Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh (Khóa luận tốt nghiệp)

:
GIUN TRÒN OESOPHAGOSTOMUM SPP.
N NUÔI

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
43 - Thú y
2011 - 2016
GS.

THÁI NGUYÊN 2015


i

cs

ng ý c a Ban giám hi
ng, Ban ch nhi m khoa


ng d n và s nh t chí c
o Phòng
Nông nghi p huy
t nh Thái Nguyên, em th c hi n nghiên c u
tài:
giun tròn Oesophagostomum spp.
t
t
p

Khoa Ch

-

Nông Lâm Thái Nguyên, Ban lãnh

hoàn thành
GS.TS.

NCS. Bùi V

ng

tháng

5

3T
Lâm Thái Nguyên.

Em xin c
Thái Nguyên, ngày

Sinh viên


ii

Trang


................................................................ 31
Oesophagostomum
........................... 34
Oesophagostomum spp.
....................................................................................... 37
Oesophagostomum spp.
........................................................................... 38
Oesophagostomum spp.
.............................................................................. 39
Oesophagostomum spp.
......................................................................................... 40
Oesophagostomum spp.
..................................................................................... 41
Oesophagostomum
spp.

................................................... 43
Oesophagostomum
............................................ 44
Oesophagostomum

sau 1

............................................................................. 45
Oesophagostomum spp.

sau 2

............................................................................. 46


iii

Trang
Hình 2.1. Loài O. dentatum............................................................................... 5
Hình 2.2. Giun O. dentatum ............................................................................. 5
dentatum.................................................................... 5
i Oesophagostomum

................................. 7
Strongylata ........................ 15

xã....................................................................................................... 33

................................................................................................ 35
H

Oesophagostomum spp.
.............................................................................................. 36
Oesophagostomum spp.
....................................................................................... 38
Oesophagostomum
....................................................... 42


iv

CS: C
TT: T
NXB


v

Trang
:

.......................................................................................... 1
................................................................................................... 1
.................................................................................. 2
................................................................................... 2
....................................................................................... 2
.................................................................................... 2

1.4

..................................................................................... 2
............................................................... 3

:
2.

.......................................................................... 3
Oesophagostomum ............................................ 3
Oesophagostomum

........................................................ 9

Oesophagostomosis

..................................... 19

.......................................................... 19
........................................................ 21
:
.......................................................................... 23
............................................................. 23
............................................................................ 23
............................................................................... 23
............................................................ 23
............................................................................. 23
............................................................................ 24
................................................................................ 24

...................................................................... 24


vi

Oesophagostomum spp. trên

3.3.2.

....................................................................... 24
Oesophagostomum spp.
............................................................. 24
Oesophagostomosis

............. 24

.......................................................................... 25
............................................................................ 25
............................................................... 27
Oesophagostomum

3.4.3.

spp........................................................................................................... 28

Oesophagostomum
:

........................................ 29
....................................................... 31

4.1.
.................................................................................... 31
Oesophagostomum spp
i Nguyên .......................... 33
4.3.

Oesophagostomum
.......................................................................................... 37
Oesophagostomum

..... 37

Oesophagostomum
............................................................................................ 38
4.3

Oesophagostomum
.................................................................................... 39
Oesophagostomum
.................................................................................................... 40


vii

Oesophagostomum
........................................................................................... 41
Oesophagostomum spp. cho
...................................................................................... 43
Oesophagostomosis
.................................................. 44
Oesophagostomum

4.

....................................................................................... 44
Oesophagostomum
.............................................................................................. 45
Oesophagostomum
.............................................................................................. 46
Oesophagostomum spp. cho

4.6

........................................................................................................... 47
:

............................................................. 49
.................................................................................................... 49
..................................................................................................... 50


1

,
cao

nghèo cho bà con nông dân mà có

y càng

Oesophagostomum) là ký sinh trùng

-

Oesophagostomum spp. gây ra

, gây


2

Nguyên, chúng

ôn

giun tròn

Oesophagostomum spp.

Oesophagostomum

Oesophagostomum spp. trong môi

1.4. Ý ngh
1.4

tròn Oesophagostomum spp.

Oesophagostomosis
1.4
phòng
Oesophagostomum spp.


3

2
2
2
Oesophagostomum dentatum và Oesophagostomum longicaudum
Oesophagostomum,

Oesophagostomosis)

Theo Skrjabin và cs. (1963) [24], Pha

30], giun

tròn Oesophagostomum spp.

