Tải bản đầy đủ

SKKN Vài trò của hiệu trưởng trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục

BM 01-Bia SKKN

S GIÁO D
PHÒNG KH O THÍ VÀ KI

NG NAI
NH CLGD
Mã s : ................................

Sáng ki n kinh nghi m

VAI TRÒ C A HI
KI

NG TRONG CÔNG TÁC

NH CH

NG GIÁO D C

i th c hi n: HOÀNG CÔNG KH M

c nghiên c u:
- Qu n lý giáo d c
-

Mô hình

y h c b môn: .............................
(Ghi rõ tên b môn)
c khác: Ki

nh ch

ng giáo d c

Các s n ph m không th hi n trong b n in SKKN
Ph n m m
Phim nh
Hi n v t khác
c: 2016 - 2017

1


BM02-LLKHSKKN

C LÝ L CH KHOA H C
I. THÔNG TIN CHUNG V CÁ NHÂN
1. H và tên: Hoàng Công Kh m
2.
3. Nam, n : Nam
4.

a ch

5.

Biên Hòa

ng Nai


n tho i CQ: 0613.843.287

: 0947.739.763

6. E-mail: khchvc@gmail.com
7. Ch c v : chuyên viên
8. Nhi m v
9.

c giao: Kh o thí và Ki

nh ch

công tác: Phòng Kh o thí và Ki

II.

ng giáo d c

nh ch

ng giáo d c

O
- H cv (
-

chuyên môn, nghi p v ) cao nh t: Th c s Hóa h c
n b ng: 2012

III.KINH NGHI M KHOA H C
-

c chuyên môn có kinh nghi m, s
Hóa h c
Kh o thí và Ki
nh ch

m: Gi ng d y
ng giáo d c 11

- Các sáng ki n kinh nghi
1. Gi i quy t nh
giáo d c ph
2012)
2.

n khai công tác ki
a bàn t
ng Nai. (N

ng d n th c hi n t
c 2012 2013)

ng giáo d

3. Th c hi n t t t
qu
ng trung h
4.
5. T

ng d n chi ti
ng xuyên
h giá ch

nh ch t
c 2011-

ng m m non

ng giáo d c, góp ph n nâng cao hi u qu
c 2013 2014)
giáo d c M m non, Ph thông
c 2014 2015)

ng giáo d
c tr

ng m m non, góp ph n nâng cao ch t
c 2015 2016)

2


VAI TRÒ C A HI
KI

NG TRONG CÔNG TÁC

NH CH

I. LÝ DO CH

NG GIÁO D C

TÀI

T
2013, S giáo d
o (GD )
ng Nai
n
khai công tác ki
nh ch
ng giáo d
n t t c b c h c m m non
(MN), ti u h c (TH), trung h
(THCS), trung h c ph thông (THPT) và
trung tâm giáo d
ng xuyên (TT. GDTX)
a bàn toàn t nh. Công tác
ki m nh CLGD bao g m ho
ng t
; K t qu th c
hi n công tác ki
c 2015
c th
B ch c

h c

2012 2013
[1]

2013 2014
[2]

2014
2015
[3]

2015
2016
[4]

S

ng

%

S

ng

%

M m non

255

45

50

19,60

1

Ti u h c

297

19

21

7,07

1

THCS

170

20

21

12,35

1

THPT

64

8

10

15,63

1

TT.GDTX

10

0

00

0,00

0

M m non

265

61*

264

99,62

16

26,23

Ti u h c

301

234

292

97,01

2

0,09

THCS

167

155

166

99,40

1

0,07

THPT

61

51

53

86,90

1

1,96

TT.GDTX

12

12

12

100,00

1

8,33

M m non

267

235

267

100,00

17

7,23

Ti u h c

301

292

292

99,40

2

0,07

THCS

167

166

166

97,01

1

0,07

THPT

61

53

53

86,88

1

1,89

TT.GDTX

12

12

12

100,00

3

25,0

M m non

272

244

271

99,63

16

6,56

Ti u h c

301

292

292

99,40

4

0,14

THCS

167

166

166

97,01

2

0,14

THPT

67

53

53

86,88

2

3,78

TT.GDTX

12

12

12

100,00

1

8,33

(
v t

Hoàn thành t

T ng s

tc

u ki
1 tr lên

giá
ngoài
thí
m

) là nh
, 11/10/2011)
3


B ng th ng kê k t qu cho th y, t t c các b c h c v n duy trì công tác t
c. Tuy nhi n, b c h c càng cao thì vi
ngoài và công nh
t tiêu chu n CLGD còn th p, t
y?.
V i ch

