Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm vú ở lợn nái tại trang trại Nguyễn Văn Chiêm, xã Đạo Tú huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-------------

P
tài:
TÌNH HÌNH M C B NH VIÊM VÚ L N NÁI T I TRANG TR I
NGUY
O TÚ, HUY
T

KHÓA LU N T T NGHI

H
o: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
- Thú y
Khóa h c: 2011 - 2016

Thái Nguyên,


IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-------------

P
tài:
TÌNH HÌNH M C B NH VIÊM VÚ L N NÁI T I TRANG TR I
NGUY
O TÚ, HUY
T

KHÓA LU N T T NGHI

IH C

H
o: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
- Thú y
L p: K43 - TY N01
Khóa h c: 2011 - 2016
Gi
ng d n: TS. Phan Th H ng Phúc

Thái Nguyên,


i

L IC
Th c t p t t nghi p là n i dung cu
c

i h c nói chung và


o
i h c Nông Lâm Thái Nguyên nói

ng th i gian quan tr ng v i m
d ng ki n th
th

c vào th c ti n cu c s

áp
ng th

ng

m i sinh viên h c h i, thu th p m i ki n th c, là hành
c vào cu c s ng m i v i công vi c c a mình.
Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân, yêu c u c
ng ý c a Ban ch nhi

cs

-

cs

c a gi

H ng Phúc, em ti n hành nghiên c

i h c Nông
ng d n TS. Phan Th

tài:
o Tú, huy

t
Do th

còn h n ch

u còn b ng v i công tác

nghiên c u khoa h c nên b n khóa lu n không tránh kh i nh ng thi u sót, r t
c s góp ý c a quý th y cô và các b
thi

b n khóa lu

.
Em xin chân thành c
Thái Nguyên, ngày 14
Sinh viên

p

c hoàn


ii

DANH M C CÁC B NG

B ng 4.1. K t qu công tác v

................................................ 22

B ng 4.2. L ch tiêm phòng v c xin cho l n nái ngo i c a tr i Nguy
Chiêm .............................................................................................. 23
B ng 4.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 30
B

...................... 32

B ng 4.5.

............ 33

B ng 4.7.

.............. 36

B ng 4.8.

cung ........... 37

B ng 4.9. Bi u hi n lâm sàng c a l n m c b
B ng 4.10.

.............................. 39
.................... 40


iii

DANH M C CÁC HÌNH

Hình 4.1 :
.................................................................................................. 34
Hình 4.2:
Hình

................................. 35
...... 38


iv

DANH M C CÁC T

Cs:

VI T T T

C ng s

NLTD:

i

Nxb:

Nhà xu t b n

Mg:

Miligam

Kg:

Kilogam

P:

Ph t pho

TT:

Th tr ng


v

M CL C
L IC

.................................................................................................... i

DANH M C CÁC B NG................................................................................ii
DANH M C CÁC HÌNH................................................................................iii
DANH M C CÁC T

VI T T T ................................................................. iv

M C L C......................................................................................................... v
1:

............................................................................................ 1

1.1.

................................................................................................... 1

1.2.

.................................................................................. 1

1.3.

................................................................................... 2

1.4.

....................................................................................... 2
1.4.1.
1.4.2.
U ................................................................. 3

2:
2.1.

......................................................... 3
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.

...................................... 14
2.2.1.
2.2.2.
3:

,

17

3.1.

............................................................ 17

3.2.

............................................................... 17

3.3. N i dung nghiên c u................................................................................ 17
3.4.

......................... 17
3.4.1.


vi

3.4.2.
3.4.3.
4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ............................. 21
4.1.

................................................................... 21

4.1.1.
4.1.2. Công tác ch

u tr
n

4.1.4.
4.1.5. Bi n pháp th c hi n
4.2.

c hi

.................................................... 32
l

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6. Bi u hi n lâm sàng c a l n m c b
4.2.7.
5:

............................................................. 42

5.1. K t lu n............................................................................................. 42
5.2. T n t i
.............................................................................................. 43
................................................................................
I.

.........................................................................................................

II. Ti ng Anh......................................................................................................


1
1

1.1.

.
i
s

i.

70 - 80%

.

n,
,

,

,

b nh

.
â
.

,
.
c bi t quan tr

c bi t

quan tr ng trong vi
l n.
trang

r t

,
quan

:v

,v

,

em

: T
Nguy

, xã

o Tú, huy

nh

1.2.
tr i.
.
bi n pháp
âng
Nguyc a
o Tú, huy

nái nuôi
t nh

i


2
1.3.

Chiêm, xã

o Tú, huy

nh

1.4.
1.4.1.
ô
.
1.4.2.

n

l n nái.


3
2
TÀI LI U
2.1.
2.1.1.
-

:k
,

.

n

,
.
.

