Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu bệnh giun đũa ở chó nuôi tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

----------

----------

VÕ NHAI

Chuyên ngành
Khoa

: Chính quy
: Thú y
Thú y
: 2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


----------

----------


NHAI

Chuyên ngành
Khoa

: Chính quy
: Thú y
: 2011 - 2015

-

Thái Nguyên - 2015


i

,

Lâm Thái Nguyên.
TS. Lê Minh

Trong

,
,

, giúp


ii

Trang
4.1.
.....................................................................................32
4

..........................................34

4
...................36


....38
.......................42
..........................45
4.7

...47
............49

4.9

....................................51

4.10

.............53

4.11

.............................54

4.12

..............54


iii

Trang
Toxocara canis............................................................... 6
Toxocara canis .................................................................. 6
Toxascaris leonina ......................................................... 6
Hình 1.4. Toxascaris leonina............................................................................. 6
Toxocara canis .............................................. 8

................................................... 37
4.2.

............... 39
...................................................................... 39
...... 40
,

............................................................ 40
...................... 43

Hình 4.5.

...................... 44
.................................. 46


iv

cs
mm3
mm

: milimet

mg

: miligram

n
N
Nxb
g

: gram

TT
T.canis

: Toxocara canis

T. leonine

:Toxascaris leonine


v

:

........................................................................................... 1
................................................................................................... 1
.................................................................................. 2

tiêu
1.4. Ý n

................................................................................... 2
....................................................................................... 3
................................................................................... 3
.................................................................................... 3

:
2.1.

................................................................ 4
.......................................................................... 4
....................................................... 4

2

................................................................................... 9
.............................................. 19
.......................................................... 19
......................................................... 20
:
............................................................................................... 23
.............................................. 23
............................................................................ 23
............................................................................ 23
............................................................................ 23

3.2.

................................................................... 23
............................................................................... 23
.............................................................................. 23

3.2.3.

................................................................................................. 24
................................................................................ 24


vi

........................................................................ 24

.................................................................. 24
..................................... 24
............................. 25
.......................................................................... 25
3.4.

................................................... 25
............................................................. 27
.......................................................... 29

3

. 30

3.4.

........................................................... 30
................. 31
........................................ 31
........................................................................ 31

3.5.

....................................................................... 31

3.

............................................................ 31
:

........................... 32

sán cho chó ...................................................................................................... 32
...................... 34
....... 34

............................................................................................. 36
................ 47
....................................... 47
.......................................... 51


vii

4.4
chó ................................................................................................................... 52
..................................... 52
...................... 54
............................ 55
:

...................................................... 57
.................................................................................................... 57
...................................................................................................... 58
..................................................................................................... 58


1

1.

.

Song c

.

khá

không

Care

Parvovirus

.


2

h

,
n
.


,

1.2

1.3

tiêu
giun
,

quy trình

Thái Nguyên,


3

1.
1.4.1.

1.4.2.

ác.


4

2.1.

Nematoda Rudolphi, 1808
Ascaridida Skrjabin và Schulz, 1940
Ascaridina Skrjabin, 1915
Anisakidae Skrjabin et Karokhin, 1945
Toxocara Stiles, 1905
Loài Toxocara canis Werner, 1782
Loài Toxascaris leonina Linstow, 1902

2
(Werner 1782)
Toxocara
canis
T.canis

Giu
hai gai giao

-100
-0,95mm.


5

Giun cái dài 90-180
kính
0,068-0,075

,

T. canis
xù xì thô nhám, có màu vàng xám, có 3 màng
g, màng trong cùng bao

-


6

.
Hình 1.1: Tr ng giun Toxocara canis

Toxocara canis

(Ngu n:http://www.impehcm.org.vn/index.php?

(Ngu n:http://petcoffee.com/vi/

mod=thongtinvien&dvid=2&tvid=295[42])

news/Benh-o-cun/Benh-giun-dua-36/[44])

(Linstow, 1902)
T.leonina
T.leonina
T.canis.
Giun cái dài 65van, có
-0,085mm.

Hình 1.3. Tr ng giun Toxascaris

Hình 1.4. Toxascaris leonina

leonina
-flash-cards/ [46])


7

2.1.1.3.
(Werner, 1782)

thành

-28 ngày (Skrjabin K.I. và cs,
1963)[18].


8

T.canis

Bào thai

vòng phát tri n Toxocara canis
Toxacara canis
0,335-0,444mm

-7,4

Toxascarisleonina (Linstow, 1902)


9

-72 ngày
(Skrjabin K.I. và cs, 1963) [18].
Toxascaris leonina

T.leonnina

Chó

Gan

Máu

Toxascaris leonina

2
2

C
Toxocara canis

Canidae


10

-

T. canis

Villano M.

-

Toxocara canis
2009) [1].

Trí Tín, 2011) [45].
Toxocara canis
-4

Toxocara sp.

T, 2

Gia Minh, 2013) [41].
Ngày 01/12/20

nhân HTHN
rung tâm Nhi,


11

. Xét

mèo(Nguy

)[43].
Toxocara

canis

Skrjabin K.I. và cs

-

a Toxascaris leonina,
Toxocara canis

Toxocara canis

.

Toxocara

canis
Toxocara canis.

Toxocara canis

các loài
Toxocara canis


12

Fok

-

-

(90,7%), Toxocara canis là 14,6%, Toxascaris leonine

30- 60%.
Toxocara canis
,

T.canis

Theo Oluyomi
T.canis
T.canis

Aguilar A.
T.canis

Mexico, các tác g

-3 thá
.
(

),


13

trùng, có tính gây
-60%,

-300
mùa hè sang thu.
2

-

T

-


14

62Toxocara canis

-

n

Theo K

:


15

Toxocara canis

(1989) [ 11]
phân

,

rê,

con.
Toxascaris leonina

2
Toxocara canis khi di hành trong
Toxascaris leonina


16

Toxocara canis
2

- Piperazin
mg/kg
1hó con
Theo Hayes và cs

Soulsby

E.J.L., 1965) [38].
- Mebendazol
-100mg/kgTT,
93% (

, 1989) [13].

- Levamisol
mg/kg
tròn chó (Arundel H.J., 2000) [28].
- Mebenvet


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×