Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi chuồng kín tại trại Đặng Đức Khang xã Hướng Đạo huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc và thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh. (Khóa luận tốt nghiệp)

--------------

HOÀNG XUÂN THÀNH

:

Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
:

2011- 2016

Thái Nguyên -


--------------

HOÀNG XUÂN THÀNH


:

Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
:

2011- 2016

Thái Nguyên -


i

gs
nhà

Nông Lâm Thá

-

TS.
--

Sinh Viên

Hoàng Xuân Thành


ii

TS.
i:

!


Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh Viên

Hoàng Xuân Thành


iii

Trang
....................................................... 30
................................ 33
.................................. 34
......................................... 34
.......... 40
.............................................. 41
.................................... 42
............................. 43

.............................. 44


iv

Nxb:
SFV:
FMD:

-

VTM:

vitamin

PRRS:

Porcine reproductive and respiratory syndrome


v

Trang
:

........................................................................................... 1
................................................................................................... 1
................................................................................. 2
................................................................................... 2
........................................................................................ 2
.................................................................................... 2
....................................................................................... 2

:

......................................................... 3
........................................................................................... 3
................................................ 3
.................................................... 6
.................................................................................. 8
......................................................................................... 14
....................................................................................... 20
.............................................. 23
.......................................................... 23
......................................................... 25

:
......................................................................................................... 29
............................................................ 29
.............................................................. 29
................................................................................ 29
................................... 29
dõi.............................................................................. 29
...................................................................... 29


vi

Ph n 4:

....................................................... 33

4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t........................................................... 33
.................................................................................... 35
4.1.3. Công tác khác........................................................................................ 37
.................................................................................. 40
............ 40
.............................................. 40
................................. 42
4.2.3

.......... 43

.............................................................. 44
:

............................................................ 45
............................................................................... 47


1

1.1.
t

m

,

Tam

.


2

-

thai và sát nhau

-

-

nh m t s thông tin có giá tr khoa h c b sung thêm nh ng
hi u bi t v b nh viêm t cung, s y thai và sát nhau

l

khoa h c

cho nh ng bi n pháp phòng tr b nh có hi u qu .

-

.
- Nh ng khuy n cáo t k t qu c
ch

c nh ng thi t h i do b nh gây ra.

n


3

2.1. C

vuhvae
ngoài âm môn có hai môi (labia pudenda).
hai mép (rima vulae).
clitoris): âm v t c
v tc

c c u t o gi

c thu nh l i, bên trong có các th h ng. Trên âm v t có

các n p da t

gi a âm v t g p xu

i là ch t p trung các

u mút các dây th n kinh.
vestibulum):

7].
-

- 12 cm.


4

các ngày 4 và 14.

- 5 cm.
-


5

Trên niêm m

+

fulliculloophoriprimari)

Strarum glannulosum).

ovum).
+


6

Các g
The

4
-

-

- 80 kg.

vào 4 L

Anh, 1998) [1].

-

-7


7

9

sau cai

+
4

-

-

- 70 kg,

10
-

-

-

)

8].
10

-5

30

-


8

-

Theo

4

kém, nên cho
-

-

2.1.3.
5
và l


9

-

8].
5
Staphylococcus aureus
Streptococcus hemolitica
E.coli

Proteus vulgais, Klebriella,
Trecbomonas fortus

Candda albicans.
c

5

E.coli

26,7%

Prosus vuglgaris

16%

Steptococcus

34,5%

Klebsielle

10,2%

Staphylococcus

11,2%
2-7%
hiê
E.coli, Staphylococcus spp và

Staphylococcus aureus

].


10

17
- 39,50

- 410

- 39,50

- 72h sau

- 400C.

- 400

-8
a.


11

-

].

-

20].


12

Madec F, 1995) [11].
2.1.3.1.

.

-

+ Tiêm kháng sinh
Cách 1: Tiêm vetrimoxin:

1ml/ 10kg TT/2

ngày.
Cách 2: Tiêm peniStep 1ml/ 10kg TT/3

sulfamid và vitamin B12....


13

-

-

2.1.3.2.
* Vetrymoxin
-

-

ong 48h
* Pendistrep
-

-

penicilin và steptomicin

-

72

* Vilamoks-LA
-

-

icillin


14

-

*Otc - vet LA 20%
-

-

* Tylosin 200 Injection
mycoplasma
- cách dùng
Trâu/ bò

: 2- 5ml/ kg TT

Heo

: 0,5 - 2,5ml/ kg TT

Chó, mèo

: 0,1 - 0,5ml/ kg TT

2.1.3. B
Theo haiduongdost.gov.vn/nongnghiep[26] thì Abortion hay embryo loss
là thu t ng chuyên môn nói v b nh s y thai
di n ra ngay sau khi th thai ho
tâm, t l s y thai kho
v m t kinh t r t l n.

l

ng
c quan
i 20% nên t n th t


15

ng g p
-

n th

n khi bám ch

c vào thành d con.

-

n bám vào thành d con sau 14 ngày th

n khi

c 35 ngày tu i.
-

n thu n th c c

y thai có th

x y ra b t k khi nào, sau 14 ngày th
mang thai

nh

n 110 ngày

l n.

Theo s li u th ng kê thì r i ro s y thai

l n còn có nh ng nguyên nhân

sau:
- Do tu i th và s c kho c a l n b , m
- Nhi

chu ng tr i quá nóng.

- Ti t d

o.

- S què qu t s c kho quá y u c a bào thai.
- L n m hay m c ch ng viêm b u vú, ít s a, vú hay b viêm nhi m,
- Có ti n s hay b s y thai, con b ch
-

u ki

- L n m b sa ru

c ch t sau khi sinh.

ng kém.
o.

- L n m hung d .
* Nguyên nhân
Theo www.nhanloc.net[25] thì c
nái và bào thai


16

zearalenone và zearaleno

fumonisin
3 ngày.

gây sinh non 14

con sinh
0

PRRS do Arterivirus

nái

+ Parvovirus. Parvovirus do Porcine Parvovirus gây ra.


17

Aujeszky gây ra.

Brucella suis

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×