Tải bản đầy đủ

Tình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra ở lợn và thử nghiệm phác đồ điều trị tại thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

-------

-------

HOÀNG TH CHUNG
tài:
TÌNH HÌNH B NH VIÊM KH P DO VI KHU N STREPTOCOCCUS SUIS
VÀ TH

NGHI

KHÓA LU N T T NGHI

H
o: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
Khóa h c: 2011 - 2016


U TR

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

-------

-------

HOÀNG TH CHUNG
tài:
TÌNH HÌNH B NH VIÊM KH P DO VI KHU N STREPTOCOCCUS SUIS
VÀ TH

NGHI

KHÓA LU N T T NGHI
H

U TR

IH C

o: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
L p: TY - K43
Khoa:

Thú y

Khóa h c: 2011 - 2016
Gi

ng d n: ThS. Lê Minh Toàni
L IC

:
-

o Vi n Khoa h c S s ng -

i h c Thái Nguyên, cùng

toàn th cán b b môn Công ngh Vi sinh

Th y giáo ThS. Lê Minh Toàn,

gia

Tôi xin chân thàn

!
Thái
Sinh viên

Hoàng Th Chung


ii
DANH M C B NG
B ng 3.1:

Tiêu chu

t qu kh

nc mv im ts

lo i kháng sinh c a vi khu n S. suis .................................... 37
B ng 4.1:

T l l n m c và ch t do viêm kh p gây ra t i thành ph
Sông Công, Thái Nguyên .................................................... 38

B ng 4.2:

T l l n m c và ch t do viêm kh p qua các tháng t i
thành ph Sông Công, Thái Nguyên .................................... 40

B ng 4.3:

T l l n m c và ch t do viêm kh p

B ng 4.4:

K t qu

các l a tu i.............. 41

u tra l n m c và ch t do viêm kh p

các

........................................................ 43
B ng 4.5:

K t qu

u tra l n m c và ch t do viêm kh p theo tình

tr ng v sinh ........................................................................ 44
B ng 4.6:

K t qu phân l p vi khu n S. suis t m u b nh ph m l n
m c b nh viêm kh p t i thành ph

Sông Công, Thái

Nguyên ................................................................................ 46
B ng 4.7:

K t qu

nh m t s

m sinh v t, hóa h c c a

các ch ng vi khu n S. suis phân l
B ng 4.8:

K t qu

nh kh

n c m v i m t s kháng sinh

c a các ch ng vi khu n S. suis phân l
B ng 4.9:

c ............................ 47

K t qu th nghi m m t s phác

c...................... 48
u tr l n m c b nh

viêm kh p............................................................................ 50


iii
DANH M C HÌNH
Hình 4.1.

Bi

t l n m c và ch t do viêm kh p gây ra t i m t s xã ........39

Hình 4.2.

Bi

t l l n m c và ch t do viêm kh p qua các tháng.... 41

Hình 4.3.

Bi

t l l n m c và ch t do viêm kh p

các l a tu i.... 42

Hình 4.4.

Bi

t l l n m c và ch t do viêm kh p

các

c

............................................................................... 44
Hình 4.5.

Bi

t l l n m c và ch t do viêm kh p theo tình tr ng v

sinh........................................................................................ 45
Hình 4.6.

Bi
phân l

t l m n c m v i kháng sinh c a các ch ng S. suis
c ........................................................................ 49


iv
DANH M C VÀ KÍ HI U VI T T T

T vi t t t

at

BHI

: Brain Heart Infusion

CPS

: Capsular polysaccharide

CS

: C ng s

EF

: Extracellular factor

ELISA

: Enzyme - Linked Immuno Sortbant Assay

MRP

: Muramidase - released protein

PCR

: Polymerase Chain Reaction

SLY

: Suilysin

S. suis
TT

Streptococcus suis
: Th tr ng


v
M CL C
U ..................................................................................... 1

Ph n 1: M
tv

........................................................................................... 1

1.2. M

u .......................................................................... 2

1.3

tài................................................................................ 3

