Tải bản đầy đủ

Tình hình nhiễm bệnh giun đũa ở lợn tại một số xã thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên và áp dụng biện pháp phòng chống. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-----------------------

NGÔ TH THU HÀ
tài:
TÌNH HÌNH NHI M B

L NT IM TS

THU C HUY

ITT NH THÁI NGUYÊN

VÀ ÁP D NG BI N PHÁP PHÒNG CH NG

KHÓA LU N T T NGHI


H

o:

Chuyên ngành:

Chính qui
Thú y

Khoa :
Khóa h c:

2011-2015

Thái Nguyên, 2015

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-----------------------

NGÔ TH THU HÀ
tài:
TÌNH HÌNH NHI M B
THU C HUY

L NT IM TS
ITT NH THÁI NGUYÊN

VÀ ÁP D NG BI N PHÁP PHÒNG CH NG

KHÓA LU N T T NGHI


H

o:

IH C

Chính qui

Chuyên ngành:

Thú y

L p:

K43TYN01

Khoa :
Khóa h c:
Gi

2011-2015
ng d n: 1. TS. Ph m Di u Thùy
Th

Thái Nguyên, 2015


i

L IC
cs

ng ý c a Ban giám hi


y huy

ng, Ban ch nhi m khoa

ng d n và s nh t trí c

o Tr m thú

i T - t nh Thái Nguyên, em th c hi n nghiên c

hình nhi m b

l n t i m t s xã thu c huy

tài:

ình

i T , t nh

Thái Nguyên và áp d ng bi n pháp phòng ch
Trong quá trình th c hi

cs

và ch b o ân c n c a

các th

o và toàn th cán

b Tr m thú y huy

iT .

Em xin g i l i c

n Ban giám hi

ih

n tình dìu d t và d y d

em trong su t quá trình h c t
em xin bày t lòng bi
Thùy

i gian th c t
ct

Th

c bi t

ng d n TS. Ph m Di u
c ti

ng d n em trong su t quá

trình th c t p và hoàn thành khóa lu n này.
il ic
Tr m thú y huy

iT

trong su t quá trình th c t p t

i Ban lãnh

o và toàn th cán b

u ki n thu n l i và t

em

.

M t l n n a, em xin kính chúc toàn th các th y cô giáo trong khoa
c kh

t.
Thái Nguyên, ngày
Sinh viên

Ngô Th Thu Hà


ii

DANH M C B NG
Trang

B ng 4.1. K t qu công tác tiêm phòng c a huy
B ng 4.2. K t qu công tác ch
B ng 4.3. T l

nhi

i T v Thu

.............22

u tr b nh............................................24
n

m t s xã thu c huy

iT -

Thái Nguyên..................................................................................................25
B ng 4.4. T L

nhi

n theo l a tu i ..............................29

B ng 4.5. T l

nhi

n theo tính bi t...............................31

B ng 4.6. T l

nhi

n theo gi ng l n.............................32

B ng 4.7. T l

nhi

...........34

B ng 4.8. Tình hình nhi
B ng 4.9. T l

....................36
nhi

n theo tình tr ng v sinh thú y......38

B ng 4.10. Các bi u hi n lâm sàng khi l n b nhi

n ..........................40

B ng 4.11. Hi u l c t y c a 2 lo i thu c Ivermectin và Levamisol (10%) ..............41


iii

DANH M C CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1. T l nhi

n t i 3 xã thu c huy

i T t nh Thái Nguyên .....26

nhi m b
n t i m t s xã thu c huy
i T t nh
Thái Nguyên..............................................................................................27
Hình 4.4. T l nhi
ng l n t i 3 xã thu c huy
i T t nh
Thái Nguyên..............................................................................................33
Hình 4.5. T l nhi
i 3 xã thu c huy n
i T t nh Thái Nguyên ..........................................................................35
Hình 4.6. T l nhi
i 3 xã thu c
huy
i T t nh Thái Nguyên ...............................................................37
Hình 4.7. T l nhi
n theo tình tr ng v sinh thú y t i 3 xã thu c
huy
i T t nh Thái Nguyên ...............................................................39


iv

DANH M C CÁC T

VI T T T

cs

: C ng s

Nxb

: Nhà xu t b n

tr

: Trang

VSTY : V sinh Thú y


v

M CL C
Trang
L IC

............................................................................................................. i

