Tải bản đầy đủ

Theo dõi hội chứng tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ sơ sinh 21 ngày tuổi và phác đồ điều trị tại trại Đặng Đình Dũng Lương Sơn Hòa Bình. (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

HOÀNG TH XINH
:
-

Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015

HÒA BÌNH


I H C THÁI NGUYÊN
NÔNG LÂM
-----------


-----------

HOÀNG TH XINH
:
THEO DÕI
-

o:
Chuyên ngành :

- HÒA BÌNH

Chính quy
Thú y
K43 - TYN02

Khoa:
2011 - 2015
T

Thái Nguyên - 2015


i

tôi
tôi
Tôi
tôi
Tôi

, cô giáo trong khoa

T

môn
tôi
Tôi
trang trcho tôi

Tôi xin

giúp
tôi

sai sót.
Kính
tôi
Tôi
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Xinh

2015


ii

Trang
B ng 3.1. S

b trí thí nghi m.......................................................................... 31
...................................................................... 36
.......................................................... 37

B ng 4.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ....................................................... 39
4.4.

i ch ng tiêu ch y theo l a tu i (%) ................... 40
T l l n con m c h i ch ng tiêu ch y

4.6.

n con t s

......... 43

n 21 ngày tu

i ch ng tiêu ch y

theo các tháng.......................................................................................................... 45
..................................... 47
4.8.

ng l

(n = 82)

.................................................................................................................................. 48
4.9.
0

i ch ng tiêu ch y (%) .................................... 50
con

.............................................................................................................................. 51

......................................................................... 52


iii

CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1.
Hình 4.2.

i ch ng tiêu ch y theo l a tu i (%)............... 40
n 21 ngày tu

i ch ng tiêu ch y

theo các tháng.................................................................................................. 45


iv

Cs:

Kg:

Kilogam

Ml:

Mi li lít

Nxb:
SS:
Tr:
TT:

Trang


v

Trang
L IC M

N ................................................................................................... i
.........................................................................................ii
H................................................................................iii
................................................................. iv
......................................................................................................... v

.M

............................................................................................ 1

1.1.

................................................................................................... 1

1.2.

..................................................................................... 2

1.3

.................................................................... 2

1.3

.................................................................................................2

1.3

..................................................................................................2
.

2.1. C

................................................................. 3
........................................................................................... 3
m sinh lý c a l n con .............................................................................3
............. 3
m phát tri n c quan tiêu hóa................................................... 4

2.1.1.3. C
2
2.1.2

u ti t thân nhi t ................................................................. 6
......................................................... 6
........................................................................7

2.1.3. Nguyên nhân gây ra h i ch ng tiêu ch y..........................................................8
2.1.3.1. Do virus ................................................................................................ 8
........................................................................................ 10
2.1.3.3. Do ký sinh trùng................................................................................. 13
2.1.4. C

................................................................................................16
........................................................................................................17


vi

.............................................................................................................18
.........................................18
........................................................19
......................................................................................... 19
.............................................................................................. 21
2.1.9. M t s lo i thu

u tr b nh tiêu ch y l n con t i tr i..........................23

2.1.9.1. MD Nor - 100..................................................................................... 23
2.1.9.2. Nova - amcoli..................................................................................... 24
2.2. Tình hình ng
ngoài n

....................................................................................................... 26
..............................................26

2.2

............................................28
.

-

PH

. 30

............................................................ 30
3.2.

u................................................................................ 30

3.3. Ph

.......................................................................... 30

3.3.1. Ph

....................................................30

3.3.2. Ph

.........................................................................30

3.3

..........................................................................................31

3.3.4. Ph

ng pháp

3.4. Ph

..................................................................32
........................................................................ 32

.

............................. 33
....................................................................... 33
............................................................................................33

4.1.1.1.
4.1.1.2. Phát hi n l

ng.......................................................... 33
ng d c................................................................. 35

4.1.1.3. Th tinh nhân t o cho l n nái ............................................................ 35


vii

4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................................35
4.1.2.1. Công tác v sinh ................................................................................. 35
..................................................... 37
4.1.3. Công tác khác.....................................................................................................38

............................................................................................... 39
..............39
.43
................................................47
4.2.5.

.......48

4.2.6.

i ch ng tiêu ch y ......................................................50

4.2.7

.......................................51
............................................................................................52
.

.................................................................... 54
.................................................................................................... 54

5.2.

I.
II.

..................................................................................................... 54

c


1
P

1

1.1.
.
,
.
,
.
.

h và cách
.


2

,

: Theo dõi
1.2.
1.3
1.3

1.3
con là

-


3
P

2

2.1.
2.1

m sinh lý c a l n con

nhanh.
20

0 ngày

-


4

-

-

-

và cs (1993) [22

n 21- 56 ngày

m phát tri
20]:
con
n:
-

-


5

.

ho

cs (1995) [1


6

Sinh lý c a l n con theo m là kh

t môi

t 38 - 400

ng trong b ng m có nhi
nhi

ng c

th

ng bên ngoài có

n s thành th c và hoàn thi n v ch c
l

2.1.1.3.

