Tải bản đầy đủ

Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn 1 21 ngày tuổi tại trang trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc Norfacoli và Gentamox trong điều (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

MA CÔNG TH

- 21
,

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
: K43 - TY
Khoa:
c: 2011 2016
: TS.

Thái Nguyên - 2015


i


L IC
em

cho em
Em

sâu
em

Em

, cô giáo trong khoa C

em
Em

Ngô
tr

i

cho em trong

.
Em

giúp
em

sai sót.
Kính

.

Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh viên

2015ii

Trang
B

b trí thí nghi m ................................................................... 26

B ng 4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 34
T l l n con m c b
4.3.

............................. 35
n 21 ngày tu

nh phân tr ng theo

các tháng .......................................................................................... 37
4.4.

nh phân tr ng theo l a tu i (%) .................... 38
................... 42

4.6.

c b nh phân tr ng (%)............................. 43

4.7.

(n = 52) ........... 45

8
và Gentamox .................................................................................... 47


iii

Trang
Hình 4.1.

n 21 ngày tu

nh phân tr ng theo

các tháng.......................................................................................................... 37
Hình 4.2.

nh phân tr ng theo l a tu i............................ 39
................... 42

Hình 4.5.

c b nh phân tr ng (%) ............................. 44


iv

cs :
E:

Escherichia

g:

Gam

kg:

Kilô gam

LMLM:
ml:

Mililit

mg:

Miligam

Nxb:
TT:


v

Trang
............................................................................................ 1

:

................................................................................................... 1
1.2.

................................................................. 2
....................................................................................... 2

1.3.1. Ý

.................................................................................... 2
..................................................................................... 3
............................................................... 4

2:

.......................................................................... 4
........................... 4
............................................... 5
..................................................... 7
......... 8
q

.......................................................... 9
n E.coli.......................................................... 10
................................................................................ 10
................................................................................. 10
.................................................................................. 11
......................................................................... 11

.................................................................................................... 12
.................................................................... 13
...................................................... 13
.......................................................................... 13
................................................................................... 15
.................................................................................... 16
................................................................................ 17


vi

............................................................................ 18
............................................................................................... 19
............................................................................................ 19
................................................................................................. 21
.............................................. 21
2.4.1.

...................................................... 21
.......................................................... 21
3:

-

......................................................................................................................... 25
............................................................................... 25
............................................................... 25
................................................................................ 25
3.3.1.
Hòa Bình. ............................................................ 25
3.3.2.

nh phân tr

khác nhau...... 25

.......................................................................... 25
............................................................................ 25
................................................... 25
3.4.3.

.................... 26

3.4.4.

....................................................... 27

3.4.5.

..................................................................... 27
4:

.......................... 28
....................................................................... 28

4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 30
4.1.3. Công tác khác. ....................................................................................... 33

........................................................................... 35


vii

........................ 35

.............................................................. 36
.... 38
4.2.
4.2.5.

t do m c b nh phân tr ng ......................................... 43

4.2.6.

..... 44

4.2.7

................................... 46
5:

................................................................. 49
.................................................................................................... 49
..................................................................................................... 49
............................................................................ 51


1

-E.coli
(Enteroxigenie E.coli -


2

-

em
1.2.

ô

,
và m

tiêu

-

- 21 ngày
Bình.

-S
1.3.1. Ý
-

-

mox.


3

trên
l


4
2

3

a không

-

- 14

2003) [10

di

cs. (1993) [29], cho


5

quan tiêu hóa

Dung tíc

cellulose khá cao tr

,

,
,

.

,


6
, peptit.
nhau:

31%,

69%, trong

62%,

38%.

cs. (1998) [33],
0,05 - 0,15%,

90

0,2 - 0,25%,

0,35 -

0,40%.

,
,

.

,
.

cs. 1986) [6

11].

-


7

i ra ngoài.

-

th
.
Tron
- 39,10

- 37,10C. Sau khi

thì 8 cs. (1996) [5

0
0

C ± 0,6

39,60C ±1,0
39,70C ±0,9
39,30C ±0,6

C)


8
0

- 39,70
0

C.

5 - 70%.

cs. (2004) [27

-

22

là 65 mg -globulin/ 100 ml máu.


9
- globulin
.
-

2.1.5. Các th

35%, globulin

q

kh

này

vào 6 -


10
E.coli
Escherichia coli

Enterobacteriaceae,

Escherichia
E coli
Escherichia coli

Bacterium coli commune, hay

Bacilus coli communis

Escherich

Hình thái: E.coli
- 3 x 0,6
ôi khi
E.coli

-

E coli

36

- 160C
0

-

- 24
0


11

E.coli

Tr

E.coli

E.coli
0

-

0

E.coli
-

C


12
+ Kháng nguy
1000

0

0

14

560C trong vòng 10 -

ngo

E.coli


13

0

C E.coli

0

C. Tr

E.coli

E coli

Khi th nghi m phòng và tr b nh E.coli dung huy t cho l n con
Nguyên và B c Giang, Nguy n Th Kim Lan (2004) [15

Thái

t lu n: Vi

khu n E.coli phân l p t l n b nh r t m n c m v i kháng sinh Amikacin, kém
i Doxycycline, không m n c m v i Ampicilin và Cefuroxime.

3
-

vitamin

Colibacille, Salmonella


14

E.coli

-

Theo Erwyn R. Miler (2001) [8
E.coli

m

E.coli
E.coli

E.coli
E.coli

.


15

(1995) [20
[21

g (1996) [13

s. (2003)

19

E.coli

s. (1995) [7

E.coli gây ra.
N

E.coli.
26

31


16

-

cách
35

-

-

4

- 40%.
17
25 -T
-T


17
-

-

cs. (1998) [25

các

E.coli

E.coli

ta b
E.coli
E.coli không

cs. 1995) [7].
24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×