Tải bản đầy đủ

Phân tích hiệu quả đầu tư dự án xây dựng tại Công ty cổ phần Xây dựng số 9

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

LÊ TUẤN ANH

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THẾ NỮ

XÁC NHẬN CỦAXÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪNCHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội - 2016


MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................. i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ..............................Error! Bookmark not defined.
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................... 3

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ DỰ ÁN..................................................... 5

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu.............................................................. 5
1.2 Cơ sở lý
luâṇ

về dƣ̣ ań đầu tƣ của các doanh nghiệp xây lắp..............11

1.2.1 Những vấn đề chung về dự án đầu tư của các doanh nghiệp xây
lắp............................................................................................................11
1.2.2 Hiệu quả đầu tư ................................ Error! Bookmark not defined.
1.3 Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tƣ của các doanh nghiệp xây lắp
Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Mục đích của phân tích tài chính ..... Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Vai trò của phân tích tài chính đối với dự án đầu tư .............. Error!
Bookmark not defined.
1.3.3 Căn cứ phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư. .................
Error! Bookmark not defined.
1.4 Các chỉ tiêu phân tích ............................ Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư .Error! Bookmark
not defined.
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính của dự án đầu
tư ................................................................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....Error! Bookmark not defined.

2.1 Thu thập dữ liệu..................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn.. Error! Bookmark not defined.
2.3 Công cụ phân tích dữ liệu...................... Error! Bookmark not defined.


CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 ........................................Error! Bookmark not
defined.

3.1 Giới thiệu sơ lƣợc về Công ty Vinaconex 9 .........Error! Bookmark not
defined.
3.1.1 Các dự án đầu tư, xây dựng của Công ty ....... Error! Bookmark not
defined.
3.1.2 Những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty... Error!


Bookmark not defined.
3.2 Phân tích hiệu quả của dự án xây dựng KĐTM TĐL XVNT- Lô 2
Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Giới thiệu chung về dự án ................. Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Dự kiến và kỳ vọng hiệu quả tài chính của dự án của Vinaconex
9.

Error! Bookmark not defined.

3.2.3 Thực trạng tài chính của dự án KĐTM TĐL XVNT - Lô 2 ..... Error!
Bookmark not defined.
3.2.4 So sánh hiệu quả tài chính dự án KĐTM TĐL XVNT - Lô 2 và hiệu quả
chung của Vinaconex9........................ Error! Bookmark not defined.
3.3 Đánh giá chung về hiệu quả đầu tƣ dự án tại Vinaconex 9............Error!
Bookmark not defined.
3.3.1 Các điểm mạnh ................................. Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Các tồn tại......................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Các nguyên nhân .............................. Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU
TƢ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 ...... Error! Bookmark
not
defined.

4.1 Định hƣớng phát triển của Vinaconex 9 Error! Bookmark not defined.
4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tƣ dự án Error! Bookmark not
defined.
4.2.1 Đặt mục tiêu và dự báo phát triển dự án xây dựng................. Error!
Bookmark not defined.


4.2.2 Nâng cao công tác thu thập và xử lý thông tinError! Bookmark not
defined.
4.2.3. Ưu tiên nâng cao chất lượng trong xây dựng các công trình xây
dựng ........................................................... Error! Bookmark not
defined.
4.2.4 Tăng cường tiếp thị, quảng cáo bất động sản Error! Bookmark not
defined.
4.2.5 Đầu tư trang thiết bị, công nghệ....... Error! Bookmark not defined.
4.2.6 Nâng cao khả năng dự báo tình huống đối với các dự án đầu tư
................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.7 Áp dụng và nâng cao trình độ quản lý dự án đầu tư ............... Error!
Bookmark not defined.
4.2.8 âng cao trình độ của cán bộ, công nhân viênError! Bookmark not
defined.
4.2.9 Nghiên cứu các điều kiện đối với khách hàng mua căn hộ xây thô
................................................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ...............................................................Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................12
PHỤ LỤC..................................................................Error! Bookmark not defined.


