Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh do loài tiên mao trùng phân lập từ trâu của tỉnh Tuyên Quang gây ra trên chuột và thỏ thí nghiệm. (Khóa luận tốt nghiệp)

TIÊN MAO TRÙNG

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
2011 - 2016

THÁI NGUYÊN - 2015


i

Th.S

em xin chân t

oT

Em

Thái Nguyên,ngày 25 tháng 11

Sinh viên

5


ii

1:

T. evansi
T. evansi

..... 37
............. 38
................................... 39
........ 40

T. evansi
................................................................................... 41
................................ 43
T. evansi............ 45
do
................................................................................... 46


iii

CATT: Card Agglutination Test of Trypanosomiasis
cs:
ELISA: Enzym Linked Immunosorbent Asay
IFAT: Indirect Fluorescent Antibody Test
ISG: Invanant Surface glycoprotein

PCR: Polymerrase Chain Reaction
SAT: Slice Agglutination Test
SDS: Sodium Dodecyl Sulfat
T. evans: Trypanosoma evansi
TMT: Tiên mao trùng
Tr.: Trang
VAT: Variable Antigen Type
iv

.

.

.................................................................................................... i
......................................... ii
........................................................................................................ iv
........................................................................................ iv
............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
................................................................................... 2
....................................................................................... 2
................................... 2
.................................................................................. 3
................................................................. 4
.......................................................................... 4
................... 4
............................................ 7
................... 13
................................... 17
............................. 21
..................................... 26
...................................................... 26
................................................... 28

.
................................................................................... 31

3.1.2.

................................................. 31
..................................................... 31
............................................................................ 31
............................................................ 31
.......................................................................... 31
......................................................................... 32
................................................................................ 32


v

3.3.1
................................................................................................... 32
3.3.2
....................................................................................... 32
.......................................................................... 32
............. 32
................................................................................................... 34
................................. 35
.

............................. 37
loài T. evansi phân l

4.1.
Quang trên

............................................................................... 37
T. evansi

4.1

...... 37

T. evansi

..................... 38
...... 39
........... 40
loài T. evansi

4.2
Quang trên
4.2.1.

........................................................................... 41
T. evansi

....... 41
....................................... 42
T. evansi ................... 45

4.2

...... 46
.

............................................................. 49
.................................................................................................... 49
..................................................................................................... 50
............................................................................ 51


1

1.1.

công

trùng

Protozoa

Flagellata

Trypanosoma

Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi,

Trypanosoma evansi, Trypanosoma congolense, Trypanosoma gambiense,
Trypanosoma vavax, Trypanosoma siminae
[21]
[24]

[2]
- 30%, trên bò là 7 - 14%,
- 20%.


2

g

Trypanosoma evansi

.

-

-

Tuyên Quang.


3

Tuyên Qua

gây ra; góp


4

1997) [9],
Protozoa)
Ngành Sarcomastigophora
Phân ngành Mastigophora
Zoomastigophorasida
Kinetoplastorida
Trypanosomatorida
Trypanosomatidae Donein, 1901
Trypanosoma Gruby, 1843
Megatrypanum Hoare, 1964
Loài Trypanosoma (M) theileria
Herpetosoma Donein, 1901
Loài Trypanosoma (H) leisi
Schizotrypanum Chagas, 1909
Loài Trypanosoma (S) cruzi
Duttonella Chalmers, 1918
Loài Trypanosoma (D) vivax
Loài trypanosome (D) uniform
Nalmomonas Hoare, 1964
Loài Trypanosoma (N) congolense


5

Loài Trypanosoma (N) siminae
Loài Trypanosoma (N) vanhogi
Trypanosoma Liihe, 1906
Loài Trypanosoma (T) brucei
Loài Trypanosoma (T) gambience
Loài Trypanosoma (T) rhodesiense
Loài Trypanosoma (T) equiperdum
Pycnomonas Hoare, 1964
Loài Trypanosoma (P) suis
Trypanosoma Gruby, 1843
Loài Trypanosoma evansi (Steel, 1885)
Trong
[66] t
T. brucei, T. congolense, T. cruzi, T. evansi, T. gambiense, T.
kysiminae, T. vivax.

[21]

T. evansi

Trypanosoma,Tiên mao trùng T. evansi
18 - 34µm (trung bình là 25µm),
-

T. evansi
Trypanosomatidae.


6

-

-

Glycoprotein Surface Theo Hoare (1972) [51];
[7], ch
này
- Nguyên s

Ngoài nhân,

(Hoare, 1972) [51]; (

Hình 2.1:

) [7].


7

T. evansi

T. evansi,

(2014) [8], kháng
nguyên

n Type Trypanosoma evansi (T.evansi)

[13
phân t

Trong T.evansi
là loài

T. evansi.


8

ga và Nam Capcase (Liên

(Ried, 2002) [58].
Theo Losos G. J. (1972) [53]

Thái Lan, Lào, Campuchia, Iran, Philippine.

- 1926,
1972) [20].
[38]

ch Lân (1983) [24

n


9

T. evansi chung

[41] khi
t
-

T. evansi
T

m Lan và cs (2014) [18], loài tiên

mao trùng

Trypanosoma evansi và l
T.evansi
và cs (2014) [17

mao trùng
Trypanosoma evansi là

,

T. evansi
T. evansi


10

T. evansi

.
Trypanosoma

Desquesnes M. và cs (2009) [47
evansi

[16

Stomoxydinae

Tabanidae

[21
Stomoxys calcitrans

òng Tabanus

Muzari M.O. và cs (2010) [55]

Trypansoma evansi

T.evansi
[24] cho

í
Tabanidae

Stomoxydinae
0

C - 300

-


11

.
[21

tháng t

T. evansi

,

nhà

[23], [25

Tabanus rubidus, T. striatus,
Chrysops dispar, Chrysozoma assamensis.
(2014) [18

xStomocys calcitrans (64,68%), mòng Tabanus kiangsuensis
(16,69%) và mòng Tabanus rubidus

-


12

Tabanus
-

-

Tabanus

-

-

,

vào 10 - 14

Tabanus rubidus

Tabanus rubidus.

[25]
- 6,1%), trâu 3 - 5
- 12,7%), trâu 6 -

- 14,8%),
-

4-


13

Theo Luckins (1988) [53],

015) [42], t

tiêm tr

-


14

15 -

-

- 41,70C) kéo dài 2 - 4

-

- 30


15

-

-

-

5].
7-

,

(1972) [19

[16

[21

Trypanosoma evansi


16

[10

995) [11] cho

Trypanosoma evansi

Blucella và Leptospira.

Theo

[15
- 50%,
-

tiên mao trùng.
Theo
T. evansi
-

- 52.

-

- 36.

-

- 52.
- 52.

-

- 30.

Trypanosoma evansi
toàn thân. Trong quá trình ký sinh, T. evansi
T. evansi
T. evansi

[16],

,


17T. evansi thì Hemosiderin

Elamin E. A. (1992) [49]

n Nam (1963) [30

trong
,

[16

-

-

-


18

) [21]
5].

*

pháp sau:
T. evansi

) [28]; (

) [32].


19

[19
TUAF - CATT

KIT
Trypannosoma evansi trên 1570

nh Thái


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×