,

,
.

Bu ng tr

c bao b c t phía ngoài b i m t l p màng liên k t s i.

Phía trong bu ng tr

c chia làm hai mi n là mi n v và mi n t y. Mi n v

m b o quá trình phát tri n c a tr

n khi tr ng chín và r ng.

Mi n v bao g m ba ph n: t bào tr ng nguyên th y, th vàng và hình h t.
-

:

,
â

-

:g

,

,

.

â

.

:t

,
1 m trong khi thâ

.

.

.
.
,
.


4
-

:

ê
.

C t cung: là ph n ngoài c a t cung, c t cung c a l n dài và tròn,
không g p n p hoa n mà là nh ng c t th t dài xen k
dàng cho vi c th tinh nhân t

c v i nhau

ng th

gây s y thai.

ng Quang Nam và cs, (2002) [11]).
Theo Tr n Ti

6] thì c t cung l n dài 10 - 18 cm. Thân

t cung: thân t cung l n ng

dài kho ng 3 - 5 cm n i gi a s ng t cung

và c t cung. Niêm m c thân và s ng t cung là nh ng n p g
theo chi u d c. S ng t cung: s ng t cung c a l n ngo
non dài 0,5 - 1m.
-

l n thai làm t

t

u hai s ng t cung.

:

ó

.

:
: 10 - 20 cm
: 22 - 25 cm
o

: 15 -20 cm

,
12 - 16,
4

14.

.

,

.
Theo Tr n Ti
-

6

o c a l n dài 10 - 12 cm.

:
,

: âm môn,

,
,

.


5
Âm môn: hay còn g i là âm h n


i h u môn. Phía ngoài âm môn

c n i v i nhau b ng hai mép. Trên hai môi c a m i

âm môn có s c t

u tuy n ti t.

Âm v t: âm v t n
v tc

i hai mép c a âm môn. Gi

c thu nh l i. V c u t o, âm v

u t o gi ng

c.
Theo Nguy n M nh Hà và cs (2003) [7] ti
o. Trong ti
phía ngoài có l ni

i h n gi a âm

u v t màng trinh, phía t

o. Màng trinh có các s

niêm m c g p thành m t n p. Ti

o,

i gi a và do hai lá
t s tuy n x p theo hàng chéo,

ng quay v âm v t, chúng có ch

t d ch nh y.

2.1.2.
:
,

,

,

,

,
-

:t
,

.
4-5

20 -

25 kg,

,
6

c

50 - 55 kg.
,

65 - 80 kg. (

6

7

cs, 2003) [5]
và cs (2004) [16], t

,
.

4-5
Yorkshire,

,

,
7-8

.


6
(1998) [1] cho bi t,

,

3

,
1/4

.

.
.
-

:

cs (2003) [5]

,

k
,

,
.
1-2

.
6-7

40 -50 kg.

,

8

65 - 70 kg,

9

-

:t

.
(2004) [10],
.

11 - 12

,

.

-

:
19 - 21

(

)

.

4-5

ng

(

-

3- 4

)(

, 1993) [18].

: s
3

,
,

.

Theo

(1996) [19]

,

,
.
.
),

114

(113 - 118


7
.
.T

2
:l

:

84

.

:l

85

.

0) [9],
:
+

â

.

+
.
-

:q
,

.

a
.

2.1.3. Sinh lý lâm sàng.
* Thân nhi t:
Nhi
h c

thân th g i t t là thân nhi t, là m t h ng s h
ng v t c

ng v

u ki
gi

nh sinh

i.

ng nhau, thân nhi t c a gia súc non bao
tc

ng thành và gia súc già:

c. Trong m t n

con cái

t th p nh t lúc sáng s m

(1 -5 h sáng), cao nh t vào bu i chi u (16h - 18h) (H

2] ).

Theo Mekay.W.M. (1975) [24] thân nhi t c a l

u ki n sinh

ng trong kho ng 38,5 - 39,50C.
* S t:
S t là ph n

i v i các tác nhân gây b

ch y u là thân nhi
y

ng c a vi sinh v t gây b

m

ng. Quá trình ch
c t và nh ng ch

hình thành trong quá trình sinh b nh. Nh ng ch

c

y u là protein hay


8
s n ph m c a nó (H

(1997) [12]). M t s kích t
c mu

u có th gây s t.

