Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Chăn nuôi Bình Minh Mỹ Đức Hà Nội và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

--------------

:

K

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
43 Thú y N02
Khoa:
2011- 2016
:TS.

Thái Nguyên

2015


i

nuôi Thú y -


L

tôi
T
-

uôi
L

trong
Bình
Minh -

-

Thái Nguyên, tháng
Sinh viên

2015


ii

Cs:
Nxb:
P:
STT:
TT:
n:
STH:

H

THS:

H

FSH:


H

LH:

H


iii

Trang
B

b trí thí nghi m. .................................................................. 30
............................................................... 33
................................................. 34
................................................. 44

4.4:
- 2015)
......................................................................................................................... 45
4.5:

..................... 45

4.6:

.......................... 46

4.7:

............. 48
.................. 49

4.9:

......... 50


iv

Trang
:

.......................................................................................... 1
................................................................................................... 1
................................................................................... 2

1.3.

....................................................................................... 2

1.3.1.

.................................................................................... 2

1.3.2.

..................................................................................... 2

P

2:

............................................................... 3
.......................................................................... 3
.................................. 3

2.1.2.

................................................................. 7
................................................... 9

2.1.4

...................................................... 11

cung ................................................................................................................. 24
.............................................. 25
.......................................................... 25
......................................................... 27
:
................................................................................................................ 29
3.1.

............................................................ 29

3.2.

............................................................ 29

3.3.

.......................................... 29

3.4.

.......................................................... 29
................................................................................... 29
.............................................. 29


v

......................................................... 29
................................................. 30

.............................................................................................. 31
3.4.6.

..................................................................... 31
:

...................................................... 32
....................................................................... 32

4.1.1

........................................................................... 32

4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 33
...................................................................... 34
........................................................................... 35
........................................................ 40
4.1.6. Các công tác khác.................................................................................. 43
.................................................................................. 45
-

- Hà

................................................................................. 45
4.2.3.

................................. 46

4.2.4.

õi.................... 48
........................ 49

4.2.6.

..... 50
:

....................................... 52
.................................................................................................... 52
...................................................... Error! Bookmark not defined.
..................................................................................................... 53


1

.
,
,

.
,
,

ch

B

Streptococcus, Staphylococcus, E.coli...xâm


2

,
,

Minh -

:

-

.

Bình Minh -

- Hà

1.3.
1.3.1.
Bình Minh -

- Hà

.

-

.
1.3.2.
,


3

P

2

2.1
*

-

:

,

*


4

+

: Có hình n

+
+
+
*

:

,

c

*

:
10 - 12cm.

-
5

*

:
t

- Âm môn (Vulvace): C
âm môn có hai môi (Labia Pdendi

-

-

:N

:L

ch
Theo H
-

7


6

-

-

+

:


7

+

2.1.2.

qua các ch

...
*
3
Móng Cái
25 kg.

-

,
-

nái
-

-7
- 80kg.


8

[4].

- 25 kg,

-

Theo N

6

120 - 130 ngày
130 - 140 ngày
203 - 208 ngày
- 209 ngày

man
và cs, 1996) [23].
Theo

[3

vào mùa T
vào mùa Xuân.
*
L

Móng C


9

-

2.1.3.
Theo

(2002), [15]

[7], trong quá trình có

và trong th


10

n
nái.

,

càng

th

ào máu, xâm
g.


11

2.1.4
2.1.4
Nguyên nhân:

, 2002 [4]).
:

Trong
g

heo khôngrara

âm

không

âm

không liên

vài ngày
h:

Ph

:
Tiêm Vetrimoxin 1ml/10kg TT/2 ngày, tiêm b
liên

trong 6 ngày

.
Dùng

tinh nhân

sinh lý ngày

p này có th dùng PG-F2cung

dung

trong 2 - 3 ngày.

Chú ý: trong
tránh

âm
viêm

viêm

ra có máu không


oxytoxin tiêm, giúp

t

Trong
viêm ra ngoài.


12

2.1.4

4]).
[4]
Endomestritis)

a.

: Streptococcus, Staphylococcus, E.coli, Salmonella,
Brucella, roi trùng

(Endomestritis puerperalis
Catarhalis purulenta acuta)
Nguyên nhân:
B

:
T


13

Nguyên nhân:

:
T

:

.
Tiêm Vetrimoxin 1ml/10kg TT/2 ngày, tiêm
6 ngày liên

.

trong


14

Dùng

tinh nhân

sinh lý ngày

có th dùng PG-F2

âmcung

dung

trong 2 - 3 ngày.

Chú ý: trong
tránh

r

viêm
viêm

ra có máu không


Trong

oxytoxin tiêm, giúp

này

viêm ra ngoài.

Myometritis puerperalis)
Nguyên nhân:

.

[14]).
T
T

àn thân :

r


15

Vetrimoxin 1ml/10kg TT/2 ngày, tiêm
Dùng

tinh nhân

sinh lý ngày

có th dùng PG-F2cung

.

dung

trong 2 - 3 ngày.

Chú ý: trong
tránh

âm

trong 6 ngày liên

viêm
viêm

ra có máu không


oxytoxin tiêm, giúp

Trong

r
này

viêm ra ngoài.

Perimetritis puerperalis)
Nguyên nhân:
V

hình

[13]).

n


16

2.1.5
(2004) [11
(++), viêm

Thân nh

âm


17


18

2.1.6
2.1.6.1.
Nguyên nhân:
[13]
Khi gia

[4],
do bào thai hay do

Lúc


19

Vetrimoxin L.

1ml/10kg TT/2ngày
- 50UI/con/2 -

Lutalyse

2ml/con, tiêm

, trong 3 ng
n
-

Penicil
Streptomycin 1g

2.1.6.2.
Nguyên nhân:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×