Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác hàng hóa tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Đức Huy (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

ng d n: ThS. Nguy n Th Thúy H ng

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THI N CÔNG TÁC HÀNG HÓA T I CÔNG TY TNHH
C HUY

KHÓA LU N T T NGHI
I H C H CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên
Gi

ng d n: ThS. Nguy n Th Thúy H ng

H I PHÒNG - 2017


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

B

NHI M V

TÀI T T NGHI P

Mã SV: 1412401341
L p: QT1807K
Ngành: Tài chính ngân hàng
tài : Hoàn thi n công tác hàng hóa t
c HuyL IM

U ...................................................................................................... 1

NG V
LÝ LU N CHUNG V K TOÁN
HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHI P V A VÀ NH ............................. 2
1.1. Nh ng v
n v t ch c công tác k toán hàng hóa trong doanh
nghi p v a và nh ................................................................................................. 2
1.1.1. Khái ni
m.................................................................................... 2
1.1.2. Nhi m v t ch c công tác k toán hàng hóa ............................................. 3
1.1.3. Nguyên t
á.................................................................................... 3
p kho hàng hóa.................................................................... 3
t kho ..................................................................................... 4
1.2. T ch c k toán chi ti t hàng hóa trong DN ................................................. 6
1.2.1. K
song song ................................... 6
1.2.2. K toán
i chi u luân chuy n.................. 8
1.2.3. K
s
............................................ 9
1.3. T ch c k toán t ng h p hàng hóa trong doanh nghi p............................ 10
1.3.1 Ch ng t s d ng ...................................................................................... 10
1.3.2 Tài kho n s d ng ..................................................................................... 11
1.3.3 K toán m t s nghi p v ch y u ............................................................ 12
1.4. T ch c v n d ng s sách k toán trong công tác k toán hàng hóa trong
DN. ...................................................................................................................... 14
1.4. 1 T ch c v n d ng s
DN áp d ng hình th c Nh
1.4.2. T ch c v n d ng s
DN áp d ng hình th c Nh
1.4.3.T ch c v n d ng s
DN áp d ng hình th c Ch
1.4.4.T ch c v n d ng s

sách k toán trong công tác k toán hàng hóa trong
t ký chung ................................................................ 14
sách k toán trong công tác k toán hàng hóa trong
t ký s cái ................................................................. 16
sách k toán trong công tác k toán hàng hóa trong
ng t ghi s .............................................................. 18
sách k toán trong công tác k toán hàng hóa trong

DN áp d ng hình th c K toán máy.................................................................... 20
CH
HÓA

T

TR NG T

CH C CÔNG TÁC K TOÁN HÀNG
U
.. 22

2.1 Khái quát v
................. 22
2.1.1. Gi i thi u chung công ty........................................................................... 22
2.1.2.
............................................................ 23


2.

m t ch c b máy qu n lý t
....................................................................................................... 23
2.2. Th c tr ng t ch c công tác k toán hàng hóa t
......................................................................................... 27
m và nguyên t
......................................................................................... 27
m v hàng hóa c a công ty ........................................................ 27
2.2.1.2. Nguyên t
i cty .................................................... 28
2.2.2. Th c tr ng t ch c công tác k toán chi ti t hàng hóa t i Công ty TN
....................................................................... 30
2.2.3. Th c tr ng t ch c công tác k toán t
....................................................................... 47
2.2.3.1. Ch ng t s d ng ................................................................................... 47
2.2.3.2. Tài kho n s d ng .................................................................................. 47
NT

CH C CÔNG TÁC K TOÁN HÀNG
HÓA T
... 51
3.1. Nh n xét v t ch c công tác k toán hàng hóa t i công ty......................... 51
m..................................................................................................... 51
3.1.1.1. V t ch c công tác k toán .................................................................. 51
3.1.1.2. T ch c k toán hàng hóa ...................................................................... 53
m............................................................................................... 54
3.1.2.1. V
sách k toán............................................. 54
3.1.2.2. V kho tàng b n bãi................................................................................ 54
3.1.2.3. Công tác xây d
m hàng hóa ................................................ 54
3.2.1. M t s
xu t hoàn thi n t ch c công tác k toán hàng hóa t
........................................................... 55
3.2.1.1. S c n thi t c a vi c hoàn thi n............................................................. 55
3.2.1.2. Yêu c u c a vi c hoàn thi n................................................................... 56
3.2.1.3. Nguyên t c c a vi c hoàn thi n h ch toán hàng hóa. ............................ 58
3.2.1.4. M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác k toán hàng hóa t i Công ty 59
K T LU N ........................................................................................................ 65
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................ 67