m v c a phòng Kh o thí và Ki
S ,
n khai công tác ki
nh CLGD,
v i câu
h i này.
tr l i có tính thuy t ph c câu h
i chúng tôi theo dõi,
ki m tra, giám sát ho
ng t
các b c h
c. Ngoài nguyên nhân khách quan là do
nhu c u c a xã h i
n này
ts
i c p bách vi c
công khai CLGD c
giáo d c thì vai trò c
là hi
i
chung là hi
ng
ng) có tính quy
nh trong ho
ng ki
nh
CLGD.
Làm rõ vai trò quy

tác ki

nh c a hi
ng nh
, trong ho
ng t
i dung c
tài
ng giáo d
.

nh ch

c các c p h
II.

c th c hi
a bàn t

ng m t cách tích c c
a hi

n khai nhi m v ki

ng trong công
nh CLGD

t t

ng Nai.

LÝ LU N VÀ TH C TI N

Ki
nh ch
ng giáo d c là bi n pháp ch y u nh
nh m
th c hi n m
i dung giáo d
iv
giáo d c khác. Vi c ki
nh ch
ng giáo d
c th c hi
nh k trong
ph m vi c
iv it
giáo d c. K t qu ki
nh ch
ng
giáo d c
c công b
xã h i bi t và giám sát
u 17, Lu t Giáo
d c 2005);
B
MN [5] ; Chu n hi
ng THPT

nh chu n hi
ng
ng
ng TH [6]; Chu n hi
ng
ng THCS,
ng ph thông có nhi u c p h c [7] và Chu n
c
Tiêu chu n 3,
u6c
nh rõ

nhi m v c
- Hi
ng MN th c hi n ki
nh ch
sóc và giáo d c tr em t
nh ( m c, Tiêu chí 16)[5];
- Hi
ng TH th c hi n ki
nh ch
ng giáo d c theo quy
nh và s d ng các k t qu ki m tra, thanh tra, ki
nh ch
ng giáo d
ra các gi i pháp phát tri
ng ( m c,d, Tiêu chí 15)[6];
- Hi
ng
c p h c th c hi n t
d
nh (

ng THCS

ng THPT
ng ph thông có nhi u
ng và ch p hành ki
nh ch
ng giáo
m b, Tiêu chí 23)[7];
4


c TT. GDTX ph i t ch c th c hi n t
nh; Ch p hành s ki
m quy n ( m a,b, Tiêu chí 20)[8].

d cc
c

th c hi n công tác ki
nh, t
q
nh v Tiêu chu
nh CLGD c a các b c h c; hoàn thi
CLGD:

ki

B
các
CLGD và quy trình và chu k ki m
n ki
nh

, ban
nh

42/2012/TTnh v Tiêu chu
giáo d c ph

23/11/2012 c a B
ng B
CLGD và quy trình và chu k
giáo d
ng xuyên;

-

25/2014/TTnh v Tiêu chu
ng m m non;

07/8/
CLGD và quy trình và chu k

ki

nh

thí và ki

6339
nh CLGD v vi c

-

8987
ng d n t
ng xuyên;

-

46
nh CLGD v vi
CLGD
ng ti u h

v vi
giáo d
và ki
và ki
chu

nh ch

ng giáo
ng giáo d c

ng d

ngày 05/11/2014 c a C c Kh o
ng m m non;

-

8/12/2012, c a B
giáo d c ph

15/01/2013, c a C c Kh o thí
nh n i hàm, tìm minh ch ng theo các tiêu chu n
ng trung h c;

430
04/5/2013, c a C c Kh o thí
nh CLGD v vi
nh yêu c u, g i ý tìm minh ch ng theo các tiêu
CLGD trung tâm GDTX.

y, ki
c xác l p Lu t giáo d c và h th ng
nh nhi m v và trách nhi m c a hi
ng
ng
d n th c hi n ho
ng ki
nh ch
ng giáo d c các b c h c do B
v m t pháp quy và công c c n thi t
i
th c hi n nhi m v ki
nh CLGD trong quá trình qu
s giáo d c
c chính quy n c
m trách.
III. T

