Tải bản đầy đủ

SKKN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MÔN NGỮ VĂN 10 GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT TƯ THỤC TRƢƠNG VĨNH KÝ

BM 01-Bia

S GIÁO D C VÀ

OT O

NG NAI

ghi)

BÁO CÁO
NGHIÊN
MÔN NG
CHO H

GÓP PH N NÂNG CAO CH

Ng

NG H C T P


i th c hi n:

-

n:

-

Mô hình

(DVD)
2016-2017


BM02-LLKH

I.
1.
2.

29/12/1991

3.
4.
5.

0613781334

(CQ)/

6. Fax:
7.

01664691389

E-mail: Baothoasnv@gmail.com
Giáo viên

8.
:


9.

tác:

II.
-

2013

III.
-

2


BM03-

Tên
MÔN NG
CHO H

(
GÓP PH N NÂNG CAO CH

)
NG H C T P

T
-

gi

.

khác bi

Ký.

3


sách giáo khoa

sau:

ng?

1.
i nhóm:

4


Nhóm
01
02

Nam
15
15

07
07

08
08

5
5

Khá

TB

5
5

5
5

Kém
0
0

0
0

2.
ành trên hai nhó

óm 01 (15 em

n hành

-

6.80
p

6.87
0.44
h

nhau.

Nhóm
O1
O2

O3
O4

CNTT
.

3. Quy trình nghiê
3.1

5


CNTT).
-

Phân môn
73

) La
Quán Trung

Ba (28/02/2016)

) La

29

74

75
76

Quán Trung.
-B

(
4.

Th
7.933
0.9

6.92
1.2
0.01
0.845

6


CNTT vào tro

V

-

-

7


giáo viên
Acti Vote, Hi Teach, Powe
V
.
http://tailieu.vn/doc/ungdungcongnghethongtintronggiangday.
4. Imindmap

8


V

-

n

6. Phân tích

-

-

***************************

9


n, tôi

La Quán Trung SGK trang 74 - 79.
*
-

:

-

nh liên
-

-

10


sau:
*
-

-

-

:

-

-

:

11


***************************

A.
Câu 1:

15 phút

Câu 2:
B.
Câu 1:
dân.
-

Câu 2:
-

***************************

12


Ê

1.

:


13


2.

:

phép giáo viên
à
ActivBoard.
i né

Activote giúp giáo
viê


ày khô
mà còn cho phép
ng minh
á

èm.


giúp giáo viê
á

à

14


3.
-

à
ú
à
úp giáo vi

úng lú

à

ên
ên sinh

ên sâ
i thà
ày giú


:

:

15


:

4.
-

Video Converter Factory Pro 7 Full:

kì -

16


17


18


19


Violet:

20


:

21


Vào bài:

22


I.

23


24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×