Tải bản đầy đủ

SKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin học

-

...........................................
:
.....
................................................

Mô hình

6 2017


I.
1.
2.
3.
4.
5.
6. Fax:
7.


E-mail: dangkhoicenter@gmail.com
chuyên môn

8.
9.
II.
-

13, 2014

III.
-

thông tin, Giáo
14

1)
2)
3)
4)
THPT.

Tin


-

................................................................................. 1
.......................................................... 2
M
2. E-Learning

..................................... 2
....................................................................... 2

-Learning........................................................................................... 2
-Learning...................................................................................... 3
-Learning ................................................................................ 3
-Learning....................................................................................... 4
-Learning ................................................................. 5


...................................................................... 6
......................................................................................... 6
........................................................................................... 6

-Learning ......................................................................................... 6
............................................................................................................. 6
............................................................................................................... 6

-Learning trên t

............................ 7

......................................................................................................... 7
........................................................................................................... 8
............................................................................................ 8

.............................................................. 9
-Learning........................... 9
.................................................................................. 9
................................................................................ 9
.................................................................................. 10
............................................................................................... 11
....................................................... 11

-Learning ................................. 11
-Learning..................................................................... 11
............................................................................................... 11
........................................................................................... 12
........................................................................................... 12
........................................................................................... 12

2.3.

-Learning.............................. 12
.............................................................................................. 12
............................................................................................. 12
................................................................................................ 12

-Learning ........................ 13
............................................................................................................ 13
..................................................................................... 13
..................................... 14
...... 15
.......................................................................... 15
....................................................................... 15
..................................................................... 17
........................................................................................ 18
....................................................................................... 27
-2017

Trang i


-

.............................. 28
......................................................................................... 28
............................................................................ 28
2.2.1. True/False
................................................................................. 28
2.2.2. Multiple Choice
................................................................... 29
2.2.3. Multiple Response
................................................................... 30
2.2.4. Type In
................................................................................. 31
2.2.5. Matching Ghép
.................................................................................. 31
2.2.6. Sequence
................................................................................. 32
2.2.7. Number
......................................................................................... 33
2.2.8. Fill-in the blank
............................................................ 33
2.2.9. Multiple Choice Text
.................................. 34
2.2.10. Word Bank
................................................................................ 34
2.2.11. Hotspot
.................................................................... 34
.............................................. 35
....................................................................... 35
......................................................................................... 35
............................................................................................ 35
.................................................................................. 36

.................................................................................................... 37

....................................................................... 38
........................... 39
...................................................................... 39
................................................................................ 39
............................................................................................. 40

........................................................................ 40

CNTT
CNTT-TT
GV
HS
KT
KTKN
MS
SBT
SGK
THCS
THPT

Giáo viên

Microsoft
Sách giáo khoa

DANH SÁCH
-Learning................ 38
-2017

Trang ii


-

DANH SÁCH
-Learning.......................................................................... 5
................................ 13
..................................................... 18
................................................................................. 19
.................................................................................. 20
....................................... 20
........................................................................ 21
............................................................................. 21
................................................................... 22
......................................................... 23
........................................................................................ 24
...................................... 25
................................................ 25
................................................................. 26
.................................................................... 26
.............................. 27
-Learning .......................................................................... 28
................................................. 29
........................................ 30
................................... 30
..................................................... 31
..................................................................... 31
.................................................. 32
.................................................................. 32
.................................................. 33
..................................................... 33
-in the blank........................................ 34
..................................................... 34
....................................................................... 35
........................................................................... 36
......................................................................................... 37

H

Hình 30. Th

-2017

Trang iii


-

E-

.

giàu nghèo

:

lo

eL
ngày nay.
inh

e-Learning.
S.Ting

-

-Learning

n
.
.
-2017

Trang 1


-

II.
1.

T

t
,

29/NQNam là
.

