Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp điều trị bệnh tại trại CP Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

NGUY N TH HÀ
tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH M C B NH PHÂN TR NG L N CON VÀ BI N
U TR B NH T I TR
HUY
NH HÒA BÌNH

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
K43 - TYN01
Khoa:
2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


i


tôi
tôi
Tôi xin dành l

S
tôi

Tôi
môn C

và Nuôi

tôi hoàn thành

này.

Tôi
em

tôi trong

s
Tôi
tôi

không tránh
Kính mong
tôi
Tôi
Sinh viên


ii

,
,
.

,
,

,

.

,

,
,

,

khi

,
.
,
,
. Tôi
Công ty CP
Bình

,

tài:

pháp
Hòa Bình
.
,

, tôi

nhiên,

. Tuy

,

Nên kh

.

tôi

. Tôi

.
Tôi

!


iii

Trang
3.1.

................................................................... 38
................................................. 47
.......... 48
........................................ 49
.............................. 52
........................ 54
.......... 55

4.7.

............... 56


iv

CNTY
Cs

HCL

: Acid Chclohydiric

H2S

: Hydro sunfua

LCPT
LMLM
Nxb
SS
Tr

: Trang

TT

:


v

Trang
.................................................................................................... i
..................................................................................................ii
...............................................................................iii
................................................................. iv
......................................................................................................... v
Ph

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
.................................................................. 2
.................................................................................................. 2
.................................................................................................... 2

1.3.

....................................................................................... 2

1.3.1.

.................................................................................... 2

1.3.2.

..................................................................................... 3
................................................................. 4
........................................................................................... 4
...................................................... 4
......................... 4
............................................................ 5
.......................................................... 7
..................................................... 9
..................................... 9
....................................................... 10
............................................... 11

2.1.

................................................. 12
............................................................................. 12


vi

............................................................................ 13
........................................... 15
.................................................................................... 25
-

......................................................................... 26
.................................................................................. 28
..................................... 33

2.2.1.

.......................................................... 33

2.2.

......................................................... 34

Ph

:
............................................................................................... 36
............................................................... 36
............................................................................ 36
............................................................................. 36
............................................................................ 36
................................................................................ 36
......................................................................................... 36
.............................................................................. 36
.......................................................................... 37
............................................................................ 37

3.3.2.

.............................................................. 37
........................................................ 38

3.3.3.

..................................................................... 39
:

............................. 40
....................................................................... 40

4.1.1.

,

......................................................... 40
............................................................................................. 40

4.1.1.2.

....................................................................... 41


vii

........................................................ 41
........................................................................ 41
................................................................. 42
.................................................. 42
............................................... 45
4.1.2.5. Các công tác khác............................................................................... 47
.................................................................................. 48
................. 48
................ 48
..... 50
... 53
................ 54
...... 55
:

............................................................. 57
.................................................................................................... 57

5.2

II

..................................................................................................... 57


1

ô hình

Colibacillosis).

.
Nguyên nhân chính g
Escherichia
coli (E. coli)
Gram (-

có th

E. coli
.


2

tôi

h

- Theo dõi
,

.
-

h
h

.

-

.

nh.
-

.

1.3.
1.3.1.
-

-

,
.

-

,

-

,


3

1.3.2.

g,


4

2.1

60 ngày

,

-8

-

emo

Dextran -

-

,
-

.
và cs (2004)[20

:


5

2.1.1.2.

và cs (2004)[27]

(
).

.

.


6

+

.

không có HC

.

Men amilaza và maltaza

Men sacca
Men catalaza

Men lipaza và l


7

2.1.1.3

thông

-

H

-


8

(limosine, chimotripsine

; lipaza cho lipid và lactaza cho

lactoroza).

(39,5 40,50 C )

thành (38 400 C )

mg Fe/ ngày/

. Ng
còn có glycogen

-


9

2.1.1.4

-

chênh l

-

-

2.1.1.5
[20

úc 5 -

-

-globulin


10

-

sau khi
mg/100ml máu. Sau 24

rình

2.1.1.6
-

-

-


11

2.1.1.7

- Nhóm vi kh
*

Enterobacteriaceae.
Enterobacteriaceae

Escherichia coli (E.
coli), Salmonella, Shigella, Proterus, Klesiella...
- Escherichia coli (E. coli):

- Salmonella

Salmonella

êu hóa

Salmonella


12

- Shigella:
- Proterus

- Klesiella

Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacillus subtilis,...

ngay sau khi sinh 2 -

Theo

[14]

g2.1.2.1.

%).


13

E. coli

n sau

E. coli qua
, E. coli

E. coli
E. coli

2.1.2.2. Quá
E. coli

lactobacillus

gây ra E. coli bacillosis

Theo

, (2000)[34].

E. coli

pI


14

E. coli


15

2.1.3.

* Nguyên

.

s (1996)[6]

-

* Nguyên nhân do ngo


16

Nhóm nguyên nhân
nhân sau:
E. coli).

- Do virus.
- Do kí sinh trùng.

.
B
ngày c

Các

3,

H2S)


17

khác. Khi

ch

12


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×