* T n s hô h p:
T n s hô h p là s l n th trên phút, nó ph thu
i ch t, tu i, t

trao
i ch t m nh nên t n

s hô h

ng v t nh

n s hô h

v t có th vóc l n. Ngoài ra tr ng thái sinh lý, v

ng

ng, nhi

ng

n nh p th . T n s hô h

ng trong

kho ng 8 - 18 l n/phút.
2.1.4.
* Nguyên nhân:
Theo

(1996) [ 3]

,
, Mycoplasma,

,

,

.
M t trong nh ng nguyên nhân chính gây ra b nh viêm vú
th

p, không gi m kh u ph

m t tu n làm

ng s a ti t ra quá nhi u gây t c s a. Sau vài ng
bú h t, s

ng t t cho vi khu n xâm nh

E.coli, Streptococus, Staphylococus.
(1998) [ 4]
:
E.coli

:

18,2%

Klebielle:
Streptococcus
Staphylococcus

14,7%
:

27,8%
:

19%
cs (1994) [13],

:

l n nái là

,

, l n con không


9
:

86%

:

5,4%
:

E.coli:

2,7%
1,2%
: 3,7%
Aglactiac.

ê

.
,

n

.
9].

,

.
,
.

Theo Nguy

15], nguyên nhân gây viêm vú thông

ng nh t là tr

c vú do sàn, n n chu ng b n vi trùng xâm nh p vào

tuy n s a. Hai lo i vi trùng chính gây b nh là Staphylococus aureus và
Streptococcus agalactiae
quá ít không bú h

con

ng s a ti t ra, k phát t b nh viêm t cung n ng ho c

do k thu t c n s a không h p lý trong quá trình cai s a s m.
Do v

m b o chu ng tr i quá nóng ho c quá l nh.

Do l n m sát nhau, l
Kh u ph

cb

a l n nái trong quá trình mang thai và nuôi con không

h p lý ho c l n m

i u th

ng s a ti t ra quá nhi u

ng cao làm

ng l i trong vú t

xâm nh p phát tri n m nh m v s

ng l c.

Do táo bón, không cho l n nái không v
nái mang thai, kh

u ki n cho vi khu n

ng thai l n chèn ép là gi

ng xuyên. Khi l n
ng ru t gây ra tình


10
tr ng bón. Ngoài ra do kh u ph

p và thành ph n th

n nái

t l ch

n trong

phân s

u ki n sinh sôi, cùng v

xuyên qua thành ru

ct

n gây viêm.

Do stress nái mang thai s
làm gi m s c kh e, s
t

ng hay b stress. Stress

kháng c a l n nái ch ng l i các vi khu n gây b nh,

i cho chúng phát tri n gây viêm.
V i nguyên nhân ch

c ho c l n con bú không h t s a,

b nh viêm vú ch xu t hi n trên m

ng h p k phát t viêm t

cung ho c c n s a không h p lý, nhi u vú ho c có khi c b u vú b viêm.
Theo Urban V.P. (1983) [26], viêm cú t
sau khi sinh, viêm vú và t c s
khi chúng

v im

ng

sau 12 - 72 gi

i nhau ho c
n ng thì có r t nhi u tác h

riêng l ,

i v i heo m và

heo con.
* Tr
Bi u hi n rõ t i vú viêm v
hi

m

ng,

, có bi u

n n, không ra s a n u v t m nh s a ch y ra có vón c c l n máu,
t cao 40 41,5o.

sau 1 2 ngày th y có m l n m b
Tùy s

ng vú b viêm, nái có bi u hi n khác nhau. N u do nhi m

trùng tr c ti p vào b
Tuy v y l

ng h p ch m t vài b u vú b viêm.
i cho con bú, l n con thi u s a liên t

ng th i do bú s a b viêm, gây nhi
ch y c
toàn b các b

ng h p viêm t cung có m d
u b viêm

ng ru t, l n con b tiêu
n nhi m trùng máu, thì

ng h p này c n ghép l

khác và lo i th i l n nái (Mcintosh, 1996 ) [23].


11
n
7 - 10

4-5

.

,

,s

(2006) [17],

,

,

,

.
,
su

,

.

420C

40,5

,

,

.
L n con thi u s a kêu la, ch y vòng quanh m
g y nhanh, t l ch t cao t

a ch y, xù lông,

n 100% (Lê H ng M n, 2004) [10]. V t s a

nh ng vú b viêm s th y loãng, trong s a có nh ng c n ho c c c s a vón
l i, xu t hi n các c c cazein màu vàng, xanh l n con có m
V

:

-

:t

,

,
ô

.

ng to,

.L

,

.

-

:t

,

,

.

t,

.

-

:l
.
.
.
.

c
40 - 410C,

ng,


12
:t

.

,
,

:
-

ú t ng,

.S

o,

v

.

:t
. Sau
. Con v

, casein.

-

:l
.

,
,

,

-

,

.

u: l

.

,

c.

ú

,

.
.

,
40 - 410C.