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đê tài

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang
trải qua một chặng đƣờng hội nhập kinh tế
quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng
về hình thức, theo nguyên tắc và chuẩn mực
của thị trƣờng toàn cầu. Các doanh nghiệp
trong nƣớc cũng phải thay đổi mạnh mẽ để
bắt kịp với nền kinh tế đang trên đà phát triển
và hội nhập của đất nƣớc. Không những thế,
với việc tham gia đàm phán Hiệp định Đối
tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), Việt
Nam sẽ phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trƣờng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi
trƣờng kinh doanh và nâng cao tính minh
bạch trong quản lý Nhà Nƣớc, từ đó nâng
cao nâng suất của nền kinh tế, thúc đẩy tăng
trƣởng dài hạn. Các nguồn vốn đầu tƣ vào
Việt Nam sẽ tăng mạnh tạo điều kiện thúc
đẩy rất nhiều ngành trong nƣớc phát triển
trong đó có ngành xây dựng. Các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đang
đứng trƣớc cơ hội và thách thức lớn để phát
triển vững mạnh. Tuy nhiên, hiện nay các
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây
lắp không chỉ đơn thuần là xây dựng, các sản
phẩm của doanh nghiệp đa dạng hơn, nhiều
doanh nghiệp đã đầu tƣ xây dựng rất nhiều
5


các dự án để phù hợp với

cạnh tranh. Nhƣng việc doanh nghiệp biết

quá trình phát triển và hội

đƣợc

nhập của nền kinh tế.
Hoạt động đầu tƣ
thƣờng đòi hỏi số lƣợng
vốn lớn, thời gian dài và
tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi
ro cao. Chính vì thế đứng
trƣớc mỗi cơ hội đầu tƣ
đòi hỏi doanh nghiệp phải
tính toán, phân tích và
đánh giá hiệu quả tài chính
của dự án đầu tƣ một cách
đầy đủ, chính xác và hạn
chế tối đa rủi ro có thể
xảy ra. Đầu tƣ mang tính
chất rủi ro và lợi nhuận cao
nên việc cân nhắc đầu tƣ là
một bài toán khó đối với
mỗi doanh nghiệp trên thị
trƣờng hiện nay. Hiệu quả
của dự án đầu tƣ là toàn
bộ mục tiêu đề ra của dự
án, một doanh nghiệp đầu
tƣ không hiệu quả có thể
làm cho doanh nghiệp đó
rơi vào hoàn cảnh khó
khăn và dần mất đi lợi thế
6


một dự án đầu tƣ có hiệu quả thì đòi hỏi các nhà quản trị phải tập hợp trên rất
nhiều thông tin để có thể nắm rõ đƣợc hiệu quả của dự án đầu tƣ.
Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex là một đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực thi công xây dựng, để đáp ứng đƣợc yêu cầu của phát triển và
cạnh tranh là một vấn đề đang đƣợc Ban lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm.
Công ty đang đầu tƣ xây dựng nhiều công trình lớn mang lại sức sống cho
công ty và thu nhập cho các cán bộ, công nhân viên trong công ty.
Trong thời gian qua, các dự án đầu tƣ xây dựng thiếu vốn đầu tƣ, thời
gian thực hiện kéo dài, gây tăng chi phí do lạm phát và trƣợt giá; các chính
sách của Nhà nƣớc ảnh hƣởng tới quá trình đầu tƣ…là những thực tế đang
xảy ra đối với các dự án đầu tƣ xây dựng. Đối với các thực trạng trên,
Vinaconex 9 đã có nhiều nỗ lực nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả tốt nguồn
vốn đầu tƣ vào các công trình xây dựng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty vẫn
cần có thêm những thông tin, những cái nhìn trực quan hơn về hiệu quả đầu tƣ
dự án. Chính vì thế, việc phân tích hiệu quả dự án đầu tƣdựa trên các phân
tích về tài chính sẽ giúp cho Ban lãnh đạo của công ty thấy đƣợc những điểm
mạnh và điểm yếu còn tồn tại trong tình hình tài chính và hoạt động đầu tƣ
của doanh nghiệp và đƣa ra các quyết định quan trọng cho công ty phát triển.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả theo dự án
đầu tƣ để đánh giá tình hình tài chính đối với các công trình xây dựng của
Công ty, tôi chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả đầu tư dự án xây dựng tại
Công ty cổ phần Xây dựng số 9”làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích tài chính Công ty Vinaconex 9 trên góc độ phân tích tài chính
tiếp cận theo hƣớng phân tích hiệu quả đầu tƣ dự án xây dựng của công ty. Từ
đó đánh giá hiệu quả đầu tƣ theo dự án và đề xuất một số giải pháp nhằm…
nâng cao hiệu quả đầu tƣ xây dựng nhằm giúp Ban lãnh đạo Công ty


