Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng ở một số xã của huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

NGUY N TH MAI TRANG

tài:
NGHIÊN C U TÌNH HÌNH L N CON M C B NH PHÂN TR NG
M T S XÃ C A HUY

NH THÁI NGUYÊN

VÀ HI U QU C

U TR ` `

KHÓA LU N T T NGHI

H

o: Chính quy


Chuyên ngành: Thú y
Khoa

Thú y

Khóa h c: 2011 - 2016

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

NGUY N TH MAI TRANG
tài:
NGHIÊN C U TÌNH HÌNH L N CON M C B NH PHÂN TR NG
M T S XÃ C A HUY

NH THÁI NGUYÊN

VÀ HI U QU

U TR

KHÓA LU N T T NGHI

H

IH C

o: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
: K43 - TY
Khoa:

hú y

Khóa h c: 2011 - 2016
Gi ng viên HD: TS. Nguy


Khoa

u


i

Trong su t th i gian nghiên c

hoàn thành khóa lu n c a mình, tôi

c s ch b o t n tình c a th

ng d n, s

nuôi Thú y, và trang tr
Nguy

c a

n c

c s c ng tác nhi t tình c a các b n

ng nghi p, s

,c

Nhân d

ng viên c
c bày t lòng bi

Nguy

t t n tình và tr c ti

c t i th y giáo TS.
ng d n tôi th c hi

tài và

hoàn thành khóa lu n này.
Tôi xin c

u ki n thu n l i

và cho phép tôi th c hi

tài t t nghi

i h c.

Tôi xin bày t lòng c

i chú Nguy

trang tr i, cùng toàn th cô chú công nhân trong trang tr i v s h p tác giúp
, theo dõi các ch tiêu và thu th p s li
c bày t lòng bi
b

ng nghi

cho khóa lu n này.
ct

i thân cùng

ng viên tôi trong su t th i gian hoàn thành

khóa lu n.
Tôi xin chân thành c

tc !

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12
Sinh viên

Nguy n Th Mai Trang


ii

Trang
B ng 4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 33
B ng 4.2. T l m c b nh phân tr ng l n con

m t s xã huy

t nh Thái Nguyên .............................................................................. 34
B ng 4.3. Tình hình m c b nh l n con phân tr ng theo l a tu i.................... 35
B ng 4.4.Tình hình l n con m c b nh phân tr

m...... 37

B ng 4.5. Tình hình l n con m c b nh phân tr ng theo tính bi t.................. 38
B ng 4.6.Tri u ch

n c a l n con m c b nh phân tr ng .... 39

B ng 4.7. T l l n ch t do m c b nh phân tr ng theo tu i ........................... 40
B ng 4.8. B nh tích l n con ch t do m c b nh phân tr ng ............................ 41
B ng 4.9. Hi u qu

u tr c a hai lo i thu c phardiasol và spectinomycin..... 42


iii

DANH M C CÁC T

VI T T T

Cs:

C ng s

BCN:

Ban ch nhi m

CRD:

B nh hô h p mãn tính

E.coli:

Escherichia coli

KL:

Kh

LCPT:

L n con phân tr ng

Nxb:

Nhà xu t b n

TGE:

ng

Transmissible gastroenritis

TT :

Th tr ng

STT:

S th t

Ss:
iv

M CL C
Trang
PH N 1: M
tv

U.......................................................................................... 1
................................................................................................... 1

1.1.1. M

u............................................................................... 2

1.1.2. M c tiêu nghiên c u................................................................................ 2
tài.................................................................................... 2
PH N 2: T NG QUAN NGHIÊN C U ...................................................... 3
khoa h c........................................................................................... 3
2.1.1.

m ..... 3
m tiêu hóa c a l n con................................................................ 6

2.1.3.Nh ng hi u bi t v vi khu n E.coli gây b nh phân tr ng l n con ..... 8
2.1.4. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con ........................................ 11
2.2. Tình hình nghiên c

c.............................................. 21

2.2.1. Tình hình nghiên c

c.......................................................... 21

2.2.2. Tình hình nghiên c

c ......................................................... 28

PH

NG, N

C U ................................................................................................................ 29
ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 29
m và th i gian ti n hành ............................................................... 29
3.3. N i dung nghiên c u................................................................................ 29
u và các ch tiêu theo dõi ................................... 29
lý s li u........................................................................ 29
PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .......................... 31
4.1. Công tác ph c v s n xu t ....................................................................... 31
4.1.1. Công tác tuyên truy n ........................................................................... 31
4.1.2. Công tác phòng b nh............................................................................. 31


v

4.2. K t qu nghiên c u .................................................................................. 33
4.2.1.T l l n con m c b nh phân tr ng

m t s xã c a huy

t nh Thái Nguyên............................................................................................. 33
4.2.2. T l l n con m c b nh phân tr ng theo l a tu i.................................. 34
4.2.3. T l l n con m c b nh phân tr

m .............. 37

4.2.4. T l l n con m c b nh phân tr ng theo tính bi t................................. 38
4.2.5. Tri u ch

n c a l n con m c b nh phân tr ng.......... 39

4.2.6. T l l n con ch t do m c b nh phân tr ng theo tu i........................... 40
4.2.7. B nh tích l n con ch t do m c b nh phân tr ng................................... 41
4.2.8. K t qu

u tr b nh l n con phân tr ng.............................................. 42

Ph n 5: K T LU

NGH ............................................................. 43

5.1. K t lu n .................................................................................................... 43
5.2. T n t i ...................................................................................................... 43
ngh ..................................................................................................... 43
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 44


1

PH N 1
M
1.1.

