Tải bản đầy đủ

SKKN Lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua một số bài trong sinh học lớp 10

S

GIÁO D

NG NAI
ng THPT Nam Hà

Mã s : ................................

SÁNG KI N
L NG GHÉP GIÁO D
THÔNG QUA M T S

NG CHO H C SINH
BÀI TRONG SINH H C L P 10

i th c hi n: Lê Th Nhung
c nghiên c u:
- Qu n lý giáo d c
-


Mô hình

p giáo d c
y h c b môn: Sinh h c
c khác: ..............................................

Phim nh

c: 2016- 2017

Hi n v t khác


S

ng Nai

C NG HÒA XÃ H I CH
cl p

ng THPT Nam Hà

T NAM

T do H nh phúc

C LÝ L CH KHOA H C

I. THÔNG TIN CHUNG V CÁ NHÂN
1. H và tên: LÊ TH NHUNG
9/1988
3. Gi i tính: n
a ch : 25/91 KP.13 P.H Nai- Biên Hòa -

ng Nai

n tho i: 0949095656
6. E-mail: nhungle201@gmail.com
7. Ch c v : giáo viên
8. Nhi m v


c giao: gi ng d y môn sinh h c 4 l p 11: 11C7, 11C8,
11C9, 11C10, và 4 l p 10: 10C1, 10C2, 10C3, 10C4; Giáo viên ch nhi m
10C3.
ng THPT Nam Hà
O
- H c v : C nhân
-

n b ng: 2010

-

o: C nhân Sinh h c

ng

III. KINH NGHI M KHOA H C
-

c chuyên môn có kinh nghi m: gi ng d y môn sinh h c

-S

m: 6

- Các sáng ki n kinh nghi
+ M t s ch
hóa v t ch

v tích h p và liên môn trong ph n Ang th c v t (Sinh h
n)

n


I. LÝ DO CH

TÀI
cs

i m i và phát tri n c a nhi
c trong xã h i ngày
nay thì giáo d
t trong nh ng v
c n i m i nh m b t k p v i
ng c a th
i
i m i c a giáo d c ngoài v
v
im i n i
dung, ch
có thêm vi c giáo d c cho h c sinh
nh ng ki n th
n th c ti n cu c s
i c giáo
viên c n
im
y nh
ng t i cho h c sinh không ch
ki n th c mà còn nh ng v
th c ti
n cu c s ng. Giúp h c sinh
có ki n th
lí các tình hu ng trong cu c s ng h ng ngày.
Trong xã h i hi
i, có m t s h c sinh hi n nay ch chú tâm n vi c
h c nh ng ki n th c trong sách v nh
t thành tích cao nh t
m s mà
n nh ng ki n th c xung quanh, nh
th c ti n trong
cu c s
p c n v i th c t cu c
s ng, làm cho các em không bi t gi i quy t các v
s
i quy t v
lí các tình hu
n các ki n th c th c t cu c s ng.
c xu
th h i nh p ngày nay, m i h c sinh ngoài n n t ng ki n th c sách v
c
thì còn c n có thêm b n
tin trong nh ng v
th c ti n g p ph

y m i h c sinh c n ph i rèn luy n cho mình r t nhi
s ng kh e, s ng lành m nh, gi i ki n th c th c t
V im

i m i giáo d c hi

im
c,
coi h
ngõ r t nhi u trong vi c giáo
d
s ng cho h c sinh. N i dung ki n th c trung h c ph thông cung
c p cho h c sinh nh ng ki n th
n c u t o t bào, vi sinh v
ng
th c v t, nh ng ki n th c v di truy n h
n th c sinh h c l p 10
là nh ng ki n th
n t bào, vi sinh v t t nh ng ki n th c này liên
n ki n th c c
s
u này giúp cho giáo viên có nhi u n i
ng t i vi c giáo d
ng cho h c sinh.
Giáo d c ki n th
ng cho h
sinh h c l p 10 là m t trong nh ng v
c n thi t và quan tr ng, giúp h c sinh
tìm hi u v các ki n th
ng
i xung quanh. Vì v
n kinh nghiêm v
ng ghép
giáo d
ng cho h c sinh thông qua m t s bài trong sinh h c l p
II.

