Tải bản đầy đủ

SKKN Một số giải pháp thực hiện tinh giản biên chế công chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai giai đoạn 20162021

BM 01-Bia SKKN

S GIÁO D C VÀ

OT O

NG NAI

.............
ghi)

-2021

Ng

i th c hi n:

g

Mô hình


-2017


2
BM02-LLKHSKKN

I.
1.
2.

22/07/1969

3.
4.

- TP Biên Hòa
ai

5.

0613 846449 -

6. Fax:
7.

0913621937

E-mail: giangkt_2207@yahoo.com
T

-

8.
II.
-

g: 2013

-


-

III.
11
+
.

.

THPT .


3

BM03-TMSKKN

-2021
I.
Th c hi n Ngh

nh s

-CP ngày 20/11/2014 c a Chính ph

v chính sách tinh gi n biên ch nh

i biên ch nh

ng yêu c u công vi c, không th ti p t c b trí s p x p công tác khác,
góp ph

i m i và t

c nâng cao ch

ch c, viên ch c; nâng cao ch

ng ho

ng c

, công

ng, hi u l c, hi u qu c

; xây d ng t ch c b máy g n nh , h p lý, nâng cao c v
chuyên môn, nghi p v và b

; h n ch b t c p trong cách t ch c b

máy qu n lý, b trí, s p x p v trí vi c làm c a cán b , công ch c, viên ch c, lao
ð ng d

n tình tr ng còn trùng chéo, hi u qu ho t
Chính vì v

cao.

án

-

2021

khi

án

-2021

nói chung và

nói riêng.

L
,hoàn

.
giai
-2021.
II.
1.
Xác

tinh
xây

biên


các

2021 tinh

chính

quan

quan,

pháp phù

quan,
10% so

biên


4
quan có

giao
nguyên

2015.

quan,

trình

tinh

biên

-CP

và Thông

01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015

tinh

biên

-CP.
áp

không nghiêm
tinh

liên

Liên

108
hành chính

quy

các

pháp

và quy


Nhà

biên
Tinh

biên

vào
cách

biên

xác
cán
cán

công
công

,

quan,theo

quan,

viên
viên

tinh

phù
tiêu nâng cao

trong

CNH,

máy.

công

yêucác

2. T
2.1. V ch

mv
-UBND

ban


5

công

tra
2.2.
-

-

giao;
-

-

-

-

-

hành;
-


6
-

pháp

-

-

-

-

-

-

và chuyên môn,

-

-

bàn.
-


7

-

-

-

-

-

-

-


8

-

-

-

-

-

2.3. V t ch c, b máy
+

:
-UBND

ban

-

ban hành kèm theo
-


9
9 phòng (
- Tài chính,
non(GDMN), Phòng G

,GDTrH&GDTX),
, Phòng

(CTTT).

-

.
+ V biên ch , s
-V s

ng

i làm vi c:

ng biên ch , h

c giao:

i (69 biên ch ; 06 h

2502

-

93

-

UBND ngày 08/8/2016;
: 74
UBND ngày 09/01/2017;

i (68 biên ch ; 06 h
i (67 biên ch ; 06 h

1490

-UBND ngày 09/5/2017.

- V biên ch và s
t o (th
m 30/5/2017):
STT

Phòng (ban)

i làm vi c hi n có t i

T ng s

Giáo d

S

i làm vi c tính
n 30/5/2017

Biên ch
T ng c ng
c
01

70

64

04

04

14

08

H

ng
07

06


10
02 P. T ch c cán b

07

07

03 P. K ho ch Tài chính

08

07

04 Thanh tra

06

06

03

03

06 P.Kh

05

05

07 P GD M m non

04

04

08 P GD Ti u h c

05

05

15

15

05 P. Chính tr

09 PGD Trung
GDTX

ng

h c

&

01

-

-

-

-2021 ngành


11
sách giáo khoa

.
PHÁP
1. S
Rà soát ch

mv

nh nh ng nhi m v không còn phù

h p c n lo i b , nh ng nhi m v trùng l p c n chuy
khác; nh ng nhi m v c n phân c p cho c
c

i và

ch s

11/2015/TTLT-

29/5/2015 c a Liên B Giáo d
nhi m v , quy n h

s nghi p.

o và B N i v

ng d n v ch

u t ch c c a S Giáo d

nh i u ch nh, b sung ch

-BNV ngày

t o, S

tham

i m v c a các phòng

- Sáp nh p Phòng Giáo d

ng xuyên & Chuyên nghi p vào Phòng

Giáo d c Trung h c và tên g i là Phòng Giáo d c Trung h c và Giáo d

ng

xuyên.
-

u ch nh, b sung ch

Sinh

m v c a phòng Công tác H c sinh

i tên g i thành Phòng Chính tr

ng.
9 phòng

và phòng chuyên môn
P

,t

Thanh tra, P. T

,

- Tài chính, P

,

).
2.

u, phân b l i biên ch :
ch

m v và t ch c b máy

xu t b trí cán b , công ch c v i s
công nhi m v phù h p v
t o, b
dung sau:

th c hi n t t ch

ng phù h

c xây d ng

m b o ch

c, s
mv

ng (phân

ng; luân chuy
c giao theo các n i


a)

12
u ng ch công ch

nh v trí vi

nghi p, s

u ch c danh ngh

i làm vi c và tiêu chu n chuyên môn nghi p v

l c cho t ng v trí vi

Giáo d

TT
I

V trí vi c làm g n v i công vi c
qu
u hành:

o,

24

1

1

2

3

3

9

4

11

II

14

1

1

2

1

3

-

1

- XH

1

nhiên
4
5
6

án- Tin

9
10

-

- GDCD

Lý&TX)
trách chuyên môn THCS-THPT môn Sinh-

-THPT môn Giáo
trách chuyên môn

1
1
1
1

&TX)

11
12

1

&TX)

7
8

1

&TX)

1
1


13
ngành

13

-

14

1

.

