Tải bản đầy đủ

SKKN Giải pháp xây dựng và phát triển môi trường xanh sạch đẹp tại trường THPT Long thành

Long Thành
--------------------------

I
XANH -

-

THÀNH

-

..................................

-

.........................

-

.....................................


:
Mô hình

6-2017


________________________

1.
2.
3.
4.

5.
6. Fax:

E-mail: tamphung74@gmail.com

7.
8.

-

ng: 2016

-

-

19

- Các sáng ki
G
Long Thành


M
-----------------------I.


.............................................................................. 5

LÝ DO

........................................................ 6

II.

......................................................................................... 6
TH C TI N ..................................................................................... 7
........................................... 9

III.

viên,
xanh

..................................................................................................

xanh

............................................................................................... 10

xanh

............................................................................................... 10

-

.................................................................... 11

.................................................................................... 16

................................................................................... 17
.............................................................................. 18
...................................... 19

IV.
V.
VI.

....................................................................... 21
..................................................................................... .............22

Trang i


------------------------

t
QL
CB
CBQL
CSVC
GD

c

GV

Giáo viên

GVCN
GVBM
HT
HS
MT
BVMT
NV

Nhân viên
Xanh
AT :

Xanh

Trang ii

an toàn


TÀI:

T

GI I PHÁP XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N
NG
XANH - S CH PT
NG THPT LONG THÀNH
I. LÝ DO CH

TÀI

n
i qua th i k công nghi p, hoá hi
i
hoá hi n nay, Bên c nh nh ng l i ích phát tri n kinh t thì ô nhi
ng
t h l y t n t i song song mà chúng t
i gánh ch u. c bi t
là huy n Long Thành v i 6 khu công nghi p thu hút r t nhi
và ngoài
c ch
xây d ng công ty, doanh nghi
u này
mang l i ngu n thu l
ng s ng
c
ng tiêu c c và
ng r t nhi u n s phát tri n
b n v ng. Chính vì l
c chú tr ng và ngày
c m i t ng l p xã h i quan tâ
t ch c nhi u cu c thi bài vi t kêu g i m
i hãy chung tay b o v môi
o v lá ph i c a chính b n: hành trình xanh, thành ph không khói
thu c, bãi bi n không rác th i...Trong giáo d c, t t c các c p h c t m m non
n THPT, công tác giáo d c ý th c b o v
ào
ng d y.
i v i b c trung h c ph thông, giáo d
ng
c l ng ghép và tích h p vào nhi u môn h
c, k thu t nông
nghi p, giáo d c công dân, các ho
ng ngo i khóa...

chúng ta,

càng thêm yêu

, làm
-

-

ng THPT Long Thành v a
c xây m i toàn b trên m
t
2
di n tích
23.000m t a l c t i th tr n Long Thành, huy n Long Thành.
V
v t ch t khang trang, khuôn viên r
c lót g ch
s ch s , c nh quan r
pt
u ki n t t cho các th h h c sinh h c t p và
sinh ho t. Tuy nhiên, gìn gi và b o qu
ng h
ng luôn xanh,
s
chung tay góp s c c a t t c h
ng
và các em h c sinh.
1


V
là m t cán b qu
ng h c, tôi
n th
c môi
ng c nh quan s
m không ch
ng t i quá trình d y và h c mà nó
còn
ng t
ng c a các b ph
ng.
c làm vi c trong m
ng không khí trong lành mát m , nhi u cây
xanh...s t o h ng thú làm vi c và làm vi
y vi c xây
d
ng c nh quan bên ngoài xanh, s
p r t quan tr ng v i nhà
ng. T nh ng th c ti
y chính là lý do tôi quy
nh ch
tài:
Gi i pháp xây d ng và phát tri n
ng xanh - s ch - p t
ng
THPT Long thành
vi t sáng ki n kinh nghi m.
II.
lý lu n
Trong lu

