Tải bản đầy đủ

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập trực tuyến cho giảng dạy chuyên Tin

S GIÁO D C VÀ

OT O

NG NAI

CHO
Ng

i th c hi n: LÊ QUANG VINH
-

Mô hình

2016 - 2017


I.
1.

LÊ QUANG VINH


2.

19/12/1985

3.

Nam

4.

Tr

5.

(CQ)/

6. Fax:

0167 803 8755
E-mail: lequangvinh1912@gmail.com

7.
8.
9.
II.
-

2012

III.
10
2012)

2014)
6)


Tên SKKN :


CHO
I.
V

T
môn Tin

u


công
.
LTV-Coder
,

cho
trình bà
website LTV-Coder .
. Sáng
:
.
.
Tin
.
II.

[7].
cho

wesbite

chuyên Tin

1C

p riêng,

http://www.spoj.com/:
http://codeforces.com/:
https://uva.onlinejudge.org/:

-

trên.
hoàn

website và
III.
1. T ch c th c hi n
1)

-Coder.

test
Trình biên

2


.
sinh.

2)

6
2. N i dung c

tài

http://tin2015.chuyenluongthevinh.edu.vn
Username: demo
Password: a
2.1.

H th ng Chuyên m c các bài t

n

2.1.1.

vòng thi.

3


--

2.1.2.

Trên website LTV-

STT

10

Chuyên

1

18

2

19

3

29
4


4

21

5

14

6

15

7

14

8

19

9

2

10

21

...
2.2.

Xây d ng h th ng bài t p trên website
-Coder:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

test

5


Program sinh_test

Program dap_an
BOCSOI.INP

5
VVXXD

BOCSOI.OUT

2
Test01

ngth(s)

255.
length(s)
length(s)

5000.

1 000 000.

2.2.4.

6


2.3.

K t qu
-

Chuyên m
7


8


9


10


-

11


IV.
Tác
2016 - 2017.

ãá
.
698

50

khác nhau.
chuyên

Khá.
V.
6 - 2017
Coder
sinh.

12


VI.
1.

(2009).

2. Lê Minh Hoàng (2002).
3.

(2008).
2008.

,

4.

(2012).
.

5. Các
6.
7. https://dsapblog.wordpress.com/2013/12/24/themis/
8. tin2015.chuyenluongthevinh.edu.vn

(Ký tên và ghi rõ h tên)

13


-

-

Biên Hòa, ngày 03 tháng 05

2017

2016 2017

.
Lê Quang Vinh
giáo viên
093 810 24 84

T
4,0 /6,0.
T
5,0/8,0.

3,0/6,0.
......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
: 12/20.
:
2.

(Ký tên, ghi

14


-

-

Biên Hòa, ngày 03 tháng 05

2017

2016 2017
hai
.
Lê Quang Vinh
2:

giáo viên
094 564 84 11

4,0 /6,0.

6,0/8,0.

3,0/6,0.
......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
: 13/20.
:
2.

15


NAM
Biên Hòa, ngày

tháng 05

2017

2016 - 2017
Tên SKKN:

.
LÊ QUANG VINH

-

Trong Ngành
3

1.
-

,
,

5

2.
-G

,
,

-G
-

,

3.
Trong

Trong ngành

Trong ngành
Trong ngành
chung:

Khá

CHUYÊN MÔN

(Ký tên, ghi rõTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×