Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 9

Ngày dạy: ……………………..
CĂN BẬC HAI. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

A2  A

A./ Kiến thức cơ bản:
1. Căn bậc hai
- Định nghĩa: Căn bậc hai của số thực a là số x sao cho x2 = a.
- Chú ý:
+ Mỗi số thực a > 0, có đúng 2 căn bậc hai là 2 số đối nhau: số dương: a , số âm:  a
+ Số 0 có căn bậc hai là chính nó: 0  0
+ Số thực a < 0 không có căn bậc hai (tức a không có nghĩa khi a < 0).
2. Căn bậc hai số học
- Định nghĩa: Với a �0 thì số x  a được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.
- Chú ý: Việc tìm căn bậc hai số học của 1 số không âm được gọi là phép khai phương.
- Định lý: Với a, b > 0, ta có:
+ Nếu a < b � a  b
+ Nếu a  b � a < b
3. Căn thức bậc hai
- Cho A là 1 biểu thức thì biểu thức A được gọi là căn thức bậc hai của A ; A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.
- A có nghĩa (hay xác định hay tồn tại) ۳ A 0

4. Hằng đẳng thức

A2  A

- Định lý : Với mọi số thực a, ta có :

a2  a

- Tổng quát : Với A là biểu thức, ta có :

�A nêu A �0
A2  A  �
-A nêu A<0


B./ Bài tập áp dụng
Dạng 1 : Tìm căn bậc hai, căn bậc hai số học
* Phương pháp :
- Viết số đã cho dưới dạng bình phương của một số.
- Tìm căn bậc hai số học của số đã cho.
- Xác định căn bậc hai của số đã cho.
1
; 3 2 2
Bài 1 : Tìm căn bậc hai của các số sau : 121 ; 144 ; 324 ;
64
LG
2
+ Ta có CBHSH của 121 là : 121  11  11 nên CBH của 121 là 11 và -11


+ CBHSH của 144 là : 144  122  12 nên CBH của 121 là 12 và -12
+ CBHSH của 324 là : 324  182  18 nên CBH của 324 là 18 và -18
1
+ CBHSH của
là :
64

2
1
�1 � 1 nên CBH của 1 là 1 và  1


 � �
64
8
8
64
�8 � 8

+ Ta có : 3  2 2  2  2 2  1 

2

2  1  2  1(vi

2  1  0) nên CBH của 3  2 2 là

2  1 và  2  1

Dạng 2 : So sánh các căn bậc hai số học
* Phương pháp :
- Xác định bình phương của hai số.
- So sánh các bình phương của hai số.
- So sánh giá trị các CBHSH của các bình phương của hai số.
Bài 2 : So sánh
a) 2 và 3
b) 7 và 47
c) 2 33 và 10
d) 1 và

3 1

a) Vì 4 > 3 nên

e)

3 và 5- 8

2  11 và
LG

3 5

4  3� 2  3

b) Vì 49 > 47 nên

49  47 � 7  47

c) Vì 33 > 25 nên

33  25 � 33  5 � 2 33  10

d) Vì 4 > 3 nên

g)

4  3 � 2  3 � 2 1  3 1 � 1  3 1

e) * Cách 1: Ta có:

3  2�

�� 3  8  5 � 3  5  8
8  3�

* Cách 2: giả sử
3  5 8 � 3  8  5 �3 82

 52 � 3  2 24  8  25

� 2 24  14 � 24  7 � 24  49
Bất đẳng thức cuối cùng đúng do đó bất đẳng thức đầu tiên đúng.
2  3�

g) Ta có:
�� 2  11  3  5
11  5 �
Dạng 3: Tìm điều kiện để căn thức xác định: A xác định ۳ A 0
Bài 3: Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau xác định:
2
1
1 x
2
a)
x
b) x 2  2
c)
d ) 3x  5 
3
5
2x  3
x4


LG
Để các căn thức trên có nghĩa thì:
2
1
2
1
3
x
x
a) x �۳۳0
3
5
3
5
10
2
2
b) Ta có: x  2  0, x � x  2 xác định với mọi x
1  x �0
1  x �0


1 x
�0 � �
hoặc �
2x  3
�2 x  3  0
�2 x  3  0
�x �1
1  x �0

3

�� 3 �x
+ Với �
2x  3  0
2
x


� 2
c)

�x �1
1  x �0


�� 3

+ Với �
x
�2 x  3  0

� 2

x

1

3
hoặc x �1
2
3 x  5 �0

� 5
3 x  5 �0


�x �
��
�� 3� x4
d) � 2
�0
�x  4  0


�x  4
�x  4
Vậy căn thức xác định nếu x 

Dạng 4 : Rút gọn biểu thức
Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:
a) A  4  2 3  4  2 3

c) C  9 x 2  2 x ( x  0)
d) D  x  4  16  8 x  x 2 ( x  4)
LG

b) B  6  2 5  6  2 5a) Cách 1 : A 
Cách 2 :