CH C TH C HI N CÁC GI I PHÁP

nh ki
nh CLGD là yêu c u t t y u, nh
nh m
ng m c tiêu giáo d c trong t
nc
giáo d c m m non, giáo d c
ph thông và giáo d
ng xuyên. Phòng Kh o thí và Ki
c S tri
n ch
ng d n, ki m tra
c th c
hi n nhi m v t
. Trong các t t p
5


t cán c
v k thu t t
hu n
luôn yêu c u s có m t c a Hi
ng, n i dung t p hu n chú ý làm rõ m i quan
h gi a các tiêu chu
giá CLGD v i các n i dung qu n lý
giáo d c, t
n m nh vai trò, trách nhi m c
trong công tác ki m
nh CLGD.
Chúng tôi xây d ng các gi i pháp d a vào các nhi m v c a hi
ng
nh t i Chu n hi
ng
ng ph
thông có nhi u c p h c và Chu
c TT. GDTX g n li n v i các b tiêu
chu n
c h c.
Gi i pháp 1: Nâng cao nh n th c v ki

nh CLGD

ng yêu c u ngày càng cao c a xã h
i
giáo d c ph i
th c hi n t t công tác qu
ch
m b o ch
ng và công khai ch t
ng giáo d c
nh ch
ng là nhi m t t y u c a ngành Giáo d c và
o
giáo d c nói riêng.
M
trong t
my u

nh CLGD nh
nh m
ng m c tiêu giáo d c
nc
giáo d c, quá trình t
m m nh,
i ti n nh m nâng cao CLGD; thông báo công khai v i
c và xã h i v th c tr ng CLGD;
giáo d
t tiêu chu n CLGD.

Các b tiêu chu
ng trung h c
và TT. GDTX liên quan m t thi
n các n i dung qu n lý
giáo d
c quy
ul
ng trung h c và TT. GDTX. Nên
trong quá trình th c hi n t
s tìm ra các gi i pháp c i ti n ch
ng có
tính kh
ng m nh m
n quá trình nâng cao CLGD;
i cách
nhìn nh n v công tác qu n lý và ch
o, nâng t m nhìn chi
cc a
o
.
N u hi
ng
n ch
ng giáo d c thì k t
qu giáo d c s th p ho
ng, t t nhiên
t mình
t ni m tin c a các b c cha m và h c sinh. Th c t
t ki m tra
h c k hay tuy n sinh vào l p 10 trong nh
a qua cho th y m t b ng
chung v
m s c a h c sinh m t s huy n th
ng th xã
Long Khánh và thành ph Biên Hòa (xem b ng 1,2)
nh ng
huy n không có s c
ng TH, THCS thì cán b qu n lý các
không th c s
n CLGD
qu qu
t tiêu
chu n ch
u.
Do v y, hi
CLGD, l y các tiêu chu
ch
ng d y, h c
CLGD là bi
i m i qu

ng c n nh n th c sâu s c công tác ki
nh
CLGD làm m c tiêu ph
u nh m nâng cao
iv
ng MN). Ph
nh ki
nh
n hi n nay.
6


B ng 1

B ng 2

m chu

m chu

ng thi tuy

ng thi tuy

c 2015 - 2016

c 2016 - 2017

7


c qua phòng Kh o thí và Ki
nh CLGD luôn có
Trong nh
nh ng cách th c ti p c
nâng cao nh n th c cho cán b
c bi t
là hi
ng), giáo viên trong toàn ngành v công tác ki
nh
CLGD:
- Quán tri

n pháp quy hi n hành c a ngành Giáo d

- T ch c t p hu n chuyên môn nghi p v ki

o;
n

b qu
- Biên so
ng d n, t p hu n chú tr
n m i liên h các n i
dung qu
ng h c v i n i dung các tiêu chí, tiêu chu n ki
nh CLGD;
ng th i
cao vai trò c
n
u trong vi
m b o và duy trì CLGD
c
.
-

vi c làm t t công tác ki
m v k ho

nh CLGD ph i là m t ch tiêu
c.

