Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thái độ tình dục của sinh viên có tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trên Internet

Nghiên cứu thái độ tình dục của sinh viên có
tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trên Internet

Đặng Thị Thu Mai

Trường Đại học KHXH&NV
Luận văn ThS. Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Hảo
Năm bảo vệ: 2013

Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về khiêu dâm trên Internet và thái độ, hành vi tình
dục của thanh thiếu niên. Nghiên cứu thực trạng việc tiếp xúc với các trang web khiêu dâm và
tìm hiểu thái độ tình dục của sinh viên. Xem xét mối quan hệ giữa thái độ đối với tình dục của
sinh viên và sự tiếp xúc với nội dung khiêu dâm. Đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao nhận thức
cũng như kỹ năng tiếp cận, khai thác các luồng thông tin trên Internet cho lứa tuổi thanh niên –
sinh viên một cách tích cực, lành mạnh.
Keywords: Thái độ tình dục; Web khiêu dâm; Internet; Sinh viên; Tâm lý học tình dục.
Content:


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

7

Chƣơng 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHIÊU DÂM
TRÊN INTERNET VÀ THÁI ĐỘ, HÀNH VI TÌNH DỤC CỦA
THANH
THIẾU NIÊN

11

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

11

1.1. Các khảo cứu về tác động của khiêu dâm trên Internet đến thái độ và
hành vi tình dục của thanh thiếu niên.

11

1.1.1 Ở nƣớc ngoài

11

1.1.2 Ở Việt Nam

17

1.2. Các khái niệm cơ bản

20

1.2.1. Thái độ

20

1.2.2. Tình dục

29


1.2.3. Thái độ đối với tình dục

31

1.2.4. Khiêu dâm

35

1.2.5. Sinh viên

38

KẾT LUẬN CHƢƠNG I

41

Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
2.1. Nghiên cứu lý luận

43

2.2. Nghiên cứu thực tiễn

44

2.2.1. Mẫu nghiên cứu

44

2.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu

47

2.2.3: Các giai đoạn nghiên cứu

53

Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

54

3.1. THỰC TRẠNG TRUY CẬP CÁC TRANG WEB CÓ NỘI DUNG
KHIÊU DÂM CỦA SINH VIÊN

54

3.1.1. Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên

54

3


3.1.2. Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên liên quan tới các trang web
có nội dung khiêu dâm

58

3.2. THÁI ĐỘ TÌNH DỤC CỦA SINH VIÊN CÓ TIẾP XÚC VỚI CÁC
TRANG WEB KHIÊU DÂM TRÊN INTERNET.

71

3.2.1. Nhận thức của sinh viên về vấn đề tình dục sau khi truy cập các
trang web có nội dung khiêu dâm.

72

2. Nhiều sinh viên chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ (xem nhẹ) sự tác động
tiêu cực từ các trang web khiêu dâm trên Internet.

73

2. Quan niệm của sinh viên đối với trinh tiết

79

3. Quan niệm của sinh viên đối với quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân

85

3.2.2. Cảm xúc của sinh viên khi truy cập vào các trang web có nội dung
khiêu dâm

90

3.2.3. Hành vi tình dục của sinh viên có tiếp xúc với các trang web có nội
dung khiêu dâm

93

3.2.4: Các yếu tố ảnh hƣởng đến thái độ tình dục của sinh viên

99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

102

I.KẾT LUẬN

102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

105


I. Lý do chọn đề
tài

MỞ ĐẦU

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng
cao. Với tính chất là một không gian số, một “thế giới ảo” vô cùng phong
phú và hấp dẫn, internet đã xuất hiện và trở thành một dịch vụ xã hội
không thể thiếu, thu hút hàng tỷ người trên thế giới sử dụng và biến việc
sử dụng internet là một nhu cầu của nhiều người.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, Việt Nam là một
trong những quốc gia có tỉ lệ người sử dụng intenet tăng cao nhất thế giới.
Số người sử dụng internet đã tăng từ 10 triệu trong 2005 lên 31 triệu vào
năm 2012, chiếm khoảng 36 % dân số, trong đó phần lớn số người sử dụng
internet là thanh thiếu niên. Theo thống kê 100 trang web được truy cập
nhiều nhất từ Việt Nam của Alexa, thì chiếm gần 50% trong số đó là các
trang sex, hoặc các trang web vô bổ khác. Mặc dù dân số chưa phải là cao
so với thế giới nhưng Việt Nam lại là quốc gia có số lượng người dùng tìm
kiếm về sex nhiều nhất thế giới đẩy Ai Cập, Ấn Độ xuống hàng dưới. Có
thể nói quá trình phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã kéo theo sự
gia tăng của tệ nạn xã hội, trong đó có mại dâm và khiêu dâm.
Một thực tế hiện nay là, thanh thiếu niên ngày nay tỏ ra có quan
niệm cởi mở hơn về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cũng như ở nhiều
nước khác trên thế giới trong giai đoạn hiện đại hóa, tuổi quan hệ tình dục
lần đầu trung bình của thanh niên có xu hướng giảm. Kéo theo đó là
những hệ luỵ không mong muốn của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân
đem lại.

