Tải bản đầy đủ

SKKN Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông

S GIÁO D
OT
NG NAI
PHÒNG T CH C CÁN B
-------------------Mã s :

SÁNG KI N KINH NGHI M

B
NGH

C

NG D NG CÔNG

NG TRUNG H C PH

THÔNG

i Th c hi n: Bùi Th Ng c Nga
c nghiên c u:

Qu n lí giáo d c: QLCNTT
yh cb

Mô hình

Ph n m m

Phim nh

c: 2016 2017

Hi n v t khác


S GIÁO D
OT
NG NAI
PHÒNG T CH C CÁN B
-------------------Mã s :

SÁNG KI N KINH NGHI M

B
C NG D NG
CÔNG NGH
GIÁO VIÊN TRUNG H C PH THÔNG

i Th c hi n: Bùi Th Ng c Nga
c nghiên c u:
Qu n lí giáo d c: QLCNTT
yh cb

Mô hình

Ph n m m

Phim nh

c: 2016 - 2017


Hi n v t khác


C LÝ L CH KHOA H C

I. THÔNG TIN CHUNG V CÁ NHÂN
1. H và tên: BÙI TH NG C NGA
2.

11/05/1983

3. Nam_n : N
4.

a ch : S 57

5.

n th ai:

6. Fax:

ng Tân Tri u, xã Tân Bình, huy n
(CQ):

ng Nai
0908.585.449

Email: bt.ngocnga@gmail.com

7. Ch c v : chuyên viên
8.

công tác: Phòng T ch c cán b
O
H c v (ho

chuyên môn, nghi p v ) cao nh t: Th

n b ng: 2015
o: Qu n lý giáo d c
III. KINH NGHI M KHOA H C
c chuyên môn có kinh nghi m: Qu n lý chuyên môn, Gi ng d y.
S

m: Gi ng d y t
t gi i Sáng t o k thu t t
t chi

2011-2012.

B ng khen c a UBND t
t chi

2012-2013.

t chi

p t nh 2012-2013.

t chi

2013-2014.

t chi

2014-2015.

t chi

2015-2016.

t chi

p t nh 2015-2016.

.
.


C

B

1. LÝ DO CH

NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN
C PH THÔNG

TÀI

b t k th
i nào, vi c xây d ng m t n n giáo d c v ng m nh luôn là
nhân t then ch t, quy
y và duy trì s phát tri n c a m i qu c gia.
Cùng v i s phát tri
t b c c a khoa h c k thu t thì công ngh thông tin
(CNTT) là m t trong nh
c có nhi
t th c nh t. Vi t
Nam, C
nd
c ph c
ng d ng h u h t các
c
c bi t là trong giáo d c, nh t là trong nh
Giáo d
o (GDu ch
ng d
v c này.
Sinh th i, Ch t ch H Chí Minh luôn coi tr ng s nghi p giáo d
o,
i luôn dành s
c bi
i luôn th hi n nh
, nh ng yêu c u, nh ng l i d n dò và k
v ng to l
i v i vi c xây d
i ng nh
i th y trong xã h i. Ch t ch
H Chí Minh kh
m t v trí, vai trò vô
cùng quan tr ng, h
i quy
nh thành công trong công cu c xây d ng và
i m i n n giáo d
Không có Th y giáo thì không có giáo d c
c
i kh
nh vai trò không th thay th c
i GV trong s m
t o th h tr . Ch
ng, nhân cách, ph m ch
ng c
nào s
ng to l n và tr c ti
n s n ph m mà h
o ra c xây d ng và phát tri

v
mang tính lý lu
c ti n sâu s
i v i s phát tri n
giáo d c c
c ta.
iv
ng THPT
a bàn t
ng Nai, bên c nh nhi u GV có
chuyên môn v
c gi ng d y t t, v
th c cao trong h c t
rèn luy n tay ngh ; chuy n bi n trong vi c c i
ti
ng d y còn ch m, m
ng d ng CNTT vào ho
ng
chuyên môn, gi ng d y còn mang tính t
bi n; bi n pháp qu n lý
ng d
th ,
phù h p; vi c ng d ng CNTT c
còn h n ch
ng yêu c
i m i GDn nay. V m t qu n lý nhà
ng cho th y, các bi n pháp qu n lý c a hi
ng (HT) trong qu n lý quá
trình d y h c (DH) nh m nâng cao hi u qu ng d
m
ng t
c các yêu c u c a giáo d
n
m i. T nh ng b t c p nêu trên, c n thi t ph i có nh ng bi n pháp qu n lý phù
h
y vi c ng d
t
cách khoa h c và h u hi u. T
n nâng cao hi u qu ch
ng GDng yêu c
i m i hi n nay.
Nh n th
m quan tr ng c a v
trên, nên tôi ch n
nghiên c u B
c ng d ng công ngh
giáo viên trung h c ph thông

tài

Trang 1


2.

LÝ LU N VÀ TH C TI N

2.1. M c tiêu
T ch
o, b
ng nh m trang b ki n th c, k
hi u
qu ng d ng CNTT ch
ng THPT
a bàn t
ng
Nai. Xây d
thông b
m chu n hóa v chuyên môn, nghi p
v
ng b v
u gi a các c p h c, gi a các b môn nh
ng yêu c u
im
c ph thông; góp ph n th c hi
i
m
n, toàn di n giáo d
o.
Nâng cao ch
trong vi c nâng cao ch

thông t
ng giáo d

Ph
u 100% GV ph
trong gi ng d y.
2.2.

cb i

pháp lý; ch

c chuy n bi
n
n 2017 - 2020.
c ng d ng CNTT
c

Trong k ho ch t ng th phát tri n ngu n nhân l
ng 2020, do phó Th
ng Chính ph phê duy t ngày 0
2009,
n ngu n nhân l c CNTT ph i g n k t ch t ch v i
i m i giáo d
c bi
i m i giáo d
ih
i
m
n và toàn di
o nhân l
ng h i nh
t trình
khu v c và qu c t , t
c chuy n bi
n v ch
ng yêu c u phát tri n CNTT c
c, c a s nghi p công nghi p hóa, hi n
i hóa và h i nh p kinh t qu c t
.
Ch th s 58c a B chính tr v
y
m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p
hóa, hi
i hóa. Ch th
thông tin là m t trong các công c
ng l c quan tr ng nh t c a s phát tri n, cùng v i m t s ngành công ngh
i sâu s
i s ng kinh t
i c a th gi i
hi
i. ng d ng và phát tri n công ngh thông tin
c ta nh m góp ph n
gi i phóng s c m nh v t ch t, trí tu và tinh th n c a toàn dân t
y công
cu
i m i, phát tri n nhanh và hi
i hóa các ngành kinh t
ng
c c nh tranh c a các doanh nghi p, h tr có hi u qu cho quá trình ch
ng h i nh p kinh t qu c t , nâng cao ch
ng cu c s ng c
m
b o an ninh, qu c phòng và t o kh
th c hi n th ng l i s
nghi p công nghi p hóa, hi
Ngh quy t s 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 c
ng khóa XI v
im
n, toàn di n giáo d
ng yêu c u công nghi p hóa,
hi
u ki n kinh t th
ng xã h i ch
i
nh p qu c t .
Truy
Quy
t o, b