có cái nhìn khái quát và cụ thể hơn về tình hình tài chính của dự án nói riêng
và tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn thực hiện dự án nói chung.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Hiệu quả đầu tƣ dự án của Vinaconex 9.
- Phạm vi: Khu đô thị mới Tây đại lộ Xô viết Nghệ tĩnh - Lô 2
- Thời gian nghiên cứu từ năm 2004 - 2016
- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu, phân tích thực trạng hiệu quả đầu tƣ của
Vinaconex 9 thông qua phân tích các chỉ số tài chính và phân tích nhân tố ảnh
hƣởng tới hiệu quả đầu tƣ dự án của Vinaconex 9.
4. Câu hỏi nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu của Luận văn
- Hiệu quả đầu tƣ dự án tại Vinaconex 9 nhƣ thế nào?
- Giải pháp nào giúp nâng cao hiệu quả đầu tƣ của Vinaconex 9?
5. Bố
cuc̣

luâ văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu, mục lục, phụ lục và danh mục

tài liệu tham khảo, Luận văn có bố cục chia làm 4 Chƣơng nhƣ sau:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân
tích hiệu quả đầu tư dự án
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng hiệu quả đầu tư dự án tại Công ty cổ phần xây
dựng số 9
Chương 4. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây
dựng đối với Công ty cổ phần xây dựng số 9
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ
LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ DỰ ÁN
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu


Hiện nay có nhiều đề tài nghiên cứu, phân tích về tính hiệu quả của dự
án đầu tƣ. Các tác giả cũng đƣa ra những phân tích, đánh giá, biện pháp cho


từng dự án đầu tƣ cụ thể. Thực tế, mỗi doanh nghiệp khác nhau lại có những
lĩnh vực đầu tƣ và các dự án đầu tƣ khác nhau, cách thức đầu tƣ khác nhau,
môi trƣờng đầu tƣ khác nhau…; hiệu quả của mỗi dự án đầu tƣ lại phụ thuộc
vào các yếu tố nhƣ thời điểm, điều kiện kinh tế, các yếu tố về văn hóa, xã
hội…Do vậy, mỗi dự án đầu tƣ đều có cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau
về tính hiệu quả của dự án mang lại cho mỗi doanh nghiệp.
Có nhiều tác giả cũng nghiên cứu về hiệu quả tài chính dự án đầu tƣ
hay hiệu quả đầu tƣ dự án; tuy nhiên, với luận văn này tác giả muốn nghiên
cứu về đề tài hiệu quả đầu tƣ trong lĩnh vực xây dựng nhằm đánh giá tính hiệu
quả của dự án đầu tƣ đối với công ty xây dựng điển hình là Vinaconex 9 để
tìm kiếm các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đầu tƣ xây dựng của
doanh nghiệp nói riêng và các công ty xây dựng khác nói chung.
Qua tìm hiểu và nghiên cứu, tác giả rút ra một số nhận xét với các đề
tài khác đã nghiên cứu về hiệu quả tài chính của dự án đầu tƣ hay hiệu quả
đầu tƣ dự án có liên qua đối với lĩnh vực xây dựng. Cụ thể nhƣ sau:
 Về phân tích hiệu quả đầu tư trên góc độ Doanh nghiệp
Đối với các vấn đề về phân tích hiệu quả đầu tƣ của dự án xây dựng, có
nhiều tác giả đã đi vào nghiên cứu nội dung hiệu quả tài chính của từng dự án
cụ thể nhƣ:
Luận văn thạc sĩ của tác giả Phùng Chu Cƣờng (2006) về “Nâng cao
chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư - trường hợp dự án
khách sạn Đà Lạt” tại trƣờng đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, tác giả
đã đƣa ra đƣợc các cơ sở lý luận về phân tích tài chính của dự án và các chỉ
tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án nhƣ NPV,IRR,PI... đồng thời cũng đƣa
ra những ƣu điểm và nhƣợc điểm khi sử dụng các chỉ tiêu đánh giá trên.
Ngoài ra, tác giả đã đứng trên quan điểm của chủ đầu tƣ để phân tích,
nghiên cứu hiệu quả dự án từ giai đoạn tiền khả thi tới khả thi dựa trên các chỉ