LÍ LU N VÀ TH C TI N

1. Nh ng v
1.1. Nh ng v

chung v
v

Có nhi u quan ni m v

ng và giáo d

ng

s ng
ng và m i quan ni

nh
c am
i có kh
phù h p v i nh
i khác và v i xã h i, kh
các tình hu ng c a cu c s
.[1]

c di
t theo
c tâm lí- xã h i
b n thân, kh
ng x
ng phó tích c
c


M ts

ng c th

-

nh n th c.

-

t m c tiêu.

-

n lí th i gian.

- Lòng t tr ng.
-

m nh n trách nhi m.
ng phó v

-

m soát c m xúc.

-

ng.

p.
ng nghe tích c c.

-

hi n s c m thông.

-

i quy t mâu thu n.

-

nh.

-

o.
i quy t v

.

ng c th liên h m t thi t v
sung
cho nhau, nh
i có th ng phó linh ho t và hi u qu
i v i nh ng
ng cu c s
s ng không th t
c hình thành trong quá trình h c t
i
và rèn luy n trong cu c s ng di n ra c trong và ngoài h th ng giáo d c.
ng giúp góp ph
cu c s ng cá nhân. G
quen tích c c, lành m nh.

y s phát tri n và nâng cao ch
ng
i bi n ki n th
, hành vi và thói

ng góp ph
y s phát tri n xã h i b n v ng. Làm gi m
thi u các t n n xã h i và hành vi ph m pháp; giúp xây d ng các m i quan h
t
p gi
iv
i trong xã h i, góp ph
t
ng xã h i, có k ho ch, sáng t
1.2. Giáo d

ng

1.2.1. Quan ni m
Giáo d
ng th c ch t là rèn luy
c tâm lý xã h i cho
i và giúp h có nh ng hành vi tích c c, mang tính xây d
i
nh ng hành vi, thói quen tiêu c
i h c có các ki n th c,
giá tr
p.[1]
1.2.2. M c tiêu giáo d

ng

Giáo d
ng có m c tiêu là phát tri
c, tâm lý xã h i
c
ih
t qua thách th c c a cu c s
ng th
i
hành vi, thói quen có th gây r i ro, mang l i h u qu tiêu c c thành nh ng hành


vi mang tính xây d ng, tích c c, hi u qu
nâng cao ch
nhân và góp ph n phát tri n b n v ng cho xã h i.[1]
1.2.3. N i dung c a giáo d

ng

- Giáo d c nh
i h c.[1]

ng chung hay là nh

- Giáo d c nh

ng g n v i các v
b o v tránh tai n
sinh s n. Ho c g n v i b i c nh xã h i hi
bi
i khí h u, an toàn th c ph
[1]
nh n i dung giáo d
tâm, sinh lý xã h i c
ng.[1]
1.3. T m quan tr ng c a giáo d

ng c t lõi
c thù c a
và s c kh e
b ov
ng,

ng cho t

ng, tùy thu c

ng

- Trang b nh ng k
v c, tình hu ng trong cu c s ng.[1]
-

ng cu c s ng cá

có th v n d

i hành vi tiêu c c m i c a cá nhân.[1]

- Giáo d
ng c
c th c hi n th ng nh t trong nhi m v
giáo d c nhân cách toàn di n. Ti p c
ng trong các n i dung giáo d c
là c n thi
góp ph n hình thành nh ng hành vi tích c c, mang tính xây d ng
i nh ng hành vi tiêu c c.[1]
IV.T

CH C TH C HI

1. Th c tr ng v


TÀI

l ng ghép giáo d

ng

ng THPT Nam

1.1. Thu n l i
s bài h
cho h
ih
ng Nai.
ch ng ch .

c trang b mô hình, tranh nh trong các bài th c hành và m t
c sinh hi u thêm nh ng ki n th c trong sách giáo khoa.
c tham gia t p hu n
t p hu n do S giáo d c
p hu

ng
o t ch c t i
cc p

- Ban giám hi u quan tâm trong vi c giáo d c n n p, ý th c cho h c sinh
trong v
v sinh l p h
i v i cán b nhân viên, giáo viên.
l p khác nhau.

c ah

u nên ý th c c a h c sinh m i

- Nhi u em h c sinh có nh n th c l ch l c v m c
trình h c t p, các em cho r
thi, h
l
n vi c v n d ng các ki n th
s ng.