Gi i pháp 2:
T

mv
là ho

t

ng xuyên c
ng ph i n m v ng n

c
giáo d c theo

c, hi
CLGD c a c p h c, q
trong
quá trình xây d ng k ho ch ho t ng c a
ng theo tu
c,
ngoài vi c bám sát m c tiêu k ho ch c
ra ph i bi t k t h p v i n i
dung yêu c u các ch s c a tiêu chí trong các tiêu chu
nh công tác ki
nh là nhi m v c a c n thi t
nâng cao ch t
ng giáo d c; thành l p H
ng t
, giúp hi
ng th c hi
giá các tiêu chí, tiêu chu
mm
my
i ti n
ch
ng,
xu t nh ng n i dung k ho ch cam k t c i ti n CLGD
c n ph i
ho ch ho
ng c
ng.
Hi
nhi m v :

ng (Ch t ch h

ng t

c n th c hi n các

- T p hu n công tác t
n th c cho cán b và giáo
viên và nhân viên v ki
nh CLGD;
ng viên, khuy n kích cán b , giáo viên,
ng chung tay th c hi n t t nhi m v ki
nh CLGD t
;
- Xây d ng k ho ch t
ng ngu n l c c
ng và th i
gian hoàn thành, không tách r i v i nhi m v
c.
nh các ngu n nhân
l c (toàn th cán b
i di n cha m h c sinh)
v t
ch t và tài chính c
ng (ph i h
ng, các m nh
ng quân). D ki n kinh phí chi cho t ng tiêu chu n trong vi c thu th p thông
tin minh ch ng, chi h tr cho các thành viên h
ng t
- Tích c c ch
viên
thành l

ng n m b

c làm vi c c

, nhân
. Ch n
8


và giao vi c cho thành viên có trách nhi m, có kh

mv ;

, ch
o nhóm công tác
d ki n các thông tin minh ch ng c n thu th p cho t ng tiêu chí; ph i h p v i t
phòng (t giúp vi c), v
n liên quan rà soát, ch n l c các
c n s d ng;
- Có k ho ch nâng cao ch
y m nh ng
d ng công ngh thông tin trong vi c c p nh
d li u; khai thác tri
nh ng minh ch ng có tính t ng h p, nhi u thông tin;
và b sung các thông
tin minh ch ng theo t ng quý, cu
c và theo chu k ki
nh CLGD;
- Có k ho
CLGD.

c công nh

t tiêu chu n

Th c t qua ki m tra, giám sát cho th y công tác t
giá c a nhi
v b c h c ph
i khái, mang tính hình th
ng
g n ho
ng t
mv
c, không xây d ng k ho ch t
p do hi
ng và t p th
o
c s quan

n công tác ki
nh,
uk
n ch
ng d n nên lúng túng trong th c hi n
c các
ngu n l c c n thi t ph c v cho nhi m v t
IV. HI U QU C

TÀI

1. Duy trì và phát tri

giáo d c hoàn thành t

Phòng Kh o thí và Ki
nh CLGD
tri
n ch
o,
ng d n, ki m tra và t ch c ki m tra chéo gi
cùng b c h c; biên
so n tài li u t p hu n công tác t
g n li n các n i dung qu n lý
ng h
n các tiêu chí, tiêu chu
c
trong công tác t
Nhìn chung các b c h
u
duy trì t t ho
ng t
(b ng 3), h th ng minh ch ng
c s p x p khoa
h c, ph c v cho t t công tác qu n lý c
.
B ng3: Th ng kê k t qu ki
c

2016 2017

nh CLGD các b c h
ng
u
ki n

c 2016 2017

Hoàn thành t

B ch c

T ng s
ng

M m non

278

258

278

100,00

29

12,24

Ti u h c

301

292

292

99,40

5

1,71

THCS

167

166

166

97,01

6

3,61

THPT

68

54

54

79,41

2

3,77

TT.GDTX

12

12

12

100.00

0

0,00

S

ng

%

S

ng

%

9


các c p h c

2. Ho
c nhi u h
nh, t ch

c 2016 2017 phòng Phòng Kh o thí và Ki
nh CLGD
n
b c h c MN, TH, THCS
m
n nhi
t chu n CLGD so v i
c (xem b ng 3).

XU T, KHUY N NGH KH
1.