tiêu đánh giá hiệu quả tài chính. Qua đó, đánh giá các điểm mạnh và hạn chế
trong công tác phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tƣ cụ thể của doanh
nghiệp để đƣa ra đƣợc các giải pháp góp phần nâng cao công tác phân tích
hiệu quả tài chính dự án đầu tƣ tại doanh nghiệp.
Theo đánh giá của tác giả, luận văn trên đã phần nào làm rõ đƣợc tầm
quan trọng của việc phân tích hiệu quả của dự án đầu tƣ đối với doanh nghiệp.
Tác giả Phùng Chu Cƣờng đã ứng dụng kỹ thuật Mô phỏng Monte Carlo bằng
chƣơng trình phân tích rủi ro và dự báo Crystal Ball là một phƣơng pháp phân
tích rất hiệu quả, giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Đây là một
phƣơng pháp phân tích giúp cho chủ đầu tƣ và doanh nghiệp có cái nhìn toàn
diện hơn về hiệu quả tài chính dự án cùng với mức độ rủi ro của nó.
Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Phạm Khôi Nguyên (2011) về
“Phân tích kinh tế và tài chính dự án thủy điện Hạ Sê san 2 - Vương quốc
Campuchia” tại trường Đại học Đà Nẵng, tác giả đã phân tích hiệu quả kinh
tế xã hội, phân tích hiệu quả tài chính và phân tích rủi ro của dự án thủy điện.
Đối với việc phân tích tài chính của dự án, tác giả đã đƣa ra những phân tích
dựa trên hai quan điểm dƣới góc độ của nhà đầu tƣ: Phân tích tài chính dựa
trên quan điểm của Tổng đầu tƣ (quan điểm của Ngân hàng) và phân tích tài
chính dựa trên quan điểm của Chủ đầu tƣ (quan điểm của Cổ đông).
Vì đặc thù của dự án, tác giả phân tích kinh tế xã hội của dự án để
nhằm mục đích đánh giá hiệu quả mang lại của dự án đối với nền kinh tế quốc
dân hoặc vùng. Ngoài ra, tác giả đã đi sâu vào phân tích rủi ro nhằm đánh giá
sự thay đổi hiệu quả của dự án khi các yếu tố đầu vào có sự thay đổi, đánh giá
qui mô tác động của các biến có khả năng ảnh hƣởng đến kết quả của dự án.
Tác giả sử dụng nhiều phƣơng pháp phân tích nhƣ: phân tích độ nhạy, phân
tích tình huống, phân tích rủi ro bằng mô phỏng Monte Carlo. Đề tài nghiên
cứu của tác giả đã đƣa ra các kết luận có tính tham khảo rất lớn dành cho các


Nhà đầu tƣ quan tâm và Quốc gia trong quá trình đầu tƣ dự án.
 Về phân tích hiệu quả đầu tư dự án trên góc độ quản lý Nhà nước
Đối với đề tài phân tích hiệu quả của dự án đầu tƣ bằng vốn ngân sách
nhà nƣớc, có tác giả đã đi sâu nghiên cứu các dự án đầu tƣ xây dựng bằng
vốn Ngân sách Nhà nƣớc trên phạm vi địa bàn rộng nhằm phân tích các yếu
tố ảnh hƣởng tới kinh tế - xã hội. Thông qua đó đánh giá tính hiệu quả của dự
án trên phƣơng diện vĩ mô. Cụ thể nhƣ:
Luận án “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây
dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”(2014), của tác
giả Trần Thị Quỳnh Nhƣtác giả đã hệ thống hóa lý luận về đầu tƣ và hiệu quả
kinh tế xã hội của đầu tƣ, phân tích hiện trạng hiệu quả đầu tƣ giao thông
đƣờng bộ về mặt kinh tế - xã hội.
Thông qua đó, phát triển một bƣớc phƣơng pháp đánh giá hiện trạng
đầu tƣ và hiện trạng đầu tƣ giao thông đƣờng bộ về mặt kinh tế xã hội trên
địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2006 - 2012. Từ đó, tác
giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tƣ xây dựng giao thông
đƣờng bộ về mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ giai
đoạn đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Trong luận án này, tác giả Trần Thị Quỳnh Nhƣ đã đánh giá rất chi
tiết hiệu quả về hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội qua các chỉ tiêu nhƣ: đóng
góp của công trình giao thông đƣờng bộ đối với sự tăng trƣởng kinh tế của
tỉnh và địa phƣơng, đóng góp của công trình giao thông đƣờng bộ vào tăng
thu ngân sách của tỉnh, đóng góp của công trình giao thông đƣờng bộ vào
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, những đóng góp của công trình giao thông vào
khối lƣợng hành khách và khối lƣợng hàng hóa vận chuyển trên địa bản tỉnh.
Đây là những đóng góp quan trọng và là một trong những chỉ tiêu đánh giá
hiệu quả đầu tƣ cuả dự án xây dựng.