,
*

:
Theo Nguy n Xuân Bình (2002) [2], l n nái m t s

phát t

m

m

ng hay s t nh liên t c 2 - 3 ngày,

c trong t bào và mô b gi m,

i

ch t, nh t là s h p thu ch
d nd

con k

n m t s a. Kh
các l

ng tiêu hóa b gi m, d n
c h i ch

t s a b h n ch

ng

khác nhau.
.
,
ú
.
,
ng to,

,
,
,


13
thâ

,
(

, 2004) [22].

*

:
:b

s

,
d
.
,

.
,

,

Ki m tra qua kính hi

tìm vi khu n: n u trong s a có nhi u liên

c u, t c u trùng và các vi trùng khác có th

nh là b nh viêm vú cata có

m . Chu i vi trùng dài hay ng n ph thu c vào th i k b nh: b nh c p tính thì
chu i vi trùng ng n, b nh mãn tính thì chu i vi trùng dài (Nguy n H u Ninh
và cs, 2002) [13].
*

:

.
u tr c c b : phong b gi
l

gi

u vú b

c phong b b u vú b ng novocain 0,25% -

0,5%, m i ngày v t c n vú viêm 4 -5 l

tránh lây sang vú khác.

u tr toàn thân : s d ng m t s lo
t k t qu t t.
Theo

0) [9],
ng,
,

.

.
4-5
20 - 30g/ con.


14
2-3
,

,l

2-3

: penicillin 10000UI/kg TT

streptomycin 10mg/kg TT
,

. Tiêm

t

.

* Nh ng hi u bi t v thu c s d

tài.

tài, em s d ng hai lo i thu

u tr b nh viêm vú là:

+ Thu c vetrimoxin L.A
- Thành ph n: trong vetrimoxin L.A có 15gam amoxycillin.
-

tác d ng: amoxycillin ho

ng b

n s t ng

h p mucopeptide trên t bào vi khu n.
Amoxycillin có hi u l c di t khu

i theo th i gian trên các vi

Staphylococci, Streptococci, Corynebacteria và vi khu n

khu n g

E.coli, Samonella, Pasteurella...

gram (-

amoxycillin xâm nh
h th ng m

ng nh t là kh

kh p ph i.

n hóa c a amoxycillin y u nên ph n l n b th n th i tr qua

Kh
ng ti u d

i d ng còn ho t tính.

Hi u l c c a thu c kéo dài 48 gi .
Li u dùng 15mg/kg th tr ng, tiêm b

u tr trong 5 ngày.

+ Thu c Pen Strep
Thành ph n g m: penicillin G potassinum: 500.000 UI
Streptomycin: 100 mg
2.2.
2.2.1.
-

(1996) [3],
5 - 10

,
200


15
25 mg/1kg/

30 - 80 mg/kg/

.
- Theo

, (2003) [5],

.

lau,

1 gi

,

.

,

.

: penicillin 1,5 - 2

10

.

20
. Tiêm trong 3

- Theo

,

.

(2007) [14]
.
:

,

:

,

,

,

,

, Khai Phong.
.

2-3

7 - 10

ê

,

.
:

:B

Khai phong.

,

,

,

,

: Vitamin B1 2,5% 20ml, cafein natribnzoat 20% 1 -

20ml, novocain 0,5% 10 - 30 ml, natriclorua 0,9% 20 - 30 ml.
1

,

5-7

ê

,

2-3

.
- The

(2004) [10], c

.
-cortizone.

1

.
streptomycin, penicillin, ampicillin, lincomycin,

200.000 - 500.000
3-5

.

1-2

/


16
-

n

,

(2002) [8],

. Cho

1 gi

1,5 - 2

,

, xoa

,

. Tiêm

10

, tiêm trong 3

.
2.2.2.
-

A.V. và cs (1983) [20],
p

.

n
.

,

0,5%

30 - 40%

novocain

.

88 - 200

, sâu
.

,
,

,

2-3

400 - 600

.

. B nh

,

.

,
.

Theo Smith và cs (1995) [25], n
b nh sau 3 u tr
a
nhiên, ch
lý s

u tr h p lý l n nái s kh i

c coi là ni u pháp b t bu c, các kháng
hi u qu

b nh viêm vú g m: ampicillin, cephalexine,
g sinh c

ng gi m viêm. Tuy

u tr trong m t th i gian nh
u vú, s

ng s a

nh. Vi

u tr không h p

các kì s a sau s gi m.


17
3
,

3.1.

huy

o Tú,

t nh

3.2.
: Trang Tr i Nguyo Tú, huy n Tam

nh
:

25/5/2015

25/11/2015.

3.3. N i dung nghiên c u
-

.

-

.

-

.

3.4.
3.4.1. các ch tiêu theo dõi
6/2015

11/2015

-

.

-T l

nhi m theo dãy chu ng.

- T l l n nái m c b nh viêm vú so v i b nh viêm t cung.
.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×