercus tenuicollis
[11]).

trùng Cysticercus tenuicollis

ng

phòng

nh lý,
Thái Nguyên".

Cysticercus tenuicollis
Thái
Nguyên.
Cysticercus tenuicollis

quy trình phòng

u

-

Cysticercus tenuicollis
-

Cysticercus tenuicollis gâ


3

ó
*

7]).
Spirometra

Theo Faust E. C. và cs (1929) [25
Diphyllobothrium. Mueller (1935) [31
Diphyllobothrium mansonoides

Spirometra
n loài Diphyllobothrium mansonoides thành loài Spirometra
mansonoides.
Spirometra ericnaice
25

21
[7

14

Plathelminthes)
Cestoda Rudolphi, 1808
Eucestoda Southwell, 1930
Pseudophyllidea Carus, 1863

6], (2003)


4

Diphylloborthriidae Luhe, 1910
Spirometra Mueller, 1937
Loài Spirometra erinacei-europaei
(Rudolphi, 1819) Mueller, 1937
Loài Spirometra mansonoides
(Mueller, 1935) Mueller, 1937
Cyclophyllidea Beneden in Braun, 1900
Hymenolepidata Skrjabin, 1940
Dipylidiidae Mola, 1929
Dipylidium Leuckart, 1863
Loài Dipylidium caninum Leuckart, 1758
Tta Skrjabin et Schulz, 1937
Taeniidae Ludwig, 1886
Taenia Linnaeus, 1758
Loài Taenia hydatigena Pallas, 1766
Loài Taenia pisiformis Bloch, 1780
Echinococcus Rudolphi, 1801
Loài Echinococcus granulosus Batsch, 1786
Multiceps Goeze, 1782
Loài Multiceps multiceps Leske, 1780.
Mesocestoidata Skrjabin, 1940
Mesocestoididae Perrier, 1897
Mesocestoides, Wailand, 1863
Loài Mesocestoides lineatus Goeze, 1782
21
và cs (1996) [14

6


5

Diphyllobothrium mansoni, Diphyllobothrium reptans, Dipylidium caninum,
Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multicep, Echinococcus
granulosus, Mesocestoides lineatus.
8

Cyclophyllidea và Pseudophyllidea.
12

loài sán dây Diphyllobothrium latum
,
1970

nh, 1976

Diphyllobothrium

Diphyllobothrium

latum mà là loài Diphyllobothrium mansoni
Diphyllobothrium
mansoni
Spirometra

Spirometra erinacei-europaei
Diphyllobothriidae).

Joyeux và Houdemer (1928)

(1977)

Diphyllobothrium reptans. Theo Yamaguti
Spirometra.
Diphyllobothiidae
Delaimure S. L., Skrjabin A. S., Serdukov A. M. (1985) Diphyllobothrium
mansoni
Diphyllobothrium latum,
Spirometra erinacei-europaei
Diphyllobothrium latum


6

Spirometra Mueller, 1937 và
Spirometridae
2003 [7]).
Theo

7

Diphyllobothrium mansoni, Diphyllobothrium reptans

Spirometra erinacei- europaei

tình hình nghiên c
(Rudolphi, 1819) Mueller, 1937.

1]).
*
21
Lê và cs (1996) [16]
Sán dây chó

6
7


7

theo phân r
Cyclophyllidea).


8

(Pseudophyllidea)

(Cyclophyllidea)


9

Cyclophyllidea
Pseudophyllidea
9].
*
19
Cyclophyllidae

Cysticercus,
Coenurus, Echinococcus, Cysticercoid

Pseudophyllidae

Procercoid và Plerocercoid

Spirometra erinacei-europae, Spirometra mansonoides, Dipylidium caninum,
Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps


10

Cysticercus tenuicollis
Taenia hydatigena.
Taenia
hydatigena
Cysticercus tenuicollis
ký c
, 2012 [11]).
5
trùng Cysticercus tenuicollis

trù

am

tr
Cysticercus tenuicollis là

14]

80 x 8

Cysticercus tenuicollis ký

Theo Johannes Kaufmann (1996) [27

a súc

Theo

8

Cysticercus

tenuicollis

Cysticercus tenuicollis
10]).


11

Cysticercus tenuicollis

Trong quá

(Woinshet Sammuel và Girma G. Zewde, 2010 [37]).
Cysticercus tenuicollis: b

11]).
11
Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis sau 3 tháng.

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis
nông thôn.

Junquera P., 2013) [28].


12

Cysticercus tenuicollis

11

ít chó.

9
Cysticercus tenuicollis

-

Wondimu A., Abera D., Hailu Y. (2011) [38
trùng Cysticercus tenuicollis

Theo Mohammad Hossein Radfar và cs (2005) [30

Cysticercus tenuicollis.
5
Cysticercus tenuicollis

-

-

- 7 thá


13

2.1.2

sàng

Các
Taenia hydatigena
Ô

Cysticercus tenuicollis

(Woinshet Sammuel Girma G. Zewde, 2010 [37]).

Tenia hydatygena

iêm

9]).
màng treo


14

tháng (Junquera P., 2013) [28].

Cysticercus tenuicollis

(Junquera P., 2013) [28].
5

kín

.
- 41o
11]).
Cysticercus tenuicollis


15

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis.

mô.Cysticercus tenuicollis.
thanh
(Pathak K.M.

, 1982 [33]).

Cysticercus tenuicollis
và cs 2010) [32].
Taenia hydatigena
Cysticercus

22

23]).

Cysticercus tenuicollis
Theo Junquera P. (2013) [28

b

Cysticercus tenuicollis

ê

, 1996) [5].
Cysticercus tenuicollis


16

Cysticercus
tenuicollis gây r

(Goswamia A., và cs, 2013) [26].

Taenia hydatigena

Lan và cs, 1999 [9]).
Theo Junquera P., 2013 [28
Cysticercus
tenuicollis,

Theo

Praziquantel: l

albendazole và praziquantel

11

Iso quinolin

-

án.

-

hàng rào máu


17

-

-L

: 30mg/kg TT/ngày x 15 ngày, chia thành 2,

nhau 10 - 20 ngày).
- Praziquantel: l

-

Albendazonle 15mg/kg TT/ngày x 30 ngày, chia thành 2 nhau 10 -

h

Taenia hydatigena
nuôi (Junquera P., 2013) [28].
(1996) [5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×