Tải bản đầy đủ

Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại xã Bình Minh – Thanh Oai Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

:

BÌNH MINH - THANH OAI -

Chuyên ngành
Khoa
c

: Liên thông chính quy
: Thú Y
: 2012 2014


:

- THANH OAI -

Chuyên ngành

: Liên thông chính quy
: Thú Y

: K9 LTTY

Khoa
c

: 2012 2014


C

Bình Minh

Thanh Oai

UBND xã Bình Minh.
ThS.

Bình
Minh

Thanh Oai

.


Trang
3.1:

..41

ng 3.2:

Bình Minh
42

Thanh Oai
:

Bình
MinhThanh Oai

.43

4
Thanh Oai

...45


UBND:
:
THCS:
KHKT:
Nxb:
cs:
PTS:
ThS:

Khoa h


Trang
................................................................................................... i
.............................................................................ii
...............................................................iii
.......................................................................................... 1
.............................................................................................. 1
................................................ 2
............................................................... 2
................................................................... 2
........................................................... 2
.............................. 11
................................................................................. 11
........... 11
......................... 13
............................................................... 15
................................... 28
.
......................................................... 32
.......................................................................... 32
............................................................................ 32
..................................................................... 32
.................................................................... 32
............................................................................ 32
............................................................... 32
..................................................................... 32


.................................................................... 32
...................................................................... 32
................................................................... 32
............................................... 33
............................................................. 34
.

.................................... 35
..................................................................... 35
................................................... 35
................................................................... 36

3.1.3. Công tác tiêm phòng ..................................................................... 37
3.1.4. Công tác khác................................................................................ 37
................................................................ 38

Minh

Thanh Oai

................................................................... 38

Minh

Thanh Oai

.................................................................. 39

Minh

Thanh Oai

................................................................... 40
........................................ 44

................................................................................................ 44
.................................................................................................. 44
................................................................................................. 45
............................................................................ 46
..................................................................................... 46
..................................................................... 47
.................................................................................. 47


1.1.

Ngành

chính,


phân bón

cho

ngành

Ngoài ra, ngành

,

Xã Bình Minh t

-

Thú y -

- Lâm Thái Nguyên,


,
:
Bình Minh

Thanh Oai -

.

1.2. S c n thi t ti n hành n i dung th c t p

1.3. i u

-

-

,
thú y xã.

ThS.

.


- Phía B
-

.
ông giáp xã

- Phía Tây giáp xã Thanh Cao và xã Cao Viên.
- Phía N
- xã

ông ít khó

-

+
1

0,18
t cây

cây gì có h
quý
* Giao
-


ng thôn, ngõ,
.
T

,
.
-

nâng
2000 n

h chi phí

ng.


ông H
còn mùa
0

- 36,50
còn 15 - 170C.
m là 64,5%.

1.650

1.812 mm/
-

24 mm.


bình vào mùa hè là 6 -

và cây rau nói riêng.
-

-

-

m

cao

,
,

*

-

-

,


...
-

h

,

-

+ Trong

*


gi
trâu, bò)
,

ôi, nó

heo
xã là 209

,

trâu là 94 con, bò là 115 con.

lang, cám,
hìn
trâu,

,

,
thú

y

,

,
phân bón, n
,
trâu,

,
, bò, nâng ca


nuôi

là 2262 con

p: ngô, khoai,

sinh, có máng

n nuôi.


35950 con.

tr

kho

nuôi khác thì thu
,

1585


trung bình

* Công tác thú y xã Bình Minh

Thú y viên
,

-

- Tiêm

-

xin
n nuôi.


,
,

-

-

-

.
-

-

-

-

,


ý

. chúng xâm

,

,
,

g pháp

Ph


có nguy

,

n

-

- 5%,
Chloramin 0,5% - 2%.
+

+

, kim khâu... sát
0

c

- Tiêm

c xin


(1994)
. Các


y
xi
xin
xin:
-

-

-

-

Khi dùn

xin
-

xin:

-

-

,

xin

,


-

xi

xin Newcastle

xin

Newcastle
-

(2005) [1]

g và cs (2009) [7],

(2000) [15]

[14]

*
Pháp, T
B
Châu Á (

*
Pasteurella multocida

P. multocida
- 0,4 x 0,4 - 1,5µm

*
-


-

*
, bò

)

-

(

40 - 42o- 5 ngày,
- 10%


- 42o
không rõ- 12 ngày, con
n tính.

[1]

lên 70 - 80%.

42,5 - 43,5o


*

*
-

.
,
ng.

kim châm.

*
c xin kh
,

c

xin cho trâu, bò 6 tháng/

c

vi

- 5 ml.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×