Tải bản đầy đủ

Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn công ty CP Bình Minh Mỹ Đức Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

NGUY N TRUNG H I

BÌNH MINH,

,

: Chính quy
Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

:
: 2011 - 2015

Thái Nguyên 2015-----------

-----------

NGUY N TRUNG H I

TÌNH HÌNH
BÌNH MINH,

,

: Chính quy
Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

:
: 2011 - 2015
:
Thú y -

Thái Nguyên - 2015


i

L IC
em

cho em
Em
em

Em xin châ

, cô


em hoàn thành

Em

công ty CP Bình Minh
rong tr

cho em trong

.
Em

giúp
em

Trong quá

sai sót.
Kính

sau này.

Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh viên

2015


ii

Trang
B ng 3.1.

b trí thí nghi m ............................................................ 32

B ng 4.1.

K t qu công tác ph c v s n xu t .......................................... 40
T l l n con m c b

4.3.

...................... 41
n 21 ngày tu

i ch ng tiêu

ch y theo các tháng.................................................................. 43
4.4.

i ch ng tiêu ch y theo l a tu i (%) ....... 44
....................... 48

4.6.

i ch ng tiêu ch y (%)........................ 49

4.7.

(n = 62)....... 50

-CP Nor 100 và MD-Tylogenta ...................................... 52


iii

Trang
Hình 4.1.

21
.................................................................. 43

Hình 4.2.

(%) ....... 45

Hình 4.3.

(%)........................ 49


iv

Trang
1:

.......................................................................................... 1

1.1.

................................................................................................... 1

1.2.

................................................................... 2
............................................................... 4

2:

........................................................................................... 4
2.1.1.

m sinh lý c a l n con.................................................................. 4

2.1.2

............................................................ 6

2.1.3. Nguyên nhân gây ra h i ch ng tiêu ch y................................................ 7
................................................................................... 15
............................................................................................ 17
............................................................................................... 18
................................ 18
............................................. 19
2.1.9. M t s lo i thu

u tr b nh phân tr ng l n con t i công ty CP

Bình Minh ....................................................................................................... 23

................................................................................................... 27
.................................... 28
.................................. 30
3:

-

......31
............................................................................... 31
.............................................................. 31
................................................................................ 31


v

3.3.1.

i ch ng tiêu ch

ngày tu i,

n 21
,

,

. ............................................................................................................ 31
3.3.2.
nhau. ................................................................................................................ 31
u.......................................................................... 31
u tra gián ti p................................................................................... 31
3.4.2.

u tra tr c ti p .................................................................................. 32

3.4.3.

.................... 32

3.4.4.

....................................................... 32

3.4.5. P

..................................................................... 33
4:

.......................... 34
....................................................................... 34
................................................................................ 34

4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 36
4.1.3. Công tác khác. ....................................................................................... 39

..................................................................................... 41
........................ 41

qua các tháng....................................................................... 42
...... 44
.............. 48
4.2.5.

t do h i ch ng tiêu ch y ............................................. 48

4.2.6.

................. 50
............................. 52


vi

5:

................................................................. 54
.................................................................................................... 54

5.2.

..................................................................................................... 54
............................................................................ 56

1.

...................................................................................... 56

2.

...................................................................................... 59


1
1

1.1.
,
,
.C

không

.

thu nh

,

2004)[4].
,


2
,

,
.
,
,

70% -

- 20%.

, virus,

,

,

,
...

,

,

,

,

E.coli và Salmonella

em
Bình
Minh,

,

.

1.2.
-

eo
,

-

,


3

1.3.1. Ý
-

-


4
2

2.1.
2.1.1.

m sinh lý c a l n con

Sinh lý c a l n con theo m là kh
ng trong b ng m có nhi
nhi

t 38

th

ng c
40

t môi

0

ng bên ngoài có

n s thành th c và hoàn thi n v ch c
l
m tiêu hóa c a l n con

Sau khi sinh ra, ch

hoàn thi n. Th
L n

l n con nh

u, d ch tiêu hoá

l n con thi u c v ch

ng.