2

3 1 3 1

2

 3 1 3 1  2 3

A2  4  2 3  4  2 3  2 (4  2 3).(4  2 3)  8  2 16  12  8  2.2  12
� A2 3

b) B c) C 

 3x 2

5 1 
2

5 1

2

 5 1 5 1  2 5

 2 x  3 x  2 x  3x  2 x  5 x (vi x  0)

d) D  x  4  16  8 x  x 2  x  4  (4  x) 2  x  4  4  x  x  4  x  4  2( x  4) (vi x  4)


Dạng 5 : Tìm Min, Max
Bài 5 : Tìm Min
x2 x
 1
4 6
LG

a) y  x 2  2 x  5

b) y 

a) Ta có : x 2  2 x  5  ( x  1) 2  4 �4 � x 2  2 x  5 � 4  2
vậy Miny = 2. dấu ‘‘ = ’’ xảy ra khi và chỉ khi x – 1 = 0 => x = 1
2
x2 x
x2 x
35
35
�x 1 � 35 35
b) Ta có :
  1  �  �
� �y
 1 �

4 6
4 6
36
6
�2 6 � 36 36
x 1
x 1
1
35
vậy Miny =
. Dấu « = » xảy ra khi và chỉ khi   0 �  � x 
2 6
2 6
3
6
**************************************************
Ngày dạy: ……………………..
VẬN DỤNG CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
A./ Kiến thức cơ bản
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH sao cho ta có:
AH  h, BC  a, AB  c, AC  b, BH  c ' , CH  b ' khi đó:
1) b 2  a.b' ;

c 2  a.c '

2) h 2  b' .c '
3) b.c  a.h
1
1 1
4) 2  2  2
h
b c
2
5) a  b 2  c 2 ( Pitago)

A

b
c

B

h

c'

b'
C

H
a

B./ Bài tập áp dụng
Bài 1 : Tìm x, y trong các hình vẽ sau:
a)

+ ta có:
BC  AB 2  AC 2 ( Pitago)
� BC  42  62  52 �7, 21
+ Áp dụng định lý 1 :


AB 2 BC
�.BH

A

x

B

x

2, 22

y
C

H

b)

- Xét tam giác ABC vuông tại A. áp dụng định lý 1
ta có :
AC 2  BC .CH � 122  18. y � y  8
� x  BC  y  18  8  10

A

12

x

B

52.x

AC 2  BC
�.CH
62
52. y
y 4,99
Hay y = BC – x = 7,21 – 2,22 = 4,99

6

4

42

y
C

H
18

c)

* Cách 1 :
AH2 = BH.CH = 4.9 = 36 => AH = 6
Theo Pitago cho các tam giác vuông AHB; AHC ta
có:

A

y

x

B

4

9
H

x  BH 2  AH 2  42  62  52

C

y  CH 2  AH 2  62  92  117
* Cách 2: Áp dụng định lý 1 ta có:
AB 2  BC.BH  ( BH  CH ).BH  (4  9).4  52
� AB  52 � x  52
AC 2  BC.CH  ( BH  CH ).CH  (4  9).9  117

d)

� AC  117 � y  117
Áp dụng định lý 2, ta có:
AH 2  BH .CH � x 2  3.7  21 � x  21
Áp dụng định lý 1. ta có :
AC 2  BC.CH  ( BH  CH ).CH
� y 2  (3  7).7  70 � y  70
( y  x 2  CH 2  21  49  70)


A

y
x

3

B

7
C

H

e)

Theo Pitago, ta có :
BC  AB 2  AC 2 � y  132  17 2  458
Áp dụng định lý 3, ta có :
AB. AC  BC. AH
221
� 13.17  458.x � x 
�10,33
458

A

13

17

x

B

C

H
y

g)

Áp dụng định lý 2, ta có :
52
AH  BH .CH � 5  4.x � x   6, 25
4
Theo Pitago cho tam giác AHC vuông tại H, ta có :
y  AH 2  CH 2  52  6, 252 �8

A

2

y
5

B

x

4
H ( DL
1: y 2 BC.x

2

(4 6, 25).6, 25

y 8)

C

Bài 2 : Cho tam giác ABC vuông tại A, có các cạnh góc vuông AB = 15cm, AC = 20cm. Từ C kẻ đường vuông góc với cạnh huyền, đường này
cắt đường thẳng AB tại D. Tính AD và CD?
LG