DANH M C B NG.................................................................................................. ii
DANH M C CÁC HÌNH......................................................................................... iii
DANH M C CÁC T

VI T T T .......................................................................... iv

DANH M C CÁC T

VI T T T .......................................................................... iv

M C L C...................................................................................................................v
PH N 1. M
tv

U....................................................................................................1
............................................................................................................1

1.2. M

u............................................................................................2

1.3. M c tiêu nghiên c u.............................................................................................2
tài.................................................................................................2
1.4.1.

c ..............................................................................................2

1.4.2.

c ti n .....................................................................................2

PH N 2. T NG QUAN NGHIÊN C U.................................................................3
khoa h c.....................................................................................................3
m hình thái, c u t o c
2.1.2. Chu k phát tri n c

a l n ..................................................3
n ...................................................................3

m d ch t h c c a b
2.1.4. T l

n ....................................................5

nhi m c a b

n ..............................................6

phát sinh b nh c a b
2.1.6. Tác h i c a b

n...................................................7
n ..........................................................................8

2.1.7. Tri u ch ng, b nh tích c a l n b b
2.1.8. Ch

..............................................8

n............................................................................9

2.1.9. Bi n pháp phòng, tr b
2.2. Tình hình nghiên c

n ..........................................................10
c. .......................................................11

2.2.1. Tình hình nghiên c

c....................................................................11

2.2.2. Tình hình nghiên c

c ...................................................................13

PH

NG, N

U....15

ng nghiên c u và ph m vi nghiên c u...................................................15


vi

m và th i gian nghiên c u ......................................................................15
3.3. N i dung nghiên c u..........................................................................................15
u tra tình hình nhi m b

l n t i m t s xã thu c huy

i

T , t nh Thái Nguyên ................................................................................................15
3.3.2. Áp d ng bi n pháp phòng, tr b

n............................................15

u và các ch tiêu theo dõi..............................................15
PH N 4. K T QU VÀ TH O LU N ................................................................20
4.1. Công tác ph c v s n xu t .................................................................................20
..........................................................................................................20
....................................................................................20
................................................................................21
4.1.4. K t lu n, t n t

ngh .............................................................................24

4.2. K t qu nghiên c u ............................................................................................25
4.2.1. Tình hình nhi

..............................................25

4.2.2. Tình hình nhi

n theo l a tu i....................................................28

4.2.3. Tình hình nhi

n theo tính bi t...................................................31

4.2.4. Tình hình nhi

n theo gi ng l n.................................................32

4.2.5. Tình hình nhi

n theo c

..............................34

4.2.6. Tình hình nhi

...........................36

4.2.7. Tình hình nhi

n theo tình tr ng v sinh thú y...........................38

4.2.8. Các bi u hi n lâm sàng khi l n b nhi

.........................................40

4.2.9. Hi u l c c a 2 lo i thu c Ivermectin và Levamisol (10%) ............................40
PH N 5. K T LU N VÀ KI N NGH ................................................................42
5.1. K t lu n ..............................................................................................................42
ngh ...............................................................................................................43
TÀI LI U THAM KH O ......................................................................................44


1

PH N 1
M

U

tv
c trong th i k h i nh

i các ch th kinh t , các ngành,

cá thành ph n kinh t không ng ng phát tri
th

c và th

có ch

t o ch

ng c a mình trên

ng qu c t . Trong xu th

i

ng h c h i, trao d i kinh nghi

t o s n ph m

ng cao cung c

c và qu c t

khi Vi t Nam gia nh

c bi t

ra cho n n kinh t Vi t Nam nói chung và
t Nam nói riêng nh ng m t thu n l

ng th

g
Vi

c thù là m

t s n xu t nông nghi p, v

ho

ên
cs n

xu t nông nghi p, vói nhi u ngành ngh
d n t tr ng c a mình trong nông nghi
nh ng s n ph
là nguyên li

i tiêu dùng n

p
t, tr ng, s a,... Ngoài ra nó còn

s n xu t phân bón, th

L

c nuôi nhi u nh t

Nguyên

n ph m khác.
Vi t Nam nói chung và t nh Thái

c nuôi v i nhi u hình th c khác nhau (nuôi gia
p trung), tuy nhiên trong th c t nuôi l n còn g p nhi u khó
n kh i b b

chung và b

c bi t là b nh ký sinh trùng nói

n nói riêng?

