Tải bản đầy đủ

SKKN Rèn luyện kĩ năng sống thông qua dạy học môn Công nghệ 10 cho HS trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Biên Hòa – Đồng Nai

S GIÁO D C VÀ

OT O

K
BIÊN HÒA

Ng

i th c hi n:
- Ph
-

Mô hình
2016

2017

NG NAII.
1.
2.

10 12 1989

3.
4.
5.

Biên Hòa
0989240561

6. Fax:
7.
8.

ng Nai

E-mail: ngoctu10121989@gmail.com
Giáo viên
:

9.
II.
-

T
2015

III.
4
-

2


10 CHO HS
BIÊN HÒA
I.Rèn

Biên Hòa

.

3


II.
a)

c

ph
n Thanh Bình,

KNS

4


b)

5


-

hành.
-

-

.

-

-

-

-

có ý
g

1.
2.
3.
4.

6


5.
6.
7.
Hình th c t ch c

KNS cho HS.
-

KNS

B1

B2

B6

B5

B3

pháp
B4

Hình 1.1.

7


III.
1.

1.1.
ng 1.1 - X

-

nành.

-

-SGK

-

-

-X

-

-

-

-

-SGK

-

-

-

-

-

nhóm.
-

-

doanh

nhóm.
-

tích

8


1.2

N

-

-

-

-

-

-

-

nhóm.
-

-

-

-

nhóm.

-

-

-

thân.
-

-

-

-

1.2.

-

-

-

-

Giáo án

9


Bài 47
I.
1.
L
2.

3. Thái

II.
III.
IV.
-

V.
1.

10


2.
3.

gian

-

-

thông
vào bài.
-

thành viên.
-

2.1
-Thông qua hình t

-

HS trình bày cách làm và chua thông qua hình
-

thao tác (

vào 3-

trong

-

-

-

HS.

6)

-

-

-5 HS.
-

-

-

2.2

11


-

-

-

o

-

-

-

-Cho HS quan sát và y
-

-

-

-

-

-

-

-

-

12


I.

C TIÊU

-

2.
-

-

-

t

cách
II.
III.
1.
2.
3.
Th

gian

-

-Quan s

GV.
-GV cho HS xem 1 -

13


thành viên.
nhóm.

-

25p

10p

inh doanh

-

-

g nghe,

-

15p

--

-

-

-

-Rút

-

-

14


-

nhà.

-

1.3.

1.4.
nh
-

1.5.

Bài 55

1.6.1.
Sinh
2.
10

.
2.
a)

15


2.1

16


cho

2.2
2

ng

HS

2.1.
Phân

Không

ý

vân

5

0

0

4

1

0

4

1

0

4

1

0

17


Bi

2.3. Bi

Thông qu

2.4

18


.
Bình

Chán

thú
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2

6

8

27

12

40

7

27

9

30

16

53

4

17

0

0

5.

HS thông qua môn Công n

-

-

19


2.6.
n KNS
2

HS

.
Hoàn toàn

Không

Bình

Hoàn toàn

ý
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

0

0.0

13

43.3

14

46.7

2

10

0

0.0

0

0.0

2

6.7

7

26.7

18

60

2

6.7

20


.7.

:

2.8.
b)

Bài

21


2.4

Xi
X i fi

1.0

X i fi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4.5

20.25

0

0

0

6

30

150

0

0

0

1

5.5

30.25

0

0

0

9

54

324

1

6

36

5

32.5

211.25

4

26

169

4

28

196

11

77

539

0

0

0

7

52.5

393.75

3

24

192

2

16

128

0

0

0

3

25.5

216.75

0

0

0

1

9

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

178.5

1123.75

29

212

1563.5

fi X i

X i2 fi

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0

fi =

30

= 178.5

= 1123.75

fi = 29

fi X i

= 212

X i2 f i

= 1563.5

X

22


= 6.155

= 7.31

= 0.9712

= 0.6996

2.5
4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

0

1

6

1

9

5

4

0

3

0

0

0

0

0

0

1

4

11

7

2

3

1

2.9.

23


.

Khá

Trung bình
%

3

6

8

4

4

8

10.3%

20.6%

31.0%

9

22

31

15.5

15.5

31

31.0%

75.9%

106.9%

16

1

15

7.5

7.5

15

55.1%

3.44%

58.5%

1

0

1

0.5

0.5

1

3.44%

0%

3.44%

29

29

58

29

29

58

24


2.10.

2.6

X i2 fi

Xi

X i2 fi
X i fi

X i fi

1.0

0

0

0

0

0

0

1.5

0

0

0

0

0

0

2.0

0

0

0

0

0

0

2.5

0

0

0

0

0

0

3.0

0

0

0

0

0

0

3.5

0

0

0

0

0

0

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×