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng
M

U

Trong n n kinh t th
ng, các doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n,
nh
nh ph
t hi u qu kinh t
ng v ng và
phát tri
u ki n: có s c nh tranh gay g t, doanh nghi p ph i n m b t
c tâm lý, nhu c u c
i tiêu dung v i s n ph m có ch t
ng cao, giá thành h , m
ng ch ng lo i. Mu n v y, các
doanh nghi
i ph i giám sát t t c các quy trình t khâu mua hàng
n khâu tiêu th
m b o vi c b
luân
chuy n v n, gi uy tín v i b n hàng, th c hi
v
c,
c i thi
i x ng v t ch t, tinh th n c a cán b công nhân viên, doanh nghi p
m b o có l i nhu
r ng phát tri n s n xu t kinh doanh.
Hàng hóa là m t b ph n tài s
ng chi m giá tr l n và có v trí quan
tr ng trong toàn b quá trình s n xu t và kinh doanh. Thông tin chính xác, k p
th i v hàng hóa không nh ng giúp cho doanh nghi p th c hi n các nghi p v
kinh t phát sinh hàng ngày, mà còn giúp cho ho
ng c a doanh nghi p di n
ng, không gây
ng v n và quá trình kinh doanh c a doanh
nghi p không b
n.
t m c tiêu l i nhu
t l i nhu n cao và an toàn trong ho
ng
s n xu t kinh doanh, công ty ph i ti
ng b các bi n pháp qu n lý,
ch toán k toán là công c quan tr ng, không th thi
ti n hành
qu n lý các ho
ng kinh t , ki m tra vi c s d ng, qu n lý tài s n, hàng hóa
nh
mb
ng, sáng t o và t ch trong s n xu t kinh doanh,
tính toán
nh hi u qu c a t ng ho
ng s n xu
s v ch ra chi
c kinh doanh.
Qua th i gian tìm hi u th c t t
c
Huy, trong th i gian th c t
công tác k toán hàng hóa
và t m quan tr ng c a nó. T ki n th
c h c và th c t tìm hi u, em
nh ch
tài làm khóa lu
Hoàn thi n t ch c công
tác k toán hàng hóa t i Công ty
c Huy
c
bi t có s
c a các th y cô trong khoa qu n tr kinh doanh, nh
i
s
ng d n c a cô Th.S Nguy n Th Thúy H ng và các anh ch trong phòng
k toán c a Công ty
thành khóa lu n này.

- QT1807K

c Huy

Page 1


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

HÀNG
doanh

a.
ng kinh doanh c a các doanh nghi
các v t

n ph m do doanh nghi

i mua v v i m

Hàng hóa trong doanh nghi
lo

i, là
bán.

ng và nhi u ch ng

ng xuyên bi

ng trong quá trình kinh doanh

nên c n ph i theo dõi tình hình nh p, xu t, t n trên các m t: s

ng, ch t

ng, ch ng lo i và giá tr .
b.
Hàng hóa có v trí r t quan trong doanh nghi p trong các doanh nghi
m i, quá trình v

ng c

ng c a v n kinh

doanh trong doanh nghi p. Hàng hóa v

n:
n hàng hóa t i các

doanh nghi

i. Là quá trình v

ng c a v n kinh

doanh t v n ti n t sang v n hàng hóa.
+ B o qu n và d tr hàng hóa: là khâu trung gian c
hàng hóa v n chuy n t

c s n xu

kinh doanh di

quá trình

ng, các doanh nghi p ph i có k ho ch d tr hàng

hóa m t cách h p lý.
n cu i cùng
doanh nghi

n hàng hóa t i các
i. Là s chuy n hóa v n kinh doanh t v n

hàng hóa sang v n ti n t .
Hàng hóa r
h c riêng. Nh

ng và phong phú: m
c tính này có

c tính lý, hóa, sinh
ns

ng, ch

ng hàng hóa

trong quá trình thu mua, v n chuy n, d tr , b o qu n và bán ra.
- QT1807K

Page 2


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng
i quy n s h

d ng. Khi k

d

ng nhu c u cho tiêu dùng hay s n xu t.
i và ch t l
i này ph thu
c

u mã, thông s k thu

phát tri n c a s n xu t, vào nhu c u, th y u

i tiêu dùng. N

i phù h p v i nhu c u tiêu dùng thì

c tiêu th

c l i.

-

thu mu

-

hàng hoá.

