Tải bản đầy đủ

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên tại Công ty Cổ phần Dịch thuật Chuyên nghiệp Số 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

VŨ THỊ BÍCH NGỌC

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ
DỊCH THUẬT VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội - 2016


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜ
---------------------

VŨ THỊ BÍCH NG

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ DỊCH THUẬT VIÊN VÀ CỘNG TÁC


Chuyên ngành: Quản trị kinh doan

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢ N TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN HUY PHƢƠNG

XÁC NHẬN CỦAXÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪNCHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội – 201


LỜI CAM KẾT
Em xin cam kết rằng: đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Số liệu, tài
liệu cũng nhƣ kết quả khảo sát trong khóa luận này là hoàn toàn trung thực, có
nguồn gốc rõ ràng và xuất phát từ tình hình thực tế của công ty cũng nhƣ đƣợc
trích dẫn từ những tài liệu tin cậy, có chú thích rõ ràng. Kết quả khảo sát và
nghiên cứu do chính em tiến hành dƣới sự giám sát và hƣớng dẫn nhiệt tình của
Giảng viên TS. Trần Huy Phƣơng cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ cung cấp thông tin từ
các anh/chị tại phòng NSHC Công ty Cổ phần Dich Thuật Chuyên Nghiệp Số 1 chi
nhánh Hà Nội. Em xin chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có bất kỳ sự gian lận và thiếu
trung thực nào.
Sinh viên
VŨ THỊ BÍCH NGỌC


LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, xin phép cho em đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trƣờng Đại
học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Quản trị kinh doanh đã cho em cơ
hội đƣợc học tập và trau dồi kiến thức cũng nhƣ cơ hội thực tập trong năm học cuối
giúp bản thân em đƣợc áp dụng những lý thuyết đƣợc học vào trong thực tiễn. Em
cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ công nhân viên tại công ty Cổ
phần Dich Thuật Chuyên Nghiệp Số 1 chi nhánh miền Bắc đã cho em một khoảng
thời gian thực tập vô cùng bổ ích, đƣợc trải nghiệm những kinh nghiệm thực tiễn
quý giá và nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.
Bài luận văn này đặc biệt em sẽ không thể hoàn thành tốt nếu thiếu đi sự
hƣớng dẫn đầy nhiệt tình và tâm huyết của thầy giáo TS. Trần Huy Phƣơng. Với sự
biết ơn vô cùng sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn và kính chúc thầy cô, các
anh/chị nói riêng và toàn bộ công ty Cổ phần Dich Thuật Chuyên Nghiệp Số 1 chi
nhánh Hà Nội nói chung luôn dạt dào sức khỏe và đạt nhiều thành công trong sự


nghiệp và cuộc sống.
Trong quá trình thực hiện khóa luận này, dù bản thân em đã cố gắng hết sức
nhƣng sai sót là điều khó tránh khỏi. Kính mong thầy cô và quý công ty tận tình
hƣớng dẫn, sửa chữa để bài Luận văn của em đƣợc hoàn thiện và mang tính ứng
dụng hữu ích hơn. Với những hành trang kiến thức và kinh nghiệm Nhà trƣờng và
Quý công ty đem lại chắc chắn sẽ là nền tảng kiến thức vô giá cho con đƣờng sự
nghiệp của em sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!


TÓM TẮT LUẬN VĂN
Kết cấu của luận văn và nội dung chính:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, và tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 4
chƣơng:
Chƣơng 1 : Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo
động lực cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp.
- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận , nghiên cứu về hoạt động tạo động lực cho
ngƣời lao động của doanh nghiệp.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
- Để nghiên cứu đề tài tác giả sử dụng các phƣơng pháp cụ thể sau: điều tra mẫu
bằng bảng hỏi ; quan sát nơi làm việc ; thống kê, mô tả ; tổng hợp, phân tích và xử
lý dữ liệu.
- Xây dựng mô hình nghiên cứu mới phù hợp với thực trạng hoạt động tạo động
lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên của công ty CP Dịch thuật Chuyên
nghiệp số 1 chi nhánh Hà Nội.
Chƣơng 3 : Thực trạng tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác
viên tại Công ty dị ch thuậ t chuyên nghiệ p số 1 chi nhánh Hà Nội.
- Nghiên cứu thực trạng hoạt động tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên
của công ty CP Dịch thuật Chuyên nghiệp số 1 chi nhánh Hà Nội
Chƣơng 4 : Giải pháp tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên
tại Công ty dịch thuật chuyên nghiệp số 1 chi nhánh Hà Nội
- Đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên của
công ty CP Dịch thuật Chuyên nghiệp số

1 chi nhánh Hà Nội . Góp phần giả

i quyế t vấ n đề khó khăn trƣớ c mắ t củ a công ty CP Dịch thuật Chuyên nghiệp
số 1 chi nhánh Hà Nội khi bố i cả nh kinh tế cò n nhiề u khó khăn
là giú p tăng tí nh cạnh tranh của Công ty trong lâu dài.