03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 c a B Thông tin và
nh chu n k
d ng công ngh thông tin.
nh s
-TTg c a Th
ng cán b , công ch c, viên ch

ng Chính ph : Phê duy
n 2016 -

án nêu rõ:
Trang 2


T p trung b
chính tr , ki n th c qu
ngo i ng

ng yêu c u tiêu chu
nh v
lý lu n
c, ki n th c qu c phòng - an ninh, tin h c,

Quy
nh s 732/ -TTg c a Th
t o, b
ng nhà giáo và cán b qu
n, toàn di n giáo d c ph
B
giáo và cán b qu
giáo d

ng Chính ph : Phê duy
giáo d
ng yêu c
im i
n 2016 g l c ngo i ng , tin h c cho nhà

B Giáo D
ng d ng CNTT trong giáo d c
th 55/2008/CTaB
ng B Giáo D c và
ov
ng gi ng d
o và ng d ng CNTT trong ngành giáo
d
n 2008-2012
Tri n khai áp d ng CNTT trong d y và h c, h
tr
im
ng d y, tích h p ng d ng CNTT ngay trong m i môn
h c m t cách hi u qu và sáng t o nh
u ki n thi t b tin h c; xây
d ng n i dung thông tin s ph c v giáo d c; phát huy tính tích c c t h c, t tìm
tòi thông tin qua m ng Internet c
i h c; t
u ki
i h c có th
h c m
c n i dung h c phù h p; xoá b s l c h u v công
ngh và thông tin do kho
i
Có th kh
sách, chi
chi
2.3.

nh r
ng, Chính ph và B GDu chính
phát tri n CNTT và trên th c t vi c th c hi n các chính sách
c m t s k t qu nh
nh.

khoa h c
Khái ni m v Công ngh thông tin (CNTT)

CNTT là t p h
c, công ngh và công c k thu t
hi
s n xu t, truy
p, x
i thông tin s
(Theo Lu t Công ngh thông tin - 2006 do Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 6
Khái ni m v

ng d ng công ngh thông tin

Vi c ng d ng và phát tri n CNTT trong m i m t c
i s ng xã h i nói
chung, trong GDc ta có nh ng chuy n bi n, ti n b tích c c
th
ng hi
c nh ng thành t
c ng
d ng trong các ngành kinh t - k thu t và gi ng d y trong h th ng giáo d c qu c
c bi t cho v n
c th hi n b ng vi c ban hành Lu t Công ngh thông tin vào
mt
y CNTT phát tri n.
Theo Lu t Công ngh
các ho
ng thu
các ho
ng khác nh
14, tr.1-2].

ng d ng CNTT là vi c s d ng CNTT vào
c kinh t - xã h
i ngo i, qu c phòng, an ninh và
t, ch
ng, hi u qu c a các ho t

y, i v i GDcó th hi u: ng d
là vi c s d ng CNTT vào các ho
ng giáo d c, các ho

c GDng gi ng d y, h c
Trang 3


giáo d c nh m nâng cao ch
ng, hi u
t p và qu n lý giáo d c c a t
qu c a các ho
ng qu n lý, các ho
ng d y h c và giáo d c.
CNTT có th
c ng d ng trong nhi
c khác nhau. Trong QL nhà
ng THPT, chúng ta có th chia nh ng kh
ng d ng CNTT làm hai ph m
trù:
- CNTT là m t h th ng tr giúp. V
ng
n nh ng s tr giúp to l n. Nh ng công vi c hành chính ph c t p và
t n nhi u th i gian có th
i n hóa và vi tính hóa. Ví d
pk
ho ch, QL h th ng, làm báo cáo, k toán, hành chính, ki m tra m i ho
ng
ng THPT.
- L ng ghép s d ng CNTT: Khi nhà QL th c s s d ng CNTT trong các
ho
i là s d ng l ng ghép. V
s d ng ng d ng CNTT
nào có th
c phân ra làm nhi u cách.
phân lo i gi a vi c ng d
ng h c t p, m t công c
QL, là m
ng d n, m
n m v i vi c s d

m
n truy n thông.
Khái ni m v n
c
Theo T
nh
m c a cá
nhân th hi n m
thông th o - t c là có th th c hi n m t cách thành th c và
ch c ch n - m t hay m t s d ng ho
c g n li n v i nh ng
ph m ch t v trí nh , tính nh y c m, trí tu , tính cách c
c có th
phát tri
m sinh lí c
c h t là c a
h th
i là b m sinh, mà là k t qu phát tri n
c a xã h i và c
i s ng xã h i, s giáo d c và rèn luy n, ho
ng
c
c nh ng thành t u hoàn thi n, xu t s c, m i
m
i, g
c bi t làm nên kì tích trong ho t
ng sáng t
t lên trên m
cg
22].
Tác gi Nguy n Bá Quy cho r
c là nh ng thu c tính tâm lý mà
nh
i ti
i d dàng nh ng ki n th c, k
x o
và ti n hành m t ho
t cách có hi u qu 15, tr.112].
Khái ni m n
c ng d ng công ngh thông tin
i mu
t k t qu cao khi th c hi n m t công vi
c tiên
i ph i trang b tri th c, rèn luy n k
x o v công vi c
i v n d ng m t cách sáng t o nh ng tri th c, k
x o này
vào công vi c. Khi hoàn thành công vi c có k t qu cao, ta nói r
i này có
i v i công vi c này. Trong vi c ng d n
y, mu n có
k t qu
i trang b tri th c, k
x o và v n d ng chúng m t
cách sáng t o. Hi n nay, nhân lo
c vào n
khoa h c
sinh h c, công ngh v t li u m i tr thành l
ng s n
xu t tr c ti p, thâm nh p vào h u h
c ho
ng c
mang l i nh ng thành t u r t to l
i l i xu t hi n thêm nh ng
cm
c ng d ng CNTT.
Trang 4


c và ng d ng CNTT, có th hi u:
c
K t h p hai khái ni
ng d ng CNTT trong qu n lý ho
o bao g m các y u t khách quan
và các y u t ch quan thu c v cá nhân, tích h p v i nhau d
nm
thành
th o s d
c, công ngh và công c k thu t hi
i
nh m t ch c, khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n tài nguyên thông tin
trong qu n lý ho
m b o cho ho
ng qu
tk t
qu cao.
c ng d
c th hi n ki n th c, k
ng d ng
CNTT. Theo tác gi Eddic Naylor (2002) [21], có th th y: Ki n th c và k
ng d ng CNTT bao g m k
d ng máy tính; k
d ng thi t b
CNTT; ki n th
n v tin h c, k
ng b ng công c CNTT,
k
Internet, k
n m m tác nghi p, ng
d
t o ra các s n ph m ph n m m; kh
p nh t tri th c m i v
CNTT.
V it
CNTT phát tri
ng r t m nh
n GDc bi
ng h
c chuyên môn
nghi p v còn ph
c ng d
ph c v t t cho ho
ng ngh
nghi p c
c ng d ng CNTT mà m i GV
ng THPT c n có
l
c c p nh t tri th c v
cs d
c s d ng
thi t b CNTT và truy
c khai thác và s d
cs
d ng các ph n m m chuyên môn nghi p v
c di
ng b ng công c
CNTT và trìn
ti
y thì m i có th
c yêu c u xã
h i hi
ra cho ngành giáo d c.
Khái ni
y h c (PPDH):
PPDH là khái ni
n c a lí lu n d y h
n nay v n còn nhi
v
c
c ti p t c nghiên c u và th ng nh
nh mô hình c u trúc c a PPDH.
Khái ni m PPDH có th hi
ng là nh ng hình th c và cách th
ho
ng c a GV và HS trong nh
u ki n d y h
nh nh
m c tiêu d y h c.