n lí giáo d c c a tác gi Ph
v
tài
ng h c t p thân thi n
ng h
c
K
11 có trích d n Nghiên c u v
ng d y h c ph i k
n
công trình c a JEAN Marc Dénommé và Madelêin Roy v
ph
id yi h c - Tri
th
id yi h c - Môi tr ng. Tác gi coi y u t
ng là y u t tham gia tr c ti
n quá trình d y h c ch
thu n ch
n ra các ho
ng d y h
c bi t, tác gi
y ut
ng c a vi c h c, các y u t
ng c a vi c d y. Trên c
nm
n m t quy lu t quan tr
ng
ng
id
ih
i d y ph i thích nghi v
ng. nh
qu c
ng. H c
c s ng và h c t p trong m
ng
thu n l i, b u không khí trong s ch, lành m nh, v sinh s ch s th c s có tác
ng r t l
n quá trình h c t p và hình thành nhân cách c a các em, giúp cho
các em có nh n th
n v ý th c b o v môi
ng xanh s ch
p
Trong công tác qu n lí
v t ch t c a hi
ng THPT,
xây d ng và phát tri n
ng xanh s ch
p là m t n i dung quan tr ng
và c n thi t trong quá trình xây d
ng chu n qu c gia, xây d
ng
h c thân thi n h c sinh tích c c.
Khái ni m
ng t
c các nhà khoa h c nêu ra r t
nhi
ng ti p c
Theo Ði u 1, Lu t B o v
ng c a
Vi t Nam:
ng bao g m các y u t t nhiên và y u t v t ch t nhân t o
quan h m t thi t v
i, có
ng t
i s ng,
s n xu t, s t n t i, phát tri n c
i và thiên nhiên.".
ng giáo d c còn là toàn b
v t ch t, tinh th n
c giáo d
ng và h c t
c s d ng nh m tác
n s hình thành nhân cách c a h phù h p v i m
nh.
2


ng h c nói chung, các tiêu chu
ng c nh quan sinh thái
v
n có th g m các n
Tiêu chu n xanh g m có t l di n
tích tán lá cây xanh che ph r ng, có th m c , cây c nh ... Tiêu chu n s ch g m
có h th ng nhà v
rác, không có c d
c xây ho c lát s ch, thoát
c t t; không có quán xá xung quanh
ng; phòng h
c quét d
ng xuyên ... Tiêu chu
p
g m có h th ng cây xanh, th m c và các v t trang trí có ph i c nh h p lí, h
th
c xây d
n, trang trí hài hoà, có b ng ch d n...
Ngoài ra, c
mb
c các ch t cháy, ch t n , an toàn thân
th h c sinh trong h c t
( Trích d n PGS. TS Ph m H ng Quang
ng giáo d c, NXB Giáo
D c, 2006, trang 7,8,10,17,177 ).
Trong n i dung c a ch th s 40/2008/CT2008 v vi
ng h c thân thi n h c
sinh tích c
ng ph
n 2008-2013, tiêu chí : Xây
d
ng, l p xanh, s
c mô t chi ti
ng
m s theo c
GDTrH ngày 5/3/2009
,
ph
u xây
d
ng xanh -s ch
pc
t hi u qu cao.
2.2.
th c ti n
Trong nh
qua công tác b o v
c t t c các c p, b
c bi t coi tr ng. B chính tr
ch th s 36-CT/TW ngày
25/06/1998 v
ng công tác b o v
ng trong th i k công nghi p
hoá, hi
c. Ch th
ov
ng là v
s ng
còn c
c, c a nhân lo i; là nhi m v có tính xã h i sâu s c, g n li n v i
cu
m nghèo m
c, v i cu
u tranh vì hòa bình
và ti n b trên ph m vi toàn th gi
pt
ng ta
kh
ih
ng IX, X và t
i h i l n th XI,
ng ta ti p t c kh
ov
ng là trách nhi m c a c h th ng
chính tr , toàn xã h i và c a m
Ngày 31/03/2012 th
ng chính
ph ban hành Quy
nh s
-TTg v vi c tri n khai th c hi n có hi u
qu
c s ch, v
ng t
ng h c. B giáo d
ch
giáo d c trên c
c t ch c tri n khai các ho
ng v môi
ng b
n: ch th s 02/2005/CTngày 31/01/2005 v
ng giáo d c b o v
giáo d c toàn
di n cho h c sinh, ch th kh
n
m v tr ng tâm công tác giáo d c
BVMT c
nay
n khai th c hi
i dung b o v
ng vào h th ng giáo d c qu
ch th s
40/2008/CTvi
ng phong trào
ng h c thân thi n h c sinh tích c
ng ph
n 2008Xây d
ng, l p xanh,
s
t trong nh ng n i dung c t lõi
ng ph i th c
hi n t t.
3


Bên c
d

o v t ch
: 1064

ng nh
c nhi
n c a s giáo
ng ng tu n l qu
c s ch và v sinh môi
;
- CTHSSV ngày 21 tháng 4
7.