5


Bên cạnh đó là quan niệm về giá trị của cái đẹp ở thanh thiếu niên cũng
thay đổi. Nếu như trước đây “sex” là những gì thầm kín, thiêng liêng nhất,
chỉ là chuyện chốn phòng the của vợ chồng, thì ngày nay “sex” đồng hành

6


với giới trẻ như một giá trị thẩm mỹ, là tiêu chuẩn để đánh giá một người
phụ nữ đẹp, sexy (gợi cảm), hấp dẫn bạn khác giới.
Chắc chắn là có nhiều yếu tố góp phần tạo ra ra thái độ lỏng đối với
tình dục như thực trạng nói trên của thanh thiếu niên. Nhưng câu hỏi đặt ra
là: Thái độ đối với tình dục của thanh thiếu niên có mối liên hệ nào với
việc tìm kiếm, truy cập vào các website khiêu dâm? Xuất phát từ những
yêu cầu về mặt lý luận cũng như thực tiễn đó, chúng tôi chọn đề tài:
“Nghiên cứu thái độ tình dục của sinh viên có tiếp xúc với nội dung
khiêu dâm trên Internet” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trên Internet
của sinh viên. Trên cơ sở đó, chúng tôi tìm hiểu về thái độ đối với tình dục
của sinh viên hiện nay. Từ đó đề xuất, xây dựng một số giải pháp góp phần
làm giảm thiểu ảnh hưởng xấu của các trang web khiêu dâm, nâng cao hơn
nữa giá trị sống của sinh viên hiện nay.
3. Đối tƣợng nghiên cứu
Nghiên cứu thái độ tình dục của sinh viên qua việc tiếp xúc với các
nội dung khiêu dâm trên Internet.
4. Khách thể và phạm vi nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu dựa trên số lượng mẫu là 500 sinh
viên ở một số trường Đại học, Cao đẳng như: Đại học Tây Bắc; Cao đẳng
Sơn La; Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Y Hà
Nội.

5


Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi cũng có phỏng vấn
một số thầy cô là những giảng viên bộ môn tâm lý học, Xã hội học
ở các

6


trường đại học, cao đẳng trên và một số chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ
Internet.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Sinh viên thuộc các trường: Đại học Tây Bắc; Cao đẳng Sơn La; Đại
học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Y Hà Nội.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp luận có liên quan đến đề
tài.

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu thực trạng
Nghiên cứu thực trạng việc tiếp xúc với các trang web khiêu dâm và

tìm hiểu thái độ tình dục của sinh viên.
Xem xét mối quan hệ giữa thái độ tình dục của sinh viên và sự tiếp
xúc với nội dung khiêu dâm.
5.3. Đề xuất kiến nghị
Đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng
tiếp cận, khai thác các luồng thông tin trên Internet cho lứa tuổi thanh niên
– sinh viên một cách tích cực, lành mạnh.
6. Giả thuyết khoa học
Sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và
Sơn La hiện nay có thái độ khá tự do và cởi mở trong mối quan hệ tình
dục.
Một bộ phận không nhỏ sinh viên còn có thái độ tình dục quá dễ dãi
mà nguyên nhân một phần trong đó là do tiếp xúc với các trang web có nội
dung khiêu dâm.


7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp phân tích tài liệu:
nghiên cứu các tài liệu liên quan tới vấn đề nghiên cứu nhằm phục vụ
cho cơ sở lý luận và nội dung của đề tài.
7.2. Phương pháp quan sát:
quan sát, thu thập các số liệu liên quan đến biểu hiện thái độ tình dục
của sinh viên sau khi xem các trang web có nội dung khiêu dâm.
7.3. Điều tra bằng bảng hỏi:
điều tra thực trạng thái độ tình dục của sinh viên khi xem các trang
web có nội dung khiêu dâm.
7.4. Phương pháp phỏng vấn sâu:
tiến hành phỏng vấn một số khách thể là sinh viên và chủ các cửa
hàng kinh doanh dịch vụ internet, một số thầy cô bộ môn tâm lý học và xã
hội học làm phong phú thêm kết quả nghiên cứu của đề tài.
7.5. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học:
đề tài sử dụng phần mềm SPSS 11.5


Chương 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHIÊU DÂM TRÊN
INTERNET VÀ THÁI ĐỘ, HÀNH VI TÌNH DỤC CỦA THANH
THIẾU NIÊN
I. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1. Các khảo cứu về tác động của khiêu dâm trên Internet đến
thái độ và hành vi tình dục của thanh thiếu niên.
1.1.1 Ở nƣớc ngoài
Theo một cuộc điều tra được thực hiện bởi Trường kinh tế London
vào năm 2002 (The London School of Economics) cho biết rằng: 90% trẻ
em ở độ tuổi từ 8 đến 16 đã từng xem những sách báo khiêu dâm trên
mạng khi chúng sử dụng những từ “vô thưởng vô phạt” để tìm kiếm thông
tin hoặc hình ảnh. Việc truy cập miễn phí và phơi bày những thông tin tới
trẻ vị thành niên, những người chưa có sự phát triển chín muồi về thể chất
và tinh thần có thể đem lại những tác động tiêu cực trong quá trình phát
triển của trẻ.
Một nghiên cứu của tổ chức Polly Klaas(2006) về đề tài “Hành vi
online và những nguy cơ cho giới trẻ”, đã tiến hành nghiên cứu trên 742
trẻ vị thành niên (tuổi từ 13 tới 18). Kết quả nghiên cứu cho thấy 37% số
trẻ đã từng nhận một đường link có nội dung về sex, 27% nói rằng đã từng
nói chuyện trên mạng về chủ đề sex với một người mà họ chưa bao giờ
gặp và 19% cho hay họ biết một người bạn đã từng yêu cầu chat sex với
người lạ.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng gây tổn hại nghiêm trọng từ
khiêu dâm trên Internet (Benedek & Brown, 1999). Sách báo khiêu dâm đã
gây lên một số ảnh hưởng tiêu cực đối với thanh thiếu niên. Trong đó có