Hi n nay m
khuy n nông t y giun sán cho l

ngày càng c ng c
c chú tr ng do hình th

nuôi nh l , thi u t
s , chính vì v y mà t l l n nhi m

a cán b
n khá cao.


2

T i t nh Thái Nguyên nói chung và huy

i T nó

u ki n

cho vi c phát tri

n

công tác phòng tr b nh do giun sán gây ra, vì v

t h i l n v kinh

t ,d

nr
T nh n th

hi

i quy t v

ng th

mà th c t

u qu s d ng c a m t s lo i thu c ký

sinh trùng hi

cs

ng ý c a b môn Thú y

i H c Nông Lâm Thái Nguyên, em ti n hành th c hi
ình hình nhi m b

tài:

l n t i m t s xã thu c huy

iT ,

t nh Thái Nguyên và áp d ng bi n pháp phòng ch
1.2. M

u

- Cung c p thông tin m i v b
-

n.

xu

b

n hi u qu .

1.3. M c tiêu nghiên c u
N
huy

c tình hình nhi m b

l n t i m t s xã thu c

i T , t nh Thái Nguyên, t

n pháp phòng tr b

t

hi u qu .
tài
1.4.1.

c
K t qu nghiên c u c

tài là nh ng thông tin v tình hình nhi m
tu i, tính bi t, gi ng, các tháng trong
n pháp phòng ch ng.

1.4.2.

c ti n
K t qu c

khoa h

d ng quy trình phòng, tr b

khuy
n, nh m h n ch t l nhi m, h n

ch thi t h i do b nh gây ra. Góp ph
n phát tri n, nâng cao s c kh e con ng

i.


3

PH N 2
T NG QUAN NGHIÊN C U

khoa h c
B nh ký sinh trùng

ng tiêu hóa là nh ng b nh

tri u ch

th mãn tính,

n gieo r c m m b nh ra bên ngoài

và lây lan sang con khác, làm cho b

u ki n phát sinh m nh, nh

ng và phát tri n c a v t nuôi.
2.1.1.

m hình thái, c u t o c

n

Theo Nguy n Th Kim Lan và cs. (1999) [7] thì b
m t b nh ph bi n
m d n.

c ta l n m
l

y ut 2

n là
6 tháng tu i,

i hai tháng tu i t l nhi m th p. B nh do loài

giun Ascaris suum gây nên, giun ký sinh

ru t non c a l n nhà và l n r ng.

n màu tr ng s a, hình

u có 3 môi

bao quanh mi ng (1 môi

phía b ng), trên rìa môi có m t

a r t rõ.
c dài 12

22

ng kính 2,7

b ng, có 2 gai giao h p b ng nhau (1,2
cái dài 29

ng kính 4

b ud

c 0,056

phía

2 mm), không có túi giao h p. Giun

5

ng. Tr

0,087 x 0,046

0,067 mm, v dày g m

4 l p, l p ngoài cùng là màng protit, màu vàng cánh gián, nh p nhô làn sóng.
2.1.2. Chu k phát tri n c

n

Theo Nguy n Th Kim Lan và cs. (1999) [7] cho bi
tri n không c n ký ch
bình m
nhi

n phát

m i ngày 200.000 tr ng, trung

27 tri u tr ng (Cram, 1925). Tr ng theo phân ra ngoài,
240

m thích h p, sau 2 tu n trong tr ng có phôi thai, 1 tu n

sau thì phôi thai l t xác thành tr ng có s c gây b nh. L n nu t ph i tr ng này


4

thì u trùng k I n

ru t, chui vào m ch máu và niêm m c, theo máu v gan.