1.3

c .................................................................... 3

1.3

c ti n..................................................................... 3

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ........................................................... 4
khoa h

tài................................................... 4

m sinh

ng và phát tri n c a l n

2.1.2. Hi u bi t v b nh viêm kh p
2.1.3. M t s hi u bi

n.............. 4

l n................................................... 6

n v vi khu n streptococcus suis.................... 8

2.2. Tình hình nghiên c u b nh do vi khu n Streptococcus suis gây ra

l n

i trên th gi i và Vi t Nam .......................................................... 22
2.1.1. Tình hình b nh do vi khu n S. suis gây
2.1.2. Tình hình b nh do vi khu n S. suis gây ra

l n trên th gi i ............. 22
t i Vi t Nam .............. 23
..... 26

ng và ph m vi nghiên c u...................................................... 26
m nghiên c u và th i gian ti n hành ...................................... 26
3.3. D ng c

ng và thi t b ......................................................... 26

3.3.1. D ng c .......................................................................................... 26
ng nuôi c y, phân l p vi khu n ......................................... 26
3.3.3. Hóa ch

nhu m Gram ............................................................... 26

3.3.4. Hóa ch

ph n ng sinh hóa ....................................................... 27

3.3.5. Thi t b ........................................................................................... 27
3.4. N i dung nghiên c u ......................................................................... 27
u tra tình hình l n m c viêm kh p t i thành ph Sông Công..... 27


vi
c tính sinh h c c a ch ng S. suis phân l

3.4.2. Nghiên c u m t s

c .........27

3.4.3. Nghiên c u bi n pháp phòng tr ...................................................... 28
u ................................................................... 28
u d ch t ..................................................... 28
y m u, b o qu n và v n chuy n b nh ph m ........... 30
3.5.3. Quy trình phân l p S. suis.............................................................. 31
c tính sinh h c c a vi khu n S. suis......... 33
m tra kh

ng m n c m kháng sinh c a các ch ng

vi khu n S. suis phân l

c ................................................................. 36

3.5.6. Xây d

u tr l n m c b nh viêm kh p...................... 37
lý s li u............................................. 37
VÀ PHÂN TÍCH K T QU .................................. 38

Ph n 4: K T QU
4.1. K t qu

u tra l n m c b nh và ch t do viêm kh p t i thành ph

Sông Công, t nh Thái Nguyên .................................................................. 38
4.1.1. K t qu

u tra l n m c b nh và ch t do viêm kh p t i thành ph

Sông Công, t nh Thái Nguyên .................................................................. 38
4.1.2. K t qu

u tra l n m c b nh và ch t do viêm kh p qua các tháng

t i thành ph Sông Công, Thái Nguyên .................................................... 40
4.1.3. K t qu

u tra l n m c và ch t do viêm kh p

4.1.4. K t qu

u tra l n m c và ch t do viêm kh p

các l a tu i ........ 40
c

.................................................................................................. 42
4.1.5. K t qu

u tra l n m c và ch t do viêm kh p theo tình tr ng v

sinh .......................................................................................................... 43
4.2.1. K t qu phân l p vi khu n S. suis t m u b nh ph m l n m c b nh
viêm kh p ................................................................................................ 46
4.2.2. K t qu
khu n S. suis phân l

nh m t s

m sinh v t, hóa h c c a các ch ng vi

c ..................................................................... 46


vii
4.2.3. K t qu

nh kh

ch ng vi khu n S. suis phân l
4.3. K t qu th nghi m m t s
Ph n 5: K T LU

g m n c m v i m t s kháng sinh c a các
c....................................................... 48
u tr l n m c b nh viêm kh p ....... 50
NGH ....................................................... 51

5.1. K t lu n............................................................................................. 51
ngh .............................................................................................. 52
TÀI LI U THAM KH O ...................................................................... 53
I. Tài li u ti ng Vi t ................................................................................. 53
II. Tài li u ti ng Anh................................................................................ 54


1
Ph n 1
M

1.1.

