Tải bản đầy đủ

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn công nghệ 11 theo hướng tích cực hóa người học tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Biên Hòa – Đồng Nai

S GIÁO D C VÀ

OT O

NG NAI

THPT CHUYÊN
BIÊN HÒA

Ng

i th c hi n:
-

Mô hình
2016 2017

I


I.

1.
2.

10 12

1989

3.
4.
5.

Biên Hòa
0989240561

6. Fax:
ngoctu10121989@gmail.com
7.
8.

E-mail:

Giáo viên
:

9.
II.
-

T
2015

- Chuy
III.
4
-


BIÊN HÒA
I.


sinh..... và còn
.

3


ng

Biên Hòa
Nai

II.
2.1.
(551

không

Socrates (469

M. Montaigne (1533-

4


Rousseu (1712-

hám phá tìm tòi ra nó. Distervec

Johann Heinrich Pestalozzi (1746

.

5


John Dewey (1859

Kerschenst

ngày nay.

Nga,

6


2.2.

thành quá

ng và tích

Trò ch
Tuy nhiên, c

,

7


.

.
2.3.

8


-

-

-

-

-

-

9


-

-

NPN.
2.4.

,

g

g

10


giá

ng, máy tính,
máy chi

c

sinh

11


â

ng

,

tích

trong su

g

i
g

g

g

g

n ph

ú

quá t

III.
3.1.

là chính nên c

12


. Do

rên

Vinh.
3.2. Các

3.2.1. Xác

ch

HS

13


cao. Tr

các
em

14


ther)

ái

cáchu

3.2.2.
ng

15


-

này là

nhân.

.

- Tiêu chí bao quát hàn
-

16


C
HS

HS

GV

GV
HS
GV

HS
HS nghe
GV
HS
HS
GV

GV

HS
HS

GV

HS
khích các HS

câu
HS

GV
GV

HS

17


Trong

GV nên

thích HS

GV

HS

bài
HS

GV

HS có

GV
ng

tiêuGV

PowerPoint, nên

HS
GV có

tranh v

18


HS

rì. GV
HS

GV

-

o

GV

. GV

GV

HS

19


cho v

GV

HS

HS.

nhà chuyên môn. H
quý

gian và

cách

GV.
HS


cao trong

cho

GV
GV quá

, thì HS

u

p mang tính

cao.
HS

HSHS

20


HS
HS
HS

à.

GV

HS

thàn

HS

rình
thi

xuyên và liên

.

chuyên môn và

,

3.3.

21


3.3.1.

/nhóm)

- Vòng 2 1 11 11 1 2 22 22
2 3 33 3 33.

22


g.

).

23


c sâu.

GV nêu

phút v

24


3.3.2.
Bài 20
Khái quát

-

-

trong

trong
-

Bài 21
Nguyên
lý làm

-

-

-Trình

chính nào.
trong xylanh) k
gi

-

-

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×