Tải bản đầy đủ

SKKN Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình và hệ phương trình

Trang
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
trình có

9
13
16
16
18
20
23

25
25

V.

26

VI.

27
27

Trang: 1


I.

THCS thì cá

C

.II.

trình và
Trang: 2


III.
A.
1.
K. Ta nói:
thì
thì

2.
a..

b.

3.

4. C

Trang: 3


B.
1.

Bài 1

.
.
.


.

Bài

.

(1)

Trang: 4Mà p

1

.
.

Bài 3.

:

:
Ta có:

f(t

.
sau
suy ra u = v.

Bài 4.
Trang: 5


f(t

Ta có:
1) có dang:

suy ra u = v

Bài 5.
i:
(1)
f(t

Ta có:
:

suy ra u = v
.
Trang: 6


Bài 6.

f(t

Ta có:
) có dang:

suy ra u = v

Bài 7

Ta có:

f(t
(*)

Trang: 7
nên ta có:

suy ra u = v

Bài 8.

.
.

nên

f(t

Ta có:
) có dang:

Trang: 8


suy ra u = v

Bài 9.

(1)

.

(1)
(2)
2

u
: f (u) log3 (u 2) 5

1

2
[0;

(2) có

Bài 10.

Ta có:

(1)
m:

.

Bài 11.

Trang: 9

)


f(t

Ta có:
) có dang:

Bài 12

Ta có:

f(t

Ta có:
) có dang:
(*)

Trang: 10
Bài 13

(1)
f(t

Ta có:
1) có dang:

Bài 14

Ta có:

f(t

Ta có:
) có dang:
(1)
Ta có:


Trang: 11


Bài 15.

Ta có:

nên
) có dang:
(*)

Bài 16

f(t

Ta có:
(*)

(2)

Trang: 12
nên

Khi
:

Bài 17

f(t

Ta có:
) có dang:

V
:
Bài 18.

.

Trang: 13


(1)
Xét hàm
nên


t

(1

là hàm
.

D

Bài 19nên

Ta có:

Ta có:

f' t

1
1
t ln 2f(t
1) có dang:

Bài 20

Trang: 14


Ta có:Bài 21

Ta có:

Trang: 15


1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2.
.

nên f(t
Mà ph
Thay

Trang: 16


nên f(t) là h
Thay

2

Bài 3.

:

Bài 4. Gi

:

Ta có:

1 x

1
1
2

1
2

x

3
2 và

Trang: 17


Thay

nên f(t)

Thay

G

Trang: 18


Ta có
(1)
Ta th
.
T

nên

(1)

Ta có:
(1)

)

nên
(2)
nên

Ta

Trang: 19


Bài 8.

:

(1) cho y5

(*)
nên

Thay

(3)

m:

Bài 9.

Ta có:

nên f(t)
*
Trang: 20


Thay y = x v

Bài 10.

(*)
Ta có:
nên f(t)
**
(3)

khi
thì
iên (*))

Trang: 21


Bài 11.

:

Ta có:Bài 12.

x

1
;y
2

1
2

(3)

Trang: 22


(4)Bài 12

Ta có: (1)

Trang: 23


nên

Thay

Bài 14

nên

Thay

Trang: 24
.
3.
.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)


trình
n
em
:
3 - 2014

Trang: 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×