, m c tiêu c a quá
y các
ph c v cu c


làm

- Các tài li u, hình
ng
nhà.

2. Th

s d ng trong các ti t h c. Ngoài ra,
ng nên m t s ti t th c hành h c sinh t

ng và bi n pháp th c hi n

2.1. Th

ng

- Th i gian: t
-

n 11/04/2017

ng: HS l p 10

ng THPT Nam Hà.

2.2. Bi n pháp th c hi n
2

i v i giáo viên

Nghiên c u n
s ng phù h p. T
c khi d y ho c trong n i dung c ng c .
2

c tiêu giáo d
i vào n

n

i v i h c sinh
V i m i bài h c, h

c bài m

c

nhà.

Có th tìm hi u thêm n
sinh làm bài nhóm ho c thuy t trình.

n bài h c khi h c

3. N i dung
3.1. Phân lo i ki n th

ng
c 10 có th l ng ghép giáo d c k

ng. Chia

làm 6 nhóm:
*K
o, thu th p và x lí thông tin qua vi c quan sát
tranh nh, hình v , mô hình, thí nghi m, th
c sách giáo khoa và các
tài li
vi, sách
t
ck
nh n th c.
*K
n phê phán qua vi
thông tin. T
a ch
báo cáo và trình bày các thông tin Sinh h c.

i chi u các
ng qua vi c vi t

*K
ng gi i quy t v
qua vi c x lí các tình hu
n i dung bài h c, th c ti n s n xu t vào cu c s
nh n di n v
và gi i quy t v
m t cách linh ho t, sáng t o.
*K
th c ti n.

n d ng ki n th

n
ck

c vào tìm hi u th c ti n, áp d ng và

*K
nh: sau khi thu th p thông tin và x lí thông tin, h c
sinh l a ch n các gi thuy t khác nhau và quy
nh n i dung ki n th c c n
chi
*K
s ng xung quanh các em.

m n

ng


3.2. Phân lo i các bài d
giáo d c k
ng.

c 10 có th l ng ghép

3.2.1. K
o, thu th p và x lí thông tin qua vi c quan sát
tranh nh, hình v , mô hình, thí nghi m, th
c sách giáo khoa và
các tài li u liên quan
K

áp d ng

3.2.2. K
thông tin
K

h uh

c
y h c d án, d y h c nhóm,

n phê phán qua vi
áp d ng

i chi u các

h uh

c
y h c d án, d y h c nhóm

3.2.3. K
i quy t v
qua vi c x lí các tình hu
n i dung bài h c, th c ti n s n xu t vào cu c s ng qua các bài

n

- Các nguyên t hóa h c và lipit.
- Cacbohidrat và lipit.
- Protein.
- Axit nucleic.
-T
- V n chuy n các ch t qua màng.
- Th c hành: Thí nghi m co và ph n co nguyên sinh.
- Khái quát v

ng và chuy n hóa v t ch t.

- Enzim và vai trò c a enzim.
- Chu kì t bào và quá trình nguyên phân.
- Gi m phân.
- S nhân lên c a virut trong t bào v t ch .
3.2.4.K
n d ng ki n th
th c ti n qua các bài

c vào tìm hi u th c ti n, áp d ng và

- M t s thí nghi m v enzim.
- Hô h p t bào.
- Th c hành: Lên men etilic và lactic.
- Các y u t
3.2.5. K
K

n vi sinh v t.
nh
áp d y h c d án, d y h c


3.2.6. K
ng s ng xung quanh các em qua các bài

m n trong môi

- Quang h p.
- B nh truy n nhi m và mi n d ch.
- Virut gây b nh.

ng d ng c a virut trong th c ti n.