u
i
c
c

PPDH là m t khái ni m ph c h p, có nhi u bình di
n khác nhau..
Có th nêu ra m t s
ng m c tiêu d y
h c; PPDH là s th ng nh t c a PP d y và PP h c; PPDH th c hi n th ng nh t ch c
o và giáo d c; PPDH là s th ng nh t c a lôgíc n i dung d y h c và
lôgíc tâm lí nh n th c; PPDH có m t bên ngoài và m t bên trong, m t khách quan và
m t ch quan; PPDH là s th ng nh t c a cách th
nd y
h c.
Mô hình d y h c v i s h tr c a máy tính
ih

t các m

cao nh t nh n th c quá trình h c t p, nhi u
y h c v i s h tr c a máy tính.
Theo Robert Gagné, m t chuyên gia v
ngh

Trang 5


Sáu ph n
c:

c th hi n trong m t bài gi

1. Thu hút s quan tâm; 2. Làm rõ m

n t và có th chia thành
a bài h c (môn h c);

u ki n tham d bài h c; 4. Hình th c trình bày thông tin;
5. Cung c p các ch
m ph n h i t
2.4.

ng d n h c; 6. Các l i g i ý, các bài gi i m u;
ih

c; 9. Ghi nh .

th c ti n

Giáo d
c quan tâm nhi
Giáo d
o là qu
u, là s nghi p c
c và c a
toàn dân
i giáo d c ph
i m i và
phát tri
ng nhu c u ngày càng l n c a m i t ng l p nhân dân v h c t p và
ti p thu nh ng ki n th c, k
nghi p, rèn luy n nh ng ph m ch t và
ng yêu c u xây d ng công nghi p hoá, hi
i hoá, h i nh p qu c
t .
n hi n nay, giáo d c không nh ng c n ph
o ra nh ng
i có tri th c khoa h c, mà còn ph i gi i c th c hành. Qua th c hành v i
c tính kiên trì, c n th n, chính xác, k lu
c rèn luy n, tình yêu lao
cn yn
ng ph m ch t r t c n thi
iv
ng m i
và ph
c hình thành qua m t quá trình rèn luy n lâu dài, b ng nh ng ho t
ng th
ng. Ngoài r
y s phát tri
ng
ng c a HS và giúp HS sáng t
c t p. HS có nhi
c
ti p c n v i nh ng GV th m chí kho ng cách gi a th y và trò là r
ng
có ng d ng CNTT, GV có th t ch c nhi u hình th c h c t
h c nhóm, phi u h c t p, các bài t p tr c nghi
c t p...
y, có th kh
nh r ng vi c ng d
i cách ti p
c n d y và h c, hành vi và phong cách d y và h c, tình hu ng di n ra ho
ng
d y và h c. Tr
ng h c t p, GV và HS là
nh
i tác quan tr ng trong quá trình ng d
nhi m v GV r t quan tr ng, góp ph n trong vi c nâng cao ch
ng DH
ng THPT.
c yêu c
im
n toàn di n giáo d
ng yêu c u công nghi p hóa, hi
u ki n n n kinh t th
ng
ng xã h i ch
i nh p qu c t
ng h n ch ,
b tc
Kh
s d ng ngo i ng và ng d ng công ngh thông tin trong gi ng
d y còn h n ch s.
GV
o, b
ng có h th
cs
ng
yêu c u nhi m v ; tính chuyên nghi p th p, làm vi c ch y u d a vào kinh nghi m
cá nhân nên ch
ng, hi u qu công tác c
Trang 6


th c ti
c nâng cao hi u qu ng d ng CNTT
n thi t, v a mang tính c p bách, v a mang tính chi
dài trong th c hi n nhi m v giáo d
o.
V

i
c lâu

2.5. B i c nh th c hi n
Trong xã h i thông tin, nh ng ngành công ngh
n m nh và
CNTT là m t trong nh ng ngành quan tr
u, gi vai trò nòng c t cho
nh ng ngành công ngh khác phát tri n. Cu c cách m ng v CNTT nh
cu i th k
n kinh t th gi i t m t n n kinh t công nghi p
chuy n d n sang m t n n kinh t m i mà nhi u nhà khoa h c g
n kinh t
thông tin, và xã h i công nghi
n d n sang xã h i thông tin. Vi c h c
t pc
i trong xã h i thông tin s tr
ng xuyên và su
i.
Trong nh
c yêu c u ngày càng cao c a xã h
i v i giáo
d
o GDng quy t sách
c nh
ng GDa Vi t Nam t ng
c phát tri n ngang t m v i khu v c và th gi i. V i các ch
aB
Giáo d
n vi c ng d
c,
d
nt
c giáo d
y, yêu c
t ra
cho CBQL giáo d
ng THPT m t nhi m v r t quan tr ng là
ph i ng d
ng.
Trong nh

i v i vi c b
ng ng d ng
c nh ng k t qu nh t
nh. Tuy nhiên, trong quá trình qu n lý còn t n t i nh ng b t c
cs
ng yêu c
i m i. N u xác l p và th c hi
ng b các bi n pháp qu n lý
b
ng ng d
ng THPT m t cách
khoa h c, phù h p v i th c ti n thì có th góp ph n
l c ng d ng
CNTT c
ng GDng THPT
a
bàn t
ng Nai.
Vì v y, nghiên c

d

c tr ng ng d ng CNTT c
a bàn t
ng Nai là c n thi t và c
t
,
ng, xây d ng các gi i pháp qu n lý nh m th c hi n ng d ng
u qu
ng t
c các yêu c u c a giáo
n m i.