�  900 , CA  BD . Theo định lý 3, ta có :
BCD, C
80
CA2  AB. AD � 202  15. AD � AD 
3
Theo Pitago trong tgiác ACD vuông tại A, ta có :

D

x

2

100
�80 �
CD  AD 2  CA2  � � 202 
3
�3 �

y
A
15

20

B

C

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 60cm, AD = 32cm. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với đường chéo AC, đường thẳng này cắt AC tại E
và AB tại F. Tính độ dài EA, EC, ED, FB, FD.
LG
2
2
2
2
Xét tam giác ADC vuông tại D, ta có: AC  AD  CD  32  60  68
Theo định lý 1: AD 2  AC .AE � AE 
F

A

60

AD 2 32 2 256


AC
68
17
Theo định lý 1, ta có:
B

E
32

D

CD 2 602 900
CD  AC.CE � CE 


AC
68
17
Theo định lý 2, ta có:
480
DE  AE.EC  ... 
17
2

C

AD 2
544
 ... 
DE
15
256
256
644
2
2
� FB  AB  AF  60 

Theo Pitago: AF  DF  AD  .... 
15
15
15
Bài 4: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa A, B. Tia DE và tia CB cắt nhau ở F. Kẻ đường thẳng qua D vuông góc với DE,
đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại G. Chứng minh rằng:
a) Tam giác DEG cân.
1
1

b) Tổng
không đổi khi E chuyển động trên AB.
2
DE
DF 2
LG
Xét tam giác DAF, theo định lý 1: AD 2  DF .DE � DF 


F

A

1
D

E

B

2

C

3

G

� D
� (cùng phụ với D
� )
a) Ta có: D
1
3
2
xét ADE và CDG ta có :
AD  DC ( gt )�D1  �D3  cmt  �� ADE  CDG  g .c.g 

�A  �C  900 �
� DE  DG � DEG cân tại D
1
1

b) vì DE = DG �
2
DE
DG 2
1
1
1
1ta có :
2
2
2
DE
DF
DG
DF 2
xét tam giác DGF vuông tại D, ta có :
1
1
1


(định lý 4)
2
2
CD
DG
DF 2
1

không đổi khi E chuyển động trên AB, suy ra
CD 2
1
1
1
1tổng
không đổi khi E thay
2
2
2
DE
DF
DG
DF 2
đổi trên AB.
*******************************************************

Ngày day: …………………..
CÁC PHÉP TÍNH VỀ CĂN BẬC HAI
A./ Kiến thức cơ bản :
1. Khai phương một tích. Nhân các căn bậc hai.
a) Định lý : a; b �0, ta có: a.b = a. b
b) Quy tắc khai phương một tích : Muốn khai phương một tích các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với
nhau ( a; b �0, ta có: a.b = a. b )
c) Quy tắc nhân các căn bậc hai : Muốn nhân các CBH của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả
đó ( a; b �0: a. b = a.b )
d) Chú ý :
- Với A > 0 ta có :

 A

2

 A2  A

- Nếu A, B là các biểu thức : A; B �0 ta có: A.B  A. B


- Mở rộng : A.B.C  A. B . C ( A, B, C �0)
2. Khai phương một thương. Chia các căn bậc hai
a
a
=
.
a) Định lý : a �0, b  0 ta có:
b
b
a
, trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương
b
a
a
=
.)
số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai ( a �0, b  0 ta có:
b
b
c) Quy tắc chia hai CBH : Muốn chia CBH của số a không âm cho số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó (
a
a
a �0, b  0 :
=
)
b
b
b) Quy tắc khai phương một thương : Muốn khai phương một thương

d) Chú ý : Nếu A, B là biểu thức : A �0, B  0 :

A
A
=
B
B

B./ Bài tập áp dụng :
Dạng 1 : Tính
Bài 1 : Thực hiện phép tính:
2

2

2

24 1
49 81 1
63
�7 � �9 � �1 � 7 9 1
a ) 1 .5 .0, 01 
. .
 � �. � �. � �  . . 
25 16
25 16 100
10 � 5 4 10 200
�5 � �4 � �
b) 2, 25.1, 46  2, 25.0, 02  2, 25(1, 46  0, 02)  2, 25.1, 44  (1,5.1, 2) 2  1,5.1, 2  1,8
25 169
(5.13) 2 5.13 13
c) 2,5.16,9 
.10 10
10 2
10
2
d ) 117,52  26,52  1440  (117,5  26,5).(117,5  26,5)  1440  144.91  144.10
 144(91  10)  144.81  (12.9) 2  108
Dạng 2 : Rút gọn các biểu thức
Bài 2 : Tính giá trị các biểu thức:
a ) A  0,1  0,9  6, 4  0, 4  44,1 


