Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên – huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

N

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú Y
Khoa
: 2011 - 2016


ÂM

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú Y
Khoa
: 2011 - 2016

2015


i

quá trình


Thú y; cô
giáo

-B

Thú

Em xin t

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 11
Sinh viên

2015


ii

B ng 2.1. Các ch tiêu ch
B

cung.............................................. 23

b trí thí nghi m ................................................................... 35

B ng 4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 45
B

n c a tr i t

B ng 4.3: T l viêm t cung

24/11/2015 ....................... 46
n nái t

- 24/11/2015.......... 47

B ng 4.4: T l m c b nh viêm t cung c
B ng 4.5. T l m c b nh viêm t cung


n nái theo tháng............. 48
n nái

u ki

....... 49

B ng 4.6: T l m c b nh viêm t cung theo gi ng l n................................. 50
B ng 4.7: T l m c b nh viêm t cung theo l
B

u qu

...................................... 51

u tr b nh viêm t cung b

u

tr s d

tài. ................................................................................... 53

B ng 4.9:

ng c

ph i gi

u tr

n th

ng d c và k t qu

u tr ..................................................................................... 54


iii

DANH M C HÌNH

c ut

ng sinh d c l n nái ................................................ 3


iv

Cs
LMLM
VTM

: Vitamin

E.coli

: Escherichia coli

FSH

: Folliculo stimulin hormone

LH

: Luteinizing hormone

PGF

: Prostaglandin F2alpha

STT
TSH

: Thyromin stimulin hormone


v

.................................................................................................... i
................................................................................ ii
DANH M C HÌNH ......................................................................................... iii
................................................................. iv
......................................................................................................... v
.

......................................................................................................1
............................................................................................................1
...............................................................................................2
.................................................................................................2
..............................................................................................2
...............................................................................................2

.

...........................................................................3
.....................................................................................................3
...............................................................3
...............................................................6
...............................................................12
...........................24

.............................................................................................................................26
........................................................27
..................................................................27
....................................................................30
.

......33
......................................................................33
.........................................................................33
..........................................................................................33


vi
..............................................33

nái. .............................................................................................................................33
............................................34
..............................................................................35
.

.......................................36
.....................................................................36
..........................................................................................36

4.1.2. Công tác thú y .................................................................................................39
4.1.3. Các công tác khác t

.............................................................................44

............................................................................................46
24/11/2015 ........................................46
....................47

.......................................................................................................53
.

.......................................................................56
..............................................................................................................56
...............................................................................................................56


1

Ph

1.1.

kh


2

cung
b

.

-


3

2.1.1.
8

-

trong.


4

bao ch

2

-

ng (vòi Fallop)

-

.


5

-

-

-

The

4

-12cm. Âm


6

* Âm môn
Phía

hai mép (rima vulvae).

2.1.2.

N


7

*

B

-

-

-

S kích thích c
h ub.N

m t con

con cái h u b thì s

ng t i s thành th c c a l n cái
c v tính g n ô chu ng c a nh ng
y nhanh s thành th c v tính c a chúng.


8

-

].

- 22
ngày, trung bình là

kéo dài 1 -

-

G


9

- 0,70

sang

+

+ Gia

-

-

45 -

-


10

N

Khi th c hi n th tinh nhân t o, th y l n nái ch
ph i vào bu i chi u, n u có tri u ch ng ch
cho ph

ng ph i 2 l n (ph i l p)

c bu i s m thì cho

c bu i chi u thì sáng hôm sau
n ch

u khoá

a th i k r ng tr ng.
* Kho ng cách gi a các l

- 115 ngày.

bình là

* Sinh lý lâm sàng
Theo Tr n Ti
th i gian nh

4], gia súc cái mang thai trong m t

nh tùy t ng loài gia súc, khi bào thai phát tri

i tác

ng c a h th ng th n kinh - th d ch, con m s xu t hi n nh
y bào thai, nhau thai và các s n ph m trung gian ra ngoài, quá trình này g i
.


11

Khi g

con cái s có các tri u ch ng bi u hi

tu n, nút niêm d ch

c t
1-

ng sinh d c l ng, sánh dính và ch y ra
c bên ngoài b

i: Âm môn phù to, nhão ra và sung huy t nh
ab

1-2

u có nh ng

u núm vú to, b u vú

u ti t.

1/2
Th

kéo dài hay ng n tùy t ng loài gia súc, l

c tính t khi c t cung m

ng t 2 - 6h,

n khi bào thai cu i cùng ra ngoài.

-

Prolactin-

4,

-


12

i kích

Prealbumin; 11,48% Albumin; 12,7% -glubulin; 11,29% -glubulin và
45,29% -

-

2.1.3.

(Anberth Youssef, 1997) [28].
2.1.3.1

h trùng
viêm

-


13

b

-

a

tra âm
ng không

ám, không có

p vi

niêm
rình viêm màng

* Nguyên nhân

-

-


14

Th

-

Tuy nhi
t

9


15

+V
-

kháng

, 2004) [11].

-

-

],
(Endomestritis)
],

Streptococcus,
Staphylococcus, E.coli, Salmonella, C.pyogenes, Bruccella, roi trùng
Trichomonas Foetus


16

Theo Nguy n H u Ninh và cs (2002) [13], b nh viêm n i m c t cung
có th chia 2 lo i:
-

-

- Viêm n i m c t

cung th

cata c p tính có m

(Endomestritis

Puerperalis): L n b b nh này thân nhi

ng s a gi m.

Con v t có tr

n. T âm h

n nh , có khi con v

ch y ra h n d ch, niêm d ch l n v i d ch viêm, m , l n c n nh ng m nh t
ch c ch
Xung quanh âm môn, g

t n m xu ng, d ch viêm th i ra ngày càng nhi
u d ch viêm. Ki m tra qua

o, niêm d ch và d ch r viêm th i ra nhi u. Niêm m c

ng.

-

toàn thân rõ: thân nh
c

Theo


17

ên

],

c.

Theo Trekaxova A.V (1983) [24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×