việc mô hình hóa và mô phỏng các hành vi không thích hợp; Can thiệp
không lành mạnh với sự phát triển tình dục bình thường; gây lên những
cảm xúc không lành mạnh như: ác mộng, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ và lo
lắng; kích thích sớm hoạt động tình dục và có thái độ lệch lạc đối với tình
dục và làm mất dần nhân cách (Stack, Wasserman, Kern, 2004).
Điển hình là nghiên cứu của tác giả Ven-hwei Lo & Ran Wei (2005),
được tiến hành ở 20 trường trung học phổ thông và cơ sở được chọn ngẫu
nhiên ở Đài Bắc, Đài Loan với số mẫu là 2.102 học sinh. Kết quả của
nghiên cứu đã chỉ ra 38% số học sinh này có truy cập những trang mạng
có tính khiêu dâm. Nghiên cứu này cũng đã chứng minh được 3 giả thuyết
mà các tác giả đưa ra là: vấn đề tiếp cận khiêu dâm trực tuyến có liên quan
đến thái độ đồng thuận với quan hệ tình dục tiền hôn nhân (pre-marital
sex) (1), quan hệ với nhiều người và (2) hành vi đồng thuận cho quan hệ
tình dục(3).
Cuộc khảo sát gần đây của 2.628 trường học ở Đài Loan và sinh viên
Đại học cho thấy 88% thanh niên đã sử dụng Intenet và 44% đã lướt các
trang web khiêu dâm (Lovei, 2002).
Tổng quan các nghiên cứu trên, chúng ta có thể nhận thấy mối liên
hệ giữa việc tiếp xúc khiêu dâm trên Internet và thái độ đối với tình dục
của thanh thiếu niên. Cụ thể: thanh thiếu niên tiếp xúc với nội dung khiêu
dâm trên Internet ở độ tuổi càng sớm với tần suất và cường độ càng nhiều
thì có thái độ buông lỏng trong tình dục càng cao, dễ dàng chấp nhận một
mối quan hệ tình dục lỏng hơn; Sẵn sàng quan hệ tình dục trước hôn nhân;
chấp nhận nhiều mối quan hệ trong tình dục, thậm chí là những mối quan
hệ tình dục tay ba hay đồng tính luyến ái.


1.1.2 Ở Việt Nam
Mới chỉ là bước đầu nhưng qua một số nghiên cứu như đã được khái
quát trên chúng ta có thể nhìn thấy rõ mối liên hệ giữa việc xem nội dung
khiêu dâm (cụ thể ở trên là phim ảnh khiêu dâm) trên Internet với hành vi
tình dục của thanh thiếu niên, đặc biệt là hành vi quan hệ tình dục trước
hôn nhân. Tuy nhiên các nghiên cứu chưa chỉ rõ được cụ thể mức độ tác
động trong mối liên hệ này là như thế nào? Cũng như không đo thái độ
tình dục của thanh thiếu niên có tiếp xúc với nội dung khiêu dâm.
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Thái độ
1.2.1.1. Khái niệm
Thái độ là một phản ứng mang tính chất đánh giá tích cực hay tiêu cực
đối với một đối tượng nào đó (người, sự vật, hiện tượng, ý tưởng..) thể
hiện qua suy nghĩ, xúc cảm hay hành vi dự định của con người.
1.2.1.2 Cấu trúc tâm lý của thái độ
Theo M.Smith (1942) thái độ bao gồm ba thành phần là: Nhận thức;
cảm xúc; hành vi. Ba thành phần trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, phụ
thuộc lẫn nhau. Tuỳ theo từng tình huống từng hoàn cảnh mà các thành
phần này có mức độ tham gia nhiều hay ít, thành phần nào giữ vai trò chủ
đạo, chi phối hành vi cá nhân.
1.2.1.3. Cơ chế hình thành thái độ
Nếu phần lớn các thái độ được hình thành bởi trải nghiệm, thì thuyết
học tập (hay còn dùng là tập quen) chắc chắn phải đóng một vai trò quan
trọng trong việc hình thành thái độ. Nhìn nhận từ góc độ này, thái độ là do
tập quen, do học tập mà thành cũng giống như các thói quen vậy (Hovland,
Janis, & Kelley, 1953). Chúng ta có thể tập quen một thái độ nào đó bằng