3.3. V n d ng giáo d c k

ng thông qua giáo d c b môn

vi c l

ng thông qua b môn sinh h
t hi u
qu
n n i dung bài d
h i giáo viên c n ph i chu n b
ình c a m t ti t d y.
Khâu d n dò r t c n thi t nên giáo viên c n
d n dò các em. Có
d
i chu n b bài t
ti t h c m
t hi u qu cao.
Khâu chu n b giáo án c
i m i. Giáo viên ph i
các câu h i có phát huy tính tích c c phù h p v i m
ng, th c t ,
i các em thì m i giáo d
ng có k t qu cao.

g

Giáo d
h

ng cho h
ng tôi xin minh h a v

c th c hi n xuyên su t c
này m t s bài v m

.
3

i quy t v
n th ch t s c kh e

3.3.1.1. Giáo d

ph c v

n thân liên

ng và làm vi c khoa h

ng h p lí, v sinh

Thông qua các câu h i d n d t trong m i bài, giáo viên d a vào câu tr l i
c ah
u ch
c cho h c sinh m t
s
các ch
ng, h n ch ch
ng,
s d ng các ngu n th c ph
mt
ng l y
c trong th
M c tiêu

N i dung
h p

Bài 3: Các Ki n th c: Hi u
c vai trò c a các
nguyên
t
ng,
hoá
h c, nguyên t
ng và vai trò
n c

c
c.

tích

c tích
h p

- Vai trò c a các nguyên t :
Liên h .

+ Nguyên t
ng: C u t o
nên các i phân
H th ng t
h
hóa ki n th c, làm cacbohidrat,
vi c theo nhóm.
protein,
axit

-

c:
áp:

+ Bàn tay n n b t.
+K

bàn.

+Th o lu n nhóm.

+ Phát v n, g i
m và liên h v i
lo i th
+ Nguyên t vi th c t .
nhau nh m cung c p
ng: Chi m t l
các ch t dinh nh
n
:

u


t
v

ng. Vai trò c a
i v i s s ng
c b o
tài nguyên thiên
c.

thi t cho s s ng.
- Vai trò c

c:
ng cho
các ph n ng sinh
lý sinh hóa, dung
môi hòa tan các
ch t...

th c: Hi u - Vai trò c a c:
vai trò c a cacbohdrat và lipit Liên h .
i v i t bào và i
.
.
+Th o lu n nhóm.
ng c a
Th c hi n ch
ng s c kh e khi s +Thuy t trình.
h
i v i các lo i d ng quá nhi u +Phát v n, g i m
ng (ngo i tr và liên h th c t
th
n
cacbohdirat và lipit.
xenlulozo) và ch t cu c s ng.
ng v t.
: S d ng h n
ch ch t béo liên ng v t và
ng h p lí
các lo
ng nh m trong kh u ph n
m
o v s c
kh e.

Bài
4: Ki n
c
Cacbohrat
va lipit
v it

Bài
Protein

5: Ki n th c: C u t o
c a protein, các y u
t
nc u
t o c a protein và
ch
a
protein.
Nh n
c các lo i th
cung c p protein
t
s

- C u t o
protein.

c a Liên h .

c:

- Các y u t nh n c u +Th o lu n nhóm.
trúc c a protein.
+Phát v n, g i m
- Ch
a và liên h th c t
bi t
i v i t cu c s ng.
s ng
cho
ng.

:
+ Có ý th
s c kh e b n thân
b ng cách cung c p
ch
protein thông qua các
lo i th
t,
tr ng, s
+ Bi t cách ch bi n


th c ph m m t cách
h p lí nh m h n ch
m
a
th c ph m.
Bài 6: Axit Ki n th c:
nucleic
c thành
ph n hóa h c c a m t
nuclêotit, mô t
c
c u trúc c a phân t
ADN và ARN.
ch
và ARN

-C ut oc am t
nucleic.
h p.

c: Tích

- C u t o và ch c a ADN và +Th o lu n nhóm.
ARN.

c các
a ADN

c
s
ng c a các
thành ph n hóa h c
c a t bào, so sánh
c u t o và ch
c a ADN và ARN.
: Hi
c
di truy n c a
các t bào và di
truy n c
.

Bài

7:

T

Ki n th c: Mô t
c c u trúc c a vi
khu n, phân bi t
c 2 lo i vi khu n
b ng thu c nhu m
Gram.

- C u t o t

bào Liên h .

c:

+ Thành t bào.

-

+ Lông và roi.

+ Tìm tòi.

+ T bào ch t.

+ Liên h th c t .

Nh n bi t + Vùng nhân.
lo i vi khu n, vì sao
vi khu n có th sinh
s n nhanh.
: Hi
c
vai trò và tác h i c a
vi khu n
Bài 11: V n Ki n th c: Hi u - Tìm hi u v con ng
ng v n chuy n Tích h p.
chuy n các
ch t
qua v n chuy n qua màng các ch t, các lo i -

c:


màng
ch t

ng,
sinh sinh ch t: ch
th
ng, xu t bào và t bào.
nh p bào.

ng trong +Th o lu n nhóm.
+Phát v n, g i m
và liên h th c t .

