Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại thị trấn Tân Yên huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
2011 - 2015


Chuyên ngành:

Chính quy
Thú y
43 Thú y

Khoa:
2011 - 2015
Ths.


i
L IC

Trong su t th i gian nghiên c


hoàn thành khóa lu n c a mình, tôi

c s ch b o t n tình c a cô

ng d n, s

c a Khoa

i h c Nông Lâm và các bác, anh ch trong Tr m
ct p
ng nghi p, s

c s c ng tác nhi t tình c a các b n
,c

Nhân d
Ths.

ng viên c
c bày t lòng bi

ng Th Mai Lan

t t n tình và tr c ti

c t i cô giáo
ng d n tôi th c

hi n thành công khóa lu n này.
Tôi xin c m

Ban ch nhi

i h c Nông Lâm - Thái Nguyên

y, Ban Giám hi u
to

u ki n thu n l i và cho phép



tôi th c hi n khóa lu n này.
các bác, các anh, các
,

.

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12
Sinh viên


ii
DANH M C CÁC B NG
Trang
........................................................ 30
................................................. 39
........... 40
................... 42
........................... 44
................... 45
... 46
................ 48

.................................................... 49


iii
DANH M C CÁC T , C M T

CP

: Charoen Pokphand

Cs

: C ng s

Du

: Duroc

Lr

: Landrace

NCKH

: Nghiên c u khoa h c
: Th

TN

: Thí nghi m

TT

: Th tr ng

Yr

: Yorkshire

VI T T T


iv
M CL C
Trang
.................................................................................................... i
................................................................................ii
................................................iii
........................................................................................................ iv
:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
..................................................................................... 2
................................................... 2
.................................................................... 2
..................................................................... 2

:

................................................................. 3
.......................................................................... 3
.................................................................. 3
............. 3
................................................... 4
........................................... 6
......................................................... 6
............................................. 7
............................................ 8
......................................... 8

2.1.2.2

........................ 15
................................................... 17
............................................... 18
................................................................. 20


v
.............................................................. 21
................. 22
.............................................. 24
.......................................................... 24
......................................................... 27
:
............................................................................................... 30
......................................... 30
............................................................ 30
................................................................................ 30
.......................................................................... 30
3.4.1.

.......................................... 30
.................... 30
.............................................................................. 31
....................................................... 31

3.4.5.

..................................................................... 31
:

............................. 32
....................................................................... 32
................................................................................ 32

4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 33
................................................................ 33
........................................................................... 34
4.1.5. Công tác khác ........................................................................................ 38

............................................................... 39
.................. 39
................................... 41


vi
.................................. 43
................... 44
......... 46
..... 48

.............................................................................................................. 48

.................................................................................................. 49
:

............................................................. 51

5.1.

.................................................................................................... 51

5.2.

..................................................................................................... 51


1

Ph n 1
M
1.1.

U

tv
Trong
am.
,
.

m giàu cho nông dân.
,

dân.
.
Tuy nhiên,

, nó làm

Trong
con
, làm
con giai

.

, chúng tôi
hành

con
-

Hàm Yên - t

.


2

1.2. M c tiêu c

tài

-

con

Tân Yên -

-

-


.
c và th c ti n c
cc

tài

tài

Các k t qu nghiên c u c

góp ph n ph c v cho các

nghiên c u v h i ch ng tiêu ch y

l n con và là nh

u khoa h c

quan tr ng ph c v cho công tác phòng và tr b nh t i th tr n Tân Yên huy n Hàm Yên trong nh
1.3

c ti n c

p theo.
tài

K t qu nghiên c

c ti n cao, giúp cho các h

c a th tr n Tân Yên - huy n Hàm Yên
b nh này giúp nâng cao ch
n.

th c ti

ng l n con, góp ph

u tr
u qu trong


3

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U

2.1.

khoa h c c

tài

m sinh lý c a l n con
2.1.1.1.

ng phát d c c a l

n bú s a

*

n Phùng và cs (2004) [16

-

ngày
-

*

-


4

ung Dextran -

-

.

9 - 14g protein/
- 0,4g protein/

,

Theo

) [16], thì c

- 56 ngày
m phát tri
Theo

) [16], thì c

con

c
.
-

(dung tích

). D
lúc 30


5

-

Maltaza và Sacca

, Lactoza, Lipaza, và

)
[5]:

n con
-

,


6

m v kh

u ti t thân nhi t

on còn k
-

-

6]

m

hay ít,
n

56 - 70%.

t
m v kh

.
n d ch
0

-


7

(Tr

6].

- globu

-

-

-

h

- globuli

- globulin

- 25

2.1.1.5. M t s

m c a l n con sau cai s a

Trong vòng 20 n


8

2.1.2. Nh ng hi u bi t v b nh tiêu ch y l n con
2.1.2.1. Nguyên nhân gây b nh tiêu ch y

[9]

K

Còn theo

l n con

:

E. coli

[13], thì

Salmonella
E. coli,
Treponema hyodysenterriae
Cl. perfringens

-


9

[9], thì
:
E. coli.

-

Treponema hyodysenteriae.

-

Campylobacter.

-

Salmonella.

-

Clostridium perfingens.

* Do virus

Rota virus, Parvo virus, Adeno virus
u

T
Rota virus;
11,2%

có virus viêm

Archie H. (2000) [1] ch

dày -

2% có Enterovirus.

rotavirus và coronavirus

[13],
coronavirus

truy

rotavirus và


10

quá
Adenovirus, rotavirus

coronavirus

- TGE), herpesvirus

dày -

- Aujeszky).

[10
rotavirus

-

con sau
E. coli

.

*

Aspergillus, Penicillium, Fusarium...
Aflatoxin
(Aflatoxin B1, B2, G1, M1).
Aflatoxin

kinh. Aflatoxin

,

- 700 ug Aflatoxin/

[10])
* Do ký sinh trùng
Ký sinh trùng


11

Isospora, Crytosporidium

[13].

(N

[7].
(Eimeria),

Isospora suis, Crytosporidium...

Nematoda (Ascaris

suum, Trichursi suis, Strongyloides, Haemonchus, Mecistocirrus...).

l

- 13,46%.

[6].
* Do các nguyên nhân khác
-

:


12

2], các

-

:

t.

nhân


13

-

- Do stress:

(

[2]).
B

*

khô rá


14

Theo

và cs (2006) [21],
3,

H2

-

(2006) [22
0

m3

Theo

khí bên ngoài
(2006) [22], trong
,


15

- 60

- 85%.
2.1.2.2.
*

sinh b nh và h u qu c a b nh tiêu ch y l n
sinh b nh

E. coli
E. coli

E. coli
ng qua:
-

E. coli

-

E. coli nhân

-

kh

E. coli

ng


16

E. coli

-

khác nhau. Tuy nhiên, c
T
tiêu hóa mà

[15], k

suy
,

trong
quá trình lên

me

4,

H2S, SO2

E. coli
(kháng nguyên Ficubriae).
+P
.


17

E. coli

*

b

(25%)

g,

2.1.2.3. Tri u ch ng c a b nh tiêu ch y l n
Theo

5], khi

E. coli thì các
-

39,50C - 40,00
40,00
-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×