1
9
64
4
441
10
10
10
10
10

1
3
8
2
2
35 35 10 7 1010
2
10
10
10
10
10
10

b) B 

2 3 7
2 3 7
6  14
22
2 3  28
2 32 7
2( 3  7)


c) C 

 




3 5 4 3  3 5 4 3
3 5 3 5


4 3 4 3
4 3 4 312  3 3  4 5  15  12  3 3  4 5  15 24  2 15

16  3
13
Bài 3 : Rút gọn các biểu thức:


a)

9  x  5

 x �5 

b)

x2 . x  2

c)

108 x 3
12 x

2

2

 x  0

 x  0 

13 x 4 y 6

d)

 3 x  5  3  x  5
 x . x  2  x  2  x   x  x  2

108 x 3
 9 x 2  3 x  3x
12 x

 x  0; y �0 

208 x 6 y 613 x 4 y 6
1
1
1
1
6 6
2
208 x y
16 x
4 x 4 x 4 x
Dạng 3 : Chứng minh

Bài 4 : Chứng minh các biểu thức sau:
a ) 6  35 . 6  35  1
VT  (6  35).(6  35)  36  35  1  VP
b) 9  17 . 9  17  8
VT  (9  17).(9  17)  81  17  64  8  VP
c)

2

2 1  9  8

VT  2  2 2  1  3  2 2 �

�� VT  VP
VP  3  22.2  3  2 2 �
d)4 32

 49  48

VT  4  2 12  3  7  2 2 2.3  7  4 3 �

�� VT  VP
2
VP  7  4 .3  7  4 3


 

e) 2 2 2  3 3  1  2 22

6 6 9

VT  4 2  6 6  1  4 2  8  6 6  9  VP
g ) 8  2 15  8  2 15  2 3
VT 

 5  2.

  5  2. 5. 3  3   5  3   
3   5  3  5  3  2 3  VP
2

5. 3  3 

 5 35

5 32

Dạng 4 : Giải phương trình
Bài 5 : Giải các phương trình sau:
a) 2 2 x  5 8 x  7 18 x  28  1

 1 � 2

dk : x �0

2 x  5.2. 2 x  7.3. 2 x  28 � 13 2 x  28 � 2 x 

28
784
392
� 2x 
� x
 tm 
13
169
169

1
9 x  45  4  2 
3
1
4( x 5)�۳ x 5
9( x 5) 4
dk : x 5 0
x 5
 2  �
3
1
� 2 x  5  x  5  .3 x  5  4 � 2 x  5  4 � x  5  2 � x  5  4 � x  9  tm 
3

� 2
�x �


3 x  2 �0

� 3� 2

x�

3x  2
�x  1  0
�x  1 �
3x  2

�0 �
��

3
c)
3
(3) đk :


x 1
3 x  2 �0
2
x 1x  1

�x �3
x

1

0


�x  1

3x  2
11
 9 � ... � 6 x  11 � x 
Ta có (3) �
thỏa mãn
x 1
6
� 4
5 x  4 �0

4
�x �
5x  4
�۳� 5
x
d)
 2 (4) đk : �
5
x2
�x  2  0

�x  2
b)

4 x  20  x  5 

(4) � 5 x  4  2 x  2 � 5 x  4  4  x  2  � ..... � x  12 thỏa mãn


Bài tập : (bất đẳng thức Cauchy) : Cho 2 số a và b không âm. Chứng minh rằng

ab
� ab . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?
2

LG
* Cách 1 :
+ vì a �0; b �0 � a ; b xác định.
+ ta có :

2

a ��
b 0��a�۳
2 ab b 0

a b

2 ab

ab
2

ab

+ dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b
* Cách 2 : ta có
2
 a  b  �0 � a 2  2ab  b 2 �0 � a 2  b 2 �2ab � a 2  2ab  b 2 �4ab
� ��
a b
 �۳4ab
2

a b 2 ab

a b
2

ab

*******************************************************
Ngày dạy: …………………..
TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
A. Kiến thức cơ bản
1. Định nghĩa : Cho �ABC   (00    900 ) ta định nghĩa các tỉ số giữa các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC vuông tại A như sau:
AC
AB
C
sin  
;
cos  
BC
BC

AC
AB
tg 
;
cot g Huyền
AB
AC
Đối
AB

Kề
* Nhận xét : từ định nghĩa ta thấy :
+ 0 < sin, cos < 1

+ tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn luôn dương
1
; tg .cot g  1
+ cot g 
tg

2. Tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau.
- Định lý : nếu 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tg góc này bằng cotg góc kia. Tức: nếu     900 thì ta có :
sin   cos  ;
cos   sin 


tg  cot g  ;
cot g  tg 3. Bảng các tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt:

300

450

600

2
2
2
2
1

3
2
1
2

1

1
3

Tỉ số lượng giác
Sin

1
2

Cos

3
2
1
3

tg
Cotg

3

* Nhận xét :
- Dựa vào bảng trên ta thấy:
sin 1  sin  2 ; tg1  tg 2

0
0
với 0  1;  2  90 và 1   2 � �
.
cos 1  cos  2 ; cot g1  cot g 2

Tức là :
+ góc lớn hơn thì có sin lớn hơn, nhưng lại có cosin nhỏ hơn.
+ góc lớn hơn thì có tg lớn hơn, nhưng lại có cotg nhỏ hơn.
Hay ta có thể phát biểu : 00    900 thì :
+ sin và tg đồng biến với góc  .
+ cosin và cotg nghịch biến với góc  .
4. Các hệ thức cơ bản:
sin
 1 tg  ;
 3 tg .cot g  1;
cos
cos
 2  cotg  ;
 4  sin 2  cos 2  1
sin
B. Bài tập áp dụng
Bài 1 : Cho biết sin = 0,6. Tính cos, tg và cotg?
+ ta có: sin 2   cos 2   1 � cos   1  sin 2   1  0, 62  0,8
+ tg 

sin  0, 6 3

 ;
cos  0,8 4

Bài 2:
1. Chứng minh rằng:

cotg 

cos  0,8 4


sin  0, 6 3

3


1
1
; b) cotg 2  1 
; c) cos 4   sin 4   2cos 2   1
2
2
cos 
sin 
2. Áp dụng: tính sin, cos, cotg, biết tg = 2
LG
1. a) ta có:
sin 
sin 2 
sin 2 
2
tg 
� tg 2 

tg


1

1
cos 
cos 2 
cos 2 
sin 2   cos 2 
1
� tg 2  1 

2
cos 
cos 2 
cos 2 
cos 2   sin 2 
1
b) VT  cot g 2  1 
1 

 VP
2
2
sin 
sin 
sin 2 
c)
VT  cos 4   sin 4   cos 2   sin 2  . cos 2   sin 2   cos 2   sin 2 
a) tg 2  1  cos 2   1  cos 2   cos 2   1  cos 2   2 cos 2   1  VP
2. Ta có:
 tg  2 nên  a  � 2 2  1 

1
1
1
� cos 2   � cos 
;
2
cos 
5
5

1
 tg  2 � cotg  ;
2
2

1
1
5
4
2 5
�1 �
  b  � � � 1 
� 2  � sin 2   � sin 
2
sin 
sin  4
5
5
�2 �
Bài 3: Biết tg = 4/3. Tính sin, cos, cotg?
LG
+ ta có: tg = 4/3 nên cotg = ¾
1
9
3
2
� cos 2  
� cos   ;
+ mà tg   1 
2
cos 
25
5
2

3� 4
+ mặt khác: sin   cos   1 � sin   1  co s   1  �
� �
�5 � 5
Bài 4: Dựng góc  trong các trường hợp sau:
1
2
a ) sin   ;
b) cos   ;
c) tg  3;
2
3
2

2

2

d ) cot g  4
LG


a)* Cách dựng
- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị
- trên Oy lấy điểm B sao cho OB = 1
- vẽ cung tròn tâm B, bán kính bằng 2, cung này cắt
Ox tại A.
- nối A với B � �BAO   cần dựng
* Chứng minh:
OB 1

- ta có: sin   sin �BAO 
đpcm
AB 2

y

B
2

1b)* Cách dựng
- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị
- trên Ox lấy điểm A sao cho OA = 2.
- vẽ cung tròn tâm A, bán kính bằng 3, cung này cắt
Oy tại B.
- nối A với B � �BAO   cần dựng
* Chứng minh:
OA 2

- ta có: cos   cos �BAO 
đpcm
AB 3
c) * Cách dựng:
- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị.
- trên Ox lấy điểm A sao cho OA = 3
- trên Oy lấy điểm B sao cho OB = 1
� �OBA   cần dựng.
* Chứng minh: - thật vậy, ta có:
OA 3
tg  tg �OBA 
  3 đpcm
OB 1

x

A

O

y
B

3


O

2

x

A

y

B

1
O

3

A

x


d) * Cách dựng
- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị
- trên Ox lấy điểm A sao cho OA = 4
- trên Oy lấy điểm B sao cho OB = 1
� �OAB   cần dựng
* Chứng minh: - thật vậy, ta có:
OA 4
cotg  cotg �OAB 
  4 đpcm
OB 1

y

B
1

4

O

x

A

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB = 5; BC = 12; AC = 13
a) CMR tam giác ABC vuông.
b) Tìm tỉ số lượng giác của góc A và góc C.
LG
a) Ta có: AB  BC  12  5  169  13  AC � AB  BC  AC
theo định lý Pytago đảo, suy ra tam giác ABC vuông tại B.
b)
- vì �A  �C  900 � �A; �C là 2 góc phụ nhau
A
- do đó:
12
5
5
sin A  cos C  ;
cos A  sin C 
13
13
12
5
tgA  cot gC  ;
cot gA  tgC 
B
5
12
2

