Tải bản đầy đủ

SKKN CẢI TIẾN QUẢN LÝ THI CHỨNG CHỈ ANH VĂN QUỐC TẾ CAMBRIDGE

S
PHÒNG
Mã s

SÁNG KI

C
CH
CAMBRIDGE

L

ên c
Qu
L

Mô hình

Phim

6-2017

0

Hi


I. THÔNG TIN CHUNG V
1. H

à tên: PH

2.
3. Gi
4.

ên Hòa.

5.

45(CQ)

6. E-mail: vanlong.gdtx@dongnai.edu.vn
7. Ch
8. Nhi
g
gia t
S

Qu

b
,
c

9.

òng Kh
Giáo d

à Ki


–S

à

II. TRÌNH
- Trình

ên website c

ÀO T
ên môn, nghi

III. KINH NGHI
-L

ên môn có kinh nghi

S

3

- Các sáng ki

ã có trong 5 n
-2012: T

ngo
-2013: Xây d

ình phân l

thông
-2014: Xây d

tr

hình ch
-2015: Phát tri
.
-2016: C

1


m:

Tên sáng ki

C

N QU

CH

I. LÝ DO CH

ÀI:

Phát tri
à
v hi
là m
d
,
ây là nhi
theo tinh th
Ban Ch
09/6/2014 c

(CNTT) vào t
c qu

l

trong l
ào t .
-NQ/TW ngày 04/11/213 c
-CP ngày
àn di

T
àn t
trong nh
gi
ngo
ngày càng phát tri
ã có trên 120
ch
t
à Hà N
v
thí sinh
ký h
ình Cambridge c
trong các
(
.

hi
V
hi
ê
Trung tâm,
ên
ên

ên). Chính vì th

i

qu
thí

qu

t
tr

ên th
ý

xác d

S

.

nhu c
giúp qu

ào
Trung tâm kh

Trung tâm VN033
ý thí sinh d

,k

c

ph

cho ti

à chính

òi h

chính là lý do tôi xây d

ài: “ C

QU


II.

À TH

a) Nh

ã làm c

ã có

nhân viên có kh
t
-S
ký c

ã có

sinh d
ã

2


su

- Vi
àk

b) H
mà tác gi

ã giúp cho vi
ã có trong th
ên c

Vi

à nh

ch
ngo
gian khi ph
g
ph
h
thi
à ph
trang web này m
k
ho

ên viên ph
d
ình ch

ên
ý thi, phi
ên, phân b
òng thi . . . còn thi
ành c

êu c
III. T

Các công vi
Cambridge:

qu

- Thông báo v
d

àn t

- T
àn t
- Th
thí sinh.

òng,

- Th
- Th
tâm kh

àg

3

ài thi trên gi
ch .


Gi
1. Thông báo v
d

àn t
ên k

c

ào th

ýc
ày b

ridge t

ày h
ên trang qu

thi c

4

t


5


6


ã có các thông tin trên ng
báo trân trang Web c
trong t
N

ên k

à thông báo v
à th

7

,l


8


2. T
àn t
ã xây d

Vi
ph

ModulDangkyThi.mdb. Ph
Trung tâm kh

h
gép d

s
ên toàn t
Hình Form nh

9


3. Th
sinh.
ã xây d
Trung tâm kh
ch
làm h

òng,

danh ra phi

ModulQuanlyThi.mdb. Ph

10

ày giúp cho
th


Danh sách thí sinh c

nv

11


Danh sách phòng thi

Phi

ình Starters, Movers, Flyers
4,5,6

12


13qu

4. Th
h.

Th
- Th Materials: Khai báo v s
trung tâm kh

14


Th
theo file thì ph
ã xây d

trong modulQuanLyThi.mdb
sách thí sinh có d ti

15


16


àg

5. Th
kh
Ch

ch

ch

ào ch
nói cho thí sinh
17

ài thi trên gi

rung tâm


Speaking marks trên h

M
c

18


ÀI

IV. HI
lý thi ch
V
qu

ã
hi

ày ã

h

àh

cho ho
khâu t

ãt
viên c
ngo

òng Giáo d
ông tin d

ên

ên ph
àng.

V.
C
trên, góp ph
trong th

àb

Nghiên c
th
kh
ch

àn thi

êu

phát tri
ành ng d
trên n
ý online thu
. Tìm hi
ình qu
à Ngo

R

ng d

lý thi các lo

.

ong nh
I TH C HI N

Ph

19

ìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×