U

tv
ng công nghi p hóa, hi

cùng v i s phát tri n c a n n kinh t th

i hóa,

i s ng c a nhân dân
ng nhu c u th c ph m

c quan tâm. Bên c
t

c phát tri n, áp d ng nh ng thành t u c a khoa h c k thu t vào

th c ti n s n xu
ch

v s n ph

ng trong ch

u tiên ph i k
n-m

n

ch t và các s n ph n ch

bi n t l

n chi m v trí quan tr

nuôi nói chung. Nó là ngu n cung c p th c ph m v i t tr ng cao và ch t
ng t

i tiêu dùng, ngoài ra còn cung c p nh ng s n ph m ph
t

ng nh ng nhu c

là ngu n cung c p cho ngành ch bi n và m

i và
ng phân bón cho ngành

tr ng tr t.
Theo báo Thái n

n t - Phát tri n b n v

c p nh t ngày 09/06/2015.

n th

i

m 1/10/2013, Thái Nguyên

tiêu chí trang tr i m i (giá tr

t 1 t
m t tr ng l n tron

nghi p c a t nh nh trang tr
trong nh ng t nh, thành trong c
Các trang tr
Ph Yên,

t

ng tr lên).
u ngành Nông

n m nh. Thái Nguyên là m t
c có s

ng trang tr

n.

p trung ch y u
ng H

t nh có 548 trang tr

thành ph

n nay, toàn


2
hình gia công cho công ty và 375 trang tr
i so v

nh quân m i trang tr i có 107 con l n

và 2,5 nghìn con gia c m. Các trang tr i s d ng t

ng

xuyên, ch y
tr

trang

a bàn t nh phát tri n, góp ph

y m nh s n xu t nông nghi p,

u cây tr ng, v t nuôi, d

n xu t nông nghi p t s n

chuy

xu t nh , t c p t túc sang s n xu t.

Streptococcus suis

Xu t phát t tình hình th c t nh

ng nhu c

tr b nh t o ti

u
ng v ng trên th

c và th gi

c s

ng ý c a ban giám hi u nhà

ng, ban ch nhi

ng d n ThS.

Lê Minh Toàn, tôi ti n hành th c hi

tài:

do vi khu n Streptococcus suis gây ra

l n và th nghi

nh viêm kh p
u

tr t i thành ph Sông Công, t
1.2. M
-

nghiên c u
nh tình hình b nh viêm kh p do vi khu n S. Suis gây ra

l n

nuôi t i thành ph Sông Công, t nh Thái Nguyên.
viêm kh p

nh m t s

m sinh h c c a vi khu n S. suis gây b nh

l n nuôi t i thành ph Sông Công, t nh Thái Nguyên.


3
-

xu t và th nghi m m t s

u tr b nh viêm kh p

l n

cho hi u qu cao.
1.3.

tài

1.3

c
-

tài là c u n i gi a ki n th c h c t p và th c t

v i th c t
-

hi

b n ch t v

i ti p c n

.

tài là m t công trình nghiên c u có h th ng, lý lu n g n li n v i

th c ti n s n xu t, x

cm ts

S. suis gây b nh viêm kh p

m sinh h c c a vi khu n

l n nuôi t i thành ph Sông Công, t nh Thái

Nguyên.
- K t qu c
ti n s n xu

tài góp ph

n b khoa h c k thu t vào th c

ng th i cung c p các d li u khoa h c v vi khu n S. suis

gây b nh viêm kh p
1.3

l n.
c ti n

-

xu t và th nghi m m t s

u tr b nh viêm kh p

l n

cho hi u qu cao.
-

ng nhu c

viêm kh p
- Xác l
kh p

i c p thi t c a th c ti n v phòng tr b nh

l n.
khoa h c cho nh ng nghiên c u khác v b nh viêm

l n c a Vi t Nam góp ph n trong công tác phòng và tr b nh c a

l n nuôi t

a bàn khác trên c

c.