NG

i v i các CSGD

Hi

ng c n ch
ng, tích c c trong vi c tri n khai công tác
t
m v này ph i th c hi
ng xuyên trong su
n i dung k ho ch cam k t c i ti n CLGD vào k ho ch ho
ng c
ng;
ng sau khi t

c các c
ki
ti n hành th
t tiêu chu n CLGD.

tích c c hoàn thi n h
c công nh
2.

i v i B Giáo d

ào t o

M
cB
cho các b c h c;
ngh B
qu

nh CLGD,
nh, t ch c

n m thêm l
u ch
i có quy

c công nh
nh công nh n m c CLGD.

ng chu n

VI. TÀI LI U THAM KH O
1. Th ng kê th c hi n Ki
20/5/2013 theo C
2. Báo cáo s
công tác ki

1322/BC-

3. Báo cáo s 1257/BCcông tác ki
4. Báo cáo s
tác ki

nh ch
-

ng giáo d

c 2013 - 2014.

, báo cáo

c 2014 2015.

/BC-

, báo cáo

c 2015

ng m m non

, báo cáo công
2016.

5.
ng B Giáo d
m m non.

17/2011 /TTo, ban hành

6.
ng B Giáo d
h c.

14/2011/TTo,

nh Chu n hi
n
nh Chu n hi

a B
ng
a B
ng ti u
10


7.
ng B Giáo d
trung h
c p h c.
8.
ng B Giáo d
ng xuyên.

29/2009/TTo,
ng trung h c ph

n

42./2010/TTo, ban hành Chu

a B
nh Chu n hi
ng
ng ph thông có nhi u
c aB
c trung tâm giáo d c

I TH C HI N

Hoàng Công Kh m

11


BM04S

NG NAI
.

C NG HOÀ XÃ H I CH
T NAM
c l p - T do - H nh phúc
ng Nai, ngày 26 tháng 5

PHI U NH

2017

N KINH NGHI M
c: 2016 -2017

Tên sáng ki n kinh nghi m: T

nâng cao ch
H và tên tác gi : Hoàng Công Kh m

ng giáo d c

ng m m non, góp ph n

c tr .
Ch c v : Chuyên viên

: Phòng Kh o thí và Ki
nh ch
ng giáo d c S Giáo d
ng Nai
c:
ng, ghi rõ tên b môn ho
c khác)
- Qu n lý giáo d c
y h c b môn: ...............................
c
c khác: Ki
nh ch
ng giáo d c
Sáng ki n kinh nghi
c tri n khai áp d ng: T
Trong Ngành
1. Tính m i
u X vào 1 trong 3
ra gi i pháp thay th hoàn toàn m i, b
m tính khoa h
n
ra gi i pháp thay th m t ph n gi
, b
m tính khoa h
n
- Gi i pháp m i g
ng
ng áp d ng
mình,
nay tác gi t ch c th c hi n và có hi u qu
2. Hi u qu
u X vào 1 trong 5
- Gi i pháp thay th hoàn toàn m i,
c th c hi n trong toàn ngành có hi u qu cao
- Gi i pháp thay th m t ph n gi
,
c th c hi n trong toàn ngành có hi u
qu cao
- Gi i pháp thay th hoàn toàn m i
c th c hi n t
có hi u qu cao
- Gi i pháp thay th m t ph n gi
,
c th c hi n t
có hi u qu
- Gi i pháp m i g
ng
ng áp d ng
mình,
nay tác gi t ch c th c hi n và có hi u qu
3. Kh
ng
u X vào 1 trong 3 ô m
- Cung c
c các lu n c khoa h c cho vi c ho
nh
ng l i, chính sách:
Trong T /Phòng/Ban
Trong ngành
i pháp khuy n ngh có kh
ng d ng th c ti n, d th c hi n và d
c
s ng: Trong T /Phòng/Ban
Trong ngành
c áp d ng trong th c t t hi u qu ho c có kh
t hi u qu trong ph m vi r ng:
Trong T /Phòng/Ban
Tro
Trong ngành
X p lo i chung: Xu t s c
Khá
t
Không x p lo i
I TH C HI N SKKN
(Ký tên và ghi rõ h tên)

XÁC NH N C A T
CHUYÊN MÔN
(Ký tên và ghi rõ h tên)

TH
(Ký tên, ghi rõ
h
óng d u)

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×