Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại Trại lợn Thanh Tâm, xã Thành Tâm huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa và thử nghiệm hai phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

----------

----------

:
N NÁI SINH
NH TÂM, XÃ THÀNH TÂM
M HAI PHÁC

:

Chính quy

Chuyên ngành

:

Thú y

Khoa


:
:

- Thú y
2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


----------

----------

:
N NÁI SINH
NH TÂM, XÃ THÀNH TÂM
M HAI PHÁC

:

Chính quy

Chuyên ngành

:

thú y

Khoa

:

- Thú y

:

43 Thú y

:


2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


i

N

n

n chân thành
n nuôi Thú y.
g

nb
viên tôi trong su

thành h
n!
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11
Sinh viên

2015


ii

TS.

gi
chúng

Tình
Tâm, xã

Thành Tâm,

Tôi xin

,t

phác


iii

Trang
.............................. 16
............................... 32
.................................................. 35
.................................................... 41
................................................. 46
............................... 47
................................ 48
B

....................... 50
....... 52
................................. 54
.............. 56
................. 57


iv

Hình

.......................................................48

Hình

.........................................49

Hình

......................................51

Hình

nhau ................53

Hình

....................................................54


v

Cs
Nxb
P
STT
TT


vi

Trang
............................................................................................ 1
...................................................................................................... 1
............................................................................. 1
.................................................................................... 2
..................................................................................... 2
............................................................................................. 2
.................................................................. 3
........................................................................................... 3
.................................. 3
................................................... 6
2.1.3. Sinh lý lâm sàng ...................................................................................... 8
........................................................................... 9
.................................................. 10
................................................. 16
.................................. 18
........................................... 21
2.2.

. 23
..................................... 26
.......................................................... 26
......................................................... 28
.

......................................................................................................................... 31
......................................... 31
3.2

.......................................... 31
............................................................................. 31
.............................................................................. 31

3.2.3.V t li u nghiên c u........................................................................................ 31


vii

................................................................................ 31
.................................. 32
.......................................................................... 33
.. 33
.............................................. 33
3.3.3

............................................................................. 33

3.3.4.

.............................................. 35

3.3.5.

..................................................................... 36
.............................. 37
........................................................... 37
............................................................. 37
...................... 38

4.1.3. Công tác thú y ....................................................................................... 40
4.2.

.................................................................................. 47
.................................................. 47
..................................... 48
.............................. 49
.............. 52

4.2.5.

....................................... 53
.............. 55

4.2.7.

....................... 57
.......................................... 59
.................................................................................................... 59
...................................................................................................... 60
..................................................................................................... 60
............................................................................... 61


1

PH N 1
M

U

tv
1.1. Tính c p thi t c a

tài
trí

,

Ch

ang

trong ch
n nuô

cao, t

ng
ang

thà

e và Yorkshire là hai

nái Thanh Tâm th

ng
670
ang

ng

à

ng


2

sinh,
h
: T

T

Thanh Tâm, xã Thành Tâm,

nh,

hai phác
1.2. M

tài

1.3. M c tiêu c

tài

- Xác
- Xáchai

.

tài

*
Xác

N

haiu

g

ch n nuôi


3

PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U
khoa h c
2.1.1. C u t o gi i ph

c nái

c

Â
Âm

,
khác nhau và

* Âm môn (vulva)
Âm

)
con cái
m
ình (vetstibulum vaginae simusinogenitalism)
ình

ình có màng

trinh, phía tr
h

t.


4

* Âm
Âm

ình có

màng trinh. Âm
tr n: Bên ngoài là c
T
Ngoài ra âm
[4], âm

- 12cm.

erus)
L
ng l
do
(ng, 2002) [10].
10 -18cm.

T

-

S

oèo nh

ài 0,5

g

ng


5

i
- 10 ngày. Trên
Có th

ng: Ð

Quang Nam và

- 5g (Ð

ng 2002) [10].
Phía ngoài

qua các giai
t

ng

ang sinh tr
Noãn bào s

uanh là noãn bào, noãn bào lúc
ng sinh và
n bào chín là quá

trình sinh tr
noãn bào vào loa

progesteron t

ng
-


6

m sinh lý, sinh d c c a l n nái

c nói chung
n, nên ng

c
s ng
ng p

t
T

- 5 tháng
-

- 12

c
toàn, c


7

D
noãn bao phát
ó

gia súc

-

tinh, sau ó nó teo i d

dinh d

y trong vòng

proges

không

gian
- 12 ngày.

ng
nên

l

.

- 115 ngày, â
Ð

Ð
m sóc nuôi d


8

ót

ngày,

-

2.1.3. Sinh lý lâm sàng

Trong

gia súc non bao
r

con cái

cao h n con

-

n Nam và

n Thanh

1997) [11].
lý bình th

ng dao

- 39,50C.
+

ng.

hình thành trong q

otein hay
n Nam và

: Adrenalin, parathyoroxyn, n

+

n Thanh 1997) [11].
u ch

ng


9

h n.
l
h

- 18

2.1.4. Quá trình viêm t cung
bi
s ng, nóng,
, giúp c
S

a

hi

n Nam và

1997) [11].
V
s (1990) [1]

Ngày nay ng

+

n Thanh


10

ng nh ng vì có
hóa gluxit, lipit và protein làm thay

ng

viêm, t
ng l
+
ra. Trong quá trình viêm giai
ng sinh và phát
nh tình

và Lê

1997) [7].
+

2.1.5. Các b

ng g p v viêm t cung

2.1.5.1. Viêm c t cung (Cervitis)
r ng l


11

Theo

- 18 cm,
n trâu bò.
cung luôn

sinh

[4].
èn soi khám
qua âm

-2
n Thanh 2003) [16].

2.1.5.2. Viêm t cung

n Thanh 2003) [16].
ã
[4]

Viêm

V
m
cung.
Nguyên nhân: Khi gia súc sinh
th

ng,

: streptococcus, staphylococcus, E.coli, salmonella,


12

brucella
kh

ng hàn,

Catarhalis purulenta acuta)
bò, trâu và
th

ng, xây sát,
T

h i cao,

au

ôi

khi cong l
n. Xung quanh âm

v

cung s
n bình th
viêm,
Th
ã

ng


13

Tr

T

lên cao,
au

ng và

c

D

-

ng
ám.

. Gia
ôn

õ

.
-


14

(1986) [18]

luôn luôn

xu

ng (+++).


15

Viêm

toàn thân con


16

B ng 2.1. M t s ch tiêu phân bi t các th viêm t cung

cung
S
Màu
Mùi

Tanh

toàn

toàn

2.1.6. M t s nguyên nhân gây viêm t cung
(1982) [14]


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×