M t s ít chui vào ng lâm ba màng treo ru

ch màng treo ru t

r i vào gan, l t xác thành u trùng k II. Sau khi nhi m 4

5 ngày thì h u h t

u trùng di hành t i ph i, s m nh t là sau 18 gi , mu n nh t là sau 12 ngày
v n có u trùng vào ph i. Khi t i ph i u trùng l t xác thành u trùng k III,
u trùng t m ch máu ph i chui vào ph bào, qua khí qu n và cùng v i niêm
d ch, u trùng lên h u r i chui xu ng ru t non, l t xác l n n a và phát tri n
ng thành. Th i gian u trùng di hành là 2

3 tu n. Trong khi

di hành m t u trùng có th vào lách, tuy n giáp tr

i gian hoàn

i c n 54 62 ngày.
ng b
phân gi i t ch c

ng c a ký ch

ng th i ti t d ch tiêu hóa

niêm m c ru t và l y t ch

n thân. Tu i th

c

u ki n s ng b t l

ký ch s

i th giun ng
ic

tl n
T0 ,

Giun Ascaris suum
(Ký sinh

ru t non)

, ánh sáng thích h p

Tr ng
Tr ng có s c gây b nh

L n nu t ph i

Qua niêm m c

H u

Ph i

Gan

M ch máu

u trùng ( ru t)


5

m d ch t h c c a b
Tr

n có s

có 4 l p v dày, tro
s

n
kháng cao v

ng ngo i c nh do

u ki n t nhiên tr ng s

ct 1

kháng m nh v i m t s ch t hóa h

H2SO4 10%, NaOH 2% ...).
45 500C tr ng ch t trong n a gi

nhi

c nóng 600C di t

c nóng 700C ch c n 10 giây tr ng ch t. Vì v y,

tr

t sinh h c s di
- Bi

c tr

ng nhi m theo tu i: L n nhi

tháng tu

phân

l a tu i t 2 7

m d n.

-

ng truy n b nh: b nh truy n ch y

d ng c

n chu

t

ng mi ng. L n li m
m tr

tr ng d xâm nh

ng tr ng

cây th

c vài tháng

con nhi m b nh do lúc bú nu t ph i tr ng giun

t và cây th
u vú m .

- Phân b : b nh lây nhi
ki n v

n
u

ng b ô nhi m. B nh phân b

t t c các vùng

ng b ng.
i (Ascaris lumbricoides) và giun

- M i liên quan gi
n (Ascaris suum): Trong nhi

u tranh lu n v

hai loài này là khác hay cùng m

m nhân t o, th y

i có th nhi m cho l n và tr

n có th nhi m cho

i. Hir

c tr

i cho l n khi l
nhi

c tr

i cho l n con m

Takate (1951) l y tr

n gây nhi m

i b nhi m. Xét v m t d ch t ,
i nhi m không cao, ho

c bú s

u.

i l n thì có 7

m t khu v c l n b nhi m v i t l r t
i nhi m v i t l

nhi m không cao ch ng t chúng khác loài và không có liên quan tr c ti p.

n


6

2.1.4. T l

nhi m c a b

n

n, Lê H
phân b r ng rãi kh p m

[3], b

m i vùng và m i gi ng l n. L

ng công nghi p nhi m th
nhi

il

t l

n
Mi n B c t l nhi m b

Tr

n

ng 13

14 % (Ph

nh (1982) [5])
u tra 1055 l n t i 67 t nh

Nam B cho th y t l nhi

n 3 t nh mi n
3t

ng b ng Sông C u Long là 23%.
n m khám 891 l n thu c 4 l a tu i và

kh o sát 5044 l n l n thu c 12 t nh thành phía Nam cho th y t l nhi m giun
n 53%. C Th :
+ Bình Tr Thiên: 34%
nh: 45%

+ Qu ng Nam
+ Phú Yên

ng Nai: 64%

ng: 61%

Khánh Hòa: 75%

+ Sông Bé: 51%

+ Tây Ninh: 45%

+ Thành Ph H Chí Minh: 41%

+ Long An: 47%

+ Ti n Giang: 73%

+ Kiên Giang: 70%
n, Lê H

1997) [3], l n

i 3 tháng

tu i nhi m 49,82%
+ 3 4 tháng tu i nhi m

67,1%

+ 5 7 tháng tu i nhi m

62,6%

+ > 7 tháng tu i nhi m

40,6%

Theo Ph
(2005) [14], t l nhi

c (1996) [6]
nhi

ch Lân và cs
am


7

T l nhi m

nhi m trung bình

43%

5,4 con

26,65%

4,5 con

+ Hà B c

42,1%

9,2 con

+ Thanh Hóa

13,2%

3,0 con

+H

40,5%

4,8 con

+ Nam Hà

33,3%

21,5 con

43,6%

5,9 con

+ Qu ng Ninh

2.1.