2

2

2

2

2

2

2

2

13

C
12

*********************************************************

Ngày dạy: ……………………….
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
A. Kiến thức cơ bản


1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

�A B ( A �0; B �0)
A2 B  A B  �
 A B ( A  0; B �0)

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn:
 A �0; B �0 : A B  A2 B
 A  0; B �0 : A B   A2 B
3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn : A.B �0; B �0 :
4. Trục căn thức ở mẫu:
A
A B

a) B  0 :
B
B
b) A �0; A �B 2 :
c) A, B �0; A �B :C A mB
C

A  B2
A �B
C
C

A� BA

B

A.B
BAm BA B

* Chú ý:
- Các căn bậc hai đồng dạng là các căn bậc hai có cùng biểu thức dưới dấu căn.
- Biểu thức liên hợp: 2 biểu thức chứa căn thức được gọi là liên hợp với nhau nếu tích của chúng không chứa căn thức.
- Quy tắc trục căn thức ở mẫu: muốn trục căn thức ở mẫu của 1 biểu thức ta nhân tử và mẫu của biểu thức đó với biểu thức liên hợp của mẫu.
B. Bài tập áp dụng
Dạng 1: Đưa nhân tử ra ngoài, vào trong dấu căn
Bài 1: Đưa nhân tử ra ngoài dấu căn:
a ) 125 x  x  0 


 5x 

2

.5 x  5 x 5 x

b) 80 y 4


 4y 

2 2

.5  4 y 2 5
c) 5 1  22

 1 2 . 5 
d)27 2  52 12


3

3  105 1

2

2 02

 2  5 . 3.32 
e)

 1

52 2  5  0
2  10  3
2  10  3
2


 2
10  9
10  3  10  3 .  10  3

5  2 .3. 3
2

3  105 1 35

3 11 3  0
4
2
2
Bài 2: Đưa thừa số vào trong dấu căn và so sánh:
a) 3 5 và 5 3
ta có:
3 5  32.5  45 �

�do 75  45 � 75  45 � 5 3  3 5
5 3  52.3  75 �

b) 4 3 và 3 5
ta có:
4 3  42.3  48 �

�do 48  45 � 48  45 � 4 3  3 5
2
3 5  3 .5  45 �

c) 7 2 và 72
g)ta có: 7 2  7 2.2  98 do 98  72 � 98  72 � 7 2  72
d) 5 7 và 4 8
ta có:
5 7  52.7  175 �

�do 175  128 � 175  128 � 5 7  4 8
4 8  42.8  128 �

Bài 3: Đưa nhân tử vào trong dấu căn và rút gọn:

10  3
a)  2  a 


2a  a  2 

  2a  a  2 

 2  a  0

x
 0  x  5
25  x 2
x  5  x

x  5  x

2



 5  x  . 5  x 

c)  a  b 


2

a2

b)  x  5 


2a
 a  2
a2

 x  5  0

 5  x

3a
 0  a  b
b  a2
2

3a  a  b 
b a
2

2

2



3a  b  a 

2



 b  a  . b  a 

3a  b  a 

 a  b  0

 b  a

Dạng 2: Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức
Bài 4: Thực hiện phép tính:
a ) 125  4 45  3 20  80  ...  5 5  12 5  6 5  4 5  5 5
b) 2

27
48 2 75
3
4
2 5
7


 ...  2.
3
3 .
3  ... 
3
4
9 5 16
2
3
5 4
6

c) 2

9
49
25
3 1
1 5 1
7 1
7 2


 ...  2. .
 7.
 .
 ... 
.

8
2
18
2 2
3
6
2 3 2
2

d ) 5 20  3 12  15

1
 4 27 
5

 10 5  6 3  3 5  12 3 
e) 7  4 3  28  10 3 

52  4 2  5.2 5  3.2 3  15.