Vì vây, khi nghiên cứu để tham khảo một số nội dung trong luận án
này tôi đã linh hoạt tham khảo việc đánh giá chỉ tiêu về hiệu quả về kinh tế xã
hội đối với dự án xây dựng của công ty Vinaconex 9.
Luận án “Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản
từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam” (2012) của tác
giả Nguyễn Thị Bình. Tác giả tiếp cận đầu tƣ xây dựng cơ bản về giao thông
đƣờng bộ qua công tác quản lý Nhà nƣớc. Đây là một cách tiếp cận nhằm
đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc tới các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
vốn ngân sách trong ngành giao thông từ đó đánh giá hiệu quả của việc đầu tƣ
nhằm chỉ ra những mặt đƣợc và chƣa đƣợc và những nguyên nhân còn hạn
chế.
Tác giả đã đánh giá những mặt hạn chế của các dự án đầu tƣ xây dựng
cơ bản trong việc lập, thẩm dịnh, phê duyệt dự án, thiết kế dự toán Đầu tƣ xây
dựng cơ bản, những tồn tại trong khâu triển khai, thực hiện dự án hiện nay.
Qua nghiên cứu luận án của tác giả Nguyễn Thị Bình, tôi đã có nhiều
những phƣơng hƣớng tiếp cận tới công tác quản lý dự án nhằm tìm ra các
nguyên nhân dẫn tới những mặt hạn chế khi hiệu quả đầu tƣ không đạt nhƣ
mong muốn của chủ đầu tƣ.
Luận án “Hiệu quả dự án đầu tư bằng vốn Ngân sách Nhà nước trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang” (2012) của tác giả Lê Thế Sáu. Trong luận án này,
tác giả chủ yếu phân tích các dự án đầu tƣ bằng vốn Ngân sách nhà nƣớc trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tác giả đã đề xuất các thức phân loại dự án đầu tƣ
dựa trên “hình thức đầu tƣ” bao gồm: dự án đầu tƣ có công trình xây dựng cơ
bản, dự án đầu tƣ không có công trình xây dựng cơ bản, dự án đầu tƣ hỗn hợp
bao gồm cả dự án đầu tƣ và xây dựng cơ bản. Mỗi loại đòi hỏi phải có những
chính sách quản lý phù hợp nhằm đạt đƣợc kết quả.
Tác giả cũng đƣa ra 13 nguyên nhân dẫn đến hiệu quả đầu tƣ thấp trong