phát sinh b nh c a b
Tr

n

n sau khi xâm nh

th i k

u gây b nh. Do u trùng di hành gây t
quan và m

u trùng hay
u khí

ng cho nhi u vi khu n xâm nh p gây b nh k

huy t và thoái hóa gan, gây viêm ph i, nhi

xu t
t n

Theo Anderdahl (1997) [1], n u cho l n kh e nu t tr
5 ngày cho nhi m b nh suy n thì b nh tích

ph i r ng g p 10 l n so v i l n

ch b suy n. Khi u trùng theo máu vào gan và d ng l i
t m xu t huy

ng th i gây ho i t t bào gan.

Khi u trùng t m ch máu ph i di chuy
ph i có nhi
kéo dai 5

m ch máu gây l m

n t bào gây v m ch máu,

m xu t huy t, ph i b viêm, tri u ch ng viêm ph i có th

14 ngày có khi làm con v t ch

loét niêm m c ru t non, l n có tri u ch

ng thành thì gây
ng, khi s

ng giun nhi u

s gây t c và th ng ru t, có khi giun chui vào ng m t làm t c ng d n m t
gây hi

n.
Theo Nguy n Th Kim Lan và cs. (1999) [7]

nhi

c th

c t gây

ch máu, con v t có tri u ch ng th n


8

kinh (tê li t ho

n). Giun l

ng c a ký ch , th i c n bã

c cho ký ch . K t qu làm cho ký ch g y còm, ch m l n.
2.1.6. Tác h i c a b

n

Khi u trùng di hành qua ph i gây viêm ph i, xu t huy t. u trùng gây
nh

m ho i t xu t huy t

c kho ng 1cm và có nhi u s i

Fibrin.

ch, ph nang

làm cho b nh suy n n

ng th i u trùng còn mang vi khu n

Escherichia coli vào trong máu.
ng thành ký sinh
các ch

ng c

ru

t, gây loét ru t. L y
i ch t gây còi c c, ch m l n, g y t c

ru t, th ng ru t. Giun s d ng nhi u Ca2+ làm cho l n co gi t, m
ng m t gây v

ng m t.

2.1.7. Tri u ch ng, b nh tích c a l n b b

a

* Tri u ch ng
Theo Chu Th

cs. (2006) [25], khi l n nhi m ít giun, tri u

ch ng không rõ ràng. B
thi

ng bi u hi n rõ

nh ng l n nuôi

ng, thi u vitamin, nhi m nhi u giun.
Ph m S

và cs. (2007) cho bi t: b

ch ng rõ r t và tác h i nhi u

l n2

4 tháng tu i.

Giun ký sinh trong ru t non c a l n, l y ch
ct .L

ng có tri u
ng t ký ch , ti t

ng thành bi u hi n lâm sàng không rõ, ph n nhi u mang giun

thành ngu n reo r c m m b nh: g y, ch m l n, sút cân, r i lo n tiêu
hóa. T
th hi n

tg yy

c, còi c c, thi u máu. Lúc này b nh hay

th mãn tính.

Theo Nguy n Th Kim Lan và cs. (1999) [7], khi u trùng
viêm ph i (thân nhi
t c, th ng ru

ph i gây

p nhanh, ho). Khi nhi u giun thì làm
ng. M t s con có tri u ch ng th n kinh, n i m n. L n

l n thì tri u ch ng không rõ.


9

Th c p tính ít x
th

ng g p

u ki

a ch

n

ng kém. Bi u hi n con v

ng b ng, mi ng hôi, s

niêm m

au, thi u máu, vàng da và

u ch ng th

L n nhi m tr

o, quay cu ng ki t s c.
ng có các bi n ch ng: co gi

n h th

c t tác

c ng d n m t do quá nhi
c th ng ru t chui vào xoang b ng, con v t ch

t ng t

ho c viêm phúc m c c p.
* B nh tích
Khi viêm ph i trên m t ph
nhi u

t huy t màu h ng th m, có

ph i. Gan có nh

m ho i t màu tr ng.

ng thành th y ru t non viêm cata, có nhi u giun ký sinh
ru

ng h p có quá nhi u giun làm t c, v ru t gây viêm phúc m c.

