Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm đường hô hấp trên đàn lợn thịt nuôi tại trại Chăn nuôi Công ty CP Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

----------------------

:
N NUÔI CÔNG TY CP BÌNH MINH
-

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
- 2016

Thái Nguyên, 2015


----------------------

:

-

Chuyên ngành: Thú y

- TY N01
- 2016

THÁI NGUYÊN, 2015


i

ThS.

- xã Phù
-

-

Sinh viên


ii

Công ty CP Bình Minh -

Em xin


iii

................................ 43
................................................. 46
4.4.

....................... 46

4.5.

............. 48

4.6.

theo dõi ......... 494.7.

,
...................................................................................................... 50

................................................................................................. 52
4.9.
Vetrimoxin LA ................................................................................... 53


iv

cs

:

CP

: Charoen Pokphand

Nxb
STT
S. suis

: Streptococcus suis

P. multocida : Pasteurella multocida
TT
VTM

: Vitamin


v

.....................................................................................................i
...................................................................................................ii
........................................................................................ iii
.................................................iv
..........................................................................................................v
:

.............................................................................................1
................................................................................................... 1
.................................................................................... 2

1.3.

....................................................................................... 2
:

..................................................................3
.......................................................................... 3

2.1.1.

..................................................... 3
....................... 11

2.1.3.

.................................. 12
...... 27
........ 28
..........................................................................28
...................................................................................29

2.3.

..................................... 31

2.3.1.

.......................................................... 31

2.3.2.

......................................................... 33
:

35

3.1.

............................................................................... 35

3.2.

............................................................ 35

3.3.

................................................................................ 35

3.4.

.......................................... 35
................................................................................... 35


vi

................................................................................... 35
......................................................... 35
...................................... 36
3.4.5.

.............................................................................. 36

3.4.6.

.............................................................. 36

3.4.7.

..................................................................... 36
..............................37

:

....................................................................... 37
................................................................................ 37
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 42
........................................................................... 43
4.1.4. Công tác khác ........................................................................................ 45
.................................................................................. 46
4.2.1.
CP Bình Minh 4.2.2.

-

.................................................................. 46
,
............................................................................. 50
ô

................................................................................................................... 52
................. 53
:

..............................................................54
.................................................................................................... 54
..................................................................................................... 55


1

1

1.1.
,

, ký sinh trùng, Mycoplasma

tài:
CP Bình Minh -

-


2

Bình Minh -

-

.
1.3.
1.3.1.
C

Bình Minh -

-

.

.
1.3.2.
-

,
.

.


3

2

2.1
2.1.1.
2.1.1.1.

- 8ml
cacbonic.

- Hô h
-


4

- 200 m2
-

2.1.1.2.

Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica,
Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus spp .
Mycoplasma hyopneumoniae

Pasteurella multocida

Bordetella brochiseptica
.

,

nh


5

[18].
Haemophilus parasuis
.

Haemophilus parasuis
Streptococcus spp, Staphylococcus spp gây ra.
+ Vi khu

Actinobacilus pleuropneumoniae g
(2004) [19],

c

2007) [3],

b

-

-

-

0

C
Actinobacillus

pleuropneumoniae


6

Streptococcus spp
.

thành. Ngoài ra, Streptococcus

+ Vi k

Mycoplasma hyopneumoniae

.

g ho

Mycoplasma


7

* Nguyên nhân do virus
+ Nguyên nhân do virus
Stan Done (2002) [21]

: Các virus
Swine Influenza) và virus

virus

Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome - PRRS

Porcine

virus

circo virus type 2).
Li (2006) [29

: virus PRRS có quan
virus gây viêm

virus

virus
Arteri virus.

virus

virus

virus

virus
sàng

-

- 5 ngày.
Cyanosis). Các

-

-

virus
-

-

39 - 400


8

- 15%;

-

-

tính kéo dà

- 4 sau
dài 4 - 8 tháng
-

tinh trùn
-

-

-

-

-4


9

Pasteurella multocida
Mycoplasma hyopneumoniae.
- 5%.
+ Virus

virus - SIV) Influenza virus type A

(H1N1)
. Virus
Virus
Châu Âu và

virus cúm A (H1N1)

(100%)

Virus

Virus
Virus


10

lây lan nh

+ Virus Corona (Porcine Respiratory Corona virus):
Virus có

* Nguyên nhân do ký sinh trùng
M
Metastrongylus

Ascaris suum
T
* Nguyên nhân d
2S,

CO2

NH3,


11

.
2.1.2.
- 40,50

p
tính

(
B

[11].
p màng


12

Theo Lê Minh Chí (2004) [6],

,

.
2.1.3.
2.1.3.1.

treptococcus suis gây ra

* Nguyên nhân

Streptococcus gây ra
Streptococcus

y

Streptococcus suis

Streptococcus suis type

Streptococcus

Streptococcus suis

*

:R


13

26];
Lun và cs, 2007) [30].


[23

:

Streptococcus

,

suis


- 41,7

o

- 42o

-

co

viêm não
nôn

cao,

hôn mê

cai

sau 2 - 3 ngày.

2 - 3 tháng

-

run

100%.

màng não


viêm h
khó,

này

nhanh, daamidan

60 -

máu,


q

nang viêm có

-

có màng


gây ra
viêm

tích:tích
viêm

fibrin có
5-8
t


14

,
.

Streptococcus suis.

Streptococcus suis

lâm
n
không

.
[17

Streptococcus suis phân

:

Streptococcus suis gây ra

dexamethasone

The

[9],

Streptococcus suis
ceftiofur (92,0%); florfenicol (88,0%); amoxicillin (88,0%) và amikacin (72,00%)

Streptococcus suis gây ra.

-
15

Streptococcus suis

cao là
gây ra

: NaOH 2%, Benkocid Han - Iodine 10%

-

[15].


16

Streptococcus
suis

Streptococcus suis
[26].

dùng vaccine
khô

vi

Streptococcus suis

Streptococcus suis
Streptococcus suis

) [22].

2.1.3.2.
* Nguyên nhân:

P. multocida
Tuy nhiên,


17

P. multocida

nên

P. multocida

P.
multocida

Mycoplasma

hyopneumoniae

-

:

A. pleuropneumoniae gây ra
P. multocida
P. multocida gây ra

-

Pasteurella

multocida
- 420

-

-

,
:

,

,
,

.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×