2.6. Khái quát quá trình th c hi n
CNTT là m t thành ph n quan tr
ng, vi c b
ng ng
d
thành m t trong nh ng m c tiêu quan tr ng
c a ngành GDn hi n nay. Ngành GDc ng d ng
CNTT vào công tác qu n lý và d y h c. Nh có s h tr c a CNTT hi
i nên
góp ph n nâng cao ch
ng giáo d
iv
ng THPT c n ph i tri n
khai vi c b
ng ng d
thi t y u trong nhà
ng.
i GV không nh ng ph
t o, mà còn ph i có trì
và k
ng d

ph c v t t cho ho t
Trang 7


ng ngh nghi p c a mình. Vi c ng d ng CNTT không ch mang l i hi u qu
thi t th c cho ho
ng chuyên môn nghi p v c
i
nhi u l i ích thi t th c trong nghiên c u khoa h c
is
vi c ng
d ng CNTT c a GV có hi u qu
i GV c n ph i có: ki n th c v CNTT; k
d ng máy tính; k
d ng thi t b CNTT; k
d ng internet;
k
ng b ng công c CNTT; k
d ng các ph n m m
chuyên môn nghi p v
ngo i ng
ph c v cho ho
ng gi ng d y
c a mình.
cho vi
xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u
qu b
ng ng d
ng THPT
a bàn t nh
ng Nai thì vi
c tr ng v công tác b
ng
c
ng d ng CNTT c a GV là r t c n thi t.
2.7. Th c tr

c tr ng v

Qua nghiên c u th c tr
qu n lý vi c b
ng ng d n
ng Nai, cho th y:

c n gi i quy t
c ng d ng CNTT và th c tr ng công tác
a bàn t nh

Hi
v s c n thi t ph i nâng cao hi u qu
th
i hi n nay.

ng d ng CNTT

n th
n
ng THPT trong
c ng

d ng CNTT còn nhi u h n ch .
v t ch t (CSVC) v n còn thi
b CNTT còn h n ch
n còn m t b ph n nh GV có tu
còn h n ch nên
ng không nh
Hi
c

u th n, vi c trang b
n thi t
còn tr d dàng ti p thu cái m i bên c nh
i ngh
CNTT và ngo i ng
n vi c ng d ng CNTT trong ho
ng.

Do v
nâng cao hi u qu b
ng ng d
ng t p trung qu n lý: nâng cao nh n th c; nâng cao
c ng d ng CNTT c a GV trong ho
ng DH, ho
mb
u ki n h tr cho vi c NCNL ng d

v CNTT;
ng NCKH
i

2.7.1.

hi u qu

GV có nh n th
ng d ng CNTT cho

n v tính c n thi t ph i nâng cao
i
ng d

ng.
u ki n CSVC, thi t b CNTT c
cho vi c ng d ng CNTT.

ng t

n

ng và
u ch
n v vi
y m nh ng
d ng CNTT trong ngành GDGDGDnh ng ch
ng ng d
ng d ng CNTT
i m i PPDH, ng d ng CNTT trong qu n lý nhân s , ...
Trang 8


c ph bi n nhi u trên sách, t
Ki n th c, k
c bi t, có th tra c u thông tin v CNTT trên m ng thông qua các
c nh ng thu n l i cho GV trong nghiên c u ng d ng
CNTT.
Công tác qu n lý nâng cao hi u qu

ng d
c m t s k t qu nh

các
nh.

2.7.2.

M ts
ng ng d ng CNTT.

n th

n v tính c n thi t ph i b i

Vi c ng d ng CNTT trong nghiên c u, t h c, t nghiên c
chú tr ng.
v CNTT c
r t ng i và g

n ch . M t s
ng ng d ng CNTT.

cb

Vi c b trí b ph n qu n lý thi t b CNTT c
gi a qu n lý và s d ng.
CSVC v
c
v các ho

c nâng c
c yêu c
nh c th v ch
ng ng d ng CNTT.

c GV
n tu i nên
n pháp phù h p
u s d ng

i m i.
tài chính, v biên ch , nhân s ph c

Hi u qu qu n lý công tác nâng cao ng d
2.8. N i dung qu n lý c a hi

ng trong vi c b

ng ng d ng CNTT

Qu n lý vi c nâng cao hi u qu ng d
ng là nh ng
ng có t ch
h c a HT nh m t
u ki
ng d ng CNTT, s d ng CNTT vào các ho
ng c a nhà
ng nh
t hi u qu cao. Trong quá trình QL vi c ng d ng CNTT, HT ph i
d
nh GDmáy t ch c và nhân l c,
ngu n tài l c - v t l
ng và h th
ng th i HT ph i bi t
s d ng, ph i h
th c hi n các ch
n lý: k
ho ch, t ch c, ch
o, ki
ng. Có th th
i HT ngày
nay không ch là nhà qu n lý hành chính - t ch c, nhà giáo d c m u m c mà còn
là nhà ho
ng chính tr - xã h
ph i là nhà ngo i giao.
nâng cao hi u qu b
ng ng d
ng
THPT, HT c n ph i qu n lý các n i dung chính sau: Nâng cao nh n th c cho GV;
v CNTT cho GV; vi c ng d ng CNTT c a GV trong ho
ng
gi ng d y; vi c ng d ng CNTT trong ho
ng NCKH, t h c, t nghiên c u c a
u ki n h tr cho vi c ng d ng CNTT c
ng.
2.9. N i dung c th c n th c hi n
C n s d ng nhi u hình th

n
Trang 9


n trong vi c nâng cao hi u qu

th

C n xây d ng k ho

o, b

ng d ng CNTT trong gi ng d y.
ng nâng cao

i

Ban giám hi
ng c n ch
o cho b ph
ng d n,
t p hu
u, tham kh o, s d ng các tài li u trên
n giao ch tiêu c th cho công tác nghiên c u, t h c, t nghiên c u
theo t
c và có ki
C n ph bi n và tri n khai các ch
C n thành l p t CNTT, xây d
C
3. T

nh giáo d
ho

ov

ng d ng CNTT

ng tránh s ch ng chéo.

i t b , CSVC v CNTT và các s n ph m ph n m m v
CH C TH C HI N CÁC GI I PHÁP

T vi c nghiên c
c nâng cao hi u qu
và th c tr ng công tác qu n lý vi c nâng cao hi u qu ng d
GV t
ng THPT trên a bàn t
ng Nai, cho th y:
Hi
v s c n thi t ph i nâng cao hi u qu
th
i hi n nay.

ng d ng CNTT

ng d ng CNTT

n th
n
ng THPT trong

chuyên môn cao. Tuy nhiên, n

c ng

d ng CNTT còn h n ch .
CSVC v n còn thi u th n, vi c trang b
n thi t b CNTT còn
h n ch
còn tr d dàng ti p thu cái m i bên c
n còn
m t b ph n nh GV có tu i ngh
CNTT và ngo i ng còn h n ch
nên
ng không nh
n vi c ng d ng CNTT trong ho
ng.
nâng cao hi u qu ng d
trung qu n lý: nâng cao nh n th
c a GV trong ho
ng DH ho
ng NCKH c
tr cho vi c NCNL ng d
Vì v
nâng cao hi u qu b
xu t các gi i pháp sau:

n ph i t p
v CNTT; ng d ng CNTT
mb
u ki n h

ng ng d

3.1. Nâng cao nh n th c cho
Mu n công tác qu n lý nâng cao hi u qu b
c h t ph i nâng cao nh n th c c

ng ng d
i
o ra s nh t quán v
và các t ch c khác

ng.
Qu n lý nâng cao nh n th c v vi c
g l c ng d ng CNTT cho
n th c v vai trò, trách nhi m c
chính tr
i v i công tác này. Vì v y, nh n th c v
Trang 10


c ng d
pháp th c hi n nh m
THPT.