M khám l n b nhi
có t

ng th y ru t có nhi u giun, niêm m c ru t
u viêm cata th phát s th y niêm m c d dày,

ru t có t huy t t

t loét.

2.1.8. Ch
+L
tr ng (54

n
i 2 tháng tu i: L n con theo m n u có giun, thì giun
62 ngày giun m

có th m khám r i tìm u trùng

tr ng). B i v y n u mu n ch

nh,

ph i và gan.

i v i l n trên 2 tháng tu i: ki m tra phân b
n

tìm tr ng, m

tìm tr ng, m

tìm giun tròn

ru t

non. Có th dùng ph n ng bi n thái n i bì (dùng kháng nguyên pha loãng v i
t l 1/200 tiêm n i bì vành ngoài tai ho c nh vào xoang k t m c m t).
i v i l n ch t: M
ki m tra b nh tích.

ng thành, u trùng, và


10

2.1.9. Bi n pháp phòng, tr b

n

2.1.9.1. Phòng b nh
- Dùng thu c t y cho l n

n sau tách m

tháng. N u c n thi t t y cho l n 5

n 3

4

7 tháng tu i. L n l n nhi

ngu n gieo r c m m b nh, c n thi t thì t y cho l n l n.
- Di t

l n: Tr

nguyên nhân chính làm b

di t tr ng ta c n th c hi n các bi n

pháp sau:
+V sinh chu ng, d ng c thi t b s ch s , không s d ng chung các
d ng c

c kh

i xây d ng

u ánh n ng m t tr i. Chu ng tr
và l nh ph

i m cho l n con.

+ Phân l n t

nhi t sinh v

di t tr ng và ch ng ô

nhi m, ho c phân Biogas.
ng t t.
+ Chú ý khi l n nái trong th i k ti t s a có th truy n cho con.
u tr
Theo Nguy n Th Kim Lan và cs. (1999) [7], cho bi t có th dùng m t
trong các lo

t

n:

- Natri fluorat (NaF): 0,1g/kgTT. Cho l n nh
v i m t s lo i th
Không cho l
qu

, tr n thu c

ng thu c cho l n nh
c vì d

c (ch

n a.

c b t, run r y). Hi u

t 70 80 %.
- Silico fluorat natri (Na2SiF6): Không c n nh

thu c. Tr n l n v i th
L n4
L n7
L n 20

ngon cho l

t li u. Hi u qu

u cho m i b a 0,2g.
u cho m i b a 0,3g.
u cho m i b a 0,5g.

c và sau khi cho
t 75 100%.


11

ho

- Piperazin hydrat: 250mg/kgTT. Tr n thu c vào th
c u ng. n u l
gi
c.
- Piperrazin citrat: 150mg/kgTT. Tr n vào th
- Mebenvet: 0,2g/kgTT. Tr n vào th
- Levanmisol: 6- 6,5 mg/kgTT. Tiêm b p.
- Nh ng thu
ch a b nh giun sán là:
+ H t cau 5 10g tùy theo l n l n nh .

ho l n

+ S quân t (b t) 20g.
+ V r xoan: 20g, c o s ch v ngoài, thái m
c
nl
c, hòa thêm b t diêm sinh
10g cho l n u
ng 3 sáng li n. Li u này dùng cho l n
n ng trên 20kg.
, tr n v i 15
i
n nh
a.
Theo Ph m S
m

ch

cs. (2006), có th t

n b ng

c sau:
- Febetel: 20mg/kgTT. Cho u ng.
- Mebendazol: 5mg/kgTT. Cho u ng.
- Ivermectin: 0,3mg/kgTT. Tiêm b p.
Theo kinh nghi m c a nhân dân thì nuôi l n b ng b
c s phát tri n c