cách bắt chước hành vi. Con người thường có xu hướng bắt chước hành vi
của những mẫu hình hay tấm gương (Larsen, Coleman, Forber, &Johnson,
1972).
Việc tiếp xúc với các trang web có nội dung khiêu dâm trên internet
và thái độ đối với tình dục của sinh viên có mối liên hệ với nhau. Thanh
thiếu niên ngày càng tỏ ra có thái độ lỏng hơn trong các mối quan hệ tình
dục. Họ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ tình dục trước hôn nhân, đôi khi
là tình dục không cần tình yêu hay sự ngẫu hứng trong tình dục là bởi họ
học tập và bắt chước từ những hình mẫu, biểu tượng là họ quan sát được
trên các phim đen, web đen. Sự “tập nhiễm” này càng diễn ra mạnh mẽ và
nhanh chóng hơn khi mà những mô hình, biểu tượng sống kiểu mẫu ấy đáp
ứng được sự thoả mãn nhu cầu, ham muốn cũng như tò mò về tình dục ở
lứa tuổi thanh thiếu niên.
1.2.2. Tình dục
Tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người. Đó là sự thể hiện tình yêu
và cảm xúc của cơ thể. Hành vi tình dục là những việc làm, hoạt động
nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mỗi con người và quan hệ tình dục
chính là việc thực hiện hành vi tình dục, với sự tham gia ít nhất của hai
người. Hầu hết các quan hệ tình dục dù diễn ra giữa những người khác giới
hay cùng giới, đều bao gồm những vuốt ve mơn trớn, kích thích và cảm
xúc. Như đã nói ở trên, tình dục có thể là biểu hiện cảm xúc và cũng có thể
là những hoạt động sinh lý. “Thuật ngữ quan hệ tình dục dùng để chỉ
những hành vi trong đó có sự giao hợp”. Trong luận văn, chúng tôi sử
dụng định nghĩa này.


1.2.3. Thái độ tình dục của sinh viên có tiếp xúc với nội dung
khiêu dâm trên internet.
Thái độ đối với tình dục là cách nhìn nhận, đánh giá, phản ứng của
bản thân mỗi người đối với vấn đề tình dục. Thái độ tình dục của mỗi
người phụ thuộc vào sự nhận thức, tự đánh giá, quan điểm văn hóa – xã
hội và tôn giáo của bản thân người đó.
Thái độ tình dục của sinh viên có tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trên
internet được hiểu chính là cách nhìn nhận, đánh giá, phản ứng của sinh viên đối với
vấn đề tình dục sau khi có tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trên internet, được thể
hiện trên cả ba mặt: nhận thức, xúc cảm và hành vi. Các quan niệm của sinh viên về
tình dục, thích hay không thích các mối quan hệ tình dục và có hành vi tham gia vào
quan hệ tình dục trước hôn nhân.

1.2.4. Khiêu dâm
1.2.4.1. Khái niệm
Khiêu dâm được hiểu là danh từ chung dùng để chỉ những động tác,
cử chỉ của con người dùng nhằm mục đích quyến rũ, lôi cuốn bản năng
tình dục của đối phương.
Khiêu dâm trên Internet là nói đến những tranh ảnh, sách báo, phim
ảnh, ấn phẩm văn hóa được đăng tải trên internet mang tính kích dục ở
người xem. Khiến người tiếp xúc có ham muốn tình dục dẫn đến những
hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục như: thủ dâm, quan hệ tình dục
với người khác hoặc bạo lực tình dục, hiếp dâm…
Khiêu dâm có thể phân ra nhiều loại: khiêu dâm bằng động tác, khiêu
dâm bằng hình ảnh, khiêu dâm bằng lời nói. Có các loại hình khiêu dâm
như: tranh ảnh, sách báo khiêu dâm, phim sex, chat sex, game sex.
1.2.5. Sinh viên


Chƣơng 2
TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Nghiên cứu lý luận
2.2. Nghiên cứu thực tiễn
2.2.1. Mẫu nghiên cứu
2.2.1.1. Các bước chọn mẫu
2.2.1.2. Vài nét về khách thể nghiên cứu
Chúng tôi lựa chọn 600 khách thể là sinh viên đang theo học thuộc các
trường: Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La (Sơn La); Đại học Y, Đại học
Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
2.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã tìm hiểu, tổng hợp, khái quát cũng như
phân tích nhiều tài liệu khác nhau có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm hình
thành cơ sở lý luận cho đề tài của mình.
2.2.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Nhằm thực hiện được đề tài nghiên cứu tôi đã tiến hành xây dựng bảng hỏi
(Anket) có sử dụng các dạng câu hỏi đóng, câu hỏi mở. Đây là phương pháp chủ yếu
sử dụng nghiên cứu đề tài. Kết quả đưa ra những số liệu thống kê định lượng.
*Thiết kế bảng hỏi
- Mục đích: hình thành nội dung cho bảng hỏi để nghiên cứu thái độ đối với tình
dục của những sinh viên có tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trên Internet.
- Phương pháp: sử dụng phương pháp phân tích tài liệu kết hợp với phương
pháp chuyên gia; Việc thiết kế bảng hỏi được tuân theo những yêu cầu về mặt cấu
trúc và nội dung nghiên cứu.
- Nội dung: trên cơ sở phân tích khái niệm thái độ và khái niệm thái độ đối với
tình dục của những sinh viên có tiếp xúc với các trang web có nội dung khiêu dâm
trên Internet, chúng tôi đã xây dựng bảng hỏi bao gồm 28 câu, được chia làm 2 phần
chính rõ ràng:


- Từ câu 1 đến câu 15 (xin xem phụ lục I): được thiết kế để đo nhận thức của
sinh viên về khiêu dâm trên Internet và thực trạng tiếp xúc (vô tình hay cố ý) với
khiêu dâm trên Internet của sinh viên. Cụ thể như sau:
+ Mức độ sử dụng internet và mục đích truy cập internet: câu 1, câu 2
+ Có biết đến và truy cập các trang web về khiêu dâm trên internet: Câu 3, 4
+ Nhận thức về web khiêu dâm: câu 5
+ Mức độ truy cập web khiêu dâm (tần suất, khoảng thời gian truy cập, địa
điểm, các loại hình , với ai…): câu 6, câu 7, câu 8, câu 9, câu 10, câu 12, câu 13.
+ Lý do truy cập web khiêu dâm: câu 11
+ Mức độ nghiện xem webs khiêu dâm: Câu 14
+ Cảm xúc khi truy cập web khiêu dâm: câu 15
-Từ câu 16 đến câu 28 (xin xem phụ lục I): được thiết kế để đo thái độ đối với
tình dục của sinh viên sau khi có tiếp xúc với khiêu dâm trên Internet, được biểu hiện
ở những khía cạnh sau:
+ Quan niệm của sinh viên đối với các vấn đề nói chung về tình dục: câu 20
+ Quan niệm của sinh viên đối với quan hệ tình dục trước hôn nhân: Câu 18
+ Quan niệm của của sinh đối với vấn đề trinh tiết: câu 19
+ Các yếu tố tác động đến thái độ của sinh viên đối với tình dục: Câu 21
+ Hành vi quan hệ tình dục: câu 22,23,24,25
Ngoài ra còn có câu hỏi về một số thông tin cá nhân, câu hỏi về mức độ trung
thực khi trả lời bảng hỏi đều có ý nghĩa nhất định phục vụ cho mục đích nghiên cứu
của đề tài.
* Cách quy ước và cho điểm số như sau:
Do tính chất nhạy cảm trong nghiên cứu của đề tài chúng tôi không đánh giá thái
độ của sinh viên dối với tình dục (trong đó bao hàm cả nhận thức) là đúng hay sai.
Mà đánh giá sự thay đổi trong thái độ của sinh viên theo chiều hướng tích cực hay
tiêu cực, lỏng hay chặt với việc tiếp xúc webs khiêu dâm.
Đánh giá mức độ thái độ như sau:
- 1 – 1,7: Có thái độ tình dục chặt
- 1,8 – 3,5: Có thái độ tình dục trung bình


- 3,6 – 5: Có thái độ tình dục lỏng
*Khảo sát thử
- Mục đích:
+ Kiểm tra mức độ nhạy cảm và độ trung thực của sinh viên khi đề cập đến vấn
đề được coi là rất nhậy cảm, mang tính riêng tư, cá nhân.
+ Kiểm tra độ khó của bảng hỏi, nội dung item có phù hợp với khách thể nghiên
cứu không, có sát với mục đích nghiên cứu của đề tài không. Sau đó sửa chữa, điều
chỉnh những item không đạt yêu cầu và bổ sung thêm một số item mới từ chính ý
kiến tham gia của các bạn sinh viên là khách thể nghiên cứu.
-

Khách thể nghiên cứu:

+ lần 1: 50 sinh viên trường Cao đẳng Sơn La.
+ Lần 2: 35 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà
Nội.
-

Kết quả thu được như sau:

Giảm thiểu sự nghi ngại về tính nhạy cảm của đề tài
Về mức độ tin cậy của kết quả thu được
Điều chỉnh lại một số item chưa rõ đồng thời thêm một số item mới nhận được
từ ý kiến của các sinh viên.
* Điều tra chính thức
Bảng hỏi sau khi kiểm tra, sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện đã đưa vào điều tra
chính thức. Số phiếu phát ra là 600 phiếu, số phiếu thu về là 580 phiếu, trong đó
chúng tôi chọn ra lấy 500 phiếu đạt mọi yêu cầu còn 80 phiếu loại do không đạt yêu
cầu (như phiếu trắng, hay không trả lời một số câu, không cung cấp thông tin cá
nhân...). Như vậy, tỷ lệ những phiếu có giá trị là chiếm 83.3% trên tổng số 600 phiếu
phát ra và chiếm 86.2% trên tổng số 580 phiếu thu về.
Tất cả số liệu thu thập được nhập vào chương trình SPSS trong môi trường
Window để xử lý đưa lại kết quả về mặt định tính và định lượng.
2.2.2.3: Phương pháp phỏng vấn sâu
- Mục đích: Thu thập, bổ sung, kiểm tra và tìm hiểu sâu hơn những thông tin đã
thu được từ khảo sát thực tiễn trên diện rộng.