c gi ng d

a là m c tiêu v a là bi n
ng

Hi
ng, các cán b qu n lý ph i có nh n th
n và sâu s c v
công tác nâng cao hi u qu ng d
i xem công tác
này là nhi m v tr ng tâm, th hi n rõ ch
ng c a HT; ph i
nh vi c nâng cao hi u qu ng d
i
l c, ti
am
th c hi n có hi u qu cao v công tác gi ng d y,
nâng cao ch
ng giáo d c c
ng.
C n s d ng nhi u hình th

n th c

Tuyên truy n, quán tri t các ch
c và
c a ngành v
ng ng d ng CNTT, nâng cao ch
ng thông qua h i ngh , m các l p t p hu n, các cu c h p h
ph m, các bu i chào c , ....
ng ph
u
trong vi c ng d ng các ti n ích c a CNTT. T ch c có hi u qu các h i ngh , h i
th o, sinh ho t chuyên môn, sinh ho t t , nhóm chuyên môn v
v ng
d ng CNTT trong d y h c; thông qua d gi t
p, qua cu c tri n khai các
cu c thi có ng d ng CNTT do ngành t ch c, qua GV ch nhi m l p, sinh ho t
l
3.2. B

ng

v

làm t t vi c xây d
v CNTT, c n ph i ti n hành
các công vi c sau:
Xây d ng k ho
o, b
CNTT cho GV: D a
ng, k ho ch phát tri
ng, nhi m v
c và tình hình th c
t
ng k ho
o, b
v ng
d
cm
T ch
o, b
ng v tri th c, k
ng d
GV b ng nhi u hình th c khác nhau, có th t ch c b
M các l p t p hu n v tin h c, ngo i ng
d ng GV Tin h c
và ngo i ng làm nòng c
ng d n cho GV. B
ng ki n th c tin h c, rèn
luy n k
ng d
ng d n s d ng các thi t b CNTT
u, máy quay, máy
ng d n thi t k bài
gi
n t E-learning (
các ph n m m ng d ng trong DH b môn.
T ch c các bu i báo cáo, sinh ho
có ng d ng CNTT trong giáo d
GV tham gia th hi n n
cc a
b n thân.
T
u ki n và ch n c
o, b
ng v CNTT:
ngoài vi c t ch
o, b
ng t
ng, ch n c GV tham d
các
o, b
ng xuyên, b
v ng d ng CNTT, tích
c c tham gia các cu c thi ng d ng CNTT trong d y h c do ngành t ch c, t
u
ki n thu n l
ch
i kinh nghi m l n nhau.
Trang 11


ng, t nghiên c u v CNTT c a GV, bên c nh
T ch c, ch o vi c t b
công tác t ch
o, b
ng xuyên, v i s bi
i nhanh chóng c a
CNTT, GV ph
c c p nh t ki n th
v CNTT. Mu n
u này, GV ph i bi t t b
ng, t nghiên c u.
Hi
ng c
ng nh ng v
nghiên c u m t cách thi t th c, nh t
là nh ng v
liên quan tr c ti
n công vi c mà GV ph
ng th i HT
c nt
u ki
ng t
giáo viên nghiên c
ng truy n Internet,
Website và các h th
nt c
ng ph
c hoàn
thi n, các phòng làm vi
u có máy tính và có k t n
GV
u ki n h c h i, tìm ki m tài li u ph c v gi ng d y; các giáo trình, bài gi ng, s
ng d n k thu t, tài li u tham kh o v CNTT c
c biên t p có h th ng,
khoa h
i trên website c
ng, hình thành kho d li u s n
sàng cung c p cho nhu c u c a GV khi c n thi t.
3.3. Rèn luy n k
ng d
h c, NCKH, t h c, t nghiên c u

ng d y

T ch c t p hu n cho GV nâng cao các k
ng d ng CNTT: K
ng d ng CNTT c a GV là kh
ng m t cách thành th o,
linh ho t, sáng t o v i vi
u c a CNTT vào ho
ng chuyên môn.
Qu n lý ng d ng CNTT c a GV trong vi c chu n b gi lên l p: HT ch o
ng ng d ng CNTT vào so
c bi
n t , giáo
n t . Ch
o cho t chuyên môn ph i h p v i GV tra c u, tham kh o, s
d
nt
nt
ng mi
ng
th i, HT c n xây d
ng d
nh, yêu c u v giáo án có ng d ng
CNTT.
vi

T ch c, ch
o vi c ng d ng CNTT nâng cao ch
ng gi lên l p: Ch t
ng gi lên l p ph thu c ph n l n vào PPDH, HT c n ch
ng ng d
im
t công c h tr r t hi u
qu .
Ch
o ng d
ng d ng CNTT vào ki

i m i ho

ng ki
c
i v cách d y và cách h c.
t bu c GV ph
i m i PPDH theo
ng ng d ng CNTT. HT ph i có k ho ch c th ki
giá k t qu th c hi n trong t ng th i gian nh
nh.
Công tác NCKH th hi n m
cao c a vi c t b
ng, t nghiên c u
c a GV. Qu n lý ho
ng NCKH c
n ti n hành các n i
dung sau:
vào nhi m v c a GV và yêu c u c
ng, HT c n xây d ng
k ho
ng công tác NCKH cho t
c bi t chú tr ng
tài v ng d ng CNTT. Phân c p qu n lý tr c ti p vi c th c
hi
tài cho t b môn. Hi
ng c n giao ch tiêu cho công tác nghiên c u,
t h c c a t chuyên môn, GV theo t
c. T ch c, ch
o vi
ng ng d ng CNTT vào quá trình th c hi n, tri
c trình bày,
báo cáo k t qu
tài SKKN có ng d ng CNTT. Vi c ki
Trang 12


c th c hi n qua nhi u c p t t b môn, h
k t qu c
c
nh
ng khoa h c c a S GD&
i v i nh
qu
c bi t là
n CNTT c n bi
ng k p th i tùy theo tình hình th c t c
n nghiêm kh c phê bình nh
v nên làm chi u l
t k t qu th p. Làm sao khuy
c
y m nh vi c ng d ng CNTT trong công tác NCKH.
3.4.

