Tải bản đầy đủ

SKKN Tích hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học ở

-

...........................................
:
.....
................................................

Mô hình

6 2017


I.
1.
2.

24/12/1981

3.

Nam


4.
5.

0613.844.281 (CQ); 0918.740.714 (

6. Fax:
7.

)

E-mail: dangkhoicenter@gmail.com
chuyên môn

Tin

8.

2

9.
II.
-

2013, 2014

III.
-

, Giáo
14

1)
2)
3)
4)
THPT.

Tin-

................................................................................. 1
.......................................................... 2
........................................... 2

1.2.1. Khá

..................................................................... 2
.......................................................................... 2
...................................................................................... 2
............................................................................ 3
...................................................................................................... 3
............................................... 3
............................ 4
............. 6

.7
............................................................................................................. 7
.................................................................................... 8

.............................................................. 9
............................................................ 9

1.2.2.
1.2.3.

................................................................................................................ 9
........................................................... 9
..................................................... 9
................ 9
.................................................................................................. 10
..................................................................... 10
............................................................. 10
...................................... 11

THPT ......................................................................................................................... 13

................................................................ 14
......................................................................................................... 14
................................................................................................... 14
2.3. Giao thông .......................................................................................................... 14
................................................................................................................ 15
........................................................................................................ 15
..................................................................................................................... 15
........................................................................................... 15

............................................................................................... 15
................................................................... 15
........................................................................ 16
............................................................................. 16
ng tác ................................................................. 16
.................................................................................... 16
........................ 16
....................................................................................... 16
.......................................................................................... 18
-2017

Trang i


-

......................................................................................... 19
.................................................................................... 21
...................................................................................... 21
................................................................... 21
................................................. 24

3.2.6. C

THPT ................................................................................................................... 26
........................................ 26
................................................................................ 26
........................................ 28
...................................................... 29
...................................... 29
.............................................................................. 31

..................... 32
.......................................................................... 32
........................................................................ 35
................................................ 35
...................................................................................................... 36
....................................................... 37

....................................................................................... 38
....................................................................................................... 38
............................................................................................. 39
....................................................................................... 39
................................................................................................ 39
............................................................................. 39

....................................................................... 39
............................................................................................. 39
........................................................................................... 44

........................... 45
...................................................................... 45
................................................................................ 45
............................................................................................. 45

........................................................................ 46

-2017

Trang ii


-

DANH SÁCH
CNTT
CNTT-TT
GD
GV

Giáo viên

HS
KT

sinh

KTKN
MS
NGLL
SBT
SGK
THCS
THPT
TNST

Microsoft

Sách giáo khoa

DANH SÁCH
.................................................... 4
...................................................... 6
.................................... 13
........... 27
.................................................................................... 29
.......................................... 30

DANH SÁCH
............................................................................... 32
.................................................................................................. 33
........................................................................................... 33
..................................................................................... 34
........................................................................................... 34
.................................................................................. 35
........................................................................... 36
............................................................ 37
.......................................... 37

Hình

........................................................................................................................... 42
........................................................................................................................... 43
................................................................................................................................ 44
-2017

Trang iii


-

.

.

này

Giáo

công

.

.
-2017

Trang 1


-

II.
1

1.

1

- 2015

-2017

Trang 2


-

trình xây

1.2.
TNST)
g

-2017

Trang 3


-

2

1

Tiêu chí so
sánh

Ho

m

, thái

2

- 2015

-2017

Trang 4


-

phú
phi logic

thành

c

Không gian

tính.

môn.

-2017

Trang 5


-

1.4
3

2

Tiêu chí so
sánh

TNST

H

trình; Có quan

HS.

góp ph

-

-

-

eo tháng.

3

- 2015

-2017

Trang 6


-

pháp và hình

Thông qua c

tin

2.
nguyên nhân
2.1.

-2007 m

-2017

Trang 7


-

2.2. Nguyên nhân
Môn Tin

m

.

.

-2017

Trang 8


-

1.1.

, bên
THCS)

c

b)
khác, GV và

-2017

Trang 9


-

1.2.
4

1.2.1.
- S ng yêu th

ng:
các

-

5

1.2.2.
-

-

:

ên tham gia
-

:

-

:

4

- 2015
5

- 2015

-2017

Trang 10


-

1.2.3.
-

-

-TT:
(i)

-TT

-

-

-

-

(ii)

NTT-

-

GV

.

GV

CNTT-

CNTT-

-

GV

(iii)

-TT

-

-TT.

-

-

TT.
(i)

-TT

cách.
-2017

Trang 11


-

-

trong

H
âm thanh

video.
(ii)

-

-CNTT.
ho các công
-

, sao chép và

trên máy tính;

thông tin.
-T

thông tin thu


tính chính xác,
trong
(iii)

;

-

-

-mail, forum, chat,
các

-

-

(iv)

-TT

-

-

cho
-

-2017

Trang 12


-

1.3
THPT

3

TT
1
.

quan tâm

2

3

4


bày
.

5
.
6
CNTT-TT trong
trình bày
7

thông
.
T

8
T
-2017

Trang 13

:


-

cá nhân

9

theo yêu

2.

2:
H

. Sau
ng

2.1.
hóa -

;

;
;
;

2.2.
Làm video phóng

;

2.3. Giao thông
-2017

Trang 14


-

2.4.

2.5.
T

2.6.

2.7.
i

3.

n;

3:
3.1.

-2017

Trang 15


-

3.1.1.

có tính khám phá

-

.

- Tham quan.
3.1.2. H

tha gia lâu dài

3.1.3.
-

.

3.1.4. H
-

.

3.2.
3.2.1.

,

n,

sinh
l
sinh trong và ngoài
-2017

Trang 16


-

-

t
môn
sinh.

-

t

c)
.
.
.
.
.
.
là c

.

d) Quy trình

-2017

Trang 17


-

3.2.2.

b)

.
- Trúc xanh;
c
,
;
.
tham gia.
-2017

Trang 18


-

.
.
.
d)

3.2.3.

-2017

Trang 19


-

.

b)
-

10;

-

i Facebook;

c
,
;

-

-2017

Trang 20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x