Nh n bi t

c
: Gi i thích
c các hi
ng
co, ph n co nguyên
sinh và m t s hi n
ng th c t .
Bài 13: Khái
quát v
ng

chuy n hóa
v t ch t.

Ki n th c:
c - C u t o và ch c
c u t o và ch
a ATP.
c a ATP, quá trình hóa quá
chuy n hóa v t ch t. trình chuy n hóa
Phân bi t v t ch t.
c các d
ng, hi
c quá
trình chuy n hóa v t
ch t trong t bào và
s ng.

Tích h p.

c:

+Tìm tòi.
+Liên
ti n.

h

th c

: Hi
c
quá trình chuy n hóa
các ch
ng
(cacbohdrat,
lipit,
protein) ph c t p
trong t
s ng, gi
c
m t s ki n th c th c
ti n trong cu c s ng.
Bài
14:
Enzim và vai
trò
c a
enzim trong
quá
trình
chuy n hóa
v t ch t.

Ki n th c:
c u trúc và ch
c a enzim

c - C
ch ho
ezim.

-

c:

ng c a -

+ Tìm tòi.
c - Các y u t nh
các y u t
ng
n ho t + Liên h th c t .
n ho t tính c a tính c a enzim.
enzim.
- Vai trò c a
Bi

: Hi

c enzim
vai trò c
i
v i quá trình chuy n


hóa v t ch t
n t nh n th c, k

3.2.3. K
nh n trách nhi m.
3.2.3.1. K

m

nh n th c

Sau khi h c xong các bài thu c ph n 2: Thành ph n hóa
c a t bào, b n thân m i h c sinh ph i t rút ra cho mình m t ch
h p lí nh m cung c
ch
th i h n ch nh ng lo i th
. Giáo viên d a vào câu tr
c a h c sinh có th
c cho h c sinh nh ng ki n th
ng ch t, tránh ch
n c n nhi u ch

t lo i th
nh , tu i d y thì

h c
ng
ng
l i

c bi t là nh ng

+ H n ch

ng v t, các lo i d u m tái s d ng nhi u

+ Cung c

s ng.

l n.
3.2.3.2. K

m nh n trách nhi m, l ng nghe tích c c

Nh ng k
c sinh còn h n ch r t nhi
nh ng bài h c, bài t p nhóm giúp h c sinh rèn luy
c các k
t
cách t
i khi các nhóm trình bày v
c l p t m i cá nhân s rèn
luy
ck
ng nghe và x lí các tình hu
n giao ti p.
3.2.3.3. K

ng x h p lí

Thông qua các bài h
t trình trên l p c a m i
nhóm. Giáo viên
ng l i cách ng x gi a các b n trong nhóm v i nhau,
a các h c sinh trong cùng m t l p. H n ch
ng h p ch vì
mu n b o v
mc
i các b n
trong l p.
3.2.3.4. K
n d ng các ki n th
th c t trong cu c s ng

gi i thích các hi

ng

D a vào các ki n th
c m i bài, giáo viên có th
t s câu
h
n th c t nh m giúp h c sinh gi
c m t s hi
ng
mà mình nhìn th y h
ng hi u b n ch t th t s
Giáo viên có th

t ra nh ng câu h

* Bài 3:
D ng v t ch t nào trong t nhiên mà g p nhi
cao thì co l i?
luôn l

u này gi

tích c a kh
u.

i ta không ti
th y tinh?

th p thì giãn n , nhi

nh trong các chai, l

ng


cb
v t d ng ch a nó.

tích c

y có th làm v các

Vì sao ch nên b o qu rau xanh trong
qu

a t l nh mà không b o

-

-

* Bài 4:
Nh ng lo i th
ng mach?

i có ti n s v b nh tim m

- H n ch lipit và cholesteron, h n ch
b
u rau c và trái cây.

ng xenlulozo và vitamin

-

-

-

-

c bi t là

-


* Bài 5:
T i sao khi n
t ng m ng.

c l c cua thì th t c

h n lo
s hút các ph n k

cc at
uk
c vào
c ra ngoài. nhi
cao các phân t chuy
ng
uk
c quay ra ngoài, các ph n k
c c a phân t này
c c a phân t khác làm cho phân t này k t dính phân t
vón c
ng m ng n
c canh.