, sau nƣ̃ a


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT..............................................................8
DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................9
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ................................ Error! Bookmark not defined.
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài. . Error!
Bookmark not defined.
1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài trên thế
giới. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Tổng quan các chƣơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài trong
nƣớc. ...................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Các khoảng trống và hƣớng nghiên cứu Error! Bookmark not defined.
1.2. Cơ sở lý luận................................................ Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản....................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác tạo động lực lao động ........... Error!
Bookmark not defined.
1.3. Một số học thuyết tạo động lực trong lao độngError!

Bookmark

not

defined.
1.3.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow (1943) Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Học thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg (1959)Error!

Bookmark

not defined.
1.4. Một số kinh nghiệm về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp..... Error!
Bookmark not defined.
1.4.1. Cách đối xử với nhân viên trong một số công ty hàng đầu của MỹError!
Bookmark not defined.


1.4.2. Cách đối xử với nhân viên trong một số công ty của Thụy Sĩ ...... Error!
Bookmark not defined.
1.4.3. Cách khuyến khích ngƣời lao động trong một số công ty của Nhật BảnError!
Bookmark not defined.
1.4.4. Cách tạo động lực lao động trong một số doanh nghiệp tại Việt Nam
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.4.5. Bài học rút ra cho công ty CP Dịch thuật Chuyên nghiệp số 1 chi nhánh Hà
Nội............................................................. Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... Error! Bookmark not defined.
2.1. Quy trình nghiên cứu................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Phƣơng phá p nghiên cƣ́ u. ............................ Error! Bookmark not defined.
2.3. Mô hình nghiên cứu..................................... Error! Bookmark not defined.
2.4. Thiết kế bảng câu hỏi .................................. Error! Bookmark not defined.
2.5. Phƣơng pháp chọn quan sát......................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ DỊCH THUẬT
VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN TẠI CÔNG TY CP DỊCH THUẬT CHUYÊN
NGHIỆP SỐ 1 CHI NHÁNH HÀ NỘI.................. Error! Bookmark not defined.
3.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Dich Thuật Chuyên Nghiệp Số 1 – chi nhánh Hà
Nội. ............................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Thông tin chung .................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2010-2015. Error!
Bookmark not defined.
3.2. Thực trạng công tác tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên tại
công ty Cổ phần Dịch thuật Chuyên nghiệp Số 1 – chi nhánh Hà Nội...... Error!
Bookmark not defined.
3.2.1. Đặc điểm về dịch thuật viên và cộng tác viên của Công ty Cổ phần Dịch thuật
Chuyên nghiệp Số 1 – chi nhánh Hà NộiError! Bookmark not defined.
3.2.2. Một số chính sách đãi ngộ .................... Error! Bookmark not defined.


3.3. Kết quả nghiên cứu...................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Thống kê mô tả mẫu điều tra ................ Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Phân tích thực trạng tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên của
công ty CP Dịch thuật Chuyên nghiếp số 1.Error! Bookmark not defined.
3.4. Đánh giá chung công tác tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên
trong Công ty Dịch thuật chuyên nghiệp số 1 chi nhánh Hà Nội................ Error!
Bookmark not defined.
3.4.1. Ƣu điểm ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.4.2. Hạn chế ................................................. Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1Error! Bookmark
not defined.
4.1. Định hƣớng hoạt động của Công ty ............ Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Các mục tiêu sắp tới.............................. Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Định hƣớng phát triển ........................... Error! Bookmark not defined.
4.2. Giải pháp chủ yếu tạo động lực cho dịch thuật viên và cộng tác viên tại Công ty
Cổ phần Dịch thuật Chuyên nghiệp số 1 chi nhánh Hà Nội.Error! Bookmark
not defined.
4.2.1. Xây dựng cơ sở xét thƣởng mới, tăng tần suất thƣởng, đa dạng các hình
thức thƣởng. .................................................... Error! Bookmark not
defined.
4.2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV)....
Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nguồn nhân lực hai chiều thông
suốt kết hợp giữa truyền thống và hiện đại..... Error! Bookmark not
defined.
4.2.4. Một số giải pháp khác........................... Error! Bookmark not defined.
4.3. Một số kiến nghị đối với các Cơ quan quản lý Nhà nƣớcError!

Bookmark

not defined.
4.4. Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hƣớng nghiên cứu tiếp theo ......... Error!
Bookmark not defined.