đó nhấn mạnh sự bất cập về văn bản chế độ trong quản lý dự án giữa Luật
Đầu tƣ và Luật Đấu thầu tại điều khoản quy định về vốn Nhà nƣớc. Đây là
một khía cạnh quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của dự án đầu tƣ mà
tôi có thể tham khảo và nghiên cứu trong luận văn của mình bởi các dự án đầu
tƣ thƣờng diễn ra trong một thời gian dài và các chính sách của Nhà nƣớc
thƣờng có sự thay đổi theo từng thời điểm khác nhau và điều này sẽ làm ảnh
hƣởng tới hiệu quả đầu tƣ của dự án. Đặc biệt là dự án xây dựng của công ty
Vinaconex 9 đƣợc xây dựng trong giai đoạn có nhiều sự thay đổi về môi
trƣờng pháp lý và có nhiều tác động từ nền kinh tế của xã hôị.
Nhìn chung, các đề tài và công trình nghiên cứu trên có đề cập tới cách
quản lý, các giải pháp để nâng cao tính hiệu quả đầu tƣ của dự án xây dựng
dựa trên các góc độ của Nhà nƣớc và doanh nghiệp. Nhiều đề tài tiếp cận dự
án trên phƣơng diện vĩ mô để đánh giá ảnh hƣởng và tính hiệu quả của dự án
trên phƣơng diện kinh tế - xã hội. Các đề tài mang tính đánh giá các dự án đầu
tƣ lớn có nguồn vốn từ Ngân sách nhà nƣớc.
Qua phân tích và tìm hiểu nội dung của các đề tài trên, tác giả đã phần
nào có những định hƣớng căn bản góp phần tích cực vào việc xây dựng luận
văn nghiên cứu của mình. Việc nghiên cứu các đề tài của các tác giả nêu trên
cũng là những kinh nghiệm quý báu để tác giả nghiên cứu vận dụng và có cái
nhìn toàn diện hơn về công tác đánh giá hiệu quả đầu tƣ dự án xây dựng.
Với mục đích tiếp cận phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua phân
tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tƣ xây dựng của Vinaconex 9 trên góc độ
tài chính, tác giả phân tích và đánh giá thực trạng tài chính của dự án Khu đô
thị mới Tây đại lộ Xô Viết - Nghệ Tĩnh – Lô 2 để đƣa ra các đánh giá về
những thuận lợi và khó khăn đối với công ty khi thực hiện đầu tƣ dự án xây
dựng - một lĩnh vực mới đối với công ty.
Thông qua cách đánh giá dự án trên lý thuyết và thực tế, tác giả mong


muốn đƣa ra các giải pháp mang tính đóng góp cao đối với doanh nghiệp
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong tình hình kinh tế
hiện nay.
Đề tà i
dƣạ
lại tính xây
dƣṇ
1.2 Cơ sở lý
luâṇ

trên nhƣ̃ ng vấ n đề
thƣc̣

tiê , để đánh giá trực quan và mang


g cho Vinaconex 9.
về dƣ̣ á n đầ u tƣ của các doanh nghiệp xây lắp

1.2.1 Những vấn đề chung về dự án đầu tư của các doanh nghiệp xây lắp
Dự án xây dựng là một loại dự án mang tính chất đặc thù riêng của
ngành xây dựng. Dự án xây dựng đƣợc phân chia thành nhiều loại hình khác
nhau nhƣ: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông,
công trình thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật.
Đối với các doanh nghiệp xây lắp, việc đầu tƣ các dự án xây dựng tạo
nên các sản phẩm đa dạng và mang tính độc lập. Tuy nhiên, sản phẩm xây
dựng là sản phẩm đơn chiếc và đƣợc tiêu thụ theo cách riêng. Các sản phẩm
đƣợc coi nhƣ tiêu thụ trƣớc khi đƣợc xây dựng theo giá trị dự toán hay giá
thỏa thuận với chủ đầu tƣ (giá đấu thầu) do đó tính chất hàng hóa của sản
phấm xây lắp không đƣợc thể hiện rõ bởi vì sản phẩm xây lắp là hàng hóa đặc
biệt.
1.2.1.1 Các khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng.
Đầu tư theo quan điểm tài chính: là bất động một số vốn, để sau đó rút
ra với một khoản tiền lãi ở kỳ tiếp theo. Nói một cách chi tiết hơn, đó là chuỗi
hành động chi tiền của chủ đầu tƣ. Từ đó, chủ đầu tƣ sẽ nhận đƣợc một chuỗi
tiền tệ để đảm bảo hoàn trả vốn và trang trải mọi chi phí có liên quan và có
lãi.