ng hi u l c các

ng khoa h c
tk t
i th a
GV tích

nh v vi c ng d ng CNTT

ng xuyên c p nh
các ch
nh v GDng d ng CNTT:
HT c n ph
ng xuyên c p nh
các ch
nh v GDng d ng
th ch
ng d n GV th c hi
vi c c p
nh
các ch nh GDng d ng CNTT, HT c n ph i:
Xây d ng h th
nh v
giúp HT qu n lý
các ch nh v giáo d c m t cách ch t ch , khoa h c. Ti n hành nghiên c u, phân
lo i và x lý các ch
n m b t nh ng v
n, c t y u, chú tr ng các
v
nâng cao hi u qu ng d
p th i in n và ban
hành các ch nh v GDcác ch
c m i t ch c, m i cá nhân trong
Ph bi n và tri n khai các ch
nh GDng d ng CNTT: Vi c quán
tri t, tri n khai và ph bi n các ch
nh, là m t vi c h t s c quan tr
i
GV nh n th
các ch
c, c a ngành v ng d ng
CNTT. Vì v y, HT ph
ng xuyên c p nh t, quán tri t hi u l c các ch
nh
m
t k p th
y, HT c n ph i: Xây d ng k ho
án, th ch hóa các ch
nh và
nh v vi c th c hi n các ch
nh v ng
d
CB, GV nh t quán th c hi n có hi u qu các ch
nh. Thông qua
các cu c h p h
ng, sinh ho t chuyên môn ph bi n, quán tri t k p th i nh ng
n
n c a các ch
c ki m tra, u n n n nh ng l ch l c trong
khi th c hi n, góp ph n nâng cao hi u l c c a các ch
nh, giúp HT qu n lý t t
vi c nâng cao hi u qu ng d ng CNTT c
nh m c tiêu, xây d ng các bi n pháp c th
u
ki n th c t c a
ng, HT ch
o t ch c th c hi n các ch
nh v ng
d ng CNTT m t cách hi u qu . Có th kh
nh, k ho ch c a HT có vai trò
quan tr ng trong vi c phát huy hi u l c các ch
nh GDn ch
a
ngành thành ho
ng th c ti n c a nhà
ng.
3.5. T ch c b máy nhân l c trong vi c nâng cao hi u qu
d

v

ng d ng CNTT

QL có hi u qu vi c b
c ng
n xây d ng Ban ch o bao g m m t Phó HT làm
ng ban; các thành viên là các t
ng chuyên môn, t
ng t CNTT. Trong
chuyên môn ch u trách nhi m chính trong vi c qu n lý GV; t
ng trong vi c tri n khai các ho
ng ng d ng

Nh
ng yêu c u nhân l c cho ho
thành l p t CNTT v i các thành viên là GV

ng th c ti n,
ng c n
chuyên môn gi i, thành
Trang 13


th o tin h c là công tác t ch c mang tính c p thi t cho vi c ng d ng CNTT. T
CNTT ho
t Công ngh thông tin và có trách nhi m ti n hành
các ho
ng sau: t ch c, b
ng ki n th c tin h
các thông tin c a ngành, qu n lý và c p nh
;
qu n lý, khai thác và c p nh t h th
d li u c
; t ch c t p hu n
cho GV nâng cao các k
ng d ng CNTT; t ch c th
nh, ch nh s a, in
phát hành các tài li u n i b ph c v cho công tác qu n lý, gi ng d y và
nghiên c u; xây d
u s hóa; k ho ch, th ng kê, b
ng th i làm
CSVC, trang thi t b CNTT c
; thi t k
và t ch c h i ngh , h i thi và các ho
ng ngo i khóa v ng d ng CNTT.
C n xây d
ho
ng c a các t chuyên môn, t CNTT tránh s
ch ng chéo, không hi u qu . Ban giám hi
ng xuyên có s theo
dõi ki
ng c
trong qu n lý vi c b
l c ng d
3.6. C

u ki n h tr vi c ng d ng CNTT

t b CNTT qua vi c QL hi u qu
ng: QL
hi u qu tài ch
ng góp ph n nâng cao hi u qu công tác QL, s d ng
v
ng yêu c u, m c tiêu phát tri
i s ng v t
ch t, tinh th
. Ngu
ng hi n nay g m có
ngu
c và ngu
c. Trong QL ngu n
kinh phí ho
ng xuyên, HT ph i ti t ki m t
trang thi t b CNTT. Bên c
n có s
c
cùng v i s
a các m nh th ng quân
ngu n kinh phí ch y u dùng cho trang b CSVC. Vì v y, HT làm t t công tác huy
ng ngu n kinh phí này, góp ph n l n cho vi c trang b thi t b CNTT ph c v
ho
QL t t ngu
ph i duy t thu chi và công khai c th .
ho

ng ng d ng CNTT c

ng h t ng, CSVC, thi t b
ng.

ng yêu c u

ng xuyên trang b , c p nh t các ph n m m nghi p v , ph n m m PPDH,
ph n m m ph c v cho nghiên c u c a G
ng
ho
ng chuyên môn nghi p v qua v n d ng các ph n m
i v i ph n m m
ng d ng, trong quá trình s d ng do yêu c u phát sinh c a công vi c nên luôn
ph
ng xuyên nâng c p, c p nh t. Nên khuy n khích, t
u ki n
GV t
c p nh t ph n m m, t vi t ng d
c thì yêu c
n nhà
cung c p ph n m m. HT ch
ot
ng d
m các ph n
m m mi n phí trên internet ph c v cho công vi c c a mình. N u c n thi t thì nên
trang b các ph n m
ngh c a GV.
nc
sách giáo khoa, tài
li u, t
CNTT cho GV và HS tham kh o, nghiên c
nên có k ho ch b sung, c p nh t các tài li u m i v
n.
Xây d ng chính sách, t

u ki n, khuy n khích GV t trang b máy tính,
Trang 14


thi t b CNTT, t làm ra các s n ph m CNTT.
y m nh vi c s d ng, b o qu n CSVC, thi t b CNTT.
CSVC, thi t b CNTT ch th c s phát huy tác d
c s d ng và b o
qu n m t cách hi u qu . Trong vi c ng d
i ph i bi t
l a ch n, s d ng thi t b phù h p và linh ho t, sáng t o góp ph n nâng cao hi u
qu công vi c. HT c n th c hi n:
Ch
o s d ng m t cách có hi u qu CSVC, thi t b CNTT. Yêu c u GV
tích c c s d ng ph n m m DH k t h p v i thi t b
ng viên và khuy n
khích GV ph
ng xuyên tra c
tìm ki m các s n ph m CNTT
ph c v cho công tác chuyên môn c a b n thân.
Xây d

nh, n i quy s d ng thi t b CNTT, phòng máy tính, phòng
n,.... Ch
th c hi n vi c b o qu n, b o
trì các thi t b
n c a nhà s n
xu t thi t b
ng th i ch
c vi c s a ch a các thi t b
ng m t
cách nhanh chóng, k p th
nh k ph i d n d p, s p x
li u, di
ho
ng c
c nhanh chóng và an
c bi t, HT ph i quan tâm th c hi n t t công tác ki
nh k ,
t xu t vi c s d ng, b o qu n CSVC, thi t b CNTT. K p th
ng viên, khuy n
làm t
ng th i nh c nh
v th c hi
t.
V i các gi i pháp qu n lý b
ng ng d
ng THPT
a bàn T
n thi t và
quan tr
i bi n pháp có m t vai
trò, ch
mv
u nh m m
i
c ng d ng CNTT c
o thành m t h th ng
có quan h ch t ch m t thi t v i nhau, h tr l
ng l
khi th c hi n nh t thi
ng b c sáu bi n pháp, không coi tr ng
ho c xem nh bi
th ng các bi n pháp này s giúp cho HT qu n
lý t t vi c b
ng ng d
4. HI U QU C