Ngành Nemathelminthes Shneider, 1873
Phân ngành Nemathelmintha Shaneider và Schulz, 1940
Nematoda Rudolphi, 1808
Secerentea Chitwood, 1933
Rhabditida Chitwood, 1933
Strongylata Railliet, 1916
Trichonematidae Cram, 1927
Oesophagostomatinae Railliet et Henr, 1913
Gi

Oesophagostomum Molin, 1861

Loài Oesophagostomum dentatum Rudolphi, 1803
Loài Oesophagostomum longicaudum Goodey, 1925

Oesophagostomum spp., Skrjabin và cs.
(1963) [24


4

Loài O. dentatum:
ó
0,265 mm.
Loài O. longicaudum:

0,951 mm.
0
Oesophagostomum

Loài O. dentatum
-

-

- 1,14 mm. Giun cái dài 8 - 11,2
Theo

-

- 0,050 mm.
(2006) [13]: Giun O. dentatum là loài giun tròn
8,8 x 0,35 0,38mm, có túi
1,037 mm. Giun cái dài 7,8

0,43 mm
0,208

0,388 mm, dài 0,1
0,071 x 0,032 0,045 mm.

12,5 x 0,38


5

Hình 2.1. Loài O. dentatum
(Rudolphi, 1803)

]

Hình 2.2. Giun O. dentatum
2

spp
B

c

dentatum

,


6

,

,
do Oesophagostomum spp. nói riêng.

Theo Ngu

]: To
khi

Skrjabin và cs. (1963) [24
Oesophagostomum spp.
phân chia 8 o

-

O. longicaudum,

Giun O. longicaudum
Th
spp.
270C, sau 10 -

ngày 6

Oesophagostomum
5
8 ngày


7

giun O. longicaudum là 50 ngày, giun O. dentatum là 32
]

43 ngày.

O. dentatum kh

:

10 tháng.
The

và cs. (2009) [14]:
- 27oC, sau 10 - 24o

g II, dài 0,44

Oesophagostomum spp.
Oesophagostomum spp.

25 270C

Phân

.

10

(Ký sinh ru già

Qua 2 l
l xác

R
kh
u trùng có

u kén
s

L

xác l

4

Hình 2.4

u trùng
k IV

L

xác l

gây nhi
Ký ch

3

nu ph

Ru

vòng

spp


8

2.

spp.
Oesophagostomum
Oesophagostomum

spp.
spp.
Oesophagostomum spp.

0

Theo Skrjabin và cs. (1963) [24

C), trong

500C
3o
Ngu

8]

:

5 90

0

Archie Hunter (2000) [1
Thí
Oesophagostomum spp.

Oesophagostomum

spp.
Oesophagostomum spp.
Theo

.
6

4

21]

Oesophagostomum spp. theo phân ra ngoài môi
270C, sau 10

2

3

Theo Oparin P . G. (1958):
spp.
Lân và cs. 2002 [16]).

Oesophagostomum


9

Skrjabin (1963) [24]

Oesophagostomum

:

spp.

khô

Oesophagostomum spp.,
:

-150
0

Archie Hunter (2000) [1
phát
260C.

4
-190
2

-290

hagostomum spp
5

(1979) [18

30
5

23

21], P

Oesophagostomum spp. gây ra

4]:


10

Oesophagostomum

[8
spp.

-

Oesophagostomum spp.

20
các
Oesophagostomum spp.

Oesophagostomum spp.

(2002) [16]:
Oesophagostomum spp.
Oesophagostomum spp.

nhi
-

- xuân.

8 [9]).

0


11

-

-

-

-

Skrjabin và cs. (1963) [24
Oesophagostomum spp.
Oesophagostomum spp.
Oesophagostomum spp. là
Oesophagostomum spp. (Oesophagostomatosis)


12

giun Oesophagostomum spp.

Skrjabin và cs. (1963) [24

Oesophagostomosis

Oesophagostomum spp.

Oesophagostomosis


13

Oesophagostomum spp.
Oesophagostomum spp. là nguyên nhân gây
Oesophagostomosis

Oesophagostomum spp.
cs. 1982 [25].
8
s. (2006) [28

21], Chu
4

Oesophagostomum spp.
-

-

Skrjabin và cs. (1963) [24
O. longicaudum,

O.
longicaudum


14

ùng O. dentatum

à cs. 1963 [24]).
21

8

Oesophagostomum spp.
4

cm.

0
Oesophagostomum spp..
Oesophagostomum spp.

Strongylata


15

tròn Dictyocalus:

Haemonchus:

+
Trichostrongylus

Oesophagostomum spp. có 20 -

Hình 2.5
Strongylata

Bunostomum: 1. Haemonchus contortus; 2. Cooperia;
3. Trichostrongylus; 4. Ostertagia;
5. Chabertia; 6. O.columbianum;
7. O.venulosum; 8. Bunostomum;

, 2008) [9].

9. Nematodirus

-

Theo

trùn
3


16

19].
6
-8

-


17

-

-

3

Oesophagostomsis
Phenothiazin có
Oesophagostomum
21

8

Oesophagostomum spp.

The

à cs. (2009) [14

Oesophagostomum spp.

levamisole, lvermectin, p
giun.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×