U

tv

-

Chính vì th

c bi

gi ng và không ng
Hàng lo t các v

n công tác

tc

n.

qu n lý, k thu t nuôi l

c các nhà khoa h c nghiên c u nh m b t k p v
c trong khu v c và trên th gi

a

c bi

c ta là m

c thu c

ki u khí h u gió mùa nóng m, nên r t thích h p cho các b nh truy n nhi m
phát tri n m

ng không nh
n. Ngoài ra các y u t gi ng, th

h u thì công tác thú y r t quan tr ng quy

n ngành
u ki n khí

n s thành b i c a ngành
n nói riêng.

Riêng trên con l n v
b nh x y ra còn r t ph c t

u ki n nóng

c ta thì tình hình d ch

c bi t là l n con m c b nh phân tr ng, các l a

tu i khác nhau. B nh phân tr ng l n con làm cho l n g y sút, còi c c làm
gi

t, b nh n ng có th ch t c
u tr l n con m c b nh phân tr ng là m t v
Xu t phát t th c t

n con, vì v y vi c phòng và
h t s c c n thi t.

n hành th c hi

:


2

1.1.1.
N

c tình hình l n con m c b nh phân tr ng t i m t s xã c a

huy

nh Thái Nguyên.
u tra tình hình m c b nh phân tr ng l n con

n theo m .

u tr b nh l n con phân tr ng có hi u qu
1
-

-

-

1

tài

1
K t qu c

tài là nh ng thông tin khoa h c b sung và hoàn thi n

thêm các nghiên c u v b nh phân tr ng l n con và bi n pháp phòng tr trong
u ki

n nay

c ta.

1
K t qu nghiên c u c
phân tr ng l
nh

tài là nh ng minh ch ng v tác h i c a b nh
ng th i là nh ng khuy

n khác.


3

PH N 2
T NG QUAN NGHIÊN C U
2.1.

khoa h c

2.1.1.
L n con

n này có kh

So v i kh

ng l n con lúc 10 ngày tu

l n, lúc 21 ngày tu
ngày tu
tu

ng, phát d c r t nhanh.

p 4 l n, lúc 30 ngày tu

p 7-8 l n, lúc 50 ngày tu
p 12-14 l n. L n con bú s

p 5-6 l n, lúc 40
p 10 l n và lúc 60 ngày

ng, phát tri

n, trong 21 ngày tu
gi m này là do nhi
b

u gi m d

Th i gian b gi

p2

y ul

m. S
ng s a c a l n m

ng Hemoglobuli trong máu c a l n con b gi m.
ng kéo dài kho ng 2 tu n tu i còn g

n

kh ng ho ng c a l n con. Chúng ta có th h n ch s kh ng ho ng này b ng
cách t p cho l
2.1.1.1.

m (Tr

) [13].


4

- Men Pepsin

-7 n
- Men amylaza và mantaza

- Men Saccaraza

Lipaza và Chymosin.


5

[13].
2.1.1.2.


6

2.1.1.3.

Salmonella spp, E.coli, Proteus

Thanh, 1997)[16].

2.1.2


7

vào cùng

Tuy nhiên, sau 14-

[3

chóng cá

vitamin.

2003)[22].


8

2.1.3.
Escherichia coli còn có tên là Bacterium coli
commune, Bacillcus, Coli communi
E.coli
(sau khi

Escherichia coli
.
- Hình thái:
E.coli

-3x0,6 Micromet. Trong
-8
E.coli

-

E.coli
sáng màu.
E.coli


9

E.coli
-40 o

o

C

- 7,4, phát

- 8.
- 3 mm. Nuôi lâu

mule kopman (muller kauffman),
Malasit (Malachit) E.coli

Endo E.coli
E.coli

. E.coli

Vinson-Blai.

E.coli

Entorobacteriaceae
Escherichia và Citrobacter
Glucoza, mannit, dulxit,

các
saccharoza, arabinoza.
1995)[4].
.
E.coli


10

- Kháng nguyên O
o

Là kháng nguyê

C

30

[4].
- Kháng nguyên K

-Kháng nguyên L
o

C trong 1

E.coli
o

C
- Kháng nguyên B
Kháng nguyên
o

C

.

E.coli kh
o

o

o

ngay

E.coli

E.coli

C


11

E.coli

-

-8 ngày.

E.coli
56 oC
ho
E.coli

E.coli chúng có

-

zyme.
2.1.4.

2.1


12

-30o

-

và cs, 1986)[3].

ao

Anh Ninh, 1995)[11].


13

ôi thiu.

E.coli là nguyên nhân quan
E.coli
E.coli
E.coli không

E.coli

, E.coli
E.coli
lactic g


14

+ Do virus
Transmissible gastroenritis virus

+ Do ký sinh trùng

1999)[20
Ascaris suum

.
2.1.4.2.

E.coli
t

E.coli
E.coli


15

E.coli
E.coli
2.1.4.3.
(1993)[14

E.coli

colicin V
kháng nguyên b

E.coli
êm

-


16

n

2.1.4.5.

04)[8].
2.1.4.6

+
1], Faiborther (1992)[26
-34oC, thông
o

1

-85%.


17

E.coli

2005)[6

(2002)[7] cho

E.coli
143,

-

O147, O141, O149


18

E.coli gây
-

-C
E.coli
và Clostridium perfringens

E.coli và rotavirus suis

, Porcili coli

15].

2.1.4.7.
7)[15
E.coli
E.coli
E.coli

E.coli
nêú

E.coli
E.coli là neomycin, tetracylin.
lothin, gentamycin,
belcomycin, septotrim, colistin.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×