S ng tê giác, móng (v y) tê tê có th c s là thu c ch a b nh hay không?
- Th c ra s ng tê giác, móng tê tê là m t d ng c a protein (keratin), ch
th
i không h p th
i là thu c ch a b nh. L y
s ng tê giác, móng tê tê là m
ng phá ho
ng v t r ng.
-

-

* Bài 6:
D
th ng gi

khoa h

i ta có th
nh m i quan h huy t
nh thân nhân các hài c t hay truy tìm các th ph m?

R
ng h
i khác nhau (không có quan h huy t th ng) l i
có c u trúc ADN hoàn toàn gi ng nhau (xác su t trùng h p ch x y ra 1 trên 200
tri u l n). D a vào tính ch t
có nh ng ng d ng r ng rãi trong th c ti n.
Các nhà khoa h c có th d
truy tìm th ph
nh huy t
th
nh nhân thân c a các hài c t... Ví d
i ta có th tách ADN t
m t s i tóc còn sót l i trên hi
ng v án r i so sánh ADN này v i ADN c a
m t lo t nh
i b tình nghi. N
i tình nghi có ADN gi ng v i ADN
l yt s
l i trên hi
ng thì có th
n v án.
i ta có th
nh m
a bé có ph i là con c
i
i kia nh vào s gi ng nhau v ADN gi a con và b .


-

* Bài 11:
T i sao rau mu ng ch

c l i b cong lên?

Khi ngâm rau mu
ch t tan
bên trong t bào rau mu
c s th m th u vào bên
trong t bào làm cho các t
t khác bao quanh bên ngoài cây
rau mu ng là l p cutin ch ng th
c nên các t
th m nu
bào bên trong ru t cây rau mu ng hú
c và
ng ch b hi
ng cong t .
Gi i thích hi
ng b héo
- Khi ngâm rau qu
ngoài s th
t
nên trái cây b m

ng khi ngâm rau qu

c mu i lâu thì rau có hi n
c mu i ho

bên trong t
nn
th
cd
n b héo.

ng thì n

bên
c thì di

c s t rau qu s

* Bài 14:
T
xanh h ng ngày?
enzim xenlulaza

n c n ph
cx
th

u rau

tiêu hóa c

i không có
ng v
khác
y mà x
ng, x
ng g i là ch t x
t quan tr ng trong tiêu hóa. Nó giúp nhào tr n
th
giày, giúp cho th
u d ch v
ng th i x
a nh ng vi sinh v t có l i trong h tiêu hóa c a chúng ta
(chúng có kh
o ra enzim xe
th y phân x
y nên
b nc
sung ch
m b o s cân b ng c a h vi sinh v t trong
h tiêu hóa.Ngoài ra b n c
cung c
nh ng
vitamin c n thi
m b o cho s phát tri n kh e m nh và cân b ng.
* Bài 16:
Quá trình hô h p t bào
y u? Vì sao?

m tv

ng viên

n t p di n ra m nh hay

- Qúa trình hô h p t bào m t v
ng viên là m nh vì khi hô h p m nh thì
n
oxi nhi
i ch t gi a t
ng nhi u
giúp cho quá trình t
cung c p cho ho
ng s ng c
th v
ng viên khi luy n t p.


T i sao khi v

ng quá s

ng th y m

- Khi t p luy n quá s c thì quá trình hô h p ngoài không cung c
oxi cho t
bào, các t bào ph i s d ng quá trình lên men k
t o ra ATP. Qúa trình
lên men k khí t o ra axit lactic, ch
bào nhi u s d
n
hi
ng m
3

c hành thông qua b môn th c hành giáo viên

Môn sinh h c là môn h c th c nghi m, tr
t th c hành
r t quan tr ng. Trong các ti t th c hành giáo viên yêu c u h c sinh quan quan
sát và th c hi
c th c hành m t cách chính xác.
sinh h c 10 có
nh ng bài ng d ng vào th c t
bài: M t s thí nghi m v
enzim, lên men etilic và lactic.
3.4. K

ng phó v

ng và gi i quy t v

m t s bài h c trong sinh h c 10 giáo viên có th
t ra m t s gi
tình hu ng trong cu c s ng r i yêu c u h c sinh s gi i quy t tình hu
th nào.

