Tải bản đầy đủ

Theo dõi bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại của ông Đặng Đình Dũng Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình và phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

--------------

T

Chính quy
Chuyên ngành: Thú Y
Khoa:
2011 - 2016

Thái Nguyên -


--------------

T

Chuyên ngành: Thú Y

- 2016

Thái Nguyên -i

t

.

2015
Sinh viên


ii

ông
tài:

.

mong


iii

Trang
................. 11
................................................................. 20
.................................................. 25
................................................ 30
............ 31
............. 32
...................................... 33
............. 34

.................................................................................... 35
.....36
37

.................................................................... 38iv

T
Kg

: Kilogam


v

Trang
......................................................................................... 1
............................................................................................ 1
.............................................................. 2
................................................................................. 2
............................................................................ 2
............................................................................ 2
............................................................... 3
..................................................................................... 3
..................... 3
............................................ 5
........................................ 7
................................ 13
................................................ 13
.................................................. 15
...17
....................................................... 17
.......................................................... 17
.......................................................................... 17
.................................................................... 17
..................................................................... 17
.................................................................... 18
3.4.1.

................................................................... 18
.......................... 18
..................................................... 19
............................................................ 20


vi

............................ 21
.................................................................. 21
..................................................... 21
4.1.2. Công tác thú y .............................................................................. 23
4.1.3.Công tác khác................................................................................ 29
......................................................... 31
.............................................. 31

............................................................... 32

..........................................................................................37

................................................................................... 38
........................................................... 40
.............................................................................................. 40
................................................................................................ 41
............................................................................................... 41
.......................................................................... 42


1

C

nái. Tuy n


2

.

n

.


3

Âm môn (Vulva)


4

- 12 cm.

ài xen

- 18 cm.
0-

k

- 10 ngày. Tr


5

5g.


6

, 2002 [2] ).
2.
7
nái
-

-

-

-


7

g và cs (2002) [2] thì gia súc cái mang thai trong 1

-


8

2.1.3.2. Nguyên nhân

ây sát và

xâm

khác nhau:


9

ây là

: Streptococcus, Staphylococcus, E. coli, Sallmonella,
Bruccell
Green I., 1986 [20]).

-

-


10


11

38,5- 39,5

- Máu
- Mùi

Tanh

- 40,5

- 41,5


12

-7n

-

-

-

-

6
- 40 UI/c
Iotdine 5%, tiêm

- 5 ngày.


13

4] t

-

5 ngày

5 ngày
Pendistrep L.A: 1ml/20kg TT/ngày.

i
Hi n nay, trên th gi
c không ng

t phát tri
i t o ch

áp d ng các bi n pháp khoa h c k thu t tiên ti n nh
c i t o ch

ng thì v

c bi t là
ng v t
t

h n ch b nh sinh s n


14

là m t v

t t y u c n ph i gi i quy

c bi t là b nh viêm t cung. Do

t nhi u nhà khoa h c nghiên c u v b nh viêm t
các k t lu

n nái sinh s n h n ch

Tuy v y, t l m c b nh viêm t

c b nh này.

n nái sinh s n v n r t cao.

Theo A.I.Sobko v_ N.I.GaDenKo (1987) [16], nguyên nhân c a b nh
viêm t cung là do t cung b t
tri n là do nuô

ng sát nhau. B nh phát
ch

ng sinh d c nh ng ch t

, chúng phá h y ho c làm k t t a ch t nhày

b máy sinh d c.

Theo F.Madec v_ C.Neva (1995) [19], hi n viêm t cung âm kéo dài
t l

nl

gi

m

ng d c ti p theo có th gi i thích nguyên nhân làm

,t

t sinh s

ti n hành nghiên c

n nái

x

t, khi

-ta-

phát hi n th y 15% s l n nái b viêm t cung. Viêm t
b ng s t

m t vài gi

ng b

u

, ch y m vào ngày hôm sau và b

ng

n 72 gi .
Theo ngu n tin t trang web www.Science direct.com, Công ty Bayer
nghiên c u 828 l

c chia thành 4 nhóm g m:
u tr .
u tr b ng 25g h n h p theo t l 1,25g Furazolidone + 5g

Sulphadimidine sodiumsulfat.
u tr b ng 2,5mg/kg P Enrofloxacin
u tr b ng 5mg/ kg P Enrofloxacin
K t qu cho th y khi dùng Enrofloxacin làm gi m t l ch t
gi m t l s t và hi

l n con,

ng pH s a m
l

n pháp phòng tr cho b t c l n nái nào có nhi

l


o

C.


15

Cuba, các bác s thú y s d ng dung d
qu cao và dùng thu

t trong t

u tr
t k t qu

tk t

u tr cao

15%.
Dixensiviridep (1997) [18], dùng Rivanol 1

(80 %).

2

2002 [13]).


16

Thanh và cs (2004) [14], dung Oxytoxin 6ml tiêm
-

l.

Oxytocin 20

n 5%

1ml/10kg TT.

4

sinh lý 9/1000. Dùng 2
Sulfanilamid 5


17

-

-

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×