Tải bản đầy đủ

SKKN Hình tượng thơ mang nghĩa biểu trưng về Tổ quốc trong thơ Tố Hữu

I.
1.
2.

24/01/1979

3.
4.

Biên Hòa

5.

0613857821

6. Fax: 0613857821

(CQ)/

0982464432


E-mail: daovananhtl@gmail.com

7.
8.
-

12A4, 12A10.

9.

Biên Hòa

II.
-

2012

III.
-

:
1.
2.

.
2013).

3.
4.
5.

:

h

Trang


I.


.

p

.

hào hùng,
là tác gia
.cùng
theo
.

hdân, thiên nhiên

tôi

Hình:

h

Trang


II.
Theo

:


... còn

,

N

quí.
Nam,

mình -

Hoài Thanh,

thi pháp

trình

:

h

Trang


Chi;

-

thông

giáo viên
áo

ngành

khác nhau,

còn khá mang tính uyên bác
nh.

:

h

Trang


nhiên

vào

và còn vài lý do khách

tiêu
-

11 và

-

12.

,
trong

linh

ì
trong

có tâm

IV.
-1975,
, là môtip

:
trong
-

.
-

.
M
chói qua tim

,

này.

vào tim :

h

Trang


vào.
1.2

T

nhân dân

N


ùng chia s
g

ên

.

S

-5-

:

h

Trang


.
vào tháng 10-1954. Bài

2.1

C
C

ên

XX

-

, trang 186.
C
A Tam quân tì

không
khí thôn

C
,

gian. Hình
ngày nào .

:

N
hào khí

ta

h

Trang


-

.
C
Con

2.2

C
2.2.1

:

u ám quân thù

. Bác là

:

-

h

Trang


ng.

V

Nam

trong
2.2.2

Q

y
H

H
,n
.
anh hùng

N

.

.

hòa chung

.
:

h

Trang


2.2.3

N

Nam anh hùng.

2.2.3.1 Hình
N
nói, hình
N

trong
hình
tiêu
ca
Nam (1945 - 1975). Hình
ánh khí
hào hùng
dân

hóa

nhân dân
Nam.
ân
thiêng liêng,
nay,
trong quan

Nam là
sinh ra dân
này, con
này.
Trong
hình
N

trong
, sáng chói
sâu
hình
,
hình

khái quát
vóc,
Nam. Nó,
mà mãnh
dàng,
chung mà anh
kiên trung,
t mà
hào hùng và

cháy
con lên
ngô
Hình
N
Nam là nét
lòng tha nhân
chung, là
mãnh
ý chí
con
Nam.
miêu
hình

qua
phát
sâu
hóa dân
Qua hình t
m ,
thêm
nét
tâm
Nam,
hóa
Nam hình
2.2.3.2 Hình
N
mang


kháng

:

h

Trang


là ng

giang...

..
H

.

N

,

tôi
và 12. V
nh
tôi. T

khá kh
nói chung.
thông tin
!
này
, chúng tôi
trong quá trình

.
d
các em
. Khi làm bài

Tôi

cùng
; k

11A3,11A5, 11A7),
:

h

Trang


. Tôi
cho các em
trong sách giáo khoa.
:

;
ng

hoàn thành yêu
12
11

115
121

29
40

25,2%
33,05%

91
78

79,1%
64,5%

Nói
. Hình
. Vì thông
qua

,

luôn


bài

. Tôi
khác nhau.
này

nhân. Tôi

sáng


,
,
nói chung
:

h

Trang


.
. Các
p

.

, các em
khi

trình trình bày
h
Trong
quý

quý

GV:
0982464432
!

:

h

Trang


VII.
1.

(2003),
.

2.

(1995),
.

3.

(1996)

4.
5.
6.
7.
8.

(1995),
(1987),
(1979)
(2002)
(

-

)9.

(1998)
1975)

10.

11.
12.

2014),

:

h

Trang


VIII.

:

h

Trang


:

h

Trang


(Chào xuân 1967)

hem

:

h

Trang


U Minh
Má lom khom
Ngày
Ai hay má

khô
bên lò
khô làm gì?
(Bà má

Nam ôi
Trong

nuôi con,
hy sinh nên

Giang)

yêu!
gánh
im
(Chào xuân 1967)

Giang là nét

chung
:

h

các bà

cái
Nam,

bà má
Nam.

bài

Trang


tìm


quên

lam

mình

con

ngoài
Con

núi ngàn khe
muôn
tái tê lòng

Con

quanh
nuôi

khó
xót xa, cay

trong ca dao, dân ca, trong
cho

sáu
các nhà
cho

con
mom sông

con
cháycon lên
(
truân chuyên, cay

Cay
(Quê

:

h

ngô
- 1954)
ru nhè
- Gió

).

Tranglà tinh

con

kiêu hãnh
Nam anh hùng trong
kiên trung. Con
ý chí khí phách

các giá
và thiêng liêng:
sóng trào
Má già
ngó vào
Tây
Má thét
bây
chó/
tao,
dân tao.
(Bà má
Giang)
Hình
Nam trong
là quan
con
thoát thân vào
Nam cho
anh hùng
dân

thiêng
muôn
núi sông
nhân dân
Nam
dòng máu lên

con
nghe
má kêu
non muôn quý ngàn yêu
Còn in bóng má
Giang
(Bà má
Giang)
-

Nam

:

h

Trang


Gió lay nh
mái tóc
rung/ Gió lay
sóng
tung

sâu
cho ý chí kiên trung,
dân

khí thiêng hun
này
xét có tính khái
quát: Nhân dân ta có lòng
nàn yêu
là tinh
quý báu
dân
ta
nay.
khi
xâm
tinh
thành
làn sóng vô cùng

chìm
và bán
hình

man
khí:
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên

Nam)
Nam

mình.

Nam

Nam )

:

h

Trang


(

)

(Bài ca mùa xuân 1961)

:

h

Trang


con

(

:

h

Trang


Trang
................................................................... 1

I.

............................................. 2

II.

....... .......................................................................... 2
.................................................................................................. 2

............................................................... 3
........................................................... 3
......................................................................... 4
....... ................................... 4

IV.

-

...................................................................... 4
M................ 4
............ .5

-

..................................................................... 5

C

2.1

......... 6

C

2.2

......... 7

2.2.1

mang ng

......... 7

Q

2.2.2

.......8

................................................................................ 9
2.2.3.1 Hình
....................... 9
-

2.2.3.2 Hình
mang

.....................9
............................................................... 10

........................................................................................... 11

VI
:

h

Trang


-

2017

: 2016 - 2017
:

............
.........................
..............................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8,0.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
......................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
: ....................../20.

:

h

: ........................................................................

Trang


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×