4
Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U
2.1.

khoa h

2.1.1.

tài
ng và phát tri n c a l n

Quá trình s

n

ng phát d c c

l n

u tuân theo các quy lu t:
- Quy lu
hi n

ng và phát d

ch

u, quy lu t này th

ng và t

- Quy lu

i theo tu i.

ng và phát d

n, quy lu

c

n ngoài thai.
n trong thai g m: Th i k phôi thai t 1 - 22 ngày, th i k
ti n phôi thai t 23 - 38 ngày, th i k thai nhi t 39 - 114 ngày.
Trong th c t s n xu
khi th
tu

i ta chia ra l n ch a k I là b

n 84 ngày. L n ch a k II t
n này r t quan tr ng,

sinh và t l nuôi s ng, 3/4 kh

ut
1

ng r t l

n kh

ng s

ng

giai

n ch a k II.
)[1], bào thai l n tháng th 2 phát tri
33,5 l n so v i tháng th nh t, tháng th 3 phát tri
tháng th 4 ch

n và 3 tu n

n. N u l n ch a k

ng kém, sau

ng t t, l n con v n ch m l n,
ng cai s a và th

n kh

n kh i

ng xu t chu ng.

m g m: Th i k bú s a, th i k thành th c,
th i k

ng thành, th i k già c i.

Th i k bú s a c a l n
m ts

Vi

ng là 60 ngày. Hi n nay

n hành cai s a s m

21, 28, 35 hay 45 ngày


5
tu i, th

a l n con ch y u

th i k này là bú s a m .Tuy nhiên

mu n l

ng khi cai s

ph i b sung thêm th

nh

m b o sao cho l

i

um

v y, l
ki

u th

t hay h u b không b ch m l

u

cai s a s m cho l n con có k t qu Nguy n Thi n và cs (1998)[12].

:
-

-

1 - 2 tháng nuôi):

.
-

-

- 5 tháng nuôi):

.
-

-

- 7 tháng nuôi):

- 12% trong
-


6
2.1.2. Hi u bi t v b nh viêm kh p

l n

2.1.2.1. Nguyên nhân
Có 2 d ng viêm kh p

l n: viêm kh p do thi u canxi, photpho và

viêm kh p do vi khu n:
- Tri u ch

ng th y c a viêm kh p do thi u canxi, photpho là:

l
- Tri u ch ng c a viêm kh p do vi khu n là: l n b s t r t cao, b
l

, suy y u. L n còn có th có hi n tri u ch ng th

b ng, li
th b

i kh p khi ng, u

i ra sau, run r y, co gi t, què, l n có

c.

2.1.2.2. B nh viêm kh p

l n do m t s loài vi khu n gây ra

Liên c u khu n Streptococcus spp
- L a tu i m c b nh: 1 - 6 tu n tu i.
- Tri u ch

t vài con b b nh v i các bi u hi n:

+ Què, kh

y

+ L n b nh run r

d ng c p và mãn tính.
ng và có bi u hi n th n kinh do viêm

màng não.
u l n Erysipelothrix rhusiopathiae
- L a tu i m c b nh: 1 - 8 tháng tu i.
- Tri u ch ng
+ Què, kh

y

d ng c p và mãn tính v i b nh toàn thân.

+ Do viêm kh p nên l n ng i
+ Trên da xu t hi n nhi
+ L nd

chó ng i.
t huy t hình vuông ho c hình thoi.

tt .
Mycoplasma hyorhinis.

- L a tu i 3 - 8 tu n
- Tri u ch ng :

i 12 tháng tu i


7
p.

+

+ Viêm các màng bao tim ph i, xoang b ng, tinh hoàn v i th c p
ho c mãn tính (b >6 tháng)
+ < 20 % l n b b nh và ít b ch t.
Viêm ph i do Mycoplasma hyosynoviae.
- L a tu i m c b nh: Ch y u

l n 12 - 14 tu n tu i.

- Tri u ch ng:
+ Què, b c p tính ho

c bi t

gi ng siêu n c và

khung chân y u.
+ B b nh <10% s

u l n, ít b ch t.

Haemophilus parasuis.
- L a tu i m c b nh: 2 - 12 tháng.
- Tri u ch ng:
+ Què, kh
+ Khi b nhi m trùng máu và th c p tính l n n m nhi u, da tím tái.
+ Khó th , s
Viêm dính màng ph i do Actinobacillus suis
- L a tu i m c b nh: L n sau 1,5 tháng tu i.
- Tri u ch ng:
+ Què, kh

c nhi m trùng máu.