1
5  4.3 3 
5

 5  4 . 5  4

9  13 5  18 3  3  13 5  17 3

 2  3

2 5  3

2

 2 3 5 3  7

Bài 5: Rút gọn biểu thức với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:
x xy y
a)
 xy
 x  0; y  0 
x y


x  y . x  xy  y
x y



xy  x  xy  y  xy  x  2 xy  y x y2


b)

c)

a  ab
b  ab

x

 a; b �0 



yy x .


b

x y
a

a b

ab

a
b

 x  0; y  0 

xy
xy .



x y .

x y

xy

x y .

x  y  x y

d ) A  x  2 2  x  2  x  2 2  x  2  x  2


 x  2  2  x  2 .

x2  22 x  2  2  x  2 .

22 x  2 .

x2  22

2  x2

 x  2 .

2

2 2

 x2 2

x2  2

x �
2 ��
2  x 2 2 x 4
� A x2  2  x2  2  2 x2
- nếu x  2  2 � x  2  2 � x  4
� A x2  2  x2  2  2 2
- nếu

Dạng 3: Trục căn thức ở mẫu
Bài 6: Trục căn thức ở mẫu
a)8.

b)

8

52

c)

14

10  3

d)

12. 3  3
12. 3  3
12


 2. 3  3
93
3 3
3 3 . 3 3



5 2



52 .

14.5 210  3



8.5 2
5410  3 .

10  3

  8.

14.

52

10  3
10  3  2.10  37 3  5 11 . 8 3  7 11 168  49 33  40 33  385 9 33  217
7 3  5 11192  539
337
8 3  7 11
8 3  7 11 . 8 3  7 11



3 5 2 2 . 2 5 3 2
3 5 2 2
30  9 10  4 10  12 18  5 1020  18
2
2 5 3 2
2 5 3 2 . 2 5 3 2

e)

Bài 7: Trục căn thức ở mẫu và thực hiện phép tính:
5
1
6
7 5
a)2
4  11 3  7
7 25. 4  11

3 76.

7 27 5
2 4  11 .  4  11   3  7  .  3  7   7  2  .  7  2 
5.  4  11  3  7 6.  7  2 
7  5 5.  4  11  3 7

16  116.7 2



97
74
2
5
2
3
3 7  7 5
 4  11 
 2 7  2  4  11  4  7  2 7  4  4  11  3 7
2
4
3
2
3 1
b)6
5 2
5 2
3 2
4


4
85 2

5
522.3 2

5  2  18.

54

34

5  2  12.6
26 5  8 2  13 3  59

66

3  2  3 1

33 1
6  5  2   5  2 . 5  2  3  2 . 3  2
2  3  . 5  2  2.  3  2 
3 1 4  5  2 
 3.

5 2 .

3 . 5 27 5
2

5  2  2.

32 

3 1
6

8 5  8 2  18 5  36  12 3  24  3  1
6

***********************************************************
Ngày dạy: ………………………..
RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI.
ÔN TẬP ĐẠI SỐ - CHƯƠNG I
A. Kiến thức cơ bản
Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần vận dụng thích hợp các phép biến đổi đã biết.
B. Bài tập áp dụng
Bài 1: Tính


a)3 2 2  6 4 2 5  3  29  12 5 

b)


5  62 5 

5

2

2 1 

 2 2
2

5  3

5 1

22

 2 1  2  2  2 2 1

5 325  3 2 5 3

5  5 1  1

c ) 6  2 5  29  12 5  6  2 5  2 5  3  9  3
d ) 2  5  13  48  2  5  13  4 3  2  5 
 2 42 3  2

3 1

2

23 1

2

 2  5  2 3 1

 2  3 1  1  3

Bài 2: Thực hiện phép tính, rút gọn kết quả
a) 2 20  45  3 18  3 32  50  4 5  3 5  9 2  12 2  5 2  5  16 2
b)

32  0,5  2

1
1
1
2
1
17
10

 48  4 2 
2
3
2  4 3  ... 
2
3
3
8
2
3
4
4
3

1
1
 4,5  12,5  0,5 200  242  6 1  24,5
2
8

c)

1
9
25 1
9
49
2


102.2  112.2  6

2
2
2 2
8
2
1
3
5
3
7

2
2
2  5 2  11 2  6.
2
2
2
2
2
4
2
3 7�
13
�1 3 5
 �    5  11  6.  � 2 
2
4 2�
2
�2 2 2


�3

2
3 �� 2
d) �
6

2

4
.
3

12

6�2


3
2�

�� 3

2
1
�3

� 6 
6 2 6�
. 6 2 3 6 
6. 2 3   3
3
6
�2

Bài 3: Chứng minh đẳng thức
a b
a b
2b
2 b
a)2 a 2 b 2 a 2 b ba
a b


Biến đổi vế trái ta được:
a b
a b
2b
a b
a b
VT 

2 a 2 b 2 a 2 b ba 2 a  b
2 a b
a b
222

a b

4 b 

a b



2

a b

a b

a ba b 4b

 

 

a  2 ab  b  a  2 ab  b  4b2a b



2b

a b

a b .