- Khách thể bao gồm:
+ 10 sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học đã tiến hành khảo sát trên diện
rộng.
+ 5 thầy cô giáo là những chuyên gia tâm lý học, công tác xã hội vừa làm công
tác giảng dạy đồng thời cũng là những cán bộ tư vấn của trung tâm tư vấn và hướng
nghiệp ở trường
+ 2 chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet gần địa bàn nghiên cứu.
- Nội dung phỏng vấn:
Nội dung phỏng vấn được chuẩn bị trước, theo dạng bán cấu trúc, tập trung vào
các vấn đề chính mà luận văn đang tìm hiểu như: thực trạng tiếp xúc với nội dung
khiêu dâm trên Internet; nhận thức, thái độ và hành vi đối với tình dục của sinh viên
hiện nay đặc biệt là những sinh viên có tiếp xúc với nội dung khiêu dâm.
Phương pháp: tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp để trao đổi thông tin.
Trong quá trình phỏng vấn do tính chất nhạy cảm của vấn đề nên chúng tôi
không quay phim chụp ảnh hay ghi âm giọng nói mà ghi chép đầy đủ thông tin, các ý
chính của cuộc phỏng vấn đảm bảo độ chính xác và đầy đủ những ý kiến, suy nghĩ,
quan điểm của khách thể tham gia phỏng vấn.
2.2.2.4. Phương pháp thống kê toán học
Khi xử lý số liệu, đề tài sử dụng phần mềm thống kê SPSS 11.5 For Windows
với mục đích tìm hiểu một số thông tin như: tần suất, giá trị trung bình, mối tương
quan giữa các yếu tố trong thái độ tình dục của sinh viên với việc tiếp xúc nội dung
khiêu dâm trên Internet. Trên cơ sở các số liệu thu được chúng tôi lập bảng số liệu
tổng hợp . Từ bảng số liệu này chúng tôi tiến hành lập các bảng phân tích số liệu và
biểu đồ nhằm phục vụ mục đích , nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
2.2.3: Các giai đoạn nghiên cứu


Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. THỰC TRẠNG TRUY CẬP CÁC TRANG WEB CÓ NỘI
DUNG KHIÊU DÂM CỦA SINH VIÊN
3.1.1. Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên
3.1.2. Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên liên quan tới các
trang web có nội dung khiêu dâm
Hiện nay, ngoài việc sử dụng Internet vào mục đích học tập và nghiên
cứu sinh viên còn sử dụng Internet vào nhiều mục đích khác nhau trong đó
có việc tìm kiếm các vấn đề về tình dục, truy cập và online trên các trang
web có nội dung khiêu dâm ngày càng nhiều. Tính cả những sinh viên vô
tình truy cập các trang web có nội dung khiêu dâm( 84.0%) và những sinh
viên chủ động trong việc tìm kiếm các trang web có nội dung khiêu dâm
(60%) cho thấy mức độ phơi nhiễm của các nội dung khiêu dâm đến tầng
lớp sinh viên trên địa bàn nghiên cứu chiếm tỷ lệ khá cao, con số khiến
chúng ta giật mình và cần phải nghiêm túc suy nghĩ. Có rất nhiều lý do
khiến sinh viên truy cập vào các trang web có nội dung khiêu dâm như: tò
mò, muốn tìm hiểu về vấn đề tình dục, muốn tìm cảm giác lạ, nhu cầu giải
trí…nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là sự tò mò, nhu cầu tìm hiểu về
vấn đề tình dục và thoả mãn nhu cầu tình dục ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
3.2. THÁI ĐỘ TÌNH DỤC CỦA SINH VIÊN CÓ TIẾP XÚC VỚI
CÁC TRANG WEB KHIÊU DÂM TRÊN INTERNET.
3.2.1. Nhận thức của sinh viên về vấn đề tình dục sau khi truy cập
các trang web có nội dung khiêu dâm.
3.2.1.1. Nhận thức của sinh viên về các trang web khiêu dâm trên
Internet.
Khi được hỏi đa phần sinh viên đều nhận thức được đặc tính nổi trội


của các trang web có nội dung khiêu dâm trên Internet đó là: những trang
web có nội dung về tình dục không lành mạnh, mang tính chất kích dục
(mức độ ít nhiều, mạnh nhẹ tùy thuộc vào từng trang web khác nhau), tác
động đến tâm sinh lý của người xem. Tuy nhiên phần đông sinh viên trả lời
cho lý do truy cập vào các trang web có nội dung khiêu dâm của mình lại
là: vào đó để tìm hiểu, xem cho biết và để học hỏi. Điều đó cho thấy rằng
sinh viên hiện nay chưa có được sự nhận thức đúng đắn và đầy đủ về các
trang web khiêu dâm trên Internet. Rất nhiều sinh viên còn bị lẫn lộn và
coi các trang web khiêu dâm đó chính là những trang web có thể cung cấp
cho các em các kiến thức về tình dục, sức khoẻ sinh sản.
3.2.1.2. Nhận thức về tình dục của sinh viên có tiếp xúc với các
trang web khiêu dâm trên Internet.
1. Các quan niệm khác nhau về quan hệ tình dục của sinh viên
Sinh viên hiện nay có cái nhìn khá cởi mở và đa chiều trong QHTD.
Phần lớn thanh thiếu niên đều nhìn nhận và khẳng định tình dục là một nhu
cầu cơ bản, tự nhiên của con người. Nó cũng quan trọng và cần được thoả
mãn hàng ngày giống như các nhu cầu thiết yếu: ăn, uống, mặc… Chính vì
vậy mỗi người đều có quyền suy nghĩ, mộng mơ về vấn đề tình dục; thoả
mãn nhu cầu tình dục theo cách mà họ lựa chọn..
Nhận thức của sinh viên về QHTD có mối tương quan thuận với việc
truy cập vào các trang web có nội dung khiêu dâm. Cụ thể, sinh viên càng
truy cập vào các trang web có nội dung khiêu dâm càng nhiều thì có sự
đồng thuận cao trong các quan niệm cởi mở (lỏng hơn) về tình dục: tình
dục là nhu cầu cơ bản, tự nhiên; tình dục gắn liền tình yêu; tình dục là sự
giải trí…Đặc biệt là trong quan niệm coi tình dục là nhu cầu giải trí, sex là
một trao đổi đơn giản hay là sự thưởng thức chính mình… thì tỷ lệ sinh