TÀI
o, b

ng góp ph n quan tr

n vi c nâng cao ch t
c ngh nghi
ng
yêu c
i m i s nghi p giáo d
o theo tinh th n c a Ngh quy t s
29-NQ/TW. B
c ng d
ng
THPT là m t vi c làm h t s c c n thi t và ph
c ti
ng xuyên, liên
t c; c
im
kh c ph c nh ng h n ch
ng nh ng yêu c u m i c a
ngành trong th i gian t i. Vì v y, các nhi m v và gi i pháp c a
này có
t s c quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu ng d
i
ng THPT
a bàn t
n
ng yêu c
im i
n, toàn di n giáo d
o góp ph n, làm cho ch
ng giáo d c c a
t
ng Nai nói riêng và c
c nói chung
c nâng lên.

Trang 15


th c hi n thành công vi
im
thì vi c nâng cao ch
riêng là m t trong nh ng n i dung quan tr
ng v
c ng d
v
ng yêu c
i m i hi n nay. Vì v
bàn t
ti p theo là CBQL, HS và PHHS c
n, sâu s c v m
d y và h
t
góp ph

i m i giáo d
ng ngày càng t

n, toàn di n giáo d

o
ng THPT nói
ng THPT s
cb i
chuyên môn, nghi p
ng THPT
a
ng l i.
ng l i
cb i
p v s có nh n th
o nh m nâng cao ch
ng

c ng d ng CNTT c a t t c
ng THPT
a bàn
ng yêu c
i m i giáo d
i
ng l i ti p theo là xã h i, vì ch
ng giáo d
c nâng lên s
o nh
i có tài ph c v cho s nghi p phát tri n c
a
c nói chung.

Khi th c hi n tri n khai và kh o sát tr l i c a Cán b qu n lý và giáo viên v
s c n thi t c a vi c b
ng ki n th c tin h c, t p hu n s d ng các ph n m m
ng d
GV so n các bài gi
nt
c k t qu r t cao,
chi m t l 93%.
u này cho th y, CBQL và GV r
n vi c b
ng
c ng d ng CNTT, nh m giúp GV d dàng ng ng CNTT vào d y h c. S
ng giáo viên THPT ng d ng CNTT vào gi ng d
mt
l trên 80%, h
c và r t thích h c khi bài gi ng c a giáo viên có
ng d ng CNTT và mang l i hi u qu gi ng d y, h c t p cao, chi m t l 80%. K t
qu tri n khai th c hi n t i m t s
(ph l c kèm theo).
B
c ng d
ng ph thông
hi n nay là m
tài l n, c
c nghiên c u, tri
t kinh nghi m
trong nhi
y trong gi i h n sáng ki n này là nh
tt
th c t
ng m t s gi i pháp trên nh
ng nâng cao b
ng
c ng d ng CNTT trong d y h c.
Các gi i pháp trong sáng ki n này có c i ti
so v i các gi
nh m giúp Hi
ng nâng cao
cb
ng
c ng d ng CNTT
t k t qu
u ki n c a t ng
h
u mà b t c
i cán b qu
t s c quan
n vi
i m i trong d y h c hi n nay.
th c hi
c t t c nh ng v
i Hi
ng không
ch
i qu
vi c ng
d ng CNTT vào m i ho
ng c
c yêu c
im
n và
toàn di n giáo d c trong nhi
i m i qu n lý giáo d c,
CNTT và truy n thông không ch là công c mà còn là tài s n c
i qu n lý
ng. Ngoài vi c ph i th c hi n t t các ch
n lý là l p k ho ch, t
ch c, ch
o, ki
d
làm th y v công ngh thông tin, Hi u
ng ph i h c và không ng ng t h
vi c ng d ng CNTT và truy n thông
t hi u qu n
n.
Trang 16


XU T, KHUY T NGH , KH

5.

D NG

ng d ng CNTT vào gi ng d
u là m t bài toán khó v i giáo viên,
t th i gian không dài, ch
y hi u qu tích c c
khi CNTT mang l i cho c th y và trò không gian m i nhi u h ng thú trong l p
h c. V i s h tr c a máy tính và m t s ph n m m d y h c cùng các thi t b
kèm, giáo viên có th t ch c ti t h c m
ng, các bài gi ng không ch
cu c s ng hi
ig
i h c sinh mà còn giúp c
i
d
ih
c ti p xúc v
n hi
i, làm giàu thêm v n
hi u bi t c
nh rõ v i giáo viên: ng
d
ng nh t v
i m
y h c, CNTT ch là
n t o thu n l i cho tri
c ch không ph i là
u ki
c
m d ng công ngh n u chúng không
ng tích c
n quá trình d y h
m t gi h c có ng d ng CNTT là m t
gi h c phát huy tính tích c c c a h c
u ki n tiên quy t là vi c khai
thác CNTT ph
m b o các yêu c
yh c
tích c c mà giáo viên s d ng.
Vi c ng d ng CNTT vào d y h c góp ph
im
y h c là
m t công vi
òi h i r t nhi
u ki n v
v t ch t, tài
cc
y m nh vi c ng d ng và
phát tri n CNTT trong d y h c có hi u qu c n có s
v t
ch t c a các c p, s ch
ng b c a ngành- c a m
c bi t là
s n l c h c h i, rút kinh nghi m c a b n thân m i giáo viên.
Công tác b
c ng d
chúng ta ý th
c t m quan tr ng c
i m i và phát tri n
giáo d c. Do v y, qu
nâng cao ch
im i
công tác b
ng GV là nhi m v tr ng tâm, là công tác tr ng y u nh t c a các c p
qu
ng THPT hi n nay. Th c t
nâng cao hi u qu ng d ng CNTT
V c n ph i có nhi u gi
ng b
c xây d

lu n, d a trên các k t qu
u tra và kh o sát, phân tích các ho
ng th c ti n các
n c a các nhà qu n lý. Vì v y tôi xu t, khuy t ngh
:
5.1 B Giáo d c

o

T ch c các l p b
ng v công tác qu n lý vi c ng d
i
ch c t p hu n, b
ng cho GV ng d ng CNTT ph c v cho công
vi c chuyên môn.
C n có s ch
q
góp ph

in
c s k t h p gi
t i m t xã h i h c t p. Ch
tin h c và kh
ng d
5.2 y ban nhân dân t

l

ng b , th ng nh t b
n mang tính pháp
ng ngu n v
ng này,
c DH và qu n lý giáo d c, t o
i thông qua m
ti n
m có k ho
ng.
ng Nai
n nhân l c có chuyên môn v CNT
Trang 17


ng nhu c u nhân l
c t cho vi c ng d

c CNTT

ng. L

ng này s làm nòng

ng THPT.