Theo Nguy
sán cho l
2.2. Tình hình nghiên c

ng r t lâu t 11

n

(2002) [26] thì có nhi u lo i thu c t y giun
c

2.2.1. Tình hình nghiên c
c
Theo Nguy n Th Kim Lan và cs. (1999) [7], b
b nh ph bi n
c ta, l n m c b nh ch y u 2 7 tháng tu
d n. l
i 2 tháng tu i t l nhi m th p, b
suum gây nên, giun ký sinh l n r ng và l n nhà.
Theo Nguy n Thi n và cs. (2005) [20] cho bi t, tr
kh

u

24 tháng vì tr ng có s

n là m t
m
Ascaris
n có

kháng r t m nh v i


12

t t c các hóa ch t (ki m, axit), ch

kém v i th i ti t khô ráo và ánh

sáng m t tr i chi u tr c ti p. Tu i th c
H t tu i th

n kho ng 7

hân ra ngoài. G

v t b b nh truy n nhi m, s

u ki n không thu n l i (con
i th c

n l i. S

n hàng nghìn con trên m
Theo Nguy

l n.

[26] cho r ng b

th truy

n có

m th y. Tuy nhiên b
i không ph

ph n

n do u

ng thành thì khá nhi u, gây nên các

ng và h i ch ng Loeffer. Nh
c, thi

ph

10 tháng.

i có th tr ng suy

ng, suy giãm mi n d ch m c b

t hay th c v t nhi

n do nu t

n ch a u trùng. Chu k phát

tri n c

l n.
Theo Ph m S

cs. (2008) [12] cho bi t, tr

n

có th s ng r t lâu ngoài ngo i c nh t
ng 7

i th c a

10 tháng, h t tu i th

theo phân l n ra

ng.
Theo Ph m Th Vi t và cs. (1997) [27]
tính giun sán ký sinh

c

Nam B cho th y giun sán ký sinh

và bi t tình hình nhi m giun sán

l n lag 21 loài,

l n 2 mi n Nam B c có nh

u ki n

khác nhau.
Nguy n Xuân Bình (2005) [2] thì bi n pháp phòng và tr b
i v i l n con t

n 2,5 tháng tu i ph i t y giun m t l n. Sau 2

tháng ph i t y giun l n 2. N

nái ph i t y giun l

Bùi L p và cs. (1996) [15]
n t mi
t l nhi m là 21,4

nhi m
ng b ng. Vùng núi

ng b ng là 50,7%.
(2005) [18],

nu t tr

c khi ph i gi ng.

nh, t l nhi
n trung du r

3

m 7 con l n

i, qua 66 ngày theo dõi tác gi cho th y: V i li u


13

10.000 tr ng có u trùng, l n không có tri u ch ng d u hi

ng. K t

qu m khám 2 l n và xét nghi m phân c a 7 l n thì không th
tr

u này cho th y l n không b nhi
Lê Th Tài và cs. (2002) [19]

i.
u tr

b ng thu c nam: V xoan cho vào n

c

c thành cao m m, sau

t cao b ng c n Etylic, thu h i c

c nh a màu vàng nâu, v

ng,

c có tác d ng làm ch t giun trong vòng 30 phút.
Tr

n (1987) [23]

xét nghi m phân l n

m khác nhau trong nh

u tra b ng cách
u ki n nuôi

khác nhau trên 2.200 l n cho bi t, t l nhi
b nhi m n ng nh t
riêng t l nhi m

2

6 tháng tu i, trên m t t l nhi m 49,0

tu i này là 38,3

L

ic al n

54,9%.

n, Lê H

b r ng rãi kh p m

[3], b

n phân

m i vùng và m i gi ng l n. L

ng công nghi p nhi m th
n

65,9%

il

l nhi m

các vùng khác nhau.

2.2.2. Tình hình nghiên c

c

Theo Anderdahl (1997) [1] n u cho l n nhi m tr
ngày cho nhi m b nh suy n thì b nh tích gây ra

ph i r ng g p 10 l n so v i

l n ch nhi m b nh suy n.
E.A.Miaxunikova (1997) [17]

ng minh hi u qu th t formalin

0,5 v i li u 200ml cho l n n ng 120

140 kg. Ch a b ng formalin nên ti n

hành
ph

ch nh

c bi t, n n chu ng nghiêng 300
y thu

400

u l n th

c ng m nhi u nh t trong ru t, t c ng m

nhi u nh t ch giun sán ký sinh.
Johanes Kaufmna (1996) cho bi t, s lây nhi
có th

n b

u tr cho l n m

n con
.


