Tải bản đầy đủ

SKKN Công tác quản lý của Hiệu trưởng trong nhà trường phổ thông

I.
1.
2.
3.

Nam

4.

620/7

5.

0613813501 (CQ)/0618608939

6. Fax:

0913611991

E-mail: hongsonhtth@gmail.com


7.
8.
II.
-

1988

III.
-

29

-

+

Trang


C

T

T

Trang


-nin
g

,
. Uy

:

+

i l v d n kh
ph tri n nh trv th c

m

Tr
THPT Tam Hi p
. Nay ti p t
d
.

t

b
v
.
Trang


II.

1.

:

;

-

Trang


2.

2012-

Trong

.
2.

),

3.
. Trong

-2016

kg
,

21

9

4.

2 - 2013
,
Trang


-2013,
2

,

u sinh, 01
,

06

.T
c
g
.

2
-2013 c

.
.
:
TS
20152016

30

TS
HS
1157

2012-2013
26

a v o ch
l p theo t ng ch
ch n t

TB
TB
18
687
420
30
2
1027
122
8
1,56% 59,4% 36,3% 2,59% 0,17% 88,8% 10,5% 0,69%
14
589
512
53
0
1007
148
15
1,2% 50,3% 43,72% 4,53% 0,0% 85,99% 12,64% 1,28%

2013-2014
37
ng v

2014-2015
38

2015-2016
2016-2017
44
48
c ki n th c c b n, nh tr ng c ng
c h ng nghi p cho h c sinh. C th tr ng
c c a 3 kh i l
c h ng nghi p v ngo i gi
c nh h ng ban u trong vi c l a

,q
.

100
2012-2013

1

Trang


3
.

-

k

,

TRONG
71.
- Trong
khang trang,
t). T
.
2015.
p

p

. Kh

-

-

.
-

tra,

-

.
Trang


, trong
ting
.

-

sinh
,
,c
.

qu

l

(
tr

)

;
.
Trang


ngo t ch
+
+C

qu

l

ch l
.

-

tr

.
-

Trang


-

-

-

-T

-

-

P.MIS, VnEdu
b.
-v

nh

-G

Trang


-

-

o anh

-

C s v t ch t:
:
-

Trang


-

.

trang
.
Ti
.
-

q
c

,

,

THPT.

.
.

Trang


-

t
inh.

sinh

THPT

+
.
+

-

:
+
+
;
+
:

sinh

.
:

;
;
- GV - NV;
.
-

Trang


:

:

,

trong v

+
2

3

2.
2020:
+

9

68

8
+
68

3

6-2017
18

2

2

v
Trang


+
+
3.
14/2/2015

7

5

-

:

8

Trong
ba

2

5

17

Trang


-

-

5

2017

2016 - 2017

-

........
.......
..................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................................

Trang


.............
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
: ....................../20.

: ..............................................

..............................................

Trang


-

-

2016 - 2017

-

-

: ........................................................

.......
....
............................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Trang


...........................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
: ....................../20.

: ..............................................

..............................................

Trang


-

-

2016-2017

-

-

T
1.
2.
3.
Trong

Trang


-

-

SKKN

...................................

Trang


Trang 2
1.

Trang 3
Trang 5
Trang 7
Trang 15
Trang 15
Trang 15
Trang 16

V.

-

-

TrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×