Trong quá trình tìm hi u, thu th p tài li u v ch
xây d
ng
ng xanh-s ch- p, tôi nh n th y r
tv
c r t
ng nghi p quan tâm và th c hi n
ng ti u h
Th a Thiên Hu
ng THCS Nam Hùng, huy n Nam Tr c, t nh
nhi
n liên quan
n ch
ts
c vi c xây d ng 13 tiêu chí xây
d ng
ng h
c aS
www.baomoi.com/soc-trang13-tieu-chi-danh...truong-xanh-sach-dep/c/18197579.epi
tôi xây d ng môi
ng xanh s ch
ct c
ng.
h
nhi
Vinh

2.3.Th c tr ng c a công tác xây d
ng

ng xanh - s ch

pc a

,
2

g
thành

-

Tiêu chí xanh:

,
.
4

.


C

-

l
4 . Nguyên nhân
ng xuyên,

-

xanh
-

-

p

xây d
c 2016-

ng THPT Long Thành

Giáo d c h c sinh ý th
c nh c
ng và liê
th c v
t
MT.

ng xanh - s ch
n m c tiêu:

ng xuyên và luôn quan tâm n v i m i khía
ng giúp cho HS n m v ng các tri
i vói
5


Phát tri n cho h c sinh k
ov
ng, b o qu n, gi
v t ch t, trang thi t b c
ng.
ng tr ng thêm nhi
n hoa cây
c nh và gi gìn v sinh s ch s .
L m t phó hi
ng ph trách công tác ch nhi
v
v t ch t
u vi c
xây d ng môi tr ng xanh s ch
p

III. T

CH C TH C HI N CÁC GI I PHÁP
:T

viên,

môi
xanh

1.

pháp
môi

xanh -

công tác

-

,
. Khi có
à còn

2.
-Tuyên

CMHS
l
. Thông qua

-

. ( hình

)

4)
-

6


pháp 2:

Ban

1.
cao.
-

ban

p


2. Cách
-

an
làm

at

Ban
nhân

- Xây d
là phó ban


, GVCN

- GVCN
pháp 3:
1.

h

môi

xanh

pháp
công tác
trong nhà

.
2.C
-2017
:N
6)

7


. Vào
B

cho HS

;

; Trong các

l
công tác
.
4:

xanh n i dung 1
-

-

a theo

.
1.M

a gi i pháp

P

THPT Long Thành

thoáng mát

- an toàn.

2.
vào tình hình t
2.1. Xây

-

-

-

i

-

tr
...

.
8
các

trang
các

môn

cho
hóa.

nhân
; tác phong
.
2.2.

-

-

-

hvà
:

-

V

T
có t
.M
oài.

;

và hài hòa

t

rong khuôn viên t
,
t h ê m cây xanh theo quy
có bóng mát
không gian;
sung
cây
hoa thông qua

.

.C


Hàng
.

lao

.G

theo dõi,
9

HS các thói


m
, giúp cho nh
2.3.
hình

,t

HS
trong phòng
... T
ua hàng
u
2.4.
1.
công tác y t
V
2.

xanh-

g
-

-

-BYT-

c

10


B

CÔNG TÁC Y T
V I TÌNH HÌNH TH C T C

NG H C
NG

So sách th c t
ng; Cách
th c th c hi n
1.

Phòng h c: 52m2 -

, Bàn

t chu n theo
-

-

BKHCN2011
B ng ch ng lóa; có màu xanh lá cây

- 3,2m;
Ánh sáng t
các em h c
vào các ngày sáng tr i; Phòng h c có
ng t t cho vi c
d y và h c
th y c c

ng có h th
t tiêu chu n

c máy

M i tu
ng cung c p cho
m il
c u ng 20 lít.
c
u
t tiêu chu n có gi y
ch ng nh n ATTP
5.

ng m
t t c các nhà v
lavabo
N

-BKHCN
11

c xây d ng nên
t chu n, có
.
xà phòng cho


t yêu c

i v i h th ng

c ng rãnh

ng h
ng v
gom rác th i hàng ngày.

trú

c
ng c a h
an toàn th c ph
ng ch o:
Hàng ngày NV y t
ph
;

thu

c v nhu
mb o

u th c

Hàng tháng t ch c ki m tra ATTT
các gi y t
-BYT ngày 05 tháng 12 m t hàng ph

n xu t x các

ng xuyên nh c nh

-BYT ngày

12


8

Phòng y t
c trang b
trang thi t b theo yêu c u c
ki
ng khám b

u

ng t
-BYT ch c khám b
u cho các h c
u c p có ghi s khám s c kh e

27/2014/TT-

ành kèm theo

Bi
môi
1. M

thanh niên tron
xanh
a gi i pháp
công tác

, trang trí
.
2. Cách

pháp

N
v
công tác này.
- Ch

13


khuôn viên

và xung quanh bên ngoài
(Hình 4 -

hàng tháng và

-

Công trình thanh niên
Hình

5-

3.
g
v

luôn
6.
xanh

công tác xây

1.
K

âng cao
2.