H tr kinh phí, t
u ki n thu n l
ng THPT trang b CSVC,
thi t b CNTT k p th
ng yêu c u phát tri n nói chung và tri n khai vi c ng
d
v t ch t t
u ki
ng ch o, GV
th c hi
i m i PPDH phù h p v i yêu c u hi n nay.
5.3 S Giáo d

ng Nai

M nhi u l p t p hu n, h i th o b
có ng d ng CNTT.

ng v

T
u ki
công trong vi c ng d ng CNTT vào DH.

ct

im

ng d y

nh

u thành

T ch c các h i thi c p t nh v SKKN có ng d ng CNTT, s n ph m ph n m m
ph c v ho
ng qu n lý, ho
ng chuyên môn
ng THPT.
5.4

ng Trung h c ph thông

ng c n làm t t công tác xã h i hoá giáo d
ng ngu n l c t
xã h i cho vi c xây d
v t ch t và thi t b DH c
ng. Hoàn thi n các
bi n pháp qu n lý CSVC và thi t b DH. D a trên các nhu c u v trang thi t b h
t ng CNTT mà HT s cho mua s m theo l trình và th t
ra.
ng các M
n không tính lãi và tr d
vi c ng d ng CNTT trong gi ng d y.

ng quân t
u ki n cho GV còn khó
GV mua máy tính xách tay ph c v cho

k ho ch chung c
ng, HT c n yêu c u th c hi n vi c l p k
ho ch c p t và k ho ch cá nhân. Giao cho phó HT ph trách m
ng
xuyên theo dõi, ch o, ki m tra vi c th c hi n k ho ch. C n t ch
l c ng d ng CNTT c
ra k ho ch b
ng k p th i cho
nh ng GV còn y u v ng d ng CNTT trong gi ng d y.
Trong công tác tuy n d ng GV, c n ki m tra ki n th c và k
CNTT b ng kh
ng yêu c u công vi c th c t .

g t i thi u v

V i
sáng ki n này, tôi mong mu
c c ng hi n cho s nghi p giáo
d c c a ngành nói chung, t nh nhà nói riêng sang m t trang m i t vi c b
ng
t ng d ng các ti n b khoa h c công ngh vào gi ng d y
hi u qu . V i k t qu th c hi n t i m t s
c thù trong t nh mang l i
hi u qu cao, t
áp d ng cho t t c
ng THPT trong t nh. Tôi mong
r ng có th góp m t ph n công s c nh bé vào vi c qu n lý i m
gi ng d y, h c t p c a th
ng ph thông giáo d c t nh nhà.
i th c hi n

Bùi Th Ng c Nga
Trang 18


DANH M C CÁC TÀI LI U THAM KH O
1. Ban ch
ng (2000), Ch th v
y m nh ng d ng và phát
tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi
i hóa, s
58i.
2. B Giáo d
o (2008), Ch th v
ng gi ng d
o và
ng d ng công ngh thông tin trong ngành giáo d c gi
n 2008-2012, s
55/2008 CTi.
3. B Giáo d
o (2007),
vi c tri n khai email qu n lý giáo
d c, s
-CNTT, ngày 23/10/2007, Hà N i.
4. B Giáo d
o (2007),
vi
y m nh tri n khai m t s
ho
ng v CNTT, s
-CNTT, ngày 10/12/2007, Hà N i.
5. B Giáo d
o (2011),
vi
ng d n th c hi n nhi m
v
c 2011-2012, s
-CNTT, ngày 27/7/2011, Hà
N i.
6. B Giáo d
o (2012), Cô
vi
ng d n th c hi n nhi m
v
c 2012-2013, s
-CNTT, ngày 02/8/2012, Hà
N i.
7.
ng c ng s n Vi t Nam (2006),
ih
i bi u toàn qu c l n th
X, NXB Chính tr Qu c Gia, Hà N i.
8.
ng C ng s n Vi t Nam (2011),
ki
ih
i bi u toàn qu c l n th
XI, NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i.
9. Tr
c (2010), Giáo d c và phát tri n ngu n nhân l c trong th k
XXI, NXB Giáo d c Vi t Nam, Hà N i.
10. Bùi Minh Hi n (ch biên) (2006), Qu n lý giáo d c
ih
m,
Hà N i.
11. Tr
ng quan v ng d ng công ngh thông tin-truy n
thông trong giáo d c T p chí Giáo d c, (161), tr. 14-15,18.
12. Tr n Ki m (2009), Nh ng v
n c a khoa h c qu n lý giáo d c, NXB
ih
m, Hà N i.
13. Qu c h
c C ng hòa Xã h i ch
t Nam (2005), Lu t giáo d c
2005, NXB Chính tr qu c gia, Hà N i.
14. Qu c h
c C ng hòa Xã h i ch
t Nam (2006), Lu t công ngh
thông tin, NXB Chính tr qu c gia, Hà N i.
15. Nguy n Bá Quy (1995), Tâm lý h
ih
, giáo trình,
ih
m - i h c Hu .
16. S GDng Nai (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo t ng k t
ng THPT trong t
ng Nai.
17. Th
ng chính ph (2009), Phê duy t K ho ch t ng th phát tri n ngu n
nhân l c công ngh
,
Quy
nh s
-TTg, ngày 01/6/2009, Hà N i.
18. Th
ng chính ph (2012), Chi
c phát tri n giáo d
n 20112020
c phê duy t t i Quy
nh s
-TTg, ngày 13/6/2012, Hà
N i.
19. Th
ng Chính ph (2016), V vi c Phê duy
án
o, b
ng
Trang 19


giáo d
ng yêu c
im
n,
nhà giáo và cán b qu
toàn di n giáo d c ph
n 2016,
Quy
nh s
-TTg, ngày 29/4/2016.
20. Th
ng Chính ph (2016), V vi c Phê duy
án
o, b
ng
cán b , công ch c, viên ch
n 2016 - 2025 , Quy
nh s
TTg, ngày 25/01/2016.
21. Eddie Naylor (2002), Staff ICT Skills Audit Questionnaire, E-book.
22. Vi n hàn lâm khoa h c xã h i Vi
n h c và Bách khoa
t Nam, (tr c tuy
, http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn,
ngày 06/2/2015.

Trang 20


PH L C

Bi

3.

Bi

ngo i ng , tin h c cán b qu n lý THPT

4.

ngo i ng , tin h c giáo viên THPT

Trang 21


5. Th hi n s c n thi t c a vi c b
ng ki n th c tin h c, t p hu n s d ng
n m m ng d ng cho giáo viên

Bi

Bi

Bi

6. Th hi n s

y h c t p c a h c sinh khi bài gi ng c a giáo viên
có ng d ng CNTT

7. Nh n xét giáo viên v hi u qu bài gi ng có ng d ng CNTT

Trang 22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×