2. E-Learning
-Learning
E-

e-

e-

- E(William Horton).
- E-

-2017

Trang 2


-

- E-

e-

-

-ROM, e-

-Learning
ng;

-Learning
- Technology-Based Training) là hình
- Computer-

-ROM Based Training.
- Web-2017

Trang 3


-

-

-Learning
1. E-

E-

3. E-

5. E-

ng
:
-

-2017

Trang 4


-

-

ung
-Learning.
EE-

-Learning

Hình 1
-2017

-Learning
Trang 5


-

ác p

(Learning Management System

LCMS (

Authorware,

Là p

-Lea

-Learning
-

-

các công
(multimedia)

.
Giáo án (Lesson Plan) là k
MS
Word, OpenOffice.org
CNTT
.

.

3.2.
Black
Board, Tinviên; có

-2017

Trang 6


-

ôn

4.

1

e-Learning trê
4.1.
E-

-

hình e1999 - 2004. e.
-

e-Learning
eee-

-

-

-Learning
...
1

http://vnedudev.com/

-2017

Trang 7

-Learning.


-

-Lea

4.2.
e-Learning
-

e-Learning

e-

e-Learning
eNam...
eLearning
cho các k

-

e-

ng các thông tin e-Learning

ee-Learning châu Á (Asia e-Learning Network -

AEN, www.asia-

e-

4
-

Nh

https://elearning.moet.edu.vn/

-2017

Trang 8

-Learning


-

-

enày.

-

e-Learning
-

1.1.
-

sau khi
sau khi tham gia bài


1.2.


a)

)

,

tên GV,
b)
;
c)
d)
-2017

Trang 9


-

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

1.3.

máy tính.
h quét,
Macromedia Flash, ...
.
Khi stìm

này sang máy khác.
riêng
_anh, Am_thanh, Video, Tham_
.
-2017

Trang 10


-

trang
Tùy

Suite

P

4

này.

tra các sai sót

Khi
sh
-Learning
-

-Learning

-

-Learning
-

.

2.2.
-

hông quá

- Không ghi quá
-2017

Trang 11


-

-

dòng

- Có slide

khi qua

2.3.
-

các
;

-T

ng tác

2.4.
- Công ngh

2.5.
- Có

tác

-

,t

-

g Anh

3.

3:

e-Learning

3.1. M


-Learning là:

-

3.2. H
D

: HS

e-Learning.

: HS
HS

camera do GV

.

3.3. C
C

-Learning

- Hot Potatoes;
-2017

Trang 12

l

ài công


-

- Quiz Builder;
- Wondershare QuizCreator;
- Multiple Choice Quize Maker;
- DK Testing Management

);

-

;

4

4:

iSpring Suite

e-Learning

ng e-Learnin
Presenter, Daulsoft LectureMaker, iSpring Suite, Articulate Presenter, Adobe

khá p

4.1.
-in sau
-Learning
i

tích
e-Learning, iSpring

QuizMaker
Visual

GV
http://www.ispringsolutions.com/ispring-suite

Hình 2. Thanh c

2013

4.2.
-

-Learning
-

nhanh chóng;
-

-2017

Trang 13


-

-

(TimeLine)
-

: GV

sách 3D,
c

t

n
t,

mình
ên liên quan,
.
-

:i

-Learning

LMS
-Learning
2004, AICC, cmi5, và xAPI (Tin Can).

.

ng

(audio, video)
flash
(quiz
ch
các

:

- Trang web
,


;
- C
;
- iSpring Online:
iSpring;
-2017

Trang 14


-

-

qua email
;

- File EXE

file flash exe, có
flash player.
-Learning
-Learning

(bìa)

-

.740.
.

b) K
ra

.

c

-2017

Trang 15


-

S làm trung

-

-

2:
theo em

-

3:

-

4: Tìm

dòng).
-

6:

màn hình

-

7:

-

9:
7.

-

-2017

Trang 16


-

-

11:
7.

7.

thao tác tách ô

13:

t

-

15:

7.
-

:

-

18:

lên t
.
S

.

k)

-

-2017

Trang 17


-

;

Hình 3

-

-

thông tin giáo viên (presenter): trên thanh Ribbon

ISPRING SUITE 8

viên

-2017

Trang 18


-

Hình 4

-2017

Trang 19


-

a)

(trang bìa)

Hình 5. Trang bìa

b
- Trên thanh Ribbon
-

ISPRING SUITE 8

iSpring QuizMaker

Graded Quiz;

Hình 6
-2017

Trang 20

Quiz;


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x