viên càng tiếp xúc với webs khiêu dâm càng nhiều thì có sự đồng thuận
trong nhận thức càng cao
2. Quan niệm của sinh viên đối với trinh tiết
Nhìn chung sinh viên hiện nay đã có cái nhìn đúng đắn, tích cực và
cởi mở hơn về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ. Đa phần sinh viên hiện
nay đều có thái độ trung tính và thiên hướng lỏng hơn về vấn đề trinh tiết
của phụ nữ: 81,2% sinh viên cho rằng hiện nay trinh tiết không còn là yếu
tố duy nhất và quan trọng nhất để đánh giá phẩm hạnh của con người.
70,4% sinh viên nhận thức được sự khác nhau giữa cái màng trinh sinh học
trong cơ thể của người phụ nữ với chữ ”trinh” trong phẩm hạnh, giá trị
đạo đức của người phụ nữ.
Thái độ của sinh viên với trinh tiết có mối liên hệ với việc truy cập
vào các trang web có nội dung khiêu dâm. Điều đó được thể hiện rất rõ
trong sự tương quan với mức độ truy cập web khiêu dâm; loại hình khiêu
dâm và cảm xúc của sinh viên khi online trên các trang web đó. Sinh
viên càng tiếp xúc với các trang web có nội dung khiêu dâm trên
internet nhiều thì càng có quan niệm cởi mở hơn về vấn đề trinh tiết so
với những sinh viên ít hoặc không truy cập vào các trang web có nội dung
khiêu dâm.
Khi so sánh T.test còn cho thấy sự khác biệt ấy có ý nghĩa về mặt
thống kê ( T.test = 2,59; P= 0,00) giữa quan niệm về trinh tiết của những
sinh viên chủ động tìm kiếm và truy cập vào các trang web có nội dung
khiêu dâm trên Internet thì có quan niệm về các vấn đề trinh tiết thoáng
hơn những sinh viên vô tình truy cập (Điểm trung bình là 3,27 so với
3,06).


3. Quan niệm của sinh viên đối với quan hệ tình dục trƣớc hôn
nhân
Sinh viên hiện nay đều có xu hướng lỏng hơn trong QHTD. Mức độ
lỏng ấy tùy thuộc vào quan điểm, nhận thức, vị trí vai trò giới và địa bàn
sinh sống khác nhau của mỗi sinh viên.
Nam sinh viên có quan niệm về QHTD trước hôn nhân thoáng hơn nữ
sinh viên (Điểm trung bình là 3,24 và 3,14). Khác biệt này có ý nghĩa về
mặt thống kê khi T.test = 3,51 và P = 0,00. So sánh sinh viên ở hai địa bàn
nghiên cứu cho thấy sinh viên trên địa bàn tỉnh Sơn La có thái độ tình dục
thoáng hơn sinh viên Hà Nội. Cụ thể điểm trung bình thái độ tình dục
trước hôn nhân của sinh viên Sơn La là 3,23 của sinh viên Hà Nội là 3,16;
T.test là 2,54; hệ số P là 0,01. Có sự khác biệt này có thể là do đặc trưng
của khu vực nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự tương quan thuận giữa sự
thể hiện thái độ tự do, cởi mở về QHTD trước hôn nhân với hành vi truy
cập webs khiêu dâm dù vô tình hay cố ý. Điều đó có nghĩa là càng thường
xuyên truy cập webs có nội dung khiêu dâm thì thái độ tình dục càng lỏng.
2.2.1. Các loại cảm xúc của sinh viên khi truy cập web khiêu dâm
Hầu hết tất cả các cung bậc cảm xúc âm tính (xấu hổ, tội lỗi, ghê
tởm...) và dương tính (tò mò, thích thú, hồi hộp,...) đều diễn ra ở sinh viên
với các mức độ khác nhau khi truy cập vào các trang web có nội dung
khiêu dâm. Tuy nhiên độ tập trung của các loại cảm xúc lại chỉ tập trung
vào các cảm xúc dương tính nhiều hơn như: tò mò, tội lỗi, hồi hộp, thích
thú hay bình thường. Còn các loại cảm xúc như: xấu hổ; lo lắng, sợ hãi;
hay ghê tởm ít diễn ra hơn. Cảm xúc diễn ra mạnh mẽ nhất vẫn là sự tò
mò, thích thú, hồi hộp và hưng phấn.