nh

bài 31: S nhân lên c a virut trong t bào v t ch giáo viên có th
t ra tình
hu ng: G n nhà em có m
i b nghi là b nhi
nh
c xong bài này b n
thân em s
ng gì khi g
D a vào ki n th
c và tìm hi u thêm t
ng xung quanh h c
sinh tr l i câu h i và t
a vào câu tr l i c a h
ng
cho h
n nh ng hành vi tích c
+ Ch là nghi ng ch

c ch ng th c.

+N
i này có bênh thì b nh ch
ng máu, m truy n sang con
ho
ng tình d c còn qua ti
chúng ta không nên kì th nh
i b nhi m HIV, thay vào
n ti p xúc
ng viên h giúp h
t qua n
i m c b nh.
IV. HI U QU C

TÀI

Thông qua các ki n th c trong m i bài h
giáo d c thêm n
c sinh n m b
c nh ng ki
hình thành
c thói quen giao ti p v i th y cô và b n bè m
T
y t o cho m i quan h gi a th y cô và b n bè g n bó và g

n.

Qua nh ng bài t p nhóm và thuy
ng ngùng, câu nói tr
Không còn nh ng câu nói l p l i, không rõ ràng. Ngoài ra các em bi t thêm
c nhi u ki n th
n vi
n thân, ch
ng
h
có m
kh e m nh.
Không nh ng v y, các em có th hi u gi i
c r t nhi u ki n th c
t g p h ng ngày trong cu c s
m ts
tình hu ng th c t , b o v các lo
ng v t hoang dã, b o v r ng và gi gìn
ng xung quanh. Bi
nh
i b nh t t và phòng tránh b nh


cho b
i nhi m HIV/AIDS.

kì th , xa lánh và h t h

Ngoài ra còn t o cho h c sinh h
qu h c t p c a h
V.KI N NGH

i b môn sinh h c, giúp k t

XU T

V
i m i p
trong d y h c
ngh m t s v
sau:
- i v i giáo viên ph
sinh h c, v n d ng sáng t
bài gi
c h c sinh.
c n thi

i b i nh ng

c quan tâm

h c và giáo d
ng
d y môn sinh h c có hi u qu
u tâm, s
tìm hi u các v n
d y h c, liên h th c ti n có

ng c n trang b cho giáo viên thêm nh ng tài li u tham kh o
b sung, h tr cho giáo viên trong quá trình gi ng d y.


VI. DANH M C TÀI LI U THAM KH O
[1]. PGS.TS Nguy n Thanh Bình (2015). Giáo d
kh o dành cho Giáo viên THCS và THPT.
[2]. Sách giáo viên Sinh h c 10, B GD[3]. Sinh h c 10, B GD-

ng, tài li u tham
c, 2008

c, 2008
I TH C HI N

LÊ TH NHUNG


NG NAI
THPT Nam Hà

S

C NG HOÀ XÃ H I CH
T NAM
c l p - T do - H nh phúc
Biên Hòa, ngày 4 tháng 5

PHI

M, X P LO I SÁNG KI N
c:2016-2017
Phi

a giám kh o th nh t

Tên sáng ki n: L ng ghép giáo d
sinh h c l p 10

ng cho h c sinh thông qua m t s bài trong

H và tên tác gi : Lê Th Nhung
: Tr

Ch c v : Giáo viên

ng THPT Nam Hà

H và tên giám kh o 1: Phan Th Qu nh Tâm

Ch c v : T

ng chuyên môn

: THPT Nam Hà
S

n tho i c a giám kh o: 01639.608.088
* Nh

m và x p lo i sáng ki n:

1. Tính m i
- Có tính sáng t o thay th m t ph n gi

xu

im

khá.
m: 4,0/6,0.

2. Hi u qu
- Có minh ch ng th c t
m
khá t t

tin c

giá tr th

c hi u qu gi i pháp c a tác gi i

m: 7,0/8,0.
3. Kh
- Sáng ki n có kh

ng
d

và toàn nhành
m: 5,0/6,0.

