Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tại trại lợn Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. (Khóa luận tốt nghiệp)

LA THÀNH LÂM

:

-

-

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015

-


LA THÀNH LÂM
:


-

-

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
B Thú y
2011 2015
Khoa:

Thú y
:

Thái Nguyên - 2015

-


i

nuôi - Thú y - T

L

thành ch

K

tôi

TS.

Bùi


-

-

Tôi kThái Nguyên, tháng
Sinh viên

La Thành Lâm


ii

........................... 14
................................................................... 25
................................................. 37
............................................................ 38
....................................... 39
....................... 40
....... 41
................................. 42
.............. 43
................ 44
B ng 4.9. Chi phí s d ng thu

u tr b nh viêm t cung................ 45


iii

Cs:
TT:
E.coli:

Escherichia coli

Nxb:
VTM:

Vitamin

Tb:

Trung bình

VTC:
SF:
LMLM:
UI :


iv

................................................................................................... i
.............................................................................. ii
............................................iii
....................................................................................................... iv
PH

.

.......................................................................................... 1
................................................................................................... 1
..................................................................................... 2

1.3.

....................................................................................... 2

1.3.1.

.................................................................................... 2

1.3.2.

..................................................................................... 2
.

............................................................... 3
.......................................................................... 3
.................................. 3

2.1.2

................................................... 6

2.1.3. Sinh lý lâm sàng ...................................................................................... 8
........................................................................... 9
.................................................. 11
................................................. 15
........................................... 15
....... 16
..................................... 19
.......................................................... 19
......................................................... 21
.

..23
............................................................ 23
............................................................ 23
................................................................................ 23


v

.......................................................................... 23
..... 23
.............................................................. 24
3

.............................................................................. 25
........................................................................ 25
.

........................... 27
....................................................................... 27
................................................................................ 27
.............................................................................. 27
........................................................ 28
................................................................................ 28

4.1.5. Công tác thú y ....................................................................................... 30
..................................................... 32
4.1.7

................................................................ 36
.................................................................................. 38
...................................................................................................... 38
............................................. 38
............................. 40
.............................. 41
.................................... 42
..................... 43
....................... 44
...................... 45
.

........................................................... 46
.................................................................................................... 46
..................................................................................................... 46
............................................................................ 48


1

1.1.

c dân.
,
,

.
,
,

Streptococcus, Staphylococcus, E.coli...xâm


2

,
,

:

-

-

.

1.2


-

Genta-

-

-D.O.C

1.3.
1.3.1.
Bùi Huy-

-

.
1.3.2.
-

-

.


3

2.1

cái

* Âm môn (vulva):

):
v


4

:

:

n

- 12cm.

-

tâm lý

:
t


5

:

có loa kèn

-

g:

-

-


6

-

2.1.2

m sinh lý, sinh d c c a l n nái


7

o phát

PGF2

12 ngày.


8

21
6 ngày nái m
2.1.3. Sinh lý lâm sàng

5h

39,50C.
:L


9

+

:L

ng
2.1.4. Quá trình viêm t cung

Theo Metchnikov (1821 -

Nam và cs, 1997 [11]).

thích có


10

mô bào.


11

2.1.5. Các b

ng g p v viêm t cung

2.

18 cm,

).

2.

[4]
a.

Endomestritis)

[20]).


12

Streptococcus, Staphylococcus, E.coli, Salmonella,
Brucella

Catarhalis purulenta acuta)


13

[15]).

có mùi

.
s)

[18]).


14

quan

B ng 2.1 Tri u ch ng

o

- Màu
- Mùi

C)

n hình c a các th viêm t cung

39,5(oC)

Tanh

40,5(oC)

o

C)


15

2.1.6. M t s nguyên nhân gây viêm t cung
Theo Nguy

[14],

[9], trong quá trình có

-

-

-

2.1.7. Bi n pháp phòng và tr b nh viêm t cung

%
Biocid - 30

-


16

lý 9/1000. Sau
sulfanilamid 2 -

+ Tiêm kháng sinh
Cách 1: Tiêm Vetrimoxin

- 15kg TT/ngày, dùng liên

Cách 2: Tiêm Tylo - Genta

- 15kg TT/ngày,
1,

vitamin C, vitamin B12
peniciline,

sulfamid và vitamin B12....
thyroxin ngày 1 -

Tín
-

Biocid - 30
Biocid

% I-


17

Biocid

trùng

Biocid

Kháng sinh:

- Genta-

Tylosin tartrate: 100 g
Gentamycin sunfata 50 mg.
Theo Ngu

aminoglycocid tác

- Bio-D.O.C


18

Oxytetracyline HCl: 50 mg
Dexamrthasone: 0,75 mg

E.coli

+

i
- Penicilin

E.coli

-

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×