Tải bản đầy đủ

Khảo sát tình hình mắc bệnh phân trắng ở lợn con giai đoạn sơ sinh – 21 ngày tuổi nuôi tại trại Bùi Huy Hạnh xã Tái Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương và biện pháp điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------

tài:
GIAI
21 NGÀY TU I NUÔI T I TR I BÙI HUY H NH
-T

K -H

U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H

o: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y


Khóa h c: 2011 - 2016

Thái Nguyên - 2015

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------

tài:
KH

GIAI
NT

21 NGÀY TU I NUÔI T I TR I BÙI HUY

H

-T

K -H

U TR

KHÓA LU N T T NGHI P
H

IH C

o: Chính quy

Chuyên ngành/Ngành: Thú y
L p: 43B - Thú y
Kh
Khóa h c: 2011 - 2016
Gi


ng d n: PGS. TS. Tr n Huê Viên
i h c Nông Lâm

Thái Nguyên - 2015


i
L IC

o

Huê Viên

Viên

Sinh viên

Nguy n Th Tuy n


ii
DANH M C CÁC B NG
B ng 3.1.

b trí thí nghi m ............................................................... 26

B ng 4.1.

L ch phun thu c sát trùng c a tr i .............................................. 32

B ng 4.2.

L ch phòng b nh c a tr i l n nái................................................ 33

B ng 4.3.

K t qu công tác ph c v s n xu t ............................................. 38

B ng 4.4:

K t qu s n xu

B ng 4.5.

T l l n con m c b nh phân tr ng trong th i gian th c t p ..... 39

B ng 4.6.

T l l n con m c b nh phân tr ng theo l a tu i....................... 40

B ng 4.7.

T l m c b nh l n con phân tr ng qua các tháng ..................... 43

B ng 4.8:

K t qu tình hình m c b nh phân tr ng

B ng 4.9:

K t qu tình hình m c b nh phân tr ng

a tr

....................... 39

l n con theo tính bi t44
l n con theo l

c a l n m ................................................................................... 45
B ng 4.10. T l l n con ch t do m c b nh phân tr ng qua các tháng ........ 46
B ng 4.11. Tri u ch ng lâm sàng c a l n m c b nh phân tr ng.................. 47
B ng 4.12.

u tr ........................................................................... 48

B ng 4.13: K t qu

u tr b nh l n con phân tr ng ................................... 49


iii
DANH M C CÁC T

CP:

VI T T T

Charoen Pokphand

CS:
E.coli:

Escherichia coli

EBC:

E.coli Baclerin và C. Pefringen toxid

EM:

Effective Mycroogranizm

EMB:

Eosin - Methylen - Blue

Nxb:
SS:

Salmonella Shigella

TT:

Th tr ng


iv
M CL C

Ph n 1: M
tv

U ............................................................................................ 1
................................................................................................... 1

1.2. M c tiêu và yêu c u c

tài ................................................................... 2

1.2.1. M c tiêu................................................................................................... 2
1.2.2. Yêu c u.................................................................................................... 2
tài....................................................................................... 2
1.3.1.

c .................................................................................... 2

1.3.2.

c ti n ..................................................................................... 3

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 4
khoa h c........................................................................................... 4
m c a l n con.............................................................................. 4
2.1.2. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con .......................................... 9
2.2. Tình hình nghiên c

c.............................................. 20

2.2.1. Tình hình nghiên c

c.......................................................... 20

2.2.2. Tình hình nghiên c

c ......................................................... 22

Ph n 3:

NG, N

U ..... 24

ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 24
ng .............................................................................................. 24
3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................... 24
m và th i gian ti n hành ............................................................... 24
3.3. N i dung nghiên c u và các ch tiêu theo dõi.......................................... 24


v
3.3.1. N i dung................................................................................................ 24
3.3.2. Các ch tiêu theo dõi.............................................................................. 24
3.3.3. So sánh hi u l c c a thu c

u tr ......... 25

u.......................................................................... 25
trí thí nghi m.............................................................. 25
p thông tin ............................................. 25
3.4.3.