+ Có th t o thành

áp xe l n

mông, bên trong ch

tr ng.
B nh thoái hoá kh p do Osteochondroris và osteothrois
- L a tu i: T 4 tháng tr lên.
- Tri u ch ng:
+ Què, b
+ Hay x y ra
+

iv

c p tính.
l n l n nhanh, nhi u
ng, có th

u g i.

t n c.

y m màu


8
2.1.2.3. Phòng b nh
- V sinh chu ng tr i s ch s , h n ch s lây lan m m b nh cho l n con.
-C

n c n sát trùng d ng c ,

tránh làm l n b t

ng v

m m b nh xâm nh
-

t

u ki n cho

.

ng xuyên ki m tra kh p g i, chân,

2.1.2.4.

n có b t n

u tr

L n b nh viêm kh p do thi u canxi, photpho: c n b sung thêm trong
kh u ph n th
L n b nh viêm kh p do vi khu n: Vi

u tr có hi u qu t t khi

phát hi n b nh s m và s d ng m t trong các lo i thu
B

c tr .

tr l

2.1.3. M t s hi u bi

kháng.

n v vi khu n streptococcus suis

2.1.3.1. Khái ni m
S. suis nhi m ph bi n

l n con m t vài tu n tu

tu

n sau cai s a vài

a b nh là nhi m trùng huy t, viêm màng não,

viêm kh p và viêm ph qu n ph i. S. suis type 2 có th gây b

i.

c tính hình thái
Vi khu n S. suis có hình c u, hình b u d

ng kính kho ng

1
S. suis

n

và cs, 2001) [10].
2.1.3.3.
S. suis phát tri
-

u ki n hi u khí tùy ti n.


9
n
và cs, 2001) [10].
-

ch

+

n, không hoàn toàn).
+

:B

+

: Xung quanh
t.
S. suis m c t t trên môi

ng th ch Mac
u ghim

và cs, 2001) [10].
S. suis

glucose, lactose, saccarose, trehalose, maltose, innulin, salicin, không lên
ng: sorbitol, mannitol, dextrose, mannit, xylose, glyxerol.
S. suis
catalaza âm tính, oxidaza âm tính, indol âm tính.
S. suis
2.1.3.4.

S. suis
S. suis serotype

1o

C - 9oC và 22 - 25o

và 0 ngày. S. suis serotype


10
o

22 - 25oC.

S. suis serotype

(Clifton - Hadley và

Enright, 1984) [16].
o

S. suis serotype 2
o

át
S. suis
ng khác

[6].

S. suis

od,

hypochlorid, acid phenic 3 -

n trong vòng 3 - 15 phút,
o

n

2.1.3.5.

S. suis theo type
u tiên, S. suis

c (serotype)

c x p trong các nhóm m i c a Lancefield (nhóm R,

thành các serotype

ng v i serotype 15

(Higgins và Gottschlk, 1992) [18], (Nguy n Gia Tu , 1995) [14].
n nay, 35 type huy
type 1, 2, 1/2, 3, 7, 9. 14 là nh ng type gây b nh ph
(Wisslink và cs, 2000) [24]

bi n trên l n

type 2, 4, 14 có th gây b nh

i, nguy hi m nh t là type 2.
2.1.3.6.
Polychaccaride


11

(SLY), Adhesin,
Glutamate dehydrogenease (GDH), Fibronectin - binding protein (FBP) và
Arginine deiminase.
- CPS) vì

S. suis

-

acetyl neuraminic acid).
S. suis type
phóng men muramidase (MRP) có tr
S. suis type
6

.
)[6],
Streptococcus

,
.


12
)[11],

S. suis phân

2.1.3.7.

n S. suis

S. suis

type
type
type

type

-

nh (Clifton - Halley và cs, 1984) [16]


13

S. suis.

S. suis
002) [19].

S. suis

S.
suis type 2.
Autrian (1976)[15],

- 70% Streptococcus spp


14

Streptococcus spp

S. suis

2.1.3.8.

nh do S. suis gây ra

S. suis

Clifton - Halley (1984)[16]
-

0

C - 41,5

0

iêm não

ng


15-

socola, cà

não do S. suis type

S. suis

-


16

ng tai

Streptococcus suis
và cs, (2010)[3],
-

S. suis type
da

các

bao

khác nh
thoái hóa
2.1.3.9.

nh do S. suis gây ra
S. suis


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×