4.4.1. Những hạn chế của nghiên cứu............. Error! Bookmark not defined.
4.4.2. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo ................. Error! Bookmark not
defined. PHẦN KẾT LUẬN ................................................ Error!
Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO............................11
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
STT

Từ viết tắt

Nguyên nghĩa

1

CP

Cổ phần

2

ĐLLĐ

Động lực lao động

3

DN

Doanh nghiệp

4

NSLĐ

Năng suất lao động

5

TS

Tiến sĩ

6

SXKD

Sản xuất kinh doanh

7

ĐGKQCV

Đánh giá kết quả công việc


DANH MỤC CÁC BẢNG

STT

1

Bảng

Nội dung

Trang

Bảng 1.1

Các nhân tố động viên và các nhân tố duy trì

32

Bảng 3.1

Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

56

năm 2013, 2014 và 2015
2

Bảng 3.2

Đặc điểm về dịch thuật viên và cộng tác viên

58

3

Bảng 3.3

Cơ cấu tỷ lệ dịch thuật viên và cộng tác viên từ

59

2013-2015
4

Bảng 3.4

Cơ cấu dịch thuật viên và cộng tác viên theo giới

60

tính của Công ty tháng 6/2016
5

Bảng 3.5

Cơ cấu dịch thuật viên và cộng tác viên theo giới

60

tính của Công ty tháng 6/2016
6

Bảng 3.6

Cơ cấu dịch thuật viên và cộng tác viên theo thâm

61

niên công tác của Công ty tháng 6/2016
7

Bảng 3.7

Cơ cấu dịch thuật viên và cộng tác viên theo trình

62

độ đào tạo của Công ty đến tháng 6 năm 2015
8

Bảng 3.8

Bảng lƣơng cơ bản của dịch thuật viên

64

9

Bảng 3.9

Đánh giá về mức độ quan trọng của các yếu tố tạo

71

động lực trong công ty với dịch thuật viên
10

Bảng 3.10

Đánh giá về mức độ quan trọng của các yếu tố tạo

72

động lực trong công ty với cộng tác viên dịch
11

Bảng 3.11

thuật.
Mức độ hài lòng về điều kiện làm việc của dịch
thuật viên

73


12

Bảng 3.12

13

Bảng 3.13

Mức độ hài lòng về điều kiện làm việc của cộng tác
viên
Mức độ hài lòng về bản chất công việc của dịch

74
75

thuật viên
14

Bảng 3.14

Mức độ hài lòng về với bản chất công việc của cộng

75

tác viên
15

Bảng 3.15

Mức độ hài lòng về yếu tố thăng tiến của dịch thuật

77

viên
16

Bảng 3.16

Mức độ hài lòng về yếu tố thăng tiến của cộng tác

78

viên
17

Bảng 3.17

Mức độ hài lòng về tiền lƣơng của dịch thuật viên

79

18

Bảng 3.18

Mức độ hài lòng về tiền lƣơng của cộng tác viên

79

19

Bảng 3.19

Mức độ hài lòng về phúc lợi của dịch thuật viên

81

20

Bảng 3.20

Mức độ hài lòng về lãnh đạo, đồng nghiệp của dịch

82

thuật viên
21

Bảng 3.21

Mức độ hài lòng về lãnh đạo, đồng nghiệp của cộng

83

tác viên
22

Bảng 3.22

Mức độ hài lòng về đánh giá thành tích của dịch

84

thuật viên
23

Bảng 3.23

Mức độ hài lòng về đánh giá thành tích của cộng
tác viên

85


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bùi Anh Tuấn và Phạm Thuý Hƣơng, 2003. Giáo trình hành vi tổ chức. Hà Nội: Nhà
Xuất Bản Thống kê.
2. Công ty dị ch thuậ t chuyên nghiệ p số 1, 2013 ,2014, 2015. Báo cáo tài chính năm. Hà
Nội, Công ty dị ch thuậ t chuyên nghiệ p số 1.
3. Công ty dị ch thuậ t chuyên nghiệ p số 1, 2013, 2014, 2015. Báo cáo tổng kết năm. Hà
Nội, Công ty dị ch thuậ t chuyên nghiệ p số 1.
4. Đỗ Thị Thu, 2008. Hoàn thiện công tác tạo động lực ở Công ty TNHH cửa sổ nhựa
Châu Âu, EuroWindow. Luận văn Thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân.
5. Hồ Bá Thâm, 2004. Động lực và tạo động lực phát triển xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản
chính trị quốc gia.
6. Lê Anh Tuấn, 2009. Tạo động lực làm việc cho người lao động ở Công ty Cổ phần Cơ
điện Uông Bí-TKV. Luận văn Thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân.
7. Mai Quốc Bảo, 2010. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Luận văn Thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc
dân.
8. Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2010. Giáo trình quản trị nhân lực. Hà
Nội: Nhà xuất bản đại học: Kinh tế Quốc dân.
9. Nguyễn Hòa Tâm, 2010. Tạo động lực làm việc cho công chức trong cơ quan Hành
chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Luận văn Thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc
dân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×