Có sự khác biệt giới trong biểu hiện các cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, sợ
hãi, xấu hổ, tội lỗi. Khi truy cập vào các trang web khiêu dâm các bạn sinh
viên nam thường diễn ra các loại cảm xúc trên mạnh mẽ hơn, nhiều hơn
các bạn sinh viên nữ. Sinh viên nữ ít truy cập vào các trang web khiêu dâm
hơn các bạn nam nên các cảm xúc này cũng diễn ra với tần xuất và cường
độ ít hơn.
3.2.3. Hành vi tình dục của sinh viên có tiếp xúc với các trang web
có nội dung khiêu dâm
3.2.3.1. Chấp nhận mối QHTD lỏng ( tình dục không cần tình yêu,
tình một đêm, quan hệ với nhiều ngƣời, đồng tính ái...)
Sinh viên hiện nay có thái độ dễ dàng chấp nhận mối QHTD tự do,
phóng khoáng như: quan hệ với những người không phải là vợ/chồng
mình; thích một mối quan hệ tình dục tự do phóng khoáng, tình một
đêm...nhưng tỷ lệ này không cao (ĐTB = 2,23). Điều đó cho thấy sinh viên
hiện nay có thái độ khá thoáng trong tình dục, cởi mở hơn với vấn đề trinh
tiết, hay chấp nhận có QHTD trước hôn nhân với người yêu. Còn việc
thích một mối quan hệ tình dục tự do, ngẫu hứng, không ràng buộc tuy có
nhưng chỉ ở một bộ phận nhỏ trong sinh viên hiện nay, chúng ta có thể coi
đó là những hiện tượng chứ không nên đánh đông chung trong lối sống
sinh viên.So sánh T.test cho thấy có sự khác biệt giới trong thái độ đồng
thuận cho một mối quan hệ tình dục tự do, phóng khoáng. Cụ thể, nam
sinh viên thích và dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ tình dục tự do hơn
nữ sinh viên. Khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê khi T = 5,94 và P =
0,00.
Có mối tương quan thuận giữa việc tiếp cận các trang web có nội dung
khiêu dâm với thái độ chấp nhận một mối quan hệ tình dục tự do, phóng
khoáng ở sinh viên. Sinh viên càng truy cập nhiều vào các trang web có
nội dung khiêu dâm thì sự chấp nhận tham gia một mối QHTD lỏng càng
cao.


3.2.3.4: Thực hiện hành vi quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân
Trong 500 sinh viên trả lời phiếu hỏi thì 35.6% sinh viên cho biết đã
từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân và 64.4% sinh viên trả lời chưa
có quan hệ tình dục. Qua quan sát thực tế thì tỷ lệ sinh viên có quan hệ tình
dục trước hôn nhân có thể sẽ còn cao hơn con số chiếm 1/3 này.
Tuổi trung bình quan hệ tình dục lần đầu là 19.2 tuổi. Nhìn chung, đa
số sinh viên đều có quan hệ tình dục lần đầu với người mình yêu (81,9 %);
Ngoài ra là quan hệ với bạn mới quen hoặc với gái mại dâm. Một số ít sinh
viên cho biết đã từng quan hệ với tất cả đối tượng trên.
Kết quả điều tra cho thấy có tới 95,9% sinh viên biết về các phương
pháp tránh thai nhưng chỉ có 36,0 % sinh viên có sử dụng biệp pháp tránh
thai cho lần quan hệ đầu tiên.
3.2.4 : Các yếu tố ảnh hƣởng đến thái độ tình dục của
sinh viên
Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các nhóm yếu tố: Văn hóa
truyền văn hoá truyền thống; quan điểm, giá trị của cá nhân; sự
quan tâm của gia đình; tác động của bạn bè và tác động của các
trang web khiêu dâm trên Internet trên đều có tác động, ảnh hưởng
đến thái độ đối với tình dục của sinh viên, tuy nhiên mức độ ảnh
hưởng của các nhóm yếu tố là khác nhau. Trong đó, sự tác động của
các trang web có nội dung khiêu dâm trên Internet là nhóm yếu tố có
sự tác động cao nhất (ĐTB = 4.06).


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
Mức độ phơi nhiễm của webs khiêu dâm đến tầng lớp sinh viên trên
địa bàn nghiên cứu chiếm tỷ lệ khá cao. Việc tiếp cận và truy cập các trang
web có nội dung khiêu dâm ở sinh viên ngày càng nhiều đã gây ảnh hưởng
không nhỏ đến thái độ và hành vi tình dục của sinh viên.
Sinh viên hiện nay tỏ ra có thái độ lỏng trong tình dục. Sự tự do, cởi
mở ấy được biểu hiện trên cả ba mặt: nhận thức, xúc cảm và hành vi. Có
rất nhiều yếu tố tác động đến thái độ đối với tình dục của sinh viên. Trong
đó, sự tác động của webs khiêu dâm trên internet được đánh giá là có tác
động mạnh mẽ nhất. Hai yếu tố này có mối tương quan chặt chẽ với nhau,
sinh viên càng tiếp xúc với các trang web chứa đựng nội dung khiêu dâm
thì thái độ buông lỏng trong tình dục càng cao.
II. KIẾN NGHỊ
1.

Đối với nhà trường

2.

Đối với gia đình

3.

Đối với bản thân thanh thiếu niên.

4.

Trong phạm vi xã hội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×