-

ây
a.

-

14

c


-

a,

-

IV. HI U QU C

TÀI

Các gi
c tác gi th c hi n t
là k t qu c a quá trình tìm
hi u, nghiên c
n c a B , s , ngành và h c h i kinh nghi m c a
ng nghi p cùng v i kinh nghi m th c t c a b n thân nhi
Tôi
nh n th
c áp d ng hi u qu t
và có kh
th c hi n
ng THPT.
Sau m
c hi n, m c dù v n cò nh ng h n ch nh
nh vì thi u
ngu n l
i, kinh phí và v n còn ph i t
c hoàn thi n trong
nh
n nh n th y công tác xây d ng môi t ng
a THPT Long Thành
c m t s hi u qu :
Xây d ng
c k ho ch ho
ng chi ti t, c th v công tác xây d ng
c th c hi
ra.
T p th cán b , giáo viên,
ng nh n th
c t m quan
tr ng c a công tác gi gìn v sinh s
p và luôn ng h cho ban ch o th c
hi n các công vi c trong su
c.
Công tác tuyên truy n v t m quan tr ng c a công tác xây d ng môi t ng
t o ra s
i, chuy n bi n tích c c v nh n th c c a
cán b
ng.
C
i t o ph xanh b ng các cây
có giá tr v m t kinh t và có tác d
ng. Ý th c b o v
ng c a h
t, các em không x rác trong
phòng h c, b o qu
v t ch t t t. 90% h
c t t trong vi c
gi gìn v
ng l p, tham gia các bu
ng nhi t tình t k t qu cao.
Tr ng m
ti p t c c i t
tr ng hoa, cây c nh trong các b
ng.
Qua vi c th c hi n sáng ki n kinh nghi m xây d
ng xanh,
s
p
h c t p, rèn luy n c a các em h c sinh t
cc i
thi n góp ph n nâng cao ch
ng gi ng d y c a giáo viên và h c t p c a
h c sinh. C th t l h c l c và h nh ki m
c 2016 -2017 có kh i
s
c 2015-2016
15


-V

H nh ki m:

+ H nh ki m t
+ H nh ki

t 1,64% gi m 1, 3 %

+ H nh ki

t 0,14% gi m 0,16%

+ H nh ki m y

t 0,7%

%

-V h c l c:
+ H c l c gi

t 24,4

,4%

+H cl

t 54.4

5,2 %

+H cl

t 20,1 % gi m 9,8%

+H cl cy

t 1,1 % gi m 0,9%

Xây d
th t s
t quan tr ng trong quá
trình phát tri n toàn di n c
ng. Nó
ng có c nh quan
c uy tín và
uc
ng.
ng
giúp cho CB, GV, NV, HS h ng kh i trong công tác d y v h c. Giúp
cho h c sinh hình thành k
ng, làm v sinh và gi gìn v
ng
l p, tr ng và b o v cây xanh khuy n khích h c sinh nâng cao ch
ng giáo
d c toàn di n.
V. K T LU N VÀ

XU T, KHUY N NGH

.
5.2. Khuy
1.

i v i chính quy

- H tr
gi m thi u công vi
v sinh s ch s

ng lót g ch v
ng d n c cho h
ng b .

n, cung c p cây xanh phù h p tr
ng h c.
16

,

ng th i duy trì
ng cho các


2
-

các

môi

,k

có quan c
3
-

-

cây xanh

nhà

thành

ban

.
-C

-

4.
Trong các g

5.

công tác x

.
17


VI. DANH M C TÀI LI U THAM KH O

- www.baomoi.com/soc-trang-13-tieu-chi-danh...truong-xanh-sachdep/c/18197579.epi
ng Giáo D c

- PGS.TS Ph m H ng Quang 2006;
-

NXB Giáo d c

2013;

;
-

2013;

-

;

- Quy

nh s 1257/
ng Nai v vi
chu n Xanh - S ch ;

-

a S Giáo d c và
ng ph
t

-

-BYT;

18

ngày 12/5/2016 quy


V
P

Hình 1: M t góc c nh quan

19

ng THPT Long Thành


Hình 2: B ng hi

i t ng

20


Hình 2: B ng hi

i t ng

21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×