Tải bản đầy đủ

Khảo sát đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên gà và thử nghiệm một số phác đồ điều trị tại một số trại chăn nuôi ở huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

HISTOMONAS MELEAGRIDIS GÂY RA TRÊN GÀ

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
: K43 - TY
Khoa
: 2011 - 2016
: PGS. TS.

Thái Nguyên - 2015


i

sinh viên

,
GS.TS.
Huê Viên
báu cho em


Em

Thái Nguyên,

8
Sinh viên

12


ii

,

,

giáo PGS. TS.

Histomonas
meleagridis gây ra trên gà

Em xin chân th


iii

Trang

........................................................................................32
H.meleagridis
..........................................................................33
H. meleagridis

..............................35

H. meleagridis

......37

H. meleagridis....38

H. meleagridis

.....39
.........................41

H. meleagridis

...............42

H. meleagridis

....43


...........................................................................44
.
meleagridis gây ra

.........................................47


iv

,

STT
1

Cs.

2

HE

Hematoxilin - Eosin

3

H. gallinarum

Heterakis gallinarum

4

H. meleagridis

Histomonas meleagridis

5

KCTG

6

VSTY

T


v

Trang
....................................................................................................i
..................................................................................................ii
........................................................................................iii
,

................................................iv

.........................................................................................................v
:

............................................................................................1
...................................................................................................1
và m

..............................................2

1.3

.......................................................................2

1.3

......................................2

1.3

...........................................................................2
.................................................................3

:

...........................................................................................3
H. meleagridis ....................................................3

2.1.1.

Heterakis gallinarum H. meleagridis............................................................8
Histomonosis

.......................................................10
..............................................20
..........................................................20
........................................................21

:
...............................................................................................................23
...........................................................23
............................................................................23
.............................................................................23
................................................................23


vi

................................................................................24
.............................................................................................24
.........................................24
..........................................................................25
....25
..............................................................................30
........................................................................30
:

........................................................32
H. meleagridis

4.1.

Yên

..............................................................................32
Giang ......................................................................32
H. meleagridis
.............................................................................................33
....40
Giang.....................................................................................................46
:

.............................................................48
....................................................................................................48
3

....48
..................49

.....................................................................................................49
............................................................................50


1

t.

,

. Tuy nhiên ,
,

,

dày,

Histomonas meleagridis gây ra.
(Histomonosis)
,

Histomonas

.

meleagridis gây ra.
:
to
2-3

,

,

,

,
.
85 95%,

.

:


2

Histomonas meleagridis gây ra trên gà

và m
bào H. meleagridis
K

1.3
1.3.1. Ý n
K

i

1.3
K

giúp

3
.


3

(Histomonosis


Histomonas meleagridis

gây ra. H. Meleagridiský sinh

2.1.1.

nguyên sinh
Smith(1895) [26], H. meleagridis

H. meleagridis
Protozoen
Ngành Parabasalia
Tritrichomonadea
Tritrichomonadida
Dientamoebidae
Histomonas
Loài Histomonasmeleagridis
2.1.1.2

. meleagridis
26
gây
Amoeba meleagridis


4

tên là H. meleagridis.
Tyzzer (1920)
H. meleagridis
H. meleagridis
ip, trong lòng manh tràng
H. meleagridis

H. meleagridis

kính 8 H. meleagridis
42o C và mô
H. meleagridis

4 roi),

hình a
roi.
H. meleagridis,
H. meleagridis
H. meleagridis
H. meleagridis

-glycogen, ribosome và
tid. Màng nhân

Trong v

golgi.

H. meleagridis


Histomonas


5

Tuy nhiên, H.meleagridisH. meleagridis
H. meleagridis
H. meleagridis

H.
meleagridis.

H. meleagridis

(1925) [28]
H. meleagridis

Horton -

H.
meleagridis


6

H.
meleagridis

H. meleagridis
Histomonosis.

- 15 ngày

H. meleagridis

Histomonas
Histomonosis

- 14 ngày


7

t

tròn Heterakis

Histomonas

Heterakis mà phôi nghi là có H. meleagridis.
H. meleagridis có
Heterakis gallinarum).
Heterakis

ôi

Histomonas và Heterakis,

Heterakis

.
H. meleagridis
Heterakis

H. meleagridis
Heterakid cái,

,

.
M. (1961)

Heterakis
Histomonosis

Hu J. (2002) [20]
H. meleagridis

Heterakis
H. meleagridis

Heterakis


8

và cái. Trong Heterakids

H. meleagridis

tinh. H. meleagridis
Heterakis cái.
H. meleagridis trong giun kim Heterakis gallinarum

m H. meleagridis

Heterakis
Heterakis

kim Heterakis

,

H. meleagridis
Histomonosis
-

2.1.2.1. Hình thái
Hailoài Heterakids gallinae và Heterakids beramporia

eterakiadae-

- 0,24 mm.

-

-


9

-

Giun cái dài 7,982 -

0,273 -

-

-

0,9 -

-

- 0,039 mm.

2.1.2.2. Vòng
- 26o

- 12 ngày thì thành
-

H. gallinarum

H. gallinarum
H. gallinarum
- 37oC trong vòng 6 27o

- 15 ngày và 10 - 15oC là 72 ngày.

-


10

Sau 1 - 7 ngày sau chúng

-

tím,


11

bào (Amoeba meleagridis
enterohepatitis
H.
meleagridis

Histomoniasis.

Histomonosis.
Histomonosis

- 65% trong

H. meleagridis

Histomonosis
Histomonosis


12

H. meleagridis cho gà và gà tây.

Histomonosis

H. meleagridis

Histomonosis

- 75%

Histomonosis
Histomonosis
- 68%.

Histomonosis


13

Ngoài ra, H. meleagridis
H. meleagridis
cho gà tây,

.

H. meleagridis

cho

Histomonosis
Histomonosis

.
-

-4
Histomonosis
Histomonosis. Th
Histomonosis

-

Histomonosis
. Theo Tyzzer E. E.


14

Histomonosis

H. meleagidis

H. meleagidis
H. meleagridis

H. meleagridis
fabricius
H. meleagridi

an

này (McDougald, 2008) [23].

H. meleagridis
- 90%.


15

21 ngày.
.

- 20
- 38oC.
80 V N
Shivaprasaud H. L.

. (2002) [25]
,

,b
:

8

Histomonas


16

-3

H. meleagridis

-


17

H. meleagridis ký sinh.
Histomonosis

-

H. meleagridis (McDougald và cs.

H.
meleagridis

,

- Eosin
gald, 2008) [23].

H. meleagridis

H. meleagridis
H. meleagridis


18

Eimeria tenella
Histomonas

Histomonas

ý do Trichomonas

Trichomonas

nh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×