Giá th c
t hàng
hóa nh p

Các kho n

Giá mua
=

ghi trên

Chi phí
+

kho

thu mua

thu không
+

c hoàn

Các kho n
-

gi m tr

l i

- QT1807K

Page 3


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

+

+

Các kho n thu không hoàn l i: Thu nh p kh u, thu tiêu th

c bi t, thu

GTGT (không kh u tr )
Chi phí thu mua hàng hóa: Chi phí v n chuy n, b o qu n, b c d
o hi m hàng mua, hao h

nh m c cho phép, công tác phí c a

b ph n thu mua,...
i: Là s ti n mà doanh nghi

Chi t kh
hàng hóa, d ch v v i s

c gi m tr

ng l n theo th a thu n.

Gi m giá hàng mua: Là s ti

i bán gi m tr

i mua do hàng

kém ph m ch t, sai quy cách... kho n này ghi gi m giá mua hàng hóa.
Giá th c t
nh p kho
-

Giá hàng hóa do h i

=

Chi phí v n chuy n,

+

nh giá

b cd

i v i hàng hóa là thuê ngoài gia công ch bi n:

Giá th c t
nh p kho

=

iv

Giá xu
gia công ch bi n

+

Chi phí gia

+

công, ch bi n

Chi phí v n
chuy n, b c d

c bi u t ng:

Giá th c t
nh p kho

=

Giá th c t
nh theo giá th

c xác
ng

+

Chi phí v n
chuy n, b c x p

Ph

1.

c, xu
- QT1807K

c (FIFO)
Page 4


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng
ng d a trên gi

c xu

nh là hàng hóa nào nh

c và hàng t n cu i k

c nh p g n th

hàng xu
nh p kho

th

m cu i k .

c tính theo giá th c t c a hàng

u k ho c g

s là giá c a hàng nh p kho

c thì

u k và do v y giá tr c a hàng t n kho

th i

m cu i k ho c g n cu i k còn t n kho.
c ngay tr giá v n hàng

xu t kho t ng l n xu t hàng, do v

m b o cung c p s li u k p th i cho k

toán ghi chép các khâu ti
kho s

n lý. Tr giá v n c a hàng t n

i sát v i giá th

ng c a m

kho trên báo cáo k

y ch tiêu hàng t n

ct
m là làm cho doanh thu hi n t i

không phù h p v i nh ng kho n chi phí hi n t
thu hi n t

c t o ra b i giá tr s n ph m, v
ng th i n u s

xu t liên t c d

c t cách

ng ch ng lo i m t hàng nhi u, phát sinh nh p

n nh ng chi phí cho vi c h

công vi c s

t nhi u.

2.

p sau xu

c (LIFO)

c áp d ng d a trên gi

nh là hàng hóa nh p sau thì xu t

c và hàng t n kho cu i k là hàng t
pháp này, giá tr hàng xu

c xu

c tính theo giá c a hàng nh p sau ho c g n

sau cùng, giá tr c a hàng t
ho c g

ng

c tính theo giá c a hàng nh

uk

u k còn t n kho.
3.

n
n, giá tr c a t ng lo i hàng t

tính theo giá tr trung bình c a t ng lo i hàng t
hàng t

c

u k và giá tr t ng lo i

c mua ho c s n xu t trong k . Giá tr trung bình có th

tính theo t ng k ho c sau t ng lô hàng nh p v , ph thu

c

u ki n c th

c a m i doanh nghi p.
*Theo giá bình quân gia quy n cu i k (tháng)
n cu i k m i tính tr giá v n c a hàng xu t kho trong
- QT1807K

Page 5


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

k . Tu theo k d tr c a doanh nghi p áp d ng mà k toán hàng t
c vào giá nh

ng hàng t

u k và nh p trong k

bình quân:
Giá th c t hàng hóa xu
=

n, d

làm, ch c n tính toán m t l n vào cu i k .
a, công vi c tính toán d n vào

cu i tháng gây

n ti

c a các ph

ng yêu c u k p th i c a thông tin k toán ngay t i th

m

phát sinh nghi p v .
*Theo giá bình quân gia quy n sau m i l n nh p (bình quân liên hoàn)
Sau m i l n nh p hàng hoá, k toán ph

nh l i giá tr th c c a hàng hóa
c tính theo công th c sau:

Tr giá hàng hóa t
=

nh
S

u k + Tr giá hàng hóa
c l n xu t th i

ng hàng hóa t
hàng hóa nh

m là kh c ph

uk +S

ng

c l n xu t th i
c nh ng h n ch c

c tính toán ph c t p, nhi u l n, t n nhi u công s
c áp d ng
lo i hàng t

c

các doanh nghi p có ít ch ng

ng nh p xu t ít.
ct

T

ct

c ti p),

giá tr c

c hay t ng lô hàng và gi

nguyên t lúc nh

n lúc xu t dùng ( tr

ng h

u ch nh).