trí dùng thu

u tr b nh phân tr ng cho l n con .. 26

3.4.4. Công th c tính....................................................................................... 26
lý s li u..................................................................... 27
Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N............................. 28
4.1. Công tác ph c v s n xu t ....................................................................... 28
................................................................................ 28
4.1.2 Công tác thú y ........................................................................................ 31
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 37
4.2. K t qu nghiên c u .................................................................................. 39
4.2.1. T l l n con m c b nh phân tr ng trong th i gian th c t p ................ 39
4.2.2. T l l n con m c b nh phân tr ng theo l a tu i.................................. 40
4.2.3. T l m c b nh l n con phân tr ng qua các tháng................................ 42
4.2.4 T l l n con m c b nh phân tr ng
4.2.5.

nh

nh l

theo tính bi t ............................. 44
c a l n m .......... 44

4.2.6. T l l n con ch t do m c b nh phân tr ng .......................................... 46
4.2.7. Tri u ch ng lâm sàng c a l n m c b nh phân tr ng ............................ 47
4.2.8. Hi u l

u tr c a 2 lo i thu c.......................................................... 48


vi
Ph n 5: K T LU

NGH ............................................................. 50

5.1. K t lu n .................................................................................................... 50
ngh ..................................................................................................... 50
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 52
I. Ti ng Vi t .................................................................................................... 52
II. Ti ng Anh ................................................................................................... 54


1

Ph n 1
M

1.1.

U

tvthì

gày

càng cao,

quá nhanh
gia súc,
n


2

E.coli, Samonella

ác

n:
-

1.2. M c tiêu và yêu c u c

-

tài

1.2.1. M c tiêu
pháp
-

tình hình

-

-

1.3.

tài

1.3.1.

c
tài là công trình khoa h c, cung c p b sung các s li u v b nh

phân tr ng

l

- 21 ngày tu i.


3

1.3.2.

c ti n
c tình hình m c b nh

phân tr ng

l

lu n góp ph n phát tri

- 21 ngày tu
n sinh s n

.

c nh ng k t
,


4

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U
khoa h c
m c a l n con

i v i ch n nuôi l n con nói riêng và gia súc nói chung, th i k gia
súc m mang thai

c ch m sóc chu áo, bào thai s phát tri n t t sinh

con kh e m nh.
Theo
kh i l

(2004)[14] so v i kh i l

ng s sinh thì

ng l n con lúc 10 ngày tu i t ng g p 2 l n, lúc 21 ngày tu i t ng g p

4 l n, lúc 30 ngày tu i t ng g p 5 - 6 l n, lúc 40 ngày tu i t ng g p 7 - 8 l n,
lúc 50 ngày tu i t ng g p 10 l n, lúc 60 ngày tu i t ng g p 12 - 14 l n.
L n con bú s a sinh tr

ng và phát tri n nhanh nh ng không

qua các giai o n, nhanh trong 21 ngày

ng

u

u sau ó gi m d n. Có s gi m này

là do nhi u nguyên nhân, nh ng ch y u là do l

ng s a m b t

u gi m và

hàm l

ng h

n con b gi m. Th i gian b gi m

sinh tr

ng kéo dài kho ng 2 tu n hay còn g i là giai o n kh ng ho ng c a

l n con. Chúng ta h n ch s kh ng ho ng này b ng cách cho n s m. Do l n
con sinh tr

t dinh d
n con sau 3 tu n tu i m i ngày có th tích l y

protein/1kg kh i l

ng c th , trong khi ó l n tr

0,3 - 0,4 gam protein/1 kg kh i l
H n n a,
là tiêu t n n ng l
y u là n

t ng 1kg kh i l
ng ít h n l n tr

ng m nh.
c 9 - 14 gam

ng thành ch tích l y

c

ng c th .
ng c th , l n con c n ít n ng l

ng ngh a

ng thành. Vì v y, c th c a l n con ch

t ra 1kg th t n c c n ít n ng l ng h n

t o ra 1 kg m .