14

Bezimidazle, Febatel và Levamisol có tác d ng h u hi

ch ng l i s lây

nhi m. Ivermectin (0,03 ml/kg TT) dùng cho l
1 2 tu n có th ki

c khi

c s lây nhi m cho l n con sau khi sinh.

Assen (1958) cho r ng tu i th c

n.

Miaxunikova E.A và Agrinzonxki P.A (1993) ch ng minh, l n con ba
tháng tu i m c b nh g

ng không b ng 1/3 l n kh e.


15

PH N 3
NG, N

U

ng nghiên c u và ph m vi nghiên c u
L n nuôi t i m t s xã thu c huy
B

i T , t nh Thái Nguyên

l n
m và th i gian nghiên c u

-

m: Tr m thú y huy

i T , t nh Thái Nguyên

Phòng thí nghi

i h c Nông lâm Thái Nguyên.

- Th i gian: T

n 18/11/2015.

3.3. N i dung nghiên c u
u tra tình hình nhi m b
huy

l n t i m t s xã thu c

i T , t nh Thái Nguyên
- Tình hình nhi

nt

- Tình hình nhi

.
tu i.

- Tình hình nhi

n theo tính bi t.

- Tình hình nhi

n theo gi ng l n.

- Tình hình nhi

.

- Tình hình nhi

.

- Tình hình nhi

n theo tình tr ng v sinh thú y.

- Các bi u hi n lâm sàng khi l n b nhi
3.3.2. Áp d ng bi n pháp phòng, tr b nh

n

- Hi u l c c a 2 lo i thu c Ivermectin và Levamisol (10%).
3.4.

u và các ch tiêu theo dõi
ng v t nghiên c u:
-L n

y m u và thu th p tr

l n)


16

D ng c , thi t b , hóa ch t:
- Panh, kéo, dao m .
-

ng b nh ph m.

-H px p
-L

ng m u tr

-L

ng dung d ch b o qu n.

-

l n.

c mu i bão hòa

- Kính hi n vi, c c th

i thép, phi
u

ym u
Ti n
huy

u tra ng

n nuôi t i m t s xã thu c

i T - t nh Thái Nguyên, tr c ti

sàng và xét nghi m

u tra l y m u, ch

phòng thí nghi m.

M u phân: L y m u phân v a th i ra c a l n các l a tu i
thu c huy

i T (20

30g/m

m t s xã

m u phân vào túi nilon s ch,bu c

ch

tu i, gi ng l n, tính

bi

a t ng con trên túi nilon. M

nghi m trong ngày.
Phi u thông tin l y m u
M us

Tính bi
Tu
Tình tr ng v

Tr

c xét


17

m phân tìm tr
Ti

i Fulleborn:

-M
- Nguyên lý: D a vào t tr ng c

c mu i bão hòa l

c a tr

tr ng

i lên trên b m t c a dung d ch

c mu i bão hòa.
-

c mu

khu

c sôi, cho t t mu

n khi mu

l cb c ns

c n a. Dùng bông ho c v i màn

c dung d ch mu i bão hòa.

+ Cách ti n hành: L y m u phân c n ki m tra cho vào m t c c th y
tinh có dung tích 100
50 ml), v

v

c mu i bão hòa vào (kho ng 40
y tinh nghi n nát phân trong dung d ch.

Khu y cho phân tan k

l c b c n thô. L y dung

d

n khi g

ra ngoài, r

y mi ng l , tránh làm tràn

t phi n kính s ch lên l sao cho ti p xúc v i m t dung d

kho ng 30 phút thì l y phi
tr

i kính hi n vi quang h

tìm

a.
c m nhi m.
c m nhi

ms

tr ng trên m
+ N u không có tr

a

ng là âm tính (-)

+ 1 2 tr

nhi m

m

nh (+)

+ 3 4 tr

nhi m

m

trung bình (++)

+5 6 tr

nhi m

m

n ng (+++)

+

nhi m

7 tr

m

ng v sinh

r t n ng (+++)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×