2a b

4 ab  4b
a b



2 b
 VP
a b

�2 3  6
216 � 1
3
b) �

.


� 8 2
3 �
2

� 6
Biến đổi vế trái ta được:


�2 3  6
216 � 1 � 6 2  1 6 6 � 1
VT  �
.


.
� 8 2  3 �

3 � 6
2 2 1

� 6 �


�6
�1
3
1
3
�

2
6
.

6.

 VP

�2

2
2
6
6

Bài 4: Cho biểu thức A  

a b2

 4 ab

a b

a b b a
ab

a) Tìm điều kiện để A có nghĩa
b) Chửng tỏ rằng giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào a
LG
a) đk: a > 0; b > 0; a khác b
b) ta có:


A


a b2

 4 ab

a b

a  2 ab  b

a b

ab
a b  b a a  2 ab  b  4 ab


ab
a ba b a ba ba bab

2a  b  a  b  a  b  2 b

�2 x  x
1 � x 1

:
Bài 5: Cho biểu thức B  �

�x x  1

x

1

�x  x 1a b
a) Tìm đk xác định
b) Rút gọn biểu thức B
LG

a) đk: x �0; x �1
b) Ta có:�2 x  x
1 � x 1
2 xx
1 � x 1

B�

:


:

�x x  1
�x  x 1 � x 1 x  x 1

x

1
x

1
x  x 1

2 x  x  x  x 1 x  x 1
.

x 1
x 1 x  x  1

x 1 1
1
.

x 1 x 1 x 1� x  3 x �� x  3
x 2
9 x �
1

:


Bài 6: Cho biểu thức C  �
��
� x  9 ��2  x 3  x x  x  6 �


��

a) Tìm đk để C có nghĩa
b) Rút gọn C
c) Tìm x để C = 4
LG
x

0;
x

4;
x

9
a) đk:
b) Ta có:
� x  3 x �� x  3
x 2
9 x �
C �
1

:


��
� x  9 ��2  x 3  x x  x  6 �


��


�
1�
13
.
x 3

c) C = 4 �

��

3 x
x 2
9 x
��

:


��
x 2
x 3
x 3
x 3
x 2
x 3 �
��

2
2

��
x ��3  x 3  x  x  2  9  x � x  3  x 9  x  x  2  9  x
:
:
�
x

3
x  3 ��
x

2
x

3
x 2
x 3

��


x

x 3

x 2



x 2



x 32

3
4�
x 2

 





3
x 2

x 2 

3

4

x

11
121
� x
4
16


� x
x  9 ��3 x  1 1 �

:

Bài 7: Cho biểu thức D  �

�3  x 9  x ��
��
x

3
x
x�

��

a) Tìm đk
b) Rút gọn
c) Tìm x sao cho D < -1
LG
a) đk: x > 0; x khác 9
b) Ta có:

��

� x
x  9 ��3 x  1 1 � � x
x 9
3 x 1
1 �
��
D�
:


:

�
�3  x  9  x ��
��
x�
3 x
x�
3  x 3  x �� x x  3

��x  3 x
��

��

x 3  x  x  9 3 x 1 x  3
2 x 2
3 x 9
:

:
3 x 3 x
x x 3
3 x 3 x
x x 3
3

x 3

.

x

 3 x   3 x  2

x 3
x 2

3 x
2 x 4

3 x
 1 � 3 x  2 x  4 � x  4 � x  16 2 x  4  0
2 x 4
********************************************************
Ngày dạy: ……………………..c) D  1 �HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
A. Kiến thức cơ bản
1. Các hệ thức
C

a

b

A

c

B

* Định lý: Trong 1 tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:
- Cạnh huyền nhân Sin góc đối hoặc Cosin góc kề
- Cạnh góc vuông kia nhân Tang góc đối hoặc Cotg góc kề
(trong tam giác ABC vuông tại A, BC = a; AB = c; AC = b, ta
có:
b  a.sin B  a.cos C
b  c.tgB  c.cot gC


 1 �
 2 �
c  a.sin C  a.cos B
c  b.tgC  b.cot gB2. Áp dụng giải tam giác vuông
* Giải tam giác vuông: là tìm tất cả các yếu tố của một tam giác vuông (các cạnh, các góc) nếu biết trước 2 yếu tố trong đó có ít nhất 1 yếu tố về
cạnh và không kể góc vuông


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×