5

sinh, lúc 20 ngày

con

-


6

)[19

portein c

hóa protein.
T

[14

-

)[7

-


7

- 100

)[5


8

*
Ph n ng mi n d ch là kh

ng c

là m m b nh. M m b nh xâm nh
ch

l

a các tuy

nh.

ng HCl ti
lo

. Ph n l n các ch t l
i d dàng, do

l

ng enzym tiêu hoá và

ng cho quá trình tiêu hoá, gây r i

i ch t, d n t i kh

iêu hoá kém, h p thu kém. Trong giai

n này m m b nh (Salmonella spp, E.coli

dàng xâm nh

ng tiêu hoá và gây b nh.
L n con m
th

h

t nhanh sau khi l

ng kháng
c bú s

u c a l n m . Cho nên kh

n d ch c a l n con là hoàn toàn th
kháng th h

c nhi u hay ít t s

Theo Tr

chi m 18 35%). Nó có tác d ng t o s

b
gi

u c a l n m hàm

um

ng

ng protein trong s a

- globulin chi m s
kháng, vì v y s

ng khá l n (30 -

u có vai trò quan tr ng

n d ch c a l n con. L n con h

ng

ng m bào. Quá trình h p thu nguyên v n nguyên t
t nhanh theo th i gian. Nó ch có kh

l n con r t t t trong 24 gi

ng

uc al nm .
)[14] trong s

ng protein r t cao. Nh ng n

i v i kh

ng, ph thu

- globulin
- globulin

p thu qua ru t non c a

ra nh trong s

u có kháng men

antitripsin làm m t ho t l c c a men tripsin tuy n t y và nh kho ng cách t
bào vách ru t c a l n con khá r ng, cho nên 24 gi
ng
gi

- globulin trong máu l

ng kháng men trong s

c bú s

u,

t t i 20,3mg/100ml máu. Sau 24

u gi m d n và kho ng cách gi a các t bào


9

vách ru t c a l n con h p d n, s h p thu

- globulin

globulin trong máu l

n 3 tu n tu i ch
ng c a l

mg/100ml

n con c

l

ng

c bú s

-

t kho ng

ng thành có kho ng 65

c bú s

u càng s m càng t t. N u

u thì t 20 - 25 ngày tu i m i có kh

t ng h p kháng th , nh ng l

c bú s

u thì s

kháng

kém, d m c b nh, t l ch t cao.
2.1.2. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con
Theo
Nguy

[10]
-

i

,


10

ân
)[2
E.coli

E.coli gây ra.
E.coli

E.coli

sóc, nuôi

(enterotoxin

E.coli

E.coli

n Ninh (1981)[12

...


11

Theo Tr

85)[21

Escherichia coli (E.coli) còn có tên khác là
Bacterium coli commune, Bacillus communis, do Escherich
E.coli

E.coli

-

- 8 µm.
E.coli


12

E.coli
- 400

0

-

- 8.
E.coli
-

,
-

-

- Gren -

-

- Methylen -

Salmonella - Shigella): E.coli

-

E.coli

-

E.coli

glucoze, galactoze

2S,

-

VP, urea: Âm tính.
0

C.


13

E.coli

E.coli

Kháng n
nguyên: O, H và K.
+ Kháng nguyên O:

0

+ Kháng nguyên H:
Kh
0

C

0

formol 0,5%.
+ Kháng nguyên K:

-

:

E.coli
0

C


14

)[2

E.coli

0

0

E.coli
E.coli trong 5 phút. E.coli

)[22
E.coli

tín

E.coli
Brom và Colistin, còn các
E.coli

E.coli

-

E.coli


15

* Qúa
)[25
E.coli
Lactobacilus.

ng qua
E.coli

Coli
Bacilosis

E.coli
E.coli

E.coli
0

C - 410


16

n con 1 .
-

có khi 4 2-

40 - 50 ngày

uan sát niêm


17

*

Coronavirus, Rostavirus
E.coli, Salmonella, Clostridium

Rostavirus

E.coli

màu Gr (-

Rostavirus


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×