Tải bản đầy đủ

SKKN Một số phương pháp giải phương trình Diophantine

BM 01-Bia SKKN

S GIÁO D C VÀ
:

OT O

NG NAI

Mã s
S

ghi)

SÁNG KI

M
ên g

Ng


i th c hi n: Nguy

L

ên c
- Qu
-

Toán....................
(Ghi rõ tên b

-L
(Ghi rõ tên l
Các s

Mô hình

th hi

Phim

(các phim,

2016 – 2017

Hi


BM02-LLKHSKKN

––––––––––––––––––
I. THÔNG TIN CHUNG V
1. H

à tên: NGUY

2.

13/09/1980


3. Nam, n

Nam

4.

T

5.

o

– Khu ph

0961610077

– Biên hòa

(CQ)/

6. Fax:
7. ChE-mail: nguyentatthudn@gmail.com
T

ên môn

8. Nhi
môn, gi

(qu

àn th

ành chính, công vi

: Gi

ch

11 Anh 1 và 11 Toán.
9.
II. TRÌNH
- H

ÀO T
ình

-

ên môn, nghi

Th

2013

-

Lý lu

III. KINH NGHI
- L

ên môn có kinh nghi

S
- Các sáng ki
1. M
ng pháp gi
2. M
.M
.M

Gi

14
ã có trong 5 n
ài toán c
ài toán tên

1Tin

– n m 2012

BM01bS

C
.....................................
–––––––––––

PHI

, CH

À XÃ H
-T
-H
––––––––––––––––––––––––

SÁNG KI
h
.....................................
–––––––––––––––––

Tên sáng ki

KINH NGHI

.....................................................................

...........................................................................................................................................................
H

à tên tác gi

......................................... Ch

....................................................................................................................................
H

à tên giám kh

............................................................ Ch

..........

..........................................................................................................
S

............................................................................................................
* Nh

àx

1. Tính m
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
2. Hi
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8,0.
3. Kh
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
Nh

(n

......................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
T

: ....................../20. X

: ........................................................................

Phi

c

à
ng

õ ràng các thông tin, có ký tên xác nh
ki

2.

GIÁM KH
(Ký tên, ghi rõ h

à tên)

3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×