Nh n xét khác (n u có): ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
T ng s

m: 16./20. X p lo i: Khá
GIÁM KH O 1

Phan Th Qu nh Tâm


S

NG NAI
THPT Nam Hà

C NG HOÀ XÃ H I CH
T NAM
c l p - T do - H nh phúc
Biên Hòa, ngày 4 tháng 5

PHI

M, X P LO I SÁNG KI N
c: 2016 - 2017
Phi

a giám kh o th hai

Tên sáng ki n: L ng ghép giáo d
sinh h c l p 10

ng cho h c sinh thông qua m t s bài trong

H và tên tác gi : Lê Th Nhung. Ch c v : Giáo viên
: THPT Nam Hà
H và tên giám kh

B u Châu Ch c v : Giáo viên

: THPT Nam Hà
S

n tho i c a giám kh o: 01274735840
* Nh

m và x p lo i sáng ki n:

1. Tính m i
- Thay th m t ph n gi

xu

im

khá, hi u qu
m: 4,0/6,0.

2. Hi u qu
- Có minh ch ng th c t

tin c y.
m: 8,0/8,0.

3. Kh
- Có kh

ng
ng t

giáo d c
m: 6,0/6,0.

Nh n xét khác (n u có): ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
T ng s

m: 18/20. X p lo i: Gi i
GIÁM KH O 2

B u Châu


S

NG NAI
THPT Nam Hà

C NG HOÀ XÃ H I CH
c l p - T do - H nh phúc
Biên Hòa, ngày 4 tháng 5
N

PHI U NH

T NAM

2017

c: 2016 - 2017

Tên sáng ki n: L ng ghép giáo d
sinh h c l p 10

ng cho h c sinh thông qua m t s bài trong

H và tên tác gi : Lê Th Nhung

Ch c v : Giáo viên

ng THPT Nam Hà
ng, ghi rõ tên b môn ho

c:
- Qu n lý giáo d c
Sáng ki

c

c khác)

-

y h c b môn: ...............................

-

c khác: ........................................................

c tri n khai áp d ng: T

Trong ngành

1. Tính m i
- Ch l p l i, sao chép t các gi
xu
- Ch thay th m t ph n gi
xu
im
trung bình ho c l
u áp d ng gi i pháp ng
d ng ti n b k thu t m
c ph
c h n ch trong th c t c
- Ch thay th m t ph n gi
xu
im
khá
- Ch thay th m t ph n gi
xu
im
t t ho c gi
xu t thay th
hoàn toàn m i so v i gi
xu
2. Hi u qu
- Không có minh ch ng th c t ho c minh ch ng th c t
tin c
giá tr
- Có minh ch ng th c t
tin c
giá tr
th y sáng ki n có thay th m t ph n gi i pháp,
xu
cl
u áp d ng gi i pháp ng d ng ti n b k thu t m i t
- Có minh ch ng th c t
tin c y, giá tr
th
c hi u qu gi
xu t c a tác gi thay
th hoàn toàn m i gi
xu
c tri n khai th c hi n t
- Có minh ch ng th c t
tin c y,
giá tr
th
c sáng ki
m t ph n gi i
xu
cS
n khai th c hi n
- Có minh ch ng th c t
xu
3. Kh
ng
- Sáng ki n không có kh
- Sáng ki n ch có kh

tin c y,
giá tr
th
c sáng ki
c
cS
u X vào 1 trong 4 ô m
ng

hoàn toàn m i gi i
tri n khai th c hi n

ng riêng cho T /Kh i/Phòng/Ban c

- Sáng ki n ch có kh
- Sáng ki n có kh
giáo d c chuyên bi t
X p lo i chung:

ng cho toàn ngành ho c sáng ki n có kh

Xu t s c

Khá

t

ng t

Không x p lo i


Cá nhân vi t sáng ki n cam k t và ch u trách nhi m không sao chép tài li u c
sao chép l i n i dung sáng ki
n.

th c hi

i khác ho c

o T /Phòng/Ban và Th
xác nh n sáng ki
c tác gi t ch c
cH
ng th
nh sáng ki n ho c Ban T ch c H i thi giáo viên gi i c
m, x p lo
nh.

I TH C HI N SÁNG KI N

Lê Th Nhung

XÁC NH N C A
T /PHÒNG/BAN

Phan Th Qu nh Tâm

THTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×