Tải bản đầy đủ

SKKN Một số giải pháp nâng cao kĩ năng sống cho học sinh tại trường THPT Long Thành

S GIÁO D C VÀ
:

OT O

NG NAI

ghi)

PHÁP NÂNG CAO

Ng

i th c hi n:
môn)

-

Mô hình
2016 - 20171

I. THÔNG TIN CHUNG V CÁ NHÂN
1. H và tên: TR
2.

05/09/1989

3. Nam, n : Nam
4. a ch : s 526 t 8
Nai
5.

n tho i

c Thái, huy n Long Thành, t

ng

ng: 0937435133

6. Fax:

E-mail:danhtrinhvan@gmail.com

7. Ch c v

ng

8. Nhi m v
c giao (qu
, công vi c hành chính, công vi c
chuyên môn, gi ng d y môn, l p, ch nhi m l
:
- Gi ng d y môn V t lý l p: 12A10.
-

: Bí t


9.

ng.

ng THPT Long Thành

II.

O
- H c v (ho
-

chuyên môn, nghi p v ) cao nh t: th c s .

n b ng: 2014

-

o: V t lí nguyên t

III. KINH NGHI M KHOA H C
-

c chuyên môn có kinh nghi m: d y h c v t lí
S

- Các sáng ki

m: 5
t s gi i pháp nâng cao ch t
, 5/2016.


2
Tên SKKN:

PHÁP NÂNG CAO
SINH

I.
Tình
.

.

pháp nâng cao


3
II.
2.1.
c
.
Theo

(UNESCO):
gia

.
Theo t

i(

UNICEF):

ng

-

:


4
-K

-K
-K

p tác

-K
-

* Nh
-K

-K
-K
:
-K

-K

-K
+


5
Tuy có s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.2.
-

-

-

-

-

-

Tình


6

sau:
Nâng cao
sinh.
.
Nâng cao

Thành

thành công:
.

và sân
III.
3.1.
3.1


7

,
nternet các

-

-

7h45
6h45 17h
-

Tôi
et v

.

2016


8

STT
12A4
12A8
12A10
12A9
12A11
12A5
12A12
12A7
12A6
12A2
12A1
12A3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+ Ngoài ra, hàng tu n, vào gi chào c , tôi
bài vi
T
th thao, rèn luy
c, trau d

Hình 1

viên

n
21-09-2015
28-09-2015
05-10-2015
12-10-2015
19-10-2015
26-10-2015
02-11-2015
09-11-2015
16-11-2015
23-11-2015
30-11-2015
07-12-2015

ng chia s v i các em h c sinh các
i sáng,
n, t p th d c
p.


9
thân


10
-

a tâm lý
An

3.1.3.

1
2016

Các em tr


11

Các em

-

-

.

Hình 5


12

Hình 6
Nâng cao

có ý th


13

3.2.2.
th

-

huyên Quang
nghe

nh
-

.
ngày
29/03/2014 và 29/03/2015

-


14

Hình 7

Hình 8


15

Hình 9

tinh

Hình 10
pháp 2


16

3.3.

nh.

quan tâm.-

ho c
-

-

-


17

-

h tham gia.

Hình 11

Hình 12


18

Hình 13
86

(26/03/1931 26/03/2017)


19

Hình 14
/2016


20


21

toàn dâ


22

-

-

-

-

-

-

3.4.

- Ngoài vi

.
-

h

nâng cao k
hành tôi th c hi

o c a h c sinh, h

i th c

c sau:

+ T ch c cu c thi b n tên l
c cho 34 l p
các em h c sinh có th
th a s c sáng t o, v n d ng ki n th c v
c vào th c t , ch t o tên l a
c t nh ng nguyên li u tái ch
c ng t,
c gãy.


23
+ Tôi luôn kêu g i, khuy n khích các em h c sinh c
ng tham gia cu c
thi sáng t o khoa h
t c p t nh và c p qu c gia di
.B n
ng d n các em tham d cu c thi sáng t o khoa h
thu t, b ng kinh nghi m c a b
ng d n các em nghiên c u, tham kh o
tài li u, phát huy s sáng t o c a b n thân các em.
+
u ki n cho các em th c hành vi c n
ng và buôn bán
b ng cách t ch c h i ch m th c vào k ni m ngày thành l
c các em h c sinh r
i và tham gia r t nhi t
tình. Các em t ch bi
ng, t
các em hi
c as
ng và bi t th c hành vi c n
ng, pha
ch
u ng.
giáo d c h c sinh duy trì truy n th ng u
Nam tôi th c hi n 2 ho
ng sau:

c nh ngu n c a dân t c Vi t

ng luôn t ch
ng
c sinh kh i 12: m i h c sinh s vi t m t b
ân c
n
ng d c c a cha m mình trong su
ng l i tri
ân, nh ng c m xúc chân thành nh t c a các em s
c th hi n trên b
này. Các b c thi tri ân này s
cb
ng s
c cho các em h c sinh và chính các em s g
n cho cha m c a các em
vào ngày l
ng.
+ Ngày l
ng, cha m c a các em s
các em, bu i l
c t ch
Các ph huynh s nh n nh
cái ôm th t th m thi t.

cm
d l cùng v i
quí v ph huynh có th
nd .
tay c
t

+ Trong ngày l
ng thành, các em h c sinh kh
lòng bi
n quí th
yd
ng THPT Long Thành b ng nh
c a th
ng tình c m r
ng và thiêng liêng.

th hi n
c qua t i
ên ng c

+ Không ch bi
- th y cô,
ng cho các h
ng
THPT Long Thành t lòng bi
ng anh hùng li
c l p t do c a t qu c b ng nh ng
ng thi t th
li
tr n Long Thành Di tích l ch s
cL
ng THPT Long Thành. M i tháng 1 l n và vào
c các ngày l l n (30/04; 27/07; 22/12) tôi u c 1 l p xu ng d
li
tr n Long Thành và quét d n khu v
cL
u th p nhang tri ân các anh hùng li
li
n Long Thành t
c.
hình nh các ho
4:
duy trì

ch

th c hi n gi i pháp


24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×