- QT1807K

Page 6


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

kho hàng hóa

hàng
hóa

Ghi chú :

Ghi hàng ngày
Ghi cu i tháng, ho
Quan h

1.1: K toán chi ti

- QT1807K

nh k

i chi u, ki m tra
song song

Page 7


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

-

-

g

lu

Ghi chú
Ghi hàng ngày
Ghi cu i tháng, ho
nh k
Quan h
i chi u, ki m tra
- QT1807K

Page 8


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

-

- QT1807K

Page 9


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng
Th kho

Phi u xu t kho

Phi u nh p kho
S s
B ng kê nh p

B ng kê xu t

B

nh p xu t t n

S k toán t ng
h p
1.3: K toán chi ti
Ghi hàng ngày :
Ghi cu i tháng ho
nh k :
i chi u ho c ki m tra cu i tháng :

s

Phi u nh p kho: M u 01-VT
Phi u xu t kho: M u 02-VT
Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b : M u 03-VT
Biên b n ki m kê v

u 08

VT

B n kê mua hàng
u 01GTKT-2LN
u 02GTKT-2LN

- QT1807K

Page 10


Khóa lu n t t nghi p

Tài kho
bi

i h c Dân l p H i Phòng

ph n ánh giá tr hi n có và tình hình
m) theo giá th c t c a các lo i hàng hóa c a doanh nghi p,

bao g m hàng hóa t i các kho hàng, qu y hàng.

-

- Chi phí thu mua hàng hóa;
-

vào và chi phí

gia công);
-

Bên Có:
-

-

-

- QT1807K

Page 11


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng
-

-

-

- Giá mua hàng hóa:

- Chi phí thu mua hàng hóa:

mua hàng hóa.
-

-

- QT1807K

Page 12


Khóa lu n t t nghi p

- QT1807K

i h c Dân l p H i Phòng

Page 13


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

n hàng hóa
trong DN.

n c a hình th c k toán nh t ký chung:
T t c các nghi p v kinh t

u ph

c ghi vào s

Nh t ký, mà tr ng tâm là s Nh t ký chung, theo trình t th i gian phát sinh và
theo n i dung kinh t
trên các s Nh

nh kho n k toán) c a nghi p v

y s li u

ghi s cái theo t ng nghi p v phát sinh.

- QT1807K

Page 14


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

Ch ng t k toán (phi u
nh p, phi u xu t)

S nh t kí chung

S th k toán chi ti t
hàng hóa

S cái (TK156)

B ng t ng h p chi
ti t hàng hóa

B ng
is
phát sinh

Báo cáo tài chính

Ghi chú
Ghi hàng ngày
Ghi cu i tháng, ho
Quan h

nh k

i chi u, ki m tra

liên quan.

- QT1807K

Page 15


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

án chi

i gian và theo

Phi u nh p, phi u
xu t..
S qu
B ng t ng h p
ch ng t k toán
cùng lo i

NH T KÝ - S CÁI
( TK 156)

S , th k toán
chi ti t
(TK156)

B ng t ng h p
chi ti t

(TK156)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- QT1807K

Page 16


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

Ghi chú
Ghi hàng ngày
Ghi cu i tháng
i chi u, ki m tra

quan.

g

sinh trong thá

- QT1807K

Page 17


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

chính.

chính phá

- QT1807K

Page 18


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

Phi u nh p, phi u xu

B ng t ng h p
Ch ng t k toán
cùng lo i

S
ch ng t ghi
s

CH NG T

GHI S

S Cái (TK156)

S , th k toán
chi ti t
(TK156)

B ng t ng h p
chi ti t
(TK156)

B
i
s phát sinh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ghi chú
Ghi hàng ngày
Ghi cu i tháng
i chi u, ki m tra

- QT1807K

Page 19


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

H

tay.
ính
Phi u nh p,
Phi u xu t..

PH N M M
K TOÁN

S K TOÁN
- S t ng h p (TK156)

- S chi ti t (TK156)

B ng t ng h p
ch ng t k toán
cùng lo i

- Báo cáo tài chính
MÁY VI TÍNH

- Báo cáo k toán qu n tr

Ghi chú
Nh p s li u hàng ngày hàng ngày
In s , báo cáo cu i tháng, cu
i chi u, ki m tra

- QT1807K

Page 20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×