1

-THPT.

III

19

1

1

2

1

3

1

4

-

1

5
6

,

3

Th

1

7

,

8

1

-

1

i
9

-

1
CC, VC.

10

-

a

1

vào.
11

-

,

1

,
12

-

13

-

1
,

1

14
15
16

1
- MN
Thanh tra THCS-THPT

1
1


14
17

-

1

IV

6

18

Lái xe

2

19

2

20

2
(I+II+II+IV)
b

nh s

n tu i ngh

63

ng cán b , công ch c

ng ch

ng h

ng

b o hi m xã h i theo Ngh

27/4/2010 c a Chính ph

-CP ngày

nh v thôi vi c và th t c ngh

ch c, c th cho t

nt
2016

CBCC các phòng
ch c nâng & chuyên môn S

-

2017

2018

2019

4

2

3

2
2

i v i công

2020

3

2021

4
4

1

1
1
3

C ng

c
t

3

nh s biên ch , s

3
4

2

3

1
4

1

i làm vi c có th tinh gi n so v i hi n

phân công công vi c h

ng kiêm nhi m; gi m b ph n

trung gian, hành chính, ph c v ; cho thôi vi c v i nh ng công ch c, viên ch c
không hoàn thành nhi m v

n ch v

c

nh...).
D ki n công ch c ph trách chuyên môn toán, c
t Phòng GDTX sáp nh p vào Phòng GDTrH ngh

ng ch ng ch
không

tuy n l i công ch c ph trách công vi c này, giao ph trách chuyên môn toán cho
chuyên viên phòng GD trung h c
Phòng kh o thí, ki

nh CLGD.

m nh n, giao c

ng cho


15
D ki n công ch c ph trách chuyên môn Phòng GD Ti u h c ngh
không tuy n công ch c ph trách công vi c này, giao cho chuyên
môn Phòng GDTX v a sáp nháp vào Phòng ti u h

m nh n công tác này.

ng 01 công ch

s nghi p công

l p.
c phòng kh o thí, ki m

nh CLGD ngh

s

không tuy n thêm công ch c; 01 công ch c phòng T ch c cán b sau khi nghiên
c u sinh

Úc v

ngh S N i v

nh xem xét b trí công

tác khác cho phù h p (vì chuyên ngành Ti

Qu

không phù h p

v
D ki n t

u B Giáo d

gi ng d

p ho

ch công ch c phòng GDTrH&GDTX ho
môn sang phòng ch

h

ng có

108/2014

u chuy n công ch c phòng chuyên
ng thêm công ch c.
ng cán b , công ch

, ph m ch t gi l i làm vi c

i (57 công ch c; 6 h
UBND t

i m i, d ki n gi m biên

n ch tuy n m i ho

Sau khi th c hi n các gi i pháp trên, s

o th c hi n

nh, lâu dài là 63

ng). Gi m 12 ch tiêu biên ch so v i biên ch
6

t theo t l b t bu c c

-CP ngày 20/11/2014

án.

ng

c


16

:
Hàng

.

VI.
1.
2. L

;

3.
4.

o

5.

;

6.

01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015

Liên
;
7. K ho ch s 3988/KH-UBND ngày 01/6/2015 c a UBND t nh v vi c
tri n khai th c hi n Ngh
s

nh s

-CP ngày 20/11/2014 và Ngh

nh

-CP ngày 09/3/2015 c a Chính ph v chính sách tinh gi n biên ch

và ch

i v i cán b

u ki n v tu i tái c , tái b

nhi m gi các ch c v , ch c danh theo nhi m k .
8. Quy

nh s

-TTg ngày 11/01/2005 c a Th

xây d ng và nâng cao ch
9.

ng v vi c

qu n lý giáo d c;
-

-


17
-UBND

10.

11.

ban hành

-

ban hành kèm theo
-

.
NG
I TH C HI N
(Ký tên và ghi rõ h tên)


18
BM01b.....................................

-

-

.....................................

.....................................................................
...........................................................................................................................................................
..............
..........................................................................................................
......................................
..........................................................................................................
............................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8,0.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
: ....................../20.

: ........................................................................

2.


19
.....................................

BM01b-

-

................
.....................................

...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
............
..........................................................................................................
2: ......................................
..........................................................................................................
............................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8,0.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6,0.
......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
: ....................../20.

: ........................................................................
;

t

2


20
BM04-

-

-

................................, ngày 30

tháng 5

n m 2017

2016-2017
...........................................
...............................................................................................................................................
....................................
..................................................................................................................................
-

-

........................

-

-

.....................................
Trong Ngành

1.
2.
3.
Khá
Khá
Khá
X

, có ký tên xác n


21

a. Sáng ki n kinh nghi m so n th o trên máy vi tính và in ra gi y kh A4;
quy nh canh l : Trên 2,0 cm, d i 1,5 cm, ph i 3,0 cm, trái 1,5 cm; Font ch
Vi t Nam UNICODE (Times New Roman); size ch 14pt.
b.

-Bia SKKK), Lý
-TMSKKN),

-LLK
c.

bên ngoài có dán nhãn
(BM 01-Bia SKKN),
(BM 01-Bia SKKN).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×