Đầu tư theo quan điểm kinh tế: là sự bỏ ra một lƣợng vốn để tạo ra một
tài sản dƣới một hình thức nào đó nhằm khai thác và sử dụng nó để tài sản
này có khả năng sinh lời hay thỏa mãn một nhu cầu nhất định nào đó của
ngƣời bỏ vốn trong một khoản thời gian nhất định trong tƣơng lai. Theo quan
điểm này thì: Đầu tƣ đầu tƣ là một hoạt động bỏ vốn để tạo ra một tài sản, để


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Xuân Anh , 2005.Nâng cao cơ sở khoa học của việc phân tích dự án
đầu tư cho một số loại hình cơ sở hạ tầng. Luận án tiến sĩ. Trƣờng Đại học
Xây dựng Hà Nội.
2. Nguyễn Thế Bá, 2004. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. Hà
Nội:Nhà xuất bản Xây dựng.
3. Nguyễn Thị Bình, 2012. Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây
dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam.
Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân.
4. Bộ xây dựng, 2005.Thông tư số 12/2005/TT- BXD về quản lý chất lượng
công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt
động xây dựng.
5. Bộ xây dựng, 2005. Thông tư số 04/2005/TT-BXD hướng dẫn việc lập và
quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công.
6. Ngô Thế Chi, 2009. Phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất
bản Tài chính.
7. Phùng Chu Cƣờng, 2006. Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính
dự án đầu tư - trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt. Luận văn thạc sĩ.
Trƣờng Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
8. Chính phủ, 2009. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình.
9. Chính phủ, 2009. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy
hoach sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
10.

Chính phủ, 2013. Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát

triển đô thị.
11.

Nghiêm Văn Dĩnh, 2010.Giáo trình quản lý đầu tư và xây dựng.Hà

Nội: Trƣờng đại học Giao thông vận tải.


12.

Lê Thanh Hƣơng, 2005. Nghiên cứu một số vấn đề về quản lý dự án

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ
kinh tế. Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải.
13.

Phƣớc Minh Hiệp và Lê Thị Vân Đan, 2007.Thiết lập, thẩm định dự

án đầu tư. TP Hồ Chí Minh:Nhà xuất bản Thống Kê.
14.

Nguyễn Đình Kiệm, 2008. Tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất

bản Tài chính.
15.

Đinh Văn Khiên, 2006. Giáo trình kinh tế xây dựng. Hà Nội:Nhà xuất

bản Xây dựng.
16.

Trần Thị Quỳnh Nhƣ, 2014. Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao

hiệu quả đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung
Bộ.Luận án tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải.
17.

Nguyễn Phạm Khôi Nguyên, 2011. Phân tích kinh tế và tài chính dự

án thủy điện Hạ Sê san 2 - Vương quốc Campuchia. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng
Đại học Đà Nẵng.
18.

Nguyễn Bạch Nguyệt,2012. Giáo trìnhLập dự án đầu tư. Hà Nội: Nhà

xuất bảnĐại học Kinh tế quốc dân.
19.

Từ Quang Phƣơng,2005. Giáo trình quản lý dự án đầu tư.Hà Nội: Nhà

xuất bản Lao động Xã hội.
20.

Từ Quang Phƣơng và Phạm Văn Hùng, 2013. Giáo trình kinh tế đầu

tư.Hà Nội: Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân,
21.

Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2003.Luật xây dựng 2003.

22.

Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2014. Luật xây dựng

2014.
23.

Lê Thế Sáu, 2012. Hiệu quả dự án đầu tư bằng vốn Ngân sách Nhà

nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Luận án tiến sĩ kinh tế. Trƣờng Đại học
Kinh tế Quốc dân


24.

Đỗ Phú Trần Tình, 2009.Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư -

Lý thuyết tình huống, bài tập. Hà Nội: Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
25.

Bùi Ngọc Toản, 2006.Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công

trình.Hà Nội: Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
26.

Nguyễn Văn Thất, 2010.Kinh tế xây dựng. Hà Nội: Nhà xuất bản Xây

dựng.
27.

Nguyễn Bá Vỵ và Bùi Văn Yêm, 2007.Giáo trình lập định mức xây

dựng.Hà Nội: Nhà xuất bản Xây dựng,
28.

Vinaconex 9, Báo cáo tài chính hàng năm.

29.

Vinaconex 9, 2004.Báo cáo khả thi dự án Khu đô thị mới Tây đại lộ

Xô Viết - Nghệ Tĩnh.
30.

Các Website :
+ http://www.vinaconex-9.com/
+ http://moc.gov.vn/ ,
+ http://giaxaydung.vn/ …
+ http://cafef.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×