c m t tháng tu i hoàn toàn không có HCl t

ng

HCl ti t ra r t ít và nhanh chúng liên k t v i niêm d ch.
u ti t thân nhi t
u ti t thân nhi t c a l n con còn kém do:
- H th n kinh c a l
thân nhi t

i n hoàn ch

v não mà não c

u ti t
n mu n nh t

c

n trong và ngoài thai.
- Di n tích b m t c

l n con so v i kh

ng thành nên l n con d b nhi m l

cao
t và

cs,1996) [8].
-T
ch

ng c a gia súc non r t cao, n u s a m
ng, kh u ph n th

m s làm cho s

ng theo tu i gi m xu ng, làm cho kh
l n con kém (Ph m S

, 2003) [18].

mb o
ng ch m l i
b nh t t c a


5
+ H mi n d ch c a l n con
l n con, h th ng mi n d
o kháng th ch
nhau thai hay s
ho

ng mà ch

c kháng th t m truy n sang qua

u. B máy tiêu hóa và các d ch tiêu hóa

ng r t y

gia súc non

ng enzyme tiêu hóa và HCl ti

nên d gây

r i lo n tiêu hóa, vì v y m m b nh (Salmonella, E.coli, Cl.perfringens
dàng xâm nh

ng tiêu hóa.

Theo Tr n Th Dân (2008) [3]: L n con m

trong máu không có

ul
sang qua s

ng globulin s gi m sau 3

6l

t giá tr

d
d

nt m
4 tu n, r

ng 65 mg/100ml máu. Các y u t mi n

th , lyzozyme, b ch c

c t ng h p còn ít, kh

c hi u c a l n con kém. Vì v y cho l n con bú s
ov
+ H vi sinh v t

n tu n th 5

n

u r t c n thi

ch ng l i m m b nh nh t là b nh LCPT.
ng ru t

Theo Nguy

cs (2004) [25], h vi sinh v

ng ru t

g m hai nhóm:
- Nhóm vi khu

ng ru t - vi khu n b t bu c g m: E.coli, Salmonella,

Shigella, Klesiella, Proteus

óm vi khu

n tr c khu n E.coli.

nhi u nh
chúng có m t

i ta quan tâm

ây là vi khu n ph bi n nh t hành tinh,
u ki n thu n l i, các ch ng E.coli tr

m

c gây b nh. C u trúc kháng nguyên c a E.coli r t
Bertschinger. H. U, (1999) [35

n nay

d ng. Theo

phát hi n có ít nh t 170

kháng nguyên O, 70 kháng nguyên K, 56 kháng nguyên H. Ngoài 3 lo i
ng trên, còn có thêm kháng nguyên bám dính F, y u
t gây b nh không ph

c t c a E. Coli

Nhóm vi khu n vãng lai: chúng là b

ng Xuân Bình, 2010) [2].

ng hành c a th

c u ng vào


6
h tiêu hoá g m: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacillus subtilis
ng tiêu hóa c a l n con có các tr c khu n y m khí gây
th i

r a:

Clostridium

perfringens,

Bacillus

sporogenes,

Bacillus

fasobacterium, Bacillus puticfus
2.1.2

[27
phân gia súc

(Archie. H, 2000) [34].

nguyên nhân

Colibacillosis do vi
E. coli

Samonella

cholerae suis
Coronavirus

(5
75%

6
.

)


7

2.1.3. Nguyên nhân gây ra h i ch ng tiêu ch y
2.1

sinh thái

theo

. Nh

+ Escherichia coli
khu
ru t c a

c vi t t t là E. coli

i tràng là m t trong nh ng loài vi khu n
ng v t máu nóng (bao g m chim và

c n thi t trong quá trình tiêu hóa th

c g i là vi
ng

ng v t có vú). Vi khu n này
n c a khu n l c ru t.


8
S

có m t c a E. coli trong

c ng m là m t ch th

ng g p cho ô

nhi m phân. E.coli thu c h vi khu n Enterobacteriaceae

cs

d ng làm sinh v t mô hình cho các nghiên c u v vi khu n.
Hình thái: E.coli là m t tr c khu n Gram âm, hình g y ng
2-

có hình c u tr c khu

c

ng riêng l

thành chu i ng n, có lông xung quanh thân nên có th

p
c, không

hình thành nha bào, có th có giáp mô.
c t : vi khu n E.coli t o ra 2 lo
Ngo

c t : là m t ch t không ch

trong vòng 10-

c t và ngo

ct
560C

c nhi t, d b phá h y

i tác d ng c a formon và nhi t ngo

chuy n thành gi
N

ct :n

c t . Ngo

c t

c t có tính th n kinh và gây ho i t .

c t : là y u t

c n m trong t bào vi khu n và g n v i t bào

vi khu n r t ch t. N

c t có tính kháng nguyên hoàn toàn, ch u nhi t và có

kh

ch máu.

+ Salmonella
Salmonella thu c h enterobacteriaceae. Các lo i gây b nh có th k
salmonella
ententidis.
các Salmonella

typhimurium,

salmonella

n

cholera và salmonella

ng tr c khu n Gram âm, hi u khí tùy ý, h u h t
u có lông xung quanh thân (tr Salmonella gallinarum và

Salmonella pullorum) vì v y có kh

ng, không sinh nha bào kích

c kho ng 0,4-0,6 x 2-3 m.
Salmonella

Salmonella typhi lên men
methyl
i, urease âm tính.

Salmonella paratyphi A: H2S
D m

ng nuôi c

ng.


9
Nhi

phát tri n t 5-45oC, thích h p
phát tri

có th b tiêu di t, kh

c

37oC, pH thích h p = 7,6

pH t 6-9 . V i pH >9 ho c < 4,5 vi khu n
50oC trong 1 gi ,

u nhi t c a vi khu n kém:

70o C trong 15 phút và 100o C trong 5 phút.
n

mu i 6-8% vi khu n phát tri n ch m và

n

mu i là 8-

19% s phát tri n c a vi khu n b ng ng l i. (Nguy n N
2004) [25].
[17

*
Enterobacteriaceae

Escherichia.

E.coli

E.coli

+
E.coli

E.coli
2007) [21].
* Nguyên nhân do Salmonella
Salmonella

Enterobacteriaceae
ng hình thành nha bào, giáp

Salmonella


10
2.1.3.2. Do virus

Porcine
circovirus type 2 (PCV2), Rotavirus, TGE, PED, Enterovirus, Parvovirus,
Adenovirus

a.
Virus TGE (Transmissible gastro enteritis)

Châu Á
Lan, 1987... (Niconxki, 1986 [36

[9]) Virut TGE

b.
-

Coronavirus

995) [9].
-

vào nhau.


11
màu vàng.
Rotavirus

c.

Rotavirus

-

-

-

-

[9].
u mùi chua (Niconxki, 1986) [36].
2.1.3.3. Do ký sinh trùng

chúng c

(Fasciolopsis busky),

Thái Nguyên, Ngu

[15


12

[16].
*

guyên nhân khác

-

gia súc. K

2004) [4


13
-

Aflatoxin

inh

tiêu hóa.
Laval A. (1997) [38
th


14
- Do stress

Theo

[14]

-

g

.
[7

-


15

85%

trong c

ti
60

80

85%.
996) [8]

85%. Vì
Theo

2.1.4

và cs (1997) [19


16
E.coli, Salmonella

[20].

-

do E.coli,

E.coli

,

.
E.coli
nguyên thân),

(
,

)

:

(

),

(

(

)(

2002) [29]. E.coli

,

sinh ra.

,
,

.

,

.

,

E.coli

E.coli


17
: Enterotoxigenic E.coli (ETEC), Enteropathgenic E.coli (EPEC),
Sdherence Enteropathogenic E.coli (AEEC)

Verotoxingenic E.coli (VTEC).

E.coli
(Fimbriae), 4
4(K88), F5(K99), F6(987P)

41.

ng

E.coli
(receptor)

.

,
,

c

.
(ST)

(LT).

,

.

,

.
3

-

:

.

-

.

-

.
, tr
,

.
,

.

2.1.5.
,

2

3

,
.

,

,

,

.
,

.

,

,

,
.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×