.

u ti t thân nhi t
u ti t thân nhi t c a l n con còn kém do:

H th n kinh c a l
ti t thân nhi t
c

n hoàn ch

u

v não mà não c

n mu n nh t

n trong và ngoài thai.
Di n tích b m t c

l n con so v i kh

ng thành nên l n con d b nhi m l
T

n
t và cs,1996) [7].

ng c a gia súc non r t cao, n u s a m

b o ch

ng, kh u ph n th

ch m l

m

m s làm cho s

ng

ng theo tu i gi m xu ng, làm cho kh

b nh t t c a l n con kém (Ph m S

, 2003) [16].

2
,

20].

-

0% - 35%),

- globulin có


7
-

-

--

.
2.1.2

[26

(Archie. H, 2000) [34].


8

khác nhau n

Colibacillosis

E. coli

Samonella cholerae suis
(TGE) do Coronavirus

(5
75%

6

)

.

2.1.3. Nguyên nhân gây ra h i ch ng tiêu ch y
2.1.3.1. Do virus

s
Porcine circovirus type 2 (PCV2), Rotavirus, TGE, PED, Enterovirus,
Parvovirus, Adenovirus


9
a.
Virus TGE (Transmissible gastro enteritis)

Thái Lan, 1987... (Niconxki, 1986 [3

8)

Coronavirus có tên CV77

-

].
-

màu vàng.
Rotavirus
-

-

Rotavirus


10
-

-

].
Niconxki, 1986) [38].
2.1.3.2

Tro

+ Escherichia coli
khu

c vi t t t là E. coli

i tràng là m t trong nh ng loài vi khu n

c g i là vi
ng


11
ru t c a

ng v t máu nóng (bao g m chim và

c n thi t trong quá trình tiêu hóa th
S

có m t c a E. coli trong

ng v t có vú). Vi khu n này

và là thành ph n c a khu n l c ru t.

c ng m là m t ch th

ng g p cho ô

nhi m phân. E. coli thu c h vi khu n Enterobacteriaceae

cs

d ng làm sinh v t mô hình cho các nghiên c u v vi khu n.
Hình thái: E. coli là m t tr c khu n Gram âm, hình g y ng n, kích
c 2-

có hình c u tr c khu

ng riêng l

khi x p thành chu i ng n, có lông xung quanh thân nên có th

ng

c, không hình thành nha bào, có th có giáp mô.
c t : vi khu n E. coli t o ra 2 lo
Ngo

c t : là m t ch t không ch

560C trong vòng 10t chuy n thành gi
N

ct :n

c t và ngo

ct

c nhi t, d b phá h y

i tác d ng c a formon và nhi t ngo
c t . Ngo

c t : là y u t

bào vi khu n r t ch t. N

c

c t có tính th n kinh và gây ho i t .
c n m trong t bào vi khu n và g n v i t

c t có tính kháng nguyên hoàn toàn, ch u

nhi t và có kh

ch máu.

+ Salmonella
Salmonella thu c h enterobacteriaceae. Các lo i gây b nh có th k
salmonella typhimurium, salmonella cholera và salmonella
ententidis.
các Salmonella

ng tr c khu n Gram âm, hi u khí tùy ý, h u h t
u có lông xung quanh thân (tr Salmonella gallinarum và

Salmonella pullorum) vì v y có kh

ng, không sinh nha bào kích

c kho ng 0,4-0,6 x 2-3 m.
Salmonella lên men

Salmonella typhi lên

i, urease âm tính.
tính (tr Salmonella paratyphi A: H2S


12
D m c trên các mô

ng nuôi c

phát tri n t 5-45oC, thích h p

Nhi

phát tri

c

37oC, pH thích h p = 7,6

pH t 6-9. V i pH >9 ho c < 4,5 vi

khu n có th b tiêu di t, kh
trong 1 gi ,

ng.

u nhi t c a vi khu n kém:

50oC

70o C trong 15 phút và 100oC trong 5 phút.

n

mu i 6-8% vi khu n phát tri n ch m và

n

mu i

là 8-19% s phát tri n c a vi khu n b ng ng l i. (Nguy
cs, 2004) [26].
[15
*

do vi

E. coli
Enterobacteriaceae

E. coli

Escherichia.

E. coli

E. coli

E. coli
E. coli
E. coli
theo

2007) [21].

* Nguyên nhân do Salmonella
Salmonella

Enterobacteriaceae, là
Salmonella

Gram âm,


13
2.1.3.3. Do ký sinh trùng

và cs (1996) [18] s

.
*

guyên nhân khác

h..


14

-globulin

-

[3

- Do stress

.


15
Theo

[14]

-

Trong

.
[6
sáng t
-

20 -

- 15%

-


16

n không

- 60

- 85%.
996) [7]

Theo

và cs (